MÜZELERLE MÜZELERE BAĞLI BİRİMLERDE VE ÖRENYERLERDEKİ KÜLTÜR VARLIKLARININ FİLM VE FOTOĞRAFLARININ ÇEKİLMESİ MÜLAJ VE KOPYALARININ ÇIKARILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

   

    Kültür ve Turizm Bakanlığından:

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 26/01/1984

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18293

    Amaç

    Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Kültür ve Turizm Bakanlığına ait müzeler ile bu müzelere bağlı birimler ve örenyerlerindeki taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının öğretim, eğitim, bilimsel araştırma ve tanıtma amacıyla fotoğraflarının ve filmlerinin çekilmesi, mülaj ve kopyalarının çıkarılması esaslarını tesbit etmektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu yönetmelik varlıkların fotoğraf ve filmlerinin çekilmesi, mülaj ve kopyalarının çıkarılması konularında izin alınmasına, izin için başvuru şekline, çalışmalarda uyulacak hususlara, çalışmalar için alınacak ücretlere ilişkin esasları kapsar.

    Yasal Dayanak

    Madde 3 - Bu yönetmelik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 34. maddesi gereğince hazırlanmıştır.

    Madde 4 - Bu yönetmelikte geçen, "Varlıkların fotoğraf ve filmlerinin çekilmesi, mülaj ve kopyalarının alınması" ndan; fotoğraf, slayt, film, video, mikrofilm, fotokopi, resim, mülaj, stampaj, taklit, röprodüksiyon ve buna benzer işlemler anlaşılır.

    Kısaltmalar

    Madde 5 - Bu yönetmelikte geçen:

    "Bakanlık"; Kültür ve Turizm Bakanlığını,

    "Müze"; Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı Müzeleri, İfade eder.

    İzinle ilgili Hususlar

    Madde 6 - Müzelerle, müzelere bağlı birimlerde ve örenyerlerinde hangi varlıkların herkes tarafından izne bağlı olmaksızın fotoğraf ve filmlerinin hangi şartlarda çekileceği hususu Bakanlığın önceden belirleyeceği esaslara göre müze müdürlüklerince tespit edilir.

    Birinci fıkrada izne bağlı olmaksızın herkes tarafından yapılabilen hususlar dışında, varlıkların öğretim, eğitim, bilimsel araştırma ve tanıtma amaçlarıyla fotoğraflarının ve filmlerinin çekilmesi, mülaj ve kopyalarının alınması izne bağlıdır.

    Yabancı uyruklulara izin verilirken 14/01/1983 gün ve 83/5963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı esas alınır.

    İzin Verecek Makamlar

    Madde 7 - Video film ve film çekilmesi, mülaj, taklit, röprodüksiyon yapılması, kopya çıkartılması, stampaj alınması hususlarında izin, Bakanlık Merkezince, diğer hususlarda ise ilgili müze müdürlüklerince verilir.

    Başvuru Şekli

    Madde 8 - İstek sahipleri faaliyetlerinin konu ve amaçlarını açıklayan dilekçelerle, bu Yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen izin mercilerine başvururlar.

    İzin Belgesi

    Madde 9 - İzin talebi uygun görülenlere, çalışma yerini, süresini ve konusunu açıkça belirten bir belge verilir. Çalışma süresi bir yılı geçen hallerde aynı esaslarla yeniden izin alınır.

    Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket tespit edilenlere bir daha izin verilmez.

    Araştırmacılar

    Madde 10 - "Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre araştırma izni verilenler, çalışmaları için fotoğraf ve film çekmeleri, mülaj ve kopya çıkarmaları gerektiğinde bahsi geçen yönetmelik hükümleriyle birlikte bu yönetmelik hükümlerine de tabi olurlar.

    Çalışma Esasları

    Madde 11 - Çalışmalar sırasında varlıklar müze dışına çıkarılamaz. Varlıklara zarar verici her türlü hareketten kaçınmak ve müze idaresinin belirleyeceği kaidelere uymak zorunludur. Gerektiğinde çalışma şartları bir protokolla tesbit edilir.

    Çalışma sırasında;

    a) Sabit teşhirdeki eserlerin yerinden oynatılmaması,

    b) Varlıkların sağlığının korunması,

    c) Ziyaretçilerin engellenmemesi, teşhir düzeninin bozulmaması,

    d) Çalışmanın zamanlanması,

    e) Her türlü güvenliğin alınması,

    f) Çalışmaya konu teşkil eden eserlerin belirlenmesi, hususlarına bilhassa önem verilir.

    Madde 12 - Çalışmalar sırasında meydana gelecek her türlü zarar ve ziyan müracaatçı tarafından tazmin edilir.

    Madde 13 - Müzeler ile müzelere bağlı birimlerde ve örenyerlerinde çekilen fotoğraf, slayt ve benzerlerini kapsayan yayınlardan ikişer nüsha ve imkan varsa çekilen film ve video filmlerden birer kopya ilgili müzeye verilir.

    Ücret

    Madde 14 - Bu yönetmeliğin 3. maddesinde bahsi geçen işlemler karşılığında alınacak ücretler, 2252 sayılı Döner Sermaye Kanunu ve ilgili mevzuat gözönüne alınarak, Bakanlıkça saptanır.

    Kaldırılan Hükümler

    Madde 15 - 15 Mart 1974 gün ve 14828 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Müzeler ve Müzelere Bağlı Kuruluşlarda Kopya Alınması, Fotoğraf ve Film Çekilmesi ile ilgili Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 16 - Bu yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 17 - Bu yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar