KENEVİR EKİMİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

   

    Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığından:

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 21/10/1990

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 20672

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik kenevire bağlı olarak uyuşturucu madde üretiminin önlenmesi amacıyla, kenevir ekimi yapılacak bölgelerin tesbiti, ekimlerin izne bağlanması, gerekli kontrollerin yapılması ve izinsiz ekimlere yapılacak işlemlere ait usul ve esasları belirlemek üzere hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, kenevir ekiminin yapılmasına izin verilecek il ve ilçelerin tesbit edilmesi, ekim izni alınmasında izlenecek usul ve esasları, ekimlerin kontrolü, hasadı, izinsiz ilişkilere uygulanacak işlemleri ve kontrollerde görevli personelin yetiştirilmesi ilgili çalışmaları kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 3116 sayılı Kanununun 33 üncü maddesi ile 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun 3652 sayılı Kanun ile değişik 23 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen :

    Bakanlık: Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığını ,

    İl Müdürlüğü: Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının İllerdeki Müdürlüğünü ,

    İlçe Müdürlüğü: Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının İlçelerdeki Müdürlüğünü,

    Kenevir: Saplarından lif ile kağıt ve yakacak hammaddesi, tohumlarından yağ ve dişi bitkilerin çiçekli veya meyveli dal uçlarından esrar elde edilebilen, mahalli olarak bazı yörelerde kendir, hintkeneviri, çedene, veya çetene olarak isimlendirilen başta cannabis sativa ssp sativa ve cannabis sativa ssp indica olmak üzere cannabis cinsine bağlı kültürü yapılan bütün tür ve alt türlere ait bitkiler.

    Lif: Kenevir saplarından elde edilen ve birçok maksatla kullanılan bitkisel materyali.

    Tohum: Kenevir saplarından elde edilen, genelde yağlık, çerezlik ve kuş yemi olarak kullanılan tohumu veya keneviri üretimi için gerekli olan tohumu ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Ekimle ilgili hükümler

    Ekim Bölgeleri

    Madde 5 - Lif, tohum veya her iki amaca yönelik kenevir ekimlerine müsaade edilecek İl ve İlçeler aşağıda gösterilmiştir. Bu İl ve İlçelerin dışında her ne maksatla olursa olsun kenevir ekimi yasaktır.

    İl'in Adı : İlçenin Adı

    Amasya Bütün İlçeler

    Antalya "

    Burdur "

    Çorum "

    İzmir "

    Kastamonu "

    Kayseri "

    Kütahya "

    Malatya "

    Ordu "

    Samsun "

    Sinop "

    Tokat "

    Uşak "

    Urfa "

    Yozgat "

    Rize "

    Zonguldak "

    Bartın "

    Karabük "

    Yeniden Ekim Bölgesi İhdası

    Madde 6 - Ekim bölgelerini azaltmak veya çoğaltmak Bakanlık yetkisindedir. Yapılacak tetkik ve değerlendirmelere göre gerektiğinde talimatla yeniden ekim bölgeleri ihdas edilebileceği gibi mevcut ekim bölgeleri de iptal edilebilecektir.

    Ekim İzni Müracaatı

    Madde 7 - Her ne maksatla olursa olsun kenevir ekimi yapacak çiftçiler , İl veya İlçe Müdürlüklerinden izin almak zorundadırlar. Çiftçiler her yıl 1 Ocak - 28 Şubat tarihleri arasında bulundukları yerin İl veya İlçe Mülki amirliklerine ( EK - 1 ) 'deki dilekçe örneğine göre doldurulmuş bir dilekçe ile müracaat ederler. Dilekçede ekiliş amacı olan Lif ve tohum ayrı ayrı belirtilir. Müracaat tarihleri dışında çiftçi müracaatları değerlendirilmez ve kenevir ekim izni verilmez.

    Ekim İzni Verilmesi

    Madde 8 - Kenevir ekimi izni için müracaat eden üreticilerin dilekçeleri, bu iş için İl veya İlçe Müdürlüklerinde tutulan müracaat defterinde kayıt edilir ve müracaatçıya müracaatının alındığına dair bir belge verilir.

    İl veya İlçe Müdürlüklerinde görevli teknik elemanlarca müracaatçının tarlaları görülür, tarlaların müracaat formuna uygun olup olmadığı tespit edilir ve birer krokileri çizilerek dosyasına konur. Tarlalar müracaat formundaki bilgilere uygunsa müracaatçıya (Ek - 2)'deki örneğe göre Kenevir Ekim İzin Belgesi verilir.

    İzinsiz Ekimler

    Madde 9 - İzinsiz yapılan kenevir ekimleri hangi amaca yönelik olursa olsun kanun hükümlerine göre imha edilir ve ekici hakkında cezai işlemler uygulanır.

    İzin belgesi alınmasına rağmen belgede belirtilen alandan fazla yerde veya izin belgesinde kayıtlı yerden başka yerde ekim yapanlar hakkında da 1. fıkradaki hükümler uygulanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Kontrol İşleri

    Kontrol Mercii

    Madde 10 - Kenevir ekimi için izin verilen ve ekim yapılar yerler, izin veren İl ve İlçe Müdürlüklerince ekimden hasada kadar devamlı kontrol altında tutulur ve amaca yönelik ekim yapılıp yapılmadığı izlenir.

    Ekim bölgeleri dışında yapılan kaçak kenevir ekimleri de İl ve İlçe Müdürlüklerince izlenir ve kaçak ekimler hakkında mevzuat hükümleri uygulanır.

    Kontrol Zamanı

    Madde 11 - İl ve İlçe Müdürlükleri teknik elemanları tarafından kenevir ekimleri, ekiminden hasadına kadar kontrol edilir. Teknik elemanlar kendi sorumluluk bölgelerindeki ekilişleri en az ayda bir defa kontrol ederler ve kontrol sonuçları her ekicinin kartına işlenir.

    Kontrollerde Dikkat Edilecek Hususlar:

    Madde 12 - Kontrollerde dikkat edilecek hususlar şunlardır;

    a) Kontrollerde esas amaç, esrar üretimine mani olmakla beraber kenevir üretim tekniği konusunda da çiftçilere yardımcı olmaktır.

    b) Kontrollerde ilk defa ekiliş izni olup olmadığına bakılır ve beyan edilen ekiliş miktarının aşılıp aşılmadığı tesbit edilir.

    c) Ekiliş amacı dışında kullanılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Bu yolda işaretlere rastlandığı takdirde çitçiler ikaz edilir, ikaza uymayanlar için kanuni işlemler yapılarak izni iptal edilir.

    d) Kontrollerde çiftçilere kenevir ekimi, bakımı ve hasadı konularında teknik bilgiler götürülerek çiftçilerin daha teknik ve verimli çalışmaları sağlanır.

    e) Bitkilerden esrar alınabilecek çiçeklenmeden tohum elde edilmesi ve havuzlamaya kadar olan dönemlerdeki kontroller çok daha hassasiyetle yapılır.

    f) Her kontrolden sonra tesbit edilen hususlar çiftçi kontrol kartlarına işlenir.

    Kontrollerde Görevli Personel

    Madde 13 - Kenevir ekim bölgelerindeki İl ve İlçe Müdürlüklerinde, ekiliş alanları dikkate alınarak yeterli sayıda teknik eleman görevlendirilir.

    Teknik elemanlar ziraat yüksek mühendisi ve ziraat mühendisi olur. Bunların bulunmadığı yerlerde ziraat teknisyenleri görevlendirilir.

    Görevlendirilen teknik elemanlar en kısa zamanda Bakanlığa bildirir. Bakanlıkça düzenlenecek hizmetiçi eğitim programları ile teknik elemanların kenevir tarımı ve kontrolü hususlarında yetiştirilmeleri sağlanır.

    Teknik elemanların görevleri ile ilgili her türlü ihtiyaçları görevli oldukları İl ve İlçe Müdürlüklerince karşılanır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yürürlük Hükümleri

    Yürürlük

    Madde 14 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 15 - Bu Yönetmelik hükümleri Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı tarafından yürütülür.

    Mevzuat Kanunlar