MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFINDA GÖREVLİ PERSONELİN YURT İÇİNDE HİZMETİÇİ EĞİTİM YOLUYLA YETİŞTİRİLMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

   

    Milli Eğitim Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 09/10/2001

    Resmi Gazete Sayısı: 24548

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim ve denetim hizmetlerinin, 14/06/1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 2 nci maddesinde ifade edilen amaçlar doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi bakımından eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda görevli personelden isteyenlerin, yurt içinde lisans üstü öğrenim görmelerine, bilgilerini artırmalarına, deneyim ve uzmanlık kazanmalarına aylıklı veya aylıksız izin verilerek olanak sağlamaktır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığının eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil kadrolarında görevli personelden yurt içinde lisans üstü öğrenim görecek, bilgilerini artıracak, deneyim ve uzmanlık kazanacakların seçimi ile bunların aylıklı veya aylıksız izinli sayılmalarına ilişkin esas ve usulleri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 14/06/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 49 uncu maddesi ile 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 35 ve 59 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

    b) Birim: 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunla belirlenen ve Bakanlık merkez teşkilatını oluşturan Talim ve Terbiye Kurulu ile ana hizmet, danışma ve denetim ve yardımcı birimlerini,

    c) Eğitim ve öğretim planı: Müdürler Kurulunda belirtilen alanlarda lisans üstü öğrenim görme, bilgi artırma, deneyim ve uzmanlık kazandırma etkinliklerine ilişkin düzenlemeleri,

    d) Müdürler kurulu: Bakanlık merkez teşkilatını oluşturan birimlerin en üst amirlerinden oluşan kurulu, ifade eder.

    Gereksinimin Bildirilmesi

    Madde 5 - Birimler, her yıl ocak ayı içerisinde yurt içinde yetiştirilmek üzere hangi alanlarda ne kadar personele gereksinim duyulduğunu, gerektiğinde bunların yetiştirilecekleri yüksek öğretim kurumlarını, enstitüleri, eğitim merkezlerini ve diğer resmi veya özel kurum, kuruluş ve iş yerlerini, verilecek iznin şeklini gerekçeleriyle birlikte Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığına bildirirler.

    Planlama

    Madde 6- Birimlerden gelen öneriler, her yıl şubat ayı içerisinde, Bakanlığın eğitim politikası ve kalkınma planlarındaki hedefler göz önünde bulundurularak Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca incelenir, sınıflandırılır ve Müdürler Kuruluna sunulacak duruma getirilir. Müdürler Kurulunca hangi alanlarda eğitim veya öğretim yaptırılacağı, bunlardan ne kadarına aylıklı ve/veya aylıksız izin verileceği birimler bazında belirlenir. Aylıklı izin verilmesinde, Bakanlığımızın eğitim politikası ve kalkınma planlarındaki hedefler doğrultusunda karşılanması zorunlu olan personel gereksinimi esas alınır.

    Aylıklı izin verileceklerin sayısı Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfındaki serbest kadro sayısının binde ikisini, aylıksız izin verileceklerin sayısı ise binde birini geçemez.

    Eğitim ve öğretim plânları Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca hazırlanır.

    Eşgüdüm

    Madde 7 - Birimler, eğitim ve öğretim yapılacak kurumlar ile bu kurumlarda ayrılacak kontenjanın belirlenmesi aşamasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı ile eşgüdüm yaparlar.

    Duyuru

    Madde 8 - Aylıklı ve aylıksız izin verileceklerin alanı ve sayısını kapsayacak şekilde hazırlanan eğitim ve öğretim plânları, Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca her yıl mart ayının sonuna kadar merkez ve taşra teşkilatına duyurulur.

    Başvuru

    Madde 9 - Eğitim ve öğretim plânlarında belirtilen alanlardaki etkinliklere katılmak isteyenler ya da kendi olanakları ile bu alanlardaki etkinliklere devam edenler (EK - 1)'deki form dilekçe ile 15 mayıs tarihine kadar görevli oldukları kurumlara başvururlar.

    Aranacak Koşullar

    Madde 10 - Lisans üstü öğrenim görmek, bilgilerini artırmak, deneyim ve uzmanlık kazanmak için başvuruda bulunanlarda aranacak koşullar şunlardır:

    a) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil görevlerde adaylığı kaldırılmış ve halen bu sınıfa dahil kadrolarda çalışıyor olmak.

    b) Son yıla ait sicil notuna göre başarılı olmak koşuluyla son üç yılın sicil notu ortalaması en az iyi derecede olmak.

    c) Daha önce aynı düzeyde eşdeğer bir programda öğrenim görmemiş olmak.

    d) Memuriyete engel olacak derecede olmasa dahi (taksirli suçlar hariç) hapis cezasına mahkûm edilmemiş ve son beş yıllık hizmet süresi içinde aylıktan kesme/maaş kesimi cezası ve daha ağır bir disiplin cezası almamış ya da bu süre içerisinde adli ve disiplin soruşturması nedeniyle idari ve denetim görevi üzerinden alınmamış olmak.

    e) Programa katılacağı tarihte, katılacağı programla ilgili görevlere atamaya ilişkin özel mevzuatlarda belirtilen yaş sınırını geçmemiş olmak.

    f) Birimince önerilmiş olmak.

    Seçim

    Madde 11 - Gerekli koşulları taşıyanlardan, 6 ncı madde uyarınca belirlenen bir öğretim programına kaydolanlar ile bilgilerini artırmak, deneyim ve uzmanlık kazanmak üzere birimince önerilenlerin durumları, "Eğitim ve Öğretim Plânı" çerçevesinde Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca incelenip değerlendirilerek Bakanlık Makamının onayına sunulur.

    Bakanlık Makamınca uygun bulunanlara 15 gün içinde gerekli duyuru yapılır.

    Programı Bitirme Süresi

    Madde 12 - Aylıklı veya aylıksız izinli sayılarak;

    a) Lisansüstü öğrenim görenler, öğrenim gördükleri öğretim kurumunun ilgili mevzuatında belirtilen öğrenim süresi içinde, herhangi bir süre yoksa Bakanlık ve ilgili öğretim kurumunca birlikte belirlenecek süre içinde,

    b) Bilgilerini artırmak, deneyim ve uzmanlık kazanmak üzere kurum ve kuruluşlara gönderilenler, Bakanlık ile o kurum veya kuruluş arasında önceden saptanacak süre içinde, eğitim ve öğretim programını başarı ile bitirmek zorundadırlar.

    İznin Kaldırılması

    Madde 13 - Aylıklı veya aylıksız izinli sayılanlardan;

    a) Eğitim ve öğretim programlarını 12 nci maddede belirtilen süre içinde bitiremeyenlerin,

    b) Eğitim veya öğrenim gördüğü kurumun disiplin kurullarına uygun davranmayanların,

    c) İzinli sayılmayı gerektiren koşulları taşımadığı sonradan anlaşılan veya bu koşulları kaybedenlerin,

    d) Sınıf değişikliği yoluyla başka görevlere atananların

    izinleri kaldırılır.

    İzleme, Görevlendirme ve Yükümlülük

    Madde 14 - Aylıklı ve aylıksız izinli sayılanlar, yapmış oldukları çalışmalar bakımından görevli oldukları ildeki il milli eğitim müdürlüklerince izlenir. Bunlardan eğitim ve öğretim programlarını başarıyla bitiremeyenler, herhangi bir devresinden ayrılanlar, kayıtları silinenler veya izinleri kaldırılanlar bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde bir daha yurtiçinde hizmetiçi eğitim yoluyla yetiştirilme hakkından yararlanamazlar.

    Aylıklı izinli sayılanlar, görevli oldukları il milli eğitim müdürlüğünce veya Bakanlıkça eğitim ve öğretim kapsamında olmak üzere gereksinim duyulan alanlarda devam ettikleri programı aksatmayacak biçimde araştırma ve geliştirme konularında görevlendirilebilirler.

    Atama

    Madde 15 - Lisans üstü öğrenim görmek, bilgilerini artırmak, deneyim ve uzmanlık kazanmak amacıyla aylıklı veya aylıksız izinli sayılanlardan eğitim ve öğretim süresi bir yıl ve daha fazla olanlar, iznin başlangıcından önce eğitim ve öğretim görecekleri il emrine ilgili mevzuatına göre atanırlar.

    Bitirdikleri programa ilişkin görevlere atanamayanlar ile 14 üncü maddenin 1 inci fıkrasında belirtilenler, durumlarına uygun başka bir göreve atanırlar.

    Kaldırılan Hükümler

    Madde 16 - 07/05/1976 tarihli ve 15590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretmenlerin Yurt İçinde Hizmet-İçi Eğitim Yoluyla Yetiştirilmeleri Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Maddeler

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte birimlerce yurt içinde yetiştirilmek üzere hangi alanda ne kadar personele gereksinim duyulduğunun belirlenmesinde, bunların Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca incelenip sınıflandırılarak Müdürler Kuruluna sunulmasında, Müdürler Kurulunda belirlenen alanlarda olmak koşuluyla halen eğitim programına devam edenlerin başvurularının alınması ve bunların aylıklı veya aylıksız izinli sayılmalarında 2001 yılı için bu Yönetmelikle belirlenen zaman ve süre koşullarına bağlı kalınmaz.

    Geçici Madde 2 - Bu Yönetmelik kapsamına giren personelden, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarının belirli bir süre öğretmenlik yapma koşuluna bağlı olarak öğrenci kaydı yapılan lisans düzeyindeki programlarına devam edenler, bu Yönetmelik hükümlerinden yararlandırılabilir.

    Yürürlük

    Madde 17 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 18 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

    Ekler

    EK - 1

    YURT İÇİNDE HİZMETİÇİ EĞİTİM YOLUYLA YETİŞTİRİLECEKLERE İLİŞKİN BAŞVURU FORMU

    ________________________________________________________________________________________

    Mebsis No

    _____________________________________

    ________________________________________________

    Emekli Sicil No

    _____________________________________

    ________________________________________________

    Adı ve Soyadı

    _____________________________________

    ________________________________________________

    Kadro Unvanı

    _____________________________________

    ________________________________________________

    Görev Unvanı

    _____________________________________

    ________________________________________________

    Branşı

    _____________________________________

    ________________________________________________

    Cinsiyeti

    [] Kadın [] Erkek

    _____________________________________

    ________________________________________________

    Baba Adı

    _____________________________________

    ________________________________________________

    Ana Adı

    _____________________________________

    ________________________________________________

    Doğum Tarihi ve Yeri

    ...../...../.....

    ______________________________________________________________________________________

    Görev Yeri ve

    İlçesi

    Adresi

    ______

    ___________

    İli

    ______________________________________________________________________________________

    Öğrenim Durumu

    []Lise ve Dengi

    []Ön Lisans

    []Lisans

    [] Lisans Üstü

    ______________________________________________________________________________________

    En Son Mezun Olduğu Okul ve

    Bölüm/Alan

    ___________________________________

    __________________________________________________

    Yüksek Lisans

    (Ana bilim dalı belirtilecek)

    ___________________________________

    __________________________________________________

    Kadro

    Aylık Derecesi

    Meslekteki Kıdem Süresi

    Gün Ay Yıl

    Derecesi

    _________________________

    ________

    _______________

    __

    __

    __

    __

    __

    __

    ______________________________________________________________________________________

    Katılmak İstenilen Etkinliğin

    ______________________________________________________________________________________

    Adı

    Yeri

    Süresi

    ____________________

    İstenilen

    Aylıklı []

    _____________________________

    __________

    Numarası

    izin türü

    Aylıksız[]

    ______________________________________________________________________________________

    MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

    ....................Genel Müdürlüğüne/Dairesi Başkanlığına

    Yukarıda belirtilen ................................... programına katılmak

    istiyorum.

    Gereğini arz ederim.

    ...../...../.........

    İmza

    ________________________________________________________________________________________

    Açıklama: Bu formla istenilen bilgileri kısaltma yapmadan doğru ve eksiksiz doldurunuz.

    Mevzuat Kanunlar