ETİ BOR A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

   

    Devlet Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 12/09/2001

    Resmi Gazete Sayısı: 24521

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Eti Bor A.Ş. Genel Müdürlüğünün disiplin amirlerinin tespitine dair esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Eti Bor A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan sözleşmeli personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Genel Müdürlük : Eti Bor A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

    Genel Müdür : Eti Bor A.Ş. Genel Müdürünü,

    Merkez Teşkilatı : Daire Başkanlıkları ve Merkezdeki diğer birimler de dahil, Eti Bor A.Ş. Genel Müdürlük Merkezini,

    Taşra Teşkilatı : Merkez Teşkilatı dışındaki İşletme Müdürlüklerini,

    İşletme : Eti Bor A.Ş. Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet üreten fabrika ve diğer birimlerini,

    Birim : Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan üniteyi,

    Sözleşmeli Personel : 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımı yapılan ve bir görev pozisyonunda çalışan personeli,

    "Birim Müdürü" : 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli 1 sayılı cetvelde yer alan görev unvanları belirlenmiş Teknik ve İdari Müdürleri, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Disiplin Amirleri

    Madde 5 - Genel Müdür, Eti Bor Anonim Şirketinde görevli tüm sözleşmeli personelin en üst disiplin amiri olup, Eti Bor A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli sözleşmeli personelin diğer disiplin amirleri ekli cetvelde gösterilmiştir.

    Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 6 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan disiplin işlemleri hakkında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini, Eti Bor A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

    Cetvel

    ETİ BOR A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

    MERKEZ

    Birimleri ve Unvanları            Disiplin Amiri               Üst Disiplin Amiri

    ------------------------      ------------------            ----------------

    Genel Müdüre doğrudan Bağlı      Birim Müdürü               Genel Müdür

    Birim Müdürlüğü Personeli

    Daire Başkanlığına bağlı         Daire Başkanı               Genel Müdür

    Müdürlüklerde ve diğer

    Birimlerde görev yapan Personel

    TAŞRA

    Birimleri ve Unvanları            Disiplin Amiri               Üst Disiplin Amiri

    ------------------------      ------------------            ----------------

    İşletme Müdürüne doğrudan         İşletme Müdürü               Genel Müdür

    Bağlı Birim Personeli

    Birim Müdürüne Bağlı Personel      Birim Müdürü               Genel Müdür

    İşletme Müdür Yardımcısına         İşletme Müdür Yardımcısı         Genel Müdür

    bağlı personel

    Tabip, Koruma ve Güvenlik         İşletme Müdürü               Genel Müdür

    Personeli

    Mevzuat Kanunlar