KONTROLLÜ TESLİMAT UYGULAMASI ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

    Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

    İçişleri Bakanlığından:

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 15/09/1997

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 23111

    BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı kontrollü teslimat esas ve usulleri ile uygulanmasını belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu yönetmelik, kontrollü teslimat uygulaması sırasında yapılacak işlemler ile izlenecek yol ve yöntemleri kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu yönetmelik, 13.11.1996 tarih ve 4208 sayılı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi ile, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak çıkarılmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu yönetmelikte geçen deyimlerden;

    (Değişik tanım: 02/04/2008- 26835 S.R.G Yön/1.mad.) Başkanlık: Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığını, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığını, Sahil Güvenlik Komutanlığı İstihbarat Başkanlığını veya Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün Kaçakçılıkla Mücadeleden Sorumlu Daire Başkanlığını,

    (Değişik tanım: 04/03/2011- 27861 S.R.G Yön/1.mad.) Cumhuriyet Başsavcılığı: 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci maddesi uyarınca yetkilendirilen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığını,

    (Değişik tanım: 02/04/2008- 26835 S.R.G Yön/1.mad.) Kontrollü Teslimat: Suç faillerinin belirlenmesi, her türlü delilin tespiti, toplanması, kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen mal veya fonların müsaderesi amacıyla, yurt içinde dağıtılacak veya yurt dışından Türkiye'ye getirilerek dağıtılacak veya Türkiye'de hazırlanarak yurtdışına götürülecek veya Türkiye'den transit geçecek, uyuşturucu ve psikotrop maddeler, 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Eki I ve II Numaralı Tablolar ile bu Tablo değişikliklerinde yer alan maddelerin ve bunlara bağlı fonlar veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerine veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerine kaynaklık edecek diğer her türlü kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen eşyanın yetkili makamların bilgisi ve denetimi altında nakillerini,

    Kontrollü Giriş: Yurt dışından Türkiye'ye getirilerek dağıtılacak kontrollü teslimata konu kaçak mal veya fonların yetkili makamların bilgisi ve denetimi altında girişini,

    Kontrollü Geçiş: Türkiye'den transit geçecek kontrollü teslimata konu kaçak mal veya fonların yetkili makamların bilgisi ve denetimi altında geçişini,

    Kontrollü Çıkış: Türkiye'de hazırlanarak yurtdışına götürülecek kontrollü teslimata konu kaçak mal veya fonların yetkili makamların bilgisi ve denetimi altında çıkışını,

    Yurtiçi Kontrollü Teslimat: Ülke içinde hazırlanarak ülke sınırlarını terketmeden ülke içinde bir yerden başka bir yere götürülecek kontrollü teslimata konu kaçak mal veya fonların yetkili makamların bilgisi ve denetimi altında nakillerini, İfade eder.

    İKİNCİ KISIM : Kontrollü Teslimat

    BİRİNCİ BÖLÜM : Kontrollü Teslimatın Şartları

    Kontrollü Teslimatın Şartları

    Madde 5 - Kontrollü teslimatın uygulanabilmesi için;

    a) Kontrollü teslimat kapsamına giren kaçakçılık faaliyetinin çok ciddi organize edilmiş olması,

    b) Organizatörlerin, sermayedarların ve şebeke elemanlarının ortaya çıkarılması ve bunlar hakkında bütün delillerin tesbiti için başka bir imkan bulunmaması,

    c) Mal veya fonların gideceği son yere kadar herhangi bir boşluğa meydan vermeyecek şekilde denetimin sağlanabilmesi,

    d) Kontrollü teslimat uygulamaya yeterli zamanın bulunması,

    e) Türkiye'de hazırlanarak yurtdışına götürülecek veya transit geçecek her türlü kaçak mal veya fonlar için ayrıca;

    1) (Değişik bent: 02/04/2008- 26835 S.R.G Yön/2.mad.) Kontrollü teslimat yönteminin boşluksuz işleyeceği ve failler hakkında kovuşturma ve soruşturma açılacağının, talep eden ülke tarafından garanti edilmesi,

       2) (Değişik bent: 02/04/2008- 26835 S.R.G Yön/2.mad.) Kontrollü teslimat uygulamasının sona erdiği, Türk vatandaşlarının yakalandığı ülke devleti tarafından Türk vatandaşları ile kontrollü teslimata konu mal veya fonlar ile bunların naklinde kullanılan araçlar ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin iadesi hususunun taahhüt edilmiş olması,

    (Ek fıkra: 02/04/2008- 26835 S.R.G Yön/2.mad.) Türk vatandaşlarının iadesi, Türk Ceza Kanununun 188 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde Türk vatandaşının yabancı ülkedeki cezasının tamamlanmasından sonra gerçekleştirilir.

    İKİNCİ BÖLÜM : Kontrollü Teslimat Kararı

    Kontrollü Teslimat Talebi ve Kararı

    Madde 6 - (Değişik madde: 02/04/2008- 26835 S.R.G Yön/3.mad.)

    Başkanlıklar, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki şartların gerçekleşmesi halinde kontrollü giriş, geçiş ve çıkış ile yurtiçi kontrollü teslimat kararının alınması için Cumhuriyet Başsavcılığına talepte bulunmaya ve bu konuda gerekli işlemleri yürütmeye yetkilidir.

       Başkanlıklardan;

       a) Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Emniyet birimlerinin,

       b) Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Jandarma birimlerinin,

       c) Sahil Güvenlik Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı Sahil Güvenlik birimlerinin,

       d) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün Kaçakçılıkla Mücadeleden Sorumlu Daire Başkanlığı Gümrük Muhafaza birimlerinin,

       kontrollü teslimat kararına ilişkin yazılı taleplerini ivedi olarak Cumhuriyet Başsavcılığına iletir.

       Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı;

       a) Kontrollü teslimata konu olan mal veya fonun bulunduğu yerin,

       b) Bu yer belli değil ise kontrollü teslimat talep eden kuruluşun bulunduğu yerin polis, jandarma, sahil güvenlik veya gümrük muhafaza görev bölgesinde bulunmasına göre,

       kontrollü teslimat kararına ilişkin yazılı taleplerini ilgili Başkanlığa yapar. Başkanlıkta ivedi olarak Cumhuriyet Başsavcılığına iletir.

       Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Mali Suçları Araştırma Kurulu, üçüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki şartları dikkate almadan Başkanlıklardan birine kontrollü teslimat kararına ilişkin yazılı taleplerini ivedi olarak iletebilir.

       Cumhuriyet Başsavcılığı, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen şartların varlığı halinde evrak üzerinde yapılacak inceleme üzerine ivedi olarak kontrollü teslimata karar verir.

       Uyuşturucu maddelere ilişkin kontrollü teslimatlarda, arama kararını gerektiren durumlarda, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 119 uncu maddesine göre arama kararı alınmak suretiyle uyuşturucu maddenin gizlendiği yere ulaşılarak gizli bir şekilde numune alınması, uyuşturucu maddenin tamamının veya bir bölümünün başka maddelerle değiştirilmesine ve ayrıca kontrollü teslimat kararının boşluksuz olarak uygulanabilmesini sağlamak amacıyla özellikle kargo yoluyla yapılan sevkıyatlarda görevli nezaretinde gerçekleştirilmesine karar verilebilir.

    Yabancı Ülkelerin Talepleri

    Madde 7 - (Değişik madde: 02/04/2008- 26835 S.R.G Yön/4.mad.;Değişik tanım: 04/03/2011- 27861 S.R.G Yön/2.mad.)

    Yabancı ülkelerin kontrollü teslimat talepleri hakkında karar vermeye Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci maddesi uyarınca yetkilendirilmiş Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilidir. Ancak suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin kontrollü teslimatına ilişkin yabancı ülke talepleri hakkında karar vermeye Ankara Sulh Ceza Mahkemesi yetkilidir.

    Yabancı Ülkelerin Taahhütleri

    Madde 8 - Türkiye'de hazırlanarak yurtdışına götürülecek veya transit geçecek her türlü kaçak mal veya fonlar için ayrıca;

    a) (Değişik bent: 02/04/2008- 26835 S.R.G Yön/5.mad.) Kontrollü teslimat yönteminin boşluksuz işleyeceği ve failler hakkında kovuşturma ve soruşturma açılacağının talep eden ülke tarafından garanti edilmesine,

       b) (Değişik bent: 02/04/2008- 26835 S.R.G Yön/5.mad.) Kontrollü teslimat uygulamasının sona erdiği, Türk vatandaşlarının yakalandığı ülke devleti tarafından Türk vatandaşları ile kontrollü teslimata konu mal veya fonlar ile bunların naklinde kullanılan araçlar ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin iadesi hususunda yabancı ülkelerin taahhütlerinin alınmasına,

    Yönelik girişimler ilgili Başkanlık tarafından yürütülür.

    (Ek fıkra: 02/04/2008- 26835 S.R.G Yön/5.mad.) Uyuşturucu maddelerin kontrollü teslimatı uygulamasında, yabancı ülkenin imhaya ilişkin talebi halinde, yakalanan uyuşturucu maddelerin iadesi şartı aranmaz.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Kontrollü Teslimatın Uygulanması

    Kontrollü Teslimatın Uygulanması Ve Uygulamaya Son Verilmesi

    Madde 9 - Kontrollü teslimat kararının Cumhuriyet Başsavcılığınca verilmesini müteakip kontrollü teslimat uygulaması ilgili Başkanlıkça veya Başkanlığın uygun göreceği birimlerce yürütülür ve kontrollü teslimat uygulaması sırasında kullanılacak yöntemler kontrollü teslimatı uygulayan birim tarafından belirlenir.

    İzleme ve gözleme işleminin tehlikeye düşmesi veya kontrollü teslimat uygulamasına devam edilmesi halinde, delillerin kaybolması veya sanıkların elden kaçırılma ihtimalinin ortaya çıkması durumunda, mahkeme kararı gerekmeksizin kontrollü teslimatı uygulayan birim amiri tarafından kontrollü teslimat uygulamasına son verilir ve derhal Başkanlığa bilgi verilir.

    Kontrollü Teslimat Uygulamasına Son Verilmesinde Yetkili Mahkeme

    Madde 10 - (Değişik madde: 02/04/2008- 26835 S.R.G Yön/6.mad.)

    Kontrollü teslimat uygulamasına son verilmesinde yetki, uygulamaya son verilen yer mahkemesine aittir. Kontrollü teslimat uygulaması Türk mahkemelerinin yargı yetkisini ortadan kaldırmaz.

    Kontrollü Teslimat Uygulamasında Koordinasyon

    Madde 11 - (Değişik madde: 02/04/2008- 26835 S.R.G Yön/7.mad.)

    Gerek yurtiçi kontrollü teslimat, gerekse kontrollü giriş, geçiş ve çıkışlarda, ilgili kuruluşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon ilgili Başkanlık tarafından yürütülür. Diğer taraftan, polis, jandarma, sahil güvenlik ve gümrük muhafaza birimleri arasında kontrollü teslimat uygulamasına ilişkin koordinasyon, Başkanlıklarca bilgi alış verişi sağlanması ve teknik işbirliği yapılması yoluyla sağlanır. Görevlilere, bu uygulama sırasında kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce her türlü yardım ve kolaylık sağlanır.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : Çeşitli Hükümler

    Yurtdışı Görevlendirme

    Madde 12 - Kontrollü giriş, geçiş ve çıkışlarda, ilgili ülkelerin talebi veya kontrollü teslimatın izlenmesine, gözlenmesine veya soruşturulmasına yardımcı olmak amacıyla kontrollü teslimatı uygulayan birimin veya yetkili mahkemenin gerekli görmesi halinde ilgili Bakanlıkça yurtdışında geçici görevlendirme yapılabilir. Yurtdışı görevlendirmeler 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre yapılır.

    Yürürlük

    Madde 13 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

    Yürütme

    Madde 14 - (Değişik madde: 02/04/2008- 26835 S.R.G Yön/8.mad.)

    Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ve Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar