TAŞINIR KÜLTÜR VARLIĞI TİCARETİ VE BU TİCARETE AİT İŞYERLERİ İLE DEPOLARIN DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK

   

    Kültür ve Turizm Bakanlığından

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/01/1984

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18278

    Amaç

    Madde 1 : Bu yönetmeliğin amacı; 2863 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan tasnif sonunda; korunması gerekli olmadığı tespit edilen taşınır kültür varlıkları ile korunması gerekli olduğuna karar verilerek tescil edilenlerden devlet müzelerine alınması lüzum görülmeyen taşınır kültür varlıklarının ticareti ile ticaretin yapıldığı işyerleri ve depolarının denetleme esaslarını belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 : Bu yönetmelik kültür varlığı ticareti işlemlerini ve bunlarla ilgili gerçek ve tüzelkişilerin görev ve sorumluluklarını kapsar.

    Yasal Dayanak

    Madde 3 : Bu yönetmelik, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 25, 27, 28, 29. maddeleri gereğince hazırlanmıştır.

    Tanımlar ve Kısaltmalar

    Madde 4 : Bu yönetmelikte geçen:

    "Bakanlık"; Kültür ve Turizm Bakanlığını,

    "Müze"; Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı Müzeleri,

    "Kanun"; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununu, İfade eder.

    Değerlendirme

    Madde 5 : Kanunun 25. Maddesi gereğince bilimsel esaslara göre tasnife tabi tutulup da, korunması lüzum görülmeyen kültür varlıkları bir belge ile sahiplerine iade olunur. Bunlar üzerinde sahipleri her türlü tasarrufta bulunabilirler.

    Tasnif sonunda korunması gerekli olduğuna karar verilen ve tescile tabi tutulan ancak müzelere alınmasına lüzum görülmeyen kültür varlıklarının ticareti bu yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Bu tür kültür varlıkları yurtdışına çıkarılamaz.

    Ruhsat İsteme ve İzin

    Madde 6 : Kültür varlığı ticareti Bakanlıktan alınacak bir ruhsatname ile mümkündür.

    Ruhsatname almak isteyenler en yakın müze müdürlüğüne yapacakları yazılı başvuruya aşağıdaki belgeleri eklerler.

    a) Ticaret Odasına kayıtlı olduğuna ve taşınır kültür varlığı ticareti yapmak üzere ayrı bir ticarethanesi bulunduğuna dair tasdikli belge,

    b) Eski eser kaçakçılığı, gizli define arayıcılığı veya gizli eski eser kazısı gibi suçlardan hükümlü olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge,

    c) (Değişik bent: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./1. md.) Kanuni tebligat adresi beyanı,

    d) (Değişik bent: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./1. md.) T.C. kimlik numarası beyanı,

    e) Üç adet vesikalık fotoğraf,

    Müze müdürlüğünce yapılacak inceleme sonucu sakıncalı durum yoksa ruhsatname düzenlenir ve düzenlenen ruhsatnamenin bir nüshası da Bakanlığa gönderilir.

    Ruhsatname Süresi

    Madde 7 : Ruhsatnameler 3 yıl için geçerlidir. Ruhsat sahibi süre bitiminden en geç bir ay önce ilgili müze müdürlüğüne müracaat ederek, ruhsatnamesinin yenilenmesini isteyebilir. Sakıncalı bir durum yoksa ruhsat yenileme işlemi bir ay içerisinde sonuçlandırılır. Süresinde müracaat edilmemesi halinde ruhsatname iptal edilir.

    Ruhsatnamenin Kullanılış Şekli

    Madde 8 : Taşınır kültür varlığı ticareti ruhsatnamesi ticarethanenin görülebilir bir yerine asılır. Ruhsatname Kanun ve bu yönetmelikte belirlenen amaçlar dışında kullanılamaz.

    Kayıt İşleri

    Madde 9 : Taşınır kültür varlığı ticareti yapanlar, satmak üzere alacakları taşınır kültür varlığının tescil dışı olduğuna veya tescile tabi olup da müzelere alınmasına gerek görülmediğine dair ilgili müzece verilmiş olan belgeyi satıcıdan istemek zorundadırlar. Bu belge olmadan alım ve satım yapılamaz.

    Söz konusu belgelerin tarih ve sıra numaralarına göre dosyalarında muhafazası ve denetim için gelen müze ve Bakanlık yetkililerine gösterilmesi zorunludur.

    Kültür Varlıklarının Ticarethane ve Depo Dışında Bulundurulması

    Madde 10 : Kültür varlığı ticareti yapanlar, ticarethanelerinden başka bir yerde alım satım yapamazlar ve ticarethane dışında kültür varlığı bulunduramazlar. Ancak ihtiyaçları halinde ticarethane halinde ticarethane ile bağlantı sağlamak şartıyla belgelenmiş kültür varlıkları içir depo kullanabilirler.

    İkametgah, ticarethane ve depo olarak kabul edilemez.

    Ticarethane ve depolar başka amaç için kullanılamaz.

    Denetim

    Madde 11 : Ruhsatlı taşınır kültür varlığı ticareti yapanların işyerleri ve depoları; Bakanlık Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünce görevlendirilen uzmanlar, Bakanlık müfettişleri ile ilgili müzenin yöneticisi veya görevlendireceği uzmanlar tarafından her zaman denetlenebilir. Yapılan denetleme sırasında tescil dışı olduğu belgelenmemiş kültür varlığı bulunması halinde ruhsatname iptal edilir ve Kanuna göre işlem yapılır.

    Yapılan denetlemeler sonunda düzenlenen raporların bir nüshası ilgili müzede muhafaza edilir; bir nüshası Bakanlığa gönderilir.

    Ruhsatname İptali

    Madde 12 : Kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlerin ruhsatnameleri, süresine bakılmaksızın iptal edilir ve kendilerine bir daha ruhsatname verilmez.

    Kaldırılan Hükümler

    Madde 13 : Bu yönetmelikte, 28 Haziran 1973 gün ve 14578 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Eski Eser Ticareti Yönetmeliği" ile değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Maddeler

    Geçici Madde - Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce eski eser ticareti belgesi almış olanlar, yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde ruhsatname almak için bu yönetmeliğe göre başvurmak zorundadırlar. Ellerindeki belgelerin süresi üç aydan önce sonuçlananlar sürenin bitiminden önce başvururlar.

    Yürürlük ve Yürütme

    Madde 14 : Bu yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    Madde 15: Bu yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar