TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ PERSONEL YÖNETMELİĞİ

   

    Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı

    Resmi Gazete Tarihi: 20/10/2001

    Resmi Gazete Sayısı: 24559

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Bu Yönetmelik ile Türkiye Bilimler Akademisinde çalışan personelin çalışma esas ve usulleri, yükümlülükleri, özlük hakları ve disiplin işleri düzenlenmektedir.

    Hukuki Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimler Akademisinin Kurulması Hakkında 497 sayılı Türkiye Bilimler Akademisinin Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

    TÜBA: Türkiye Bilimler Akademisini,

    TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunu,

    Başkan: Türkiye Bilimler Akademisi Başkanını,

    Konsey: Türkiye Bilimler Akademisi Konseyini,

    Asli Üye: Türkiye Bilimler Akademisi Asli Üyesini,

    Personel: Türkiye Bilimler Akademisinde çalışan TÜBİTAK personelini,

    Danışman: TÜBA tarafından görevlendirilen danışmanı,

    Araştırıcı: TÜBA tarafından görevlendirilen araştırıcıyı, ifade eder.

    Danışmanlar ve Araştırıcılar

    Madde 4 - Türkiye Bilimler Akademisi kadro şartı aranmaksızın Türkiye Cumhuriyeti veya yabancı uyruklu tam zamanlı veya kısmi zamanlı danışmanlar, tam zamanlı veya kısmi zamanlı araştırıcılar istihdam edebilir.

    Danışmanlar ve Araştırıcıların Sosyal Güvenliği

    Madde 5 - Türkiye Bilimler Akademisi tarafından görevlendirilen danışmanlara ve araştırıcılara hastalık, iş kazası, meslek hastalığı, iş güvenliği konularında 1475 sayılı İş Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanuna ve bu konuda diğer kanunlara dayanılarak çıkarılan tüzük ve yönetmelikler uygulanır.

    Sekreterya Hizmetleri

    Madde 6 - Türkiye Bilimler Akademisinin sekreterya hizmetleri Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu tarafından yerine getirilir.

    Atama

    Madde 7 - İşe alınma sırasında hizmet sözleşmesinin iki nüshası taraflarca imzalanır. Bir nüshası ilgiliye verilir, diğer nüsha ilgilinin özlük dosyasına konulur.

    Atama İçin Gerekli Belgeler

    Madde 8 - (Değişik madde: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\1.mad)

    Görevlendirilen danışmanların ve araştırıcıların göreve başlayabilmeleri için aranan bilgi ve belgeler şunlardır:

       a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

       b) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

       c) Son üç ayda çekilmiş, 4,5 x 6 ebadında 4 adet vesikalık fotoğraf,

       ç) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı,

       d) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,

       e) Adayın el yazısı ile dolduracağı mal bildirimi.

       Yabancı uyruklulardan (a) ve (e) bentlerinde belirtilen bilgi ve belgeler istenmez.

    Danışmanlığa ve Araştırıcılığa Atanamayacak Olanlar

    Madde 9 - Kamu haklarından yasaklanmış olanlar, taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar danışmanlığa ve araştırıcılığa atanamazlar.

    Başka Görevi Olanların Danışman ve Araştırıcı Olarak Çalıştırılması

    Madde 10 - Danışmanlar ve araştırıcılar, üniversiteler, genel ve katma bütçeli dairelerle, il özel idareleri, belediyeler ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kurumların mensupları arasından da seçilebilir. Bunların asli görevlerine ait bütün hakları saklı kalır ve her türlü tazminatlarına halel gelmez.

    Danışmanlığa ve Araştırıcılığa Atanacaklarda Aranacak Şartlar

    Madde 11 - Danışmanlığa atanacaklarda doktora yapmış olmak veya uzmanlık derecesini elde etmek şartı, araştırıcılık görevine atanacaklarda lisans düzeyinde yüksek öğrenimini tamamlamış olmak şartı aranır.

    Mal Bildirimi

    Madde 12 - Danışmanlar ve araştırıcılar kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında özel kanunda yazılı hükümler uyarınca mal bildirimi verirler.

    Danışmanlar ve Araştırıcıların Görev Süreleri

    Madde 13 - Danışmanlar ve araştırıcılar bir yıl veya daha kısa süreli sözleşme ile görevlendirilirler. Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı sözleşme süresi bitmeden 15 gün önce bildirmek şartıyla bunların görevlerine son verebilir.

    Danışmanların ve Araştırıcıların Göreve Başlamaları

    Madde 14 - Türkiye Bilimler Akademisinde görevlendirilen danışmanların ve araştırıcıların kabul edilebilecek mazeret dışında sözleşmelerinin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde göreve başlamaları gerekir.

    Aksi durumda görevlendirme işlemi geçersiz sayılır.

    Danışmanların ve Araştırıcıların Çalışma Süreleri

    Madde 15 - Tam zamanlı danışmanların ve araştırıcıların haftalık çalışma süreleri haftada 40 saattir. Kısmi zamanlı danışmanların ve araştırıcıların çalışma süreleri Başkan tarafından belirlenir. Danışmanların, araştırıcıların ve TÜBİTAK personelinin zorunlu durumlarda çalışma saatleri ve çalışmanın başlangıç ve bitiş saatleri Başkan tarafından ayrıca düzenlenebilir.

    Danışmanlar ve Araştırıcılarla TÜBİTAK Personelinin Proje ve Programlarda Görevlendirilmesi

    Madde 16 - Türkiye Bilimler Akademisi danışmanları, araştırıcıları ve TÜBA'da görevli TÜBİTAK personeli Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı tarafından kurumun proje ve programlarında görevlendirilebilir.

    Akademi Başkanının Çalışanların Hizmetleriyle ilgili Yetkisi

    Madde 17 - Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda Türkiye Bilimler Akademisinde çalışanların yerine getirmeleri gerekli hizmetlerin yürütülmesi, düzenlenmesi ve çalışma ilkelerinin belirlenmesi yetkisi Akademi Başkanına aittir.

    Ticaret Yasağı

    Madde 18 - Danışmanlar ve araştırıcılar ticaretle uğraşamaz.

    Görevi Sadakat ve İyi Niyetle Yapma

    Madde 19 - Kurumda görev yapan danışmanların ve araştırıcıların kendilerine verilecek görevi sadakat ve iyi niyetle yapmaları ve kurumun haklarını korumaları gereklidir.

    Bilgi ve Demeç Verme Yasağı

    Madde 20 - Danışmanlar ve araştırıcılar TÜBA çalışmaları hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler. Bu konuda gerekli bilgi ancak Başkanın izni ile verilebilir.

    Danışmanların ve Araştırıcıların Ücretleri

    Madde 21 - Tam zamanlı ve kısmi zamanlı danışmanların ve araştırıcıların ücretleri Türkiye Bilimler Akademisi Konseyince belirlenir.

    Danışmanlara ve Araştırıcılara İkramiye Verilmesi

    Madde 22 - Tam zamanla çalışan danışmanlara ve araştırıcılara Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının ilk haftasında 30/30 brüt ücret tutarında dört ikramiye, kısmi zamanlı danışman ve araştırıcılara Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında 15/30 brüt ücret tutarı gözönünde tutularak yılda dört ikramiye ödenir. Bir tam yıllık çalışması olmayanlara ödemeler çalışma süresi ile orantılı yapılır. Asıl görevi başka kuruluşta olan danışmanlara ve araştırıcılara ikramiye ödemesi yapılmaz.

    Aylık Ücret

    Madde 23 - Aylık ücret, bir takvim ayı süresince çalışan tam zamanlı ve kısmi zamanlı danışmanlara ve araştırıcılara ödenen meblağdır. Aylık ücret miktarı Konsey tarafından belirlenir. Kurumda göreve başlanılan tarihte bu ücrete hak kazanılır ve görevin sona erdiği tarihte bu hak sona erer. Ücrette her yıl ne kadar artış olacağını Akademi Konseyi belirler.

    Fazla Çalışma Ücreti

    Madde 24 - Danışmanlara ve araştırıcılara gerektiğinde fazla çalışma yaptırılabilir ve Konseyce belirlenen esaslara göre fazla çalışma ücreti ödenir.

    Danışmanlara ve Araştırıcılara Verilecek Primler

    Madde 25 - Türkiye Bilimler Akademisi danışmanlarına ve araştırıcılarına her yıl verilecek primlerin miktarları ve bu miktarlara esas teşkil eden ilkeler Akademi Konseyi tarafından belirlenir.

    Mazeret İzni

    Madde 26 - Tam zamanlı ve kısmi zamanlı danışmanlara ve araştırıcılara mazeretlerini belgelemeleri şartıyla ücretli mazeret izni verilebilir.

    Mazeret izinleri aşağıda gösterildiği şekildedir:

    a) Eşi doğum yaptığında üç gün,

    b) Kendisi evlendiğinde 7 gün, çocuklarının evlenmesinde 3 gün,

    c) Ana, baba, eş, çocuk veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu birinin ölümünde veya ağır hastalığı halinde 3 gün,

    d) Yangın, deprem, sel ve benzeri durumlarda 10 gün,

    e) Akademi Başkanınca haklı görülen mazeret halinde ayda 8 saat.

    Ücretsiz İzin

    Madde 27 - Akademi Başkanı istek üzerine ve uygun göreceği sebeplerle danışman ve araştırıcıya ücretsiz izin verebilir. Ücretsiz izin süresi Akademi Konseyince belirlenen üst sınırı geçemez. Ücretsiz izinli olarak geçirilen süreler, hizmette geçmiş sayılmaz ve ücretsiz izin döneminde izinliye hiçbir ödeme yapılmaz.

    Başarı Değerlendirme Belgesi

    Madde 28 - Danışmanlar ve araştırıcılar hakkında Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı tarafından her yıl sonunda "başarı değerlendirme" belgesi düzenlenir ve dosyasında saklanır. Türkiye Bilimler Akademisinde çalışan TÜBİTAK personeli ile ilgili "başarı değerlendirme" belgesi TÜBİTAK Başkanlığına gönderilir.

    TÜBİTAK Personelinin Primleri

    Madde 29 - TÜBA'da görevlendirilen TÜBİTAK personeline TÜBİTAK'ça verilecek primlerle ilgili değerlendirmeler Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı tarafından belirlenerek TÜBİTAK Başkanlığına gönderilir.

    Sosyal Yardımlar

    Madde 30 - Danışmanlara ve araştırıcılara sağlanacak yemek, sağlık ve diğer sosyal yardımlar Konsey tarafından kabul edilen esaslar dahilinde belirlenir. Bu ödemeler başka ödemeleri etkilemeyeceği gibi, müktesep hak da oluşturmaz.

    Yıllık Ücretli İzin

    Madde 31 - Kurumda çalışanların yıllık ücretli izin süresi yirmi iş günüdür. Danışmanların izin süreleri başkan tarafından belirlenir. Yıllık iznin en çok iki kısma bölünerek kullanılması mümkündür.

    İkametgah Dışında İzin Kullanılması

    Madde 32 - İzinlerini, hafta, ulusal veya dini bayram tatillerini sürekli ikametgahı dışında geçirmek isteyen danışmanlar ve araştırıcılar ve TÜBİTAK personeli durumu Başkana bildirmek ve gidecekleri yerin adresini vermek zorundadırlar.

    Hastalık İzni

    Madde 33 - Sosyal sigortalar kapsamındaki sağlık merkezlerinin raporuna dayanan hastalık hallerinde raporda belirtilen sürece Türkiye Bilimler Akademisi çalışanı izinli sayılır.

    Kadın Çalışanların Emzirme İzni

    Madde 34 - Kadın çalışanların doğum ve emzirme izinlerinde 1475 sayılı İş Kanununun 81 inci maddesi kıyasen uygulanır.

    Disiplin Soruşturması

    Madde 35 - Disiplin soruşturması Akademi Başkanının görevlendireceği Türkiye Bilimler Akademisi asli üyelerinden birisi tarafından yapılır. Soruşturma yapan görevli soruşturma sonunda düzenleyeceği soruşturma raporunu Başkana verir. Disiplin cezası verme yetkisi Akademi Konseyi üyeleri arasından seçilen üç kişilik Disiplin Kuruluna aittir.

    Disiplin Soruşturmasında Savunma

    Madde 36 - Disiplin soruşturması ile görevlendirilen Türkiye Bilimler Akademisi asli üyesi disiplin suçu işleyen kişiye kendisine isnad olunan fiilleri bildirir. Durumun kendisine bildirilmesinden itibaren üç işgünü içinde savunmasını yapmayan kişi savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

    Disiplin Soruşturması Süresi

    Madde 37 - Disiplin soruşturması yapmak üzere Başkan tarafından görevlendirilen soruşturmacı beş işgünü içinde soruşturmaya başlamak zorundadır. Soruşturmacı soruşturma ile ilgili delilleri toplar, tanıkların ve ilgilinin ifadesini alır. Disiplin soruşturması en çok 40 gün içinde tamamlanır.

    Disiplin Cezaları

    Madde 38 - Disiplin suçu işleyen personele verilecek cezalar aşağıda gösterilmiştir.

    a) İhtar cezası: İlgiliye iş yerinde daha dikkatli olmasının yazı ile bildirilmesidir. İhtar cezası verilmesini gerektiren fiil ve haller şunlardır:

    1) Görevde kayıtsızlık, düzensizlik göstermek ve saygısız davranışlarda bulunmak,

    2) Özürsüz olarak göreve geç gelmeyi ve erken ayrılmayı adet haline getirmek,

    3) Usulsüz müracaat ve şikayette bulunmak,

    4) İşle ilgili konularda amirlerine ve iş arkadaşlarına yalan söylemek,

    5) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,

    b) Ücret Kesilmesi: Kendisine ceza verilen kişinin üç günlük ücretinin kesilmesidir. Ücret kesilmesi verilecek haller şunlardır:

    1) Göreve sarhoş gelmek,

    2) Bir ayda bir gün izinsiz ve özürsüz göreve gelmemek,

    3) Resmi evrakı kaybetmek, gereken bilgi ve belgeleri yetkili mercilere süresinde vermemek,

    4) Görevin yerine getirilmesinde dil, din, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce ve felsefi inanç, mezhep, milliyet ve meslek ayrımı yapmak,

    5) Görev ile ilgili resmi belge, araç ve gereçleri görevin sona ermesine rağmen geri vermemek,

    6) Utanç verici davranışlarda bulunmak.

    c) Terfiin Geciktirilmesi: İlgilinin üç aydan bir yıla kadar olan süre ile terfiinin geciktirilmesidir. Terfiin geciktirilmesi cezası verilecek durumlar şunlardır:

    1) Görev yerinde üstleri ile ilişkilerinde saygısızlığı adet haline getirmek,

    2) İşyerinde arkadaşları ile olan ilişkilerinde geçimsizliği adet haline getirmek.

    d) İşten Çıkarma Cezası: Bu ceza için 1475 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesinin II no.lu bendinde gösterilen hükümler kıyasen uygulanır. Ancak aynı kanunun 18 inci maddesinde belirtilen sürenin hesaplanmasında Disiplin Kurulunun çalışma süresi dikkate alınmaz.

    İhtar Cezası

    Madde 39 - İhtar cezası Başkan tarafından verilir. İhtar cezası kesindir. Bu cezaya itiraz edilemez. Disiplin Kurulunca verilen işten çıkarma cezası Başkanın bu kararı onaylaması ile kesinleşir.

    TÜBİTAK Personelinin Disiplin Suçu

    Madde 40 - TÜBA'da görevlendirilen TÜBİTAK personelinin disiplin suçu işlemesi durumunda Akademi Başkanı disiplin soruşturmasına konu olan olayı TÜBİTAK Başkanlığına bildirir. TÜBİTAK personeli ile ilgili disiplin soruşturması TÜBİTAK tarafından yürütülür, sonuçlandırılır ve sonuç hakkında TÜBA Başkanlığına bilgi verilir.

    Birden Fazla Disiplin Suçu İşlenmesi

    Madde 41 - Birden fazla disiplin suçu toplu olarak işlenirse, bu topluluğa katılmış bulunan personelin her birine, suça katılma oranının belirlenmemesi halinde aynı disiplin cezası verilir. Aynı olayda birden fazla disiplin suçu işleyenlerin durumları farklı disiplin cezalarını gerektiriyorsa bunlardan en ağır ceza verilir. Cezalar toplanmaz.

    İlgiliye aynı disiplin cezasının birden fazla verilmesinin gerekli olduğu hallerde bir üst ceza uygulanır.

    Disiplin Kurulu

    Madde 42 - Türkiye Bilimler Akademisi Konseyinin Konseyce görevlendirilen üç üyesi Disiplin Kurulu görevini yapar. Kendisine disiplin cezası verilen ilgili bu cezaya kendisine Başkan'ın yazı ile bildirmesinden itibaren altı işgünü içinde yazılı olarak itiraz edebilir. Verilen disiplin cezasına itiraz edilmiş olması yürütmeyi durdurmaz.

    Süresi içinde itiraz edilmezse verilen disiplin cezası kesinleşir. İtiraz halinde Disiplin Kurulu üyelerinin katılmadığı en kısa sürede yapılacak Konsey toplantısında Disiplin Kurulunca verilen ceza onaylanabilir, hafifletilebilir veya tamamen kaldırılabilir.

    Akademi Başkanına Karşı Disiplin Suçu İşlenmesi

    Madde 43 - Disiplin suçu Akademi Başkanına karşı işlenmişse itiraz mercii Disiplin Kurulu üyelerinin ve Başkanın katılmadığı Akademi Konseyidir.

    Disiplin Cezasının Bildirilmesi

    Madde 44 - Asıl görevi başka kuruluşta olan danışman ve araştırıcılara verilen disiplin cezaları ile ilgili belgeler asıl görevinin bulunduğu kuruluşa bildirilir.

    Görevin Sona Ermesi

    Madde 45 - Görevden çekilme, çekilmiş sayma, disiplin yolu ile işten çıkarılma, emeklilik ve ölüm gibi hallerde veya süresi belirli hizmet sözleşme süresinin bitiminde çalışanın kurumdaki işi sona erer. İşin son bulması Akademi Başkanının kararı ile olur.

    Görevden İstifa

    Madde 46 - Türkiye Bilimler Akademisi danışmanları ve araştırıcıları kuruma yazı ile başvurarak görevden çekilme isteğinde bulunabilir. Bu istek Akademi Başkanı tarafından kabul edilirse başvuranın kurumdaki görevi sona erer. İstek kabul edilmezse İş Kanunu hükümlerine göre gerekli ihbar süresi sonunda ilgili görevinden ayrılabilir.

    Sicil Numarası

    Madde 47 - İşe alınan danışmanlara ve araştırıcılara bir sicil numarası verilir ve bunlar personel kütüğüne kaydedilir.

    Kimlik Kartı

    Madde 48 - Türkiye Bilimler Akademisinde çalışan danışmanlara, araştırıcılara ve personele Türkiye Bilimler Akademisi kimlik kartı verilir. Kurumdan ayrılan veya ilişiği kesilenler kimlik kartlarını iade etmek mecburiyetindedirler. Aksi halde kurumdan olan alacakları kendilerine ödenmez ve çalışmalarına ilişkin belge verilmez.

    Sicillerin Düzenlenmesi

    Madde 49 - Danışmanlar, araştırıcılar ve TÜBİTAK personeli ile ilgili siciller TÜBA Başkanlığı tarafından düzenlenir.

    Sicillerin Gizliliği

    Madde 50 - Özlük ve sicil dosyaları gizlidir ve TÜBA Başkanlığınca değerlendirilir.

    Görevden Ayrılanlara Hizmet Belgesi Verilmesi

    Madde 51 - Hizmet sözleşmesi sona eren danışmanlara ve araştırıcılara istemeleri halinde çalıştıkları süre, yaptıkları görev ve son aylık ücretlerini gösteren bir belge verilir.

    Yürürlük

    Madde 52 - Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 53 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar