TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ YAYIN YÖNETMELİĞİ

   

    Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı

    Resmi Gazete Tarihi: 20/10/2001

    Resmi Gazete Sayısı: 24559

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Bilimler Akademisinin yapacağı yayın türleri, yayın komisyonunun görev ve yetkileri, yayın satışı ve dağıtımı, yayın izni, telif ve çeviri ücretleri ve yayınlardan sağlanacak gelirler ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

    Türkiye Bilimler Akademisi tarafından yapılacak yayınlar bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

    Hukuki Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik 497 sayılı Türkiye Bilimler Akademisinin Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesi gereğince hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

    TÜBA: Türkiye Bilimler Akademisini,

    TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunu,

    Başkan: Türkiye Bilimler Akademisi Başkanını,

    Konsey: Türkiye Bilimler Akademisi Konseyini,

    Asli Üye: Türkiye Bilimler Akademisi Asli Üyesini,

    Şeref Üyesi: Türkiye Bilimler Akademisi Şeref Üyesini,

    Asosiye Üye: Türkiye Bilimler Akademisi Asosiye Üyesini,

    Danışman: Türkiye Bilimler Akademisi'nde görev yapan Danışmanı,

    Araştırıcı: Türkiye Bilimler Akademisi'nde görev yapan Araştırıcıyı, İfade eder.

    Yayın Türleri

    Madde 4 - Türkiye Bilimler Akademisi yayınları şunlardır:

    a) Bültenler, broşürler.

    b) Çalışma raporları.

    c) Bilimsel toplantı dokümanları, tebliğler ve konferans metinleri.

    d) Dergiler.

    e) Telif ve çeviri kitaplar.

    (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen metinler Türkiye Bilimler Akademisi Başkanının kararı ile yayınlanır.

    Yayın Komisyonu

    Madde 5 - Yayın Komisyonu, Türkiye Bilimler Akademisi Konseyi tarafından, Konsey Üyeleri, Asli Üyeler, Şeref Üyeleri ve Asosiye Üyeleri arasından seçilen 5 kişiden oluşur. Yayın Komisyonu Başkanını kendisi seçer.

    Yayın Komisyonunun Görev ve Yetkileri

    Madde 6 - Yayın Komisyonunun görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Yayınlanmasını uygun bulduğu dergileri,

    b) Yayınlanmasını uygun bulduğu telif ve çeviri kitapları,

    c) Yayınlanmasını uygun bulduğu dergi ve kitapların redaksiyonunu yapacak redaktörleri,

    d) Telif ve çeviri makale ve kitaplara ödenecek itibari sayfa ücretini belirlemek ve Türkiye Bilimler Akademisi Konseyinin onayına sunmaktır.

    Yayınların Belirlenmesi

    Madde 7 - Makaleler, telif ve çeviri kitaplar daktilo veya elektronik ortamda yazılmış olarak Yayın Komisyonuna gönderilir. Yazarlar ve çeviriciler ile yapılacak sözleşmeler, Yayın Komisyonunun önerisi, Konseyin kararı ve Türkiye Bilimler Akademisi Başkanının onayı ile kesinleşir.

    Yayınların Maliyetinin Belirlenmesi

    Madde 8 - TÜBA yayınlarının satış fiyatları saptanırken aşağıdaki esaslar gözönünde bulundurulur:

    a) Bilimsel araştırmayı ve eğitimi teşvik eden yayınlar için maliyetine veya maliyetinin altında bir fiyat belirlenebilir.

    b) Diğer yayınlarda gerçek maliyet üzerine kar payı eklenerek satış fiyatı saptanır.

    c) Eskiden yayınlanmış metinlerin satış fiyatları o günkü gerçek maliyetleri gözönünde tutularak saptanabilir.

    Satış Fiyatının Belirlenmesi, Satış ve Dağıtım

    Madde 9 - TÜBA yayınları ilke olarak ücret karşılığı satılır.

    Faaliyet raporları, çalışma programları, bültenler, tanıtıcı broşürler ücretsiz dağıtılır.

    Yayın Komisyonu, basılan eserlerin kimlere ücretsiz dağıtılacağını belirler.

    TÜBA yayınlarının ücretli, ücretsiz, toptan ve perakende, indirimli ve indirimsiz dağıtım ve satış işleri, Yayın Komisyonunun önerisi ve Türkiye Bilimler Akademisi Başkanının onayı ile yürütülür.

    Satılmamış kitapların ve dergilerin TÜBA Başkanının onayı ile indirimli satışı veya ücretsiz dağıtımı yapılabilir.

    Yayın İzni

    Madde 10 - Yabancı dilde yazılmış makale veya kitapların çevirisi yapılırken veya yaptırılırken yazardan veya yayın hakkına sahip kişi ya da kuruluştan 05/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanuna göre yayın izni alınması gerekli olduğunda bu izin TÜBA tarafından alınır ve gerekirse ücret ödenir.

    Yayın Haklarının Devri

    Madde 11 - Basılacak eserle ilgili olarak yazarla veya çevirici ile yayın hakkının TÜBA'ya devredilmesi için bir devir sözleşmesi yapılır. Yazar veya çevirici, basım, dağıtım ve pazarlama işlerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılmasını kabul ettiklerine ilişkin belgeleri imzalarlar.

    Telif ve Çeviri Ücreti

    Madde 12 - Telif veya çeviri ücretinin hesaplanmasında, 200 kelimelik metin bir itibari sayfa kabul edilir. Şekil, resim, grafik, fotoğraf, cetvel, formül gibi kısımlar metinle dolu sayılır. Yarım ve yarımdan fazla sayfalar tam sayfa olarak değerlendirilir. Bibliyografya, literatür listesi, indeks ve benzeri sayfalar metin sayfası olarak değerlendirilir. Her itibari sayfa için telif ve çeviri ücreti 5000 ya da 5000 den aşağı baskıların karşılığıdır. 5000 den fazla baskı yapıldığı taktirde her bin fazla baskı için itibari sayfa başına verilen telif veya çeviri ücretine %10 ilave yapılır.

    Telif ve Çeviri Ücretinin Hesaplanması

    Madde 13 - 200 kelimelik itibari sayfa için telif veya çeviri ücretinin ayrı ayrı ne olacağını Yayın Komisyonunun önerisi üzerine TÜBA Konseyi belirler. Telif ve tercüme ücretleri miktarları her mali yılda yeniden belirlenir.

    Telif ve Çeviri Ücretinin Ödenmesi

    Madde 14 - Telif veya çeviri ücretinin en çok yarısı, kitap veya makalenin basılma kararı alındıktan sonra Yayın Komisyonunun önerisi ve TÜBA Konseyinin onayı ile peşin olarak ödenebilir.

    Yayınlarda Düzeltme İşleri

    Madde 15 - Kitap, makale ve çevirilerle ilgili düzeltme işleri yazarlar veya çeviriciler tarafından yapılır. Bununla birlikte Yayın Komisyonunun baskı ile ilgili denetleme yetkisi saklıdır.

    Fikir, Bilim ve Dil Sorumluluğu

    Madde 16 - Yayınlanacak eserlerin fikir, bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlara ve çeviricilere aittir.

    Basım

    Madde 17 - TÜBA yayınlarının baskı işleri sunulan olanakların eşitliği halinde TÜBİTAK Matbaasında yaptırılır. Ancak TÜBİTAK matbaasının olanakları yetersiz kaldığı takdirde Yayın Komisyonunun görüşü alınarak TÜBA Başkanının onayı ile TÜBİTAK Matbaası dışındaki matbaalarda da baskı işi yaptırılabilir.

    Kurum Personeline Telif ve Çeviri Ücreti Ödenmesi

    Madde 18 - TÜBA da görevli TÜBİTAK personeline, danışmanlara, araştırıcılara TÜBA yayınlarına mesai saatleri içindeki katkıları dolayısıyla telif veya çeviri ücreti ödenmez. TÜBA danışmanlarının, araştırıcılarının ve TÜBA'da görevli TÜBİTAK personelinin mesai saatleri dışındaki çalışmaları ile hazırladıkları makale, çeviri veya kitap gibi bilimsel içerikli yayınlara telif veya çeviri ücreti ödenebilir.

    Akademi Üyelerine Telif Ücreti Ödenmemesi

    Madde 19 - 497 sayılı Türkiye Bilimler Akademisinin Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesi ve 05/05/1994 tarihli ve 21925 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Bilimler Akademisi Araştırma Desteği Esasları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin 29/01/1997 tarihli ve 22892 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değişik (b) bendi gereğince kendilerine telif hakkı ödemesi yapılan Akademi üyelerine TÜBA tarafından yayınlanan kitap, makale veya çevirileri dolayısıyla telif hakkı ödenmez.

    Yazarlara Ücretsiz Kitap ve Dergi Verilmesi

    Madde 20 - Dergide makalesi yayınlanan yazarlara 3 dergi, kitap ve çeviri yazarlarından telif ücreti almayanlara 50, telif ücreti alanlara 25 adet kitap ücretsiz olarak verilir.

    Yayınlardan Sağlanan Gelirler

    Madde 21 - TÜBA yayınlarından sağlanan gelirler, Akademi hizmetlerinde kullanılmak üzere Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu bütçesinde Türkiye Bilimler Akademisi adına açılan özel tertibe kaydedilir.

    Yürürlük

    Madde 22 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 23 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar