TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA DOĞRUDAN BAĞLI ENSTİTÜLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK

    Türkiye Bilimsel Ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanlığına Doğrudan Bağlı Enstitülerin Kuruluş Ve İşletmesine İlişkin Çerçeve Yönetmeliği

    Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı

    Resmi Gazete Tarihi: 17/10/2001

    Resmi Gazete Sayısı: 24556

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Bu Yönetmelik ile stratejik bilim ve teknoloji alanlarında veya Türkiye'nin rekabet gücünü arttırabilecek nitelikte teknolojilerin geliştirilmesine temel oluşturacak öncelikli bilim ve teknoloji alanlarında temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak ve/veya AR-GE faaliyetlerini destekleyici/kolaylaştırıcı hizmet vermek üzere, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığına doğrudan bağlı olarak faaliyette bulunacak enstitülerin kuruluş ve işletilmesine ilişkin genel ilkeler düzenlenmektedir.

    Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 17/07/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun 498 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen 4 üncü ve değişik 7 nci maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan:

    Kurum : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nu (TÜBİTAK),

    Bilim Kurulu : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Bilim Kurulu'nu,

    Başkan : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanı'nı,

    Enstitü : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanlığına doğrudan bağlı olarak, belirlenmiş alanlarda AR-GE faaliyetlerini yürüten ve/veya AR-GE faaliyetlerini destekleyici/kolaylaştırıcı hizmet veren birimleri,

    Yönetim Kurulu : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanlığına doğrudan bağlı enstitü yönetim kurullarını, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Enstitülerin Kuruluşu, Amaç ve Görevleri, Enstitü Teşkilatı, Kurullar ve Enstitü Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları, Çalışma Programı

    Enstitülerin Kuruluşu

    Madde 4 - Enstitü kurulmasına ilişkin önerinin değerlendirme ve kabul aşamaları ile bu aşamalarda izlenecek yöntemin esasları Bilim Kurulu'nca ayrıca düzenlenir.

    Enstitünün Amaç ve Görevleri

    Madde 5 - Enstitülerin amaç ve görevleri, Madde 1'de tanımlanan amaçla uyumlu olmak kaydıyla her enstitünün faaliyet alanının özelliğine göre ayrıntılı olarak Bilim Kurulu'nca belirlenir.

    Enstitü Teşkilatı

    Madde 6 - Enstitülerin ana teşkilat yapısı; Yönetim Kurulu, Kurullar, Enstitü Müdürü ve Enstitülerin faaliyet alanlarının özelliklerine göre belirlenecek birimlerden oluşur. Enstitü Müdürü tarafından önerilip, Yönetim Kurulu'nca onaylanan enstitü teşkilatı Bilim Kurulu'nda görüşülerek son şeklini alır. Teşkilattaki değişiklikler aynı yöntemle gerçekleştirilir.

    Yönetim Kurulu

    Madde 7 - (Değişik madde: 21/04/2005 - 25793 S.R.G. Yön/1.mad) Hangi Enstitüde Yönetim Kurulu kurulacağı ve enstitülerin faaliyet alanlarının özelliklerine göre Yönetim Kurulunun hangi kurum ve kuruluş temsilcilerinden ve/veya kimlerden oluşacağı ve üye sayısı Bilim Kurulunca karara bağlanır.

    Merkez ve Enstitülerde görevlendirilen Yönetim Kurulu Üyelerine toplantı başına ödenecek huzur ücreti Bilim Kurulunca tespit edilir.

    Yönetim Kurulu'nun Görevleri

    Madde 8 - Yönetim Kurulu'nun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

    a) Kurum'un araştırma politikası çerçevesinde Enstitünün kısa, orta ve uzun vadeli çalışma hedefleri ve planlarının yapılmasını sağlamak,

    b) Enstitü bütçe taslağı (personel ihtiyacı dahil) ve yıllık çalışma programının oluşturulmasını sağlamak ve onaylanmak üzere Bilim Kurulu'na sunmak,

    c) Enstitünün mali, idari, bilimsel ve teknolojik faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek,

    d) İç ve dış destekli araştırma projelerinin kabul, red, uzatma veya iptallerine ilişkin kararları almak,

    e) Bilim Kurulu ve Başkan'ın devrettiği yetkiler çerçevesinde kararlar almak,

    f) Bilim Kurulu'nca verilen görevleri yapmak.

    Kurullar

    Madde 9 - Enstitülerin faaliyet alanlarının özelliklerine göre oluşturulacak diğer kurullar ve bunların oluşum şekilleri ile görev, yetki ve sorumlulukları Bilim Kurulu'nca belirlenir.

    Enstitü Müdürü'nün Nitelikleri ve Atanması

    Madde 10 - Enstitü Müdürü, enstitünün görev alanında, araştırmaları ve yöneticilik tecrübesiyle tanınmış kişiler arasından, Başkan'ın önerisi üzerine Bilim Kurulu tarafından atanır. Atama kararında süre ve koşullar belirtilir. Süre bitiminde tekrar atama mümkündür. Gerektiğinde, süre bitmeden önce aynı usulle görevden alınabilir.

    Enstitü Müdürü'nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 11 - Enstitü Müdürü'nün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

    a) Enstitüyü temsil etmek,

    b) Kurum'un araştırma politikası çerçevesinde, Enstitünün uzun vadeli çalışma hedefleri ve planları ile yıllık çalışma programlarını hazırlamak; bunları, süresi içinde Yönetim Kurulu'na sunmak,

    c) Enstitü bütçe taslağını ve yıllık personel ihtiyacını Yönetim Kurulu'na sunmak,

    d) Yönetim Kurulu'nca kabul edilip Bilim Kurulu'nca onaylanan Enstitünün kısa, orta ve uzun vadeli çalışma hedefleri ve planları ile yıllık çalışma programını ve bütçeyi uygulamak,

    e) Enstitünün yıllık programı ve bütçesi çerçevesinde Kurum dışındaki kurum ve kuruluşlarca desteklenen projeler dahil, her türlü harcamalar için Bilim Kurulu'nca her yıl belirlenecek sınırlar içinde kalmak kaydıyla Başkan'ın devrettiği yetki çerçevesinde ita amirliğini yapmak,

    f) Enstitü çalışmaları ile ilgili hesap yılına ait karşılaştırmalı gelişme raporlarını hazırlamak, bu raporları öngörülen zamanda Yönetim Kurulu'na sunmak,

    g) Enstitü personelinin terfi ve diğer özlük işlerini yürütmek,

    h) Enstitü Müdür yardımcılarının atanmaları ve gerektiğinde görevden alınmaları için Başkan'a öneride bulunmak,

    ı) Enstitünün çağdaş gelişmelere uyum sağlayacak dinamik bir yapı ve yaklaşım kazanması için gerekli bütün tedbirleri almak ve uygulamak,

    i) Royalty, Lisans, Know-How ve benzeri anlaşmaları Başkan'ın verdiği yetkiler içinde Enstitü adına imzalamak,

    j) Başkan ve Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    Enstitü Müdürü, yukarıdaki görevleri yerine getirirken, Enstitü personelinden gerekli gördüğü geçici ve sürekli komisyonlar kurup danışmanlar görevlendirebilir.

    Enstitü Müdürü, Başkan'a bilgi vermek suretiyle, gerektiğinde Enstitü Müdür Yardımcılarından birini vekil bırakabilir. İki aydan daha uzun süreli vekalet sözkonusu olduğunda Başkan'ın onayı gereklidir.

    Enstitü Çalışma Programı

    Madde 12 - Enstitü Müdürü, her çalışma yılı için, çalışma programını, bütçe hazırlık takvimine uygun olarak hazırlar ve Yönetim Kurulu'na sunar. Çalışma programında, yıl içinde yapılması planlanmış olan projeler ve diğer faaliyetler (altyapı, destek ve benzeri) için amaç, hedefler, kaynaklar, bütçe ve iş planı verilir, bu çalışmaların araştırma, endüstriyel hizmet ve eğitim olarak tür ve oranları belirtilir. Yönetim Kurulu'nca onaylanan çalışma programı Bilim Kurulu'nda görüşülerek son şeklini alır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Kurum Dışı Kuruluşlarca Desteklenen Projeler

    Madde 13 - Enstitü Müdürü, Bilim Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, kurum dışı kuruluşlarca desteklenen projelere ilişkin sözleşmeleri imzalamaya yetkilidir.

    Bu tür projelerde çalışacak Kurum personelinin görevlendirilmeleri ile ücretleri ilgili proje bütçesinden karşılanmak üzere süreli sözleşmeyle projede istihdam edilen personelin atanmaları ve gerektiğinde görevden alınmaları Enstitü Müdürü'nce yapılır.

    Bu tür projelerde çalışmak üzere sözleşme ile istihdam edilecek personele ödenecek ücretler, proje bütçesinde karşılığı bulunmak kaydıyla, Enstitü Müdürü'nce takdir olunur. Bu şekilde çalışacak sözleşmeli personelin, çalışma süresine göre gerekiyorsa (bir yıl veya daha fazla süreler için) kıdem tazminatları da hesaplanıp proje sözleşmesinin personel giderleri faslına konulur.

    Bu tür projelerde görevlendirilen Kurum personeline, Kurumdan aldıkları ücret dışında, "Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nca Kurum Dışına Verilen Hizmetlerin Ücretlerinin Tespiti, Yürütülmesi, Sonuçlandırılması ve Elde Edilen Gelirlerin Kullanımına İlişkin Yönetmelik" kapsamında yapılacak olan ek ödemeler, Enstitü Müdürü'nce takdir olunur.

    Personel İşleri

    Madde 14 - Enstitü personelinin özlük işleri, 17/01/1996 tarihli ve 22526 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Personel Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde yürütülür.

    Muhasebe İşleri

    Madde 15 - Enstitü bütçesi, Kurum bütçesi içinde, ayrı bölüm halinde gösterilir. Bütçenin uygulanması ile ilgili muhasebe işlemleri, Bilim Kurulu'nun 22/08/1994 tarihli ve 13 sayılı Kararı ile kabul edilen "Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Muhasebe Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde yürütülür.

    Enstitüyle ilgili olarak tutulan defterler ve belgeler, Enstitü Müdürlüğü'nde saklanır. Bu defter ve belgeler, 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun'daki denetim organları ve gerektiğinde Kurum Başkanlığı'nca incelenerek denetlenir.

    Satınalma İşleri

    Madde 16 - Satınalma işleri 20/04/1999 tarihli ve 23672 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu İhale Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde yürütülür.

    Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler

    Madde 17 - 28/02/1998 tarihli ve 23272 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Kuruluş ve İşletme Yönetmeliği, 08/01/1998 tarihli ve 23224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Araştırma Enstitüsü Kuruluş ve İşletme Yönetmeliği, 08/01/1998 tarihli ve 23224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Ulusal Metroloji Enstitüsü Kuruluş ve İşletme Yönetmeliği, 08/01/1998 tarihli ve 23224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü Kuruluş ve İşletme Yönetmeliği, 08/01/1998 tarihli ve 23224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Ulusal Gözlemevi Kuruluş ve İşletme Yönetmeliği, 20/02/1999 tarihli ve 23617 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Kuruluş ve İşletme Yönetmeliği ve 02/08/1998 tarihli ve 23421 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Çukurova İleri Tarım Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Kuruluş ve İşletme Yönetmeliği ile bu yönetmeliklerin ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 18 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 19 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar