TÜRKİYE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. PERSONELİNİN ÜST GÖREVLERE ATANMA VE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

   

    Devlet Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 26/10/2001

    Resmi Gazete Sayısı: 24565

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Taşra Teşkilatı ile Bağlı Ortaklıklarında görev yapan kadrolu ve sözleşmeli personelin hizmet gerekleri ile liyakat ve kariyer ilkeleri esas alınarak üst görevlere atanma ve yükselme esaslarını düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik; 5 inci maddede sayılan I Sayılı Cetvelde yer alan personel ile II Sayılı Cetvelde yer alan sözleşmeli personelin üst görevlere atanma, yükselme usul ve esasları ile görev grupları arasındaki geçişlerine ilişkin esasları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, Bakanlar Kurulunun 15/3/1999 tarihli ve 1999/12647 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine ayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) İlgili Bakanlık : Teşekkülün ilgili olduğu Bakanlığı,

    b) Teşekkül (TÜGSAŞ) : Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Taşra Teşkilatı ile Bağlı Ortaklıklarını,

    c) Teşekkül Genel Müdürlüğü : Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Taşra Teşkilatını,

    d) Bağlı Ortaklık : Sermayesinin %50 sinden fazlası Teşekküle ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan Anonim Şirketleri,

    e) Taşra Teşkilatı : Teşekkül Merkezi dışındaki Bölge Müdürlüklerini ve Didim Tesislerini,

    f) Yönetim Kurulu : Teşekkül Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunu,

    g) Genel Müdür : Teşekkül Genel Müdürlüğü Genel Müdürünü,

    h) Birim : Belirli görevleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan teknik ve idari hizmet ünitelerini,

    i) Birim Amiri : Birimdeki en üst düzeydeki yöneticiyi,

    j) Kadrolu Personel : 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I Sayılı Cetvelde yer alan personeli,

    k) Sözleşmeli Personel : 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımlanan, söz konusu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personeli,

    l) Sınav Kurulu : Üst görevlere yükselmeye aday personele ilişkin olarak bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen görevleri yapacak Kurulu,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Özel Hükümler

    Görevde Yükselmeye İlişkin Usul ve Esaslar

    Madde 5 - Bu Yönetmeliğe tabi TÜGSAŞ personeli Yönetim Grubu, Denetim Grubu, Danışma Grubu, İdari Grup, Teknik Grup, Sağlık Grubu, Koruma ve Güvenlik Grubu, Bilgi İşlem Grubu ve Yardımcı Hizmetler rubu olmak üzere dokuz ana gruptan, bu gruplar da kendi içinde alt gruplardan oluşur.

    1) Yönetim Grubu;

    a) I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Genel Sekreter, Savunma Sekreteri, Bölge Müdürü,

    b) Daire Başkan Yardımcısı, Bölge Müdür Yardımcısı,

    c) Hukuk Müşaviri, Şube Müdürü, Depo Müdürü,

    d) Savunma Uzmanı.

    2) Denetim Grubu;

    a) Başmüfettiş,

    b) Müfettiş,

    c) Müfettiş Yardımcısı.

    3) Danışma Grubu;

    a) Müşavir,

    b) Başuzman.

    4) İdari Grup;

    a) Müdür Yardımcısı,

    b) Uzman, Şef, İtfaiye Şefi,

    c) Uzman Yardımcısı,

    d) Bilgisayar İşletmeni, Memur, Veznedar, Mutemet.

    5) Teknik Grup;

    a) Teknik Uzman, Başmühendis,

    b) Mühendis, Kimyager,

    c) Teknisyen.

    6) Sağlık Grubu;

    a) Tabip, Diş Tabibi,

    b) Biyolog,

    c) Laborant, Sağlık Memuru, Hemşire.

    7) Koruma ve Güvenlik Grubu;

    a) Koruma ve Güvenlik Amiri,

    b) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı,

    c) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi,

    d) Koruma ve Güvenlik Görevlisi.

    8) Bilgi İşlem Grubu;

    a) Çözümleyici,

    b) Programcı.

    9) Yardımcı Hizmetler Grubu;

    a) Aşçı, Bekçi, Hizmetli.

    Görev Gruplarına Atanma Şartları

    Madde 6 - Görev gruplarına atanma şartları, gruplar itibariyle aşağıda belirtilmiştir.

    I Sayılı Cetvel

    Yönetim Grubu

    A) Sınava tabi olmayan unvanlar;

    Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (1) numaralı bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde yer alan unvanlara; kendi aralarından, aynı bendin (c) alt bendinde yer alan unvanlar ile (2) numaralı bendin (a) ve (b) alt entlerinde yer alan unvanlar ve (3) numaralı bendin (a) ve (b) alt bentlerinde yer alan unvanlardan aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyanlar arasından görevde yükselme sınavı yapılmadan atama yapılır.

    (1) I Sayılı Cetvele dahil kadrolarda çalışmış olmak ve lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,

    (2) İki yılını Teşekkül ve Bağlı Ortaklıklarında geçirmek üzere 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

    (3) Son yılın olumlu olması şartıyla, son 3 yıla ait sicil notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

    (4) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak.

    Savunma Sekreteri kadrosuna yapılacak atamalarda 108 sayılı Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanunda belirtilen şartlar aranır.

    B) Sınava tabi olan unvanlar;

    Aşağıda sayılan unvanlara yapılacak atamalarda, görevde yükselme sınavında başarılı olanlardan;

    a) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için,

    (1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

    (2) Son yılın olumlu olması şartıyla, son 3 yıla ait sicil notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

    (3) İki yılı TÜGSAŞ' ta geçmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

    (4) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak.

    b) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için,

    (1) Yüksek öğrenim görmüş olmak,

    (2) Son yılın olumlu olması şartıyla, son 3 yıla ait sicil notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

    (3) İki yılı TÜGSAŞ' ta geçmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

    (4) TÜGSAŞ' ta Avukat, Müdür Yardımcısı, görevlerinin birinde en az 2 yıl, Teknik Uzman, Başmühendis, Çözümleyici, Uzman, Şef görevlerinin birinde en az 3 yıl asaleten çalışmış olmak,

    (5) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak.

    c) Depo Müdürü kadrosuna atanabilmek için,

    (1) Yüksek öğrenim görmüş olmak,

    (2) Son yılın olumlu olması şartıyla, son 3 yıla ait sicil notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

    (3) İki yılı TÜGSAŞ' ta geçmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

    (4) TÜGSAŞ' ta Avukat, Müdür Yardımcısı, Teknik Uzman, Başmühendis, Uzman, Şef, İtfaiye Şefi görevlerinin birinde en az 2 yıl asaleten çalışmış olmak,

    (5) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak.

    d) Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için,

    108 sayılı Savunma Sekreterliklerinin Kurulmasına Dair Kanunda belirtilen şartlar aranır.

    Denetim Grubu

    Teftiş Kurulu Başkanı ve denetim personelinin atama ve yükselmelerinde Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Danışma Grubu

    Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (3) numaralı bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde yer alan ünvanlara; hizmetin gerekleri ve ihtiyaca göre kendi aralarından veya kadrolu personel arasından aşağıda belirtilen itelikleri taşıyanlardan, görevde yükselme sınavı yapılmadan atama yapılır.

    (1) Lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,

    (2) İki yılını TÜGSAŞ'ta geçirmek üzere 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

    (3) Son yılın olumlu olması şartıyla, son 3 yıla ait sicil notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

    (4) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak.

    II Sayılı Cetvel;

    Teşekkül ve Bağlı Ortaklıklarda sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapan ve sınava tabi olan personelden;

    İdari Grup

    a) Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için,

    (1) Yüksek öğrenim görmüş olmak,

    (2) Son yılın olumlu olması şartıyla, son 3 yıla ait sicil ve başarı değerleme notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

    (3) İki yılı TÜGSAŞ' ta geçmek üzere en az 8 yıllık hizmeti bulunmak,

    (4) Teknik Uzman, Başmühendis, Uzman, Şef görevlerinin birinde en az 1 yıl çalışmış olmak,

    (5) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak.

    b) Uzman, Şef Pozisyonuna atanabilmek için,

    (1) Yüksek öğrenim görmüş olmak,

    (2) Son yılın olumlu olması şartıyla, son üç yıla ait sicil ve başarı değerleme notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

    (3) İki yılı TÜGSAŞ' ta geçmek üzere en az 5 yıl çalışmış olmak,

    (4) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak.

    c) İtfaiye Şefi pozisyonuna atanabilmek için,

    (1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    (2) Son yılın olumlu olması şartıyla, son üç yıla ait sicil ve başarı değerleme notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

    (3) İki yılı TÜGSAŞ' ta geçmek üzere en az 5 yıl çalışmış olmak,

    (4) İtfaiyecilikten kurs belgesi sahibi olmak,

    (5) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

    d) Uzman Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için,

    (1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    (2) Son yılın olumlu olması şartıyla, son üç yıla ait sicil ve başarı değerleme notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

    (3) TÜGSAŞ' ta; yüksekokul mezunu olarak en az 2 yıl, lise ve dengi okul mezunu olarak en az 3 yıl, Sağlık Memuru, Laborant, Hemşire, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Veznedar ve Mutemet pozisyonlarının birinde çalışmış olmak,

    (4) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak.

    e) Bilgisayar İşletmeni pozisyonuna atanabilmek için,

    (1) En az lise veya dengi okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak veya bu öğrenim kurumlarının diğer bölümlerinden mezun olup, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan eya Yükseköğrenim Kurumlarından alınmış Bilgisayar İşletmeni Sertifikası sahibi olmak,

    (2) TÜGSAŞ'ta en az 2 yıllık mesleki hizmet deneyimine sahip olmak,

    (3) Son yılın olumlu olması şartıyla, son iki yıla ait sicil ve başarı değerleme notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

    (4) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak.

    f) Yardımcı Hizmetler sınıfı personelinden, Memur, Veznedar ve Mutemet pozisyonlarına atanabilmek için;

    (1) En az İlköğretim mezunu olmak,

    (2) Son yılın olumlu olması şartıyla, son iki yıla ait sicil ve başarı değerleme notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

    (3) TÜGSAŞ' ta; lise ve dengi okul mezunu olanlar için 2 yıl, ilköğretim okulu mezunu olanlar için 3 yıl çalışmış olmak,

    (4) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak.

    Teknik Grup

    a) Teknik Uzman pozisyonuna atanabilmek için,

    (1) 4 yıllık teknik yüksek öğrenim görmüş olmak,

    (2) Son yılın olumlu olması şartıyla, son üç yıla ait sicil ve başarı değerleme notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

    (3) TÜGSAŞ' ta en az 5 yıl mesleği ile ilgili olarak çalışmış olmak,

    (4) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak.

    b) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için,

    (1) Mühendis olup, TÜGSAŞ' ta 2 yıl, mesleğinde ise 5 yıl çalışmış olmak,

    (2) Son yılın olumlu olması şartıyla, son üç yıla ait sicil ve başarı değerleme notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

    (3) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak.

    c) Mühendis pozisyonuna atanabilmek için,

    (1) Üniversitelerin Mühendislik bölümünden mezun olmak,

    (2) Son yıla ait sicil ve başarı değerleme notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

    (3) TÜGSAŞ' ta en az 2 yıl çalışmış olmak,

    (4) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak.

    d) Kimyager pozisyonuna atanabilmek için,

    (1) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    (2) Son yıla ait sicil ve başarı değerleme notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

    (3) TÜGSAŞ'ta en az 2 yıl çalışmış olmak,

    (4) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak.

    e) Teknisyen pozisyonuna atanabilmek için,

    (1) Lise ve dengi okulların mesleki veya teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olmak,

    (2) Son yıla ait sicil ve başarı değerleme notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

    (3) TÜGSAŞ'ta en az 2 yıl çalışmış olmak,

    (4) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak.

    Sağlık Grubu

    a) Tabip, Diş Tabibi pozisyonlarına atanabilmek için,

    (1) Üniversitelerin Tıp veya Diş Hekimliği Fakültelerinden mezun olmak,

    (2) Son yıla ait sicil ve başarı değerleme notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

    (3) TÜGSAŞ' ta en az 2 yıl çalışmış olmak,

    (4) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak.

    b) Biyolog pozisyonuna atanabilmek için,

    (1) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    (2) Son yıla ait sicil ve başarı değerleme notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

    (3) TÜGSAŞ' ta en az 2 yıl çalışmış olmak,

    (4) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak.

    c) Hemşire pozisyonuna atanabilmek için,

    (1) Üniversitelerin, Yüksek Okulların veya Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,

    (2) Son yıla ait sicil ve başarı değerleme notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

    (3) TÜGSAŞ' ta en az 2 yıl çalışmış olmak,

    (4) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak.

    d) Laborant, Sağlık Memuru pozisyonlarına atanabilmek için,

    (1) Yüksek Okulların veya Sağlık Meslek Liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    (2) Son yıla ait sicil ve başarı değerleme notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

    (3) TÜGSAŞ' ta en az 2 yıl çalışmış olmak,

    (4) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak.

    Koruma ve Güvenlik Grubu

    a) Koruma ve Güvenlik Amiri pozisyonuna atanabilmek için,

    (1) Yükseköğrenim görmüş olmak,

    (2) Son yılın olumlu olması şartıyla, son üç yıla ait sicil ve başarı değerleme notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

    (3) En az 2 yılı TÜGSAŞ' ta geçmek üzere Koruma ve Güvenlik Teşkilatında toplam 6 yıl hizmeti bulunmak,

    (4) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı veya Koruma ve Güvenlik Grup Şefi pozisyonlarında en az 3 yıl çalışmış olmak,

    (5) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak.

    b) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için,

    (1) Yüksek öğrenim görmüş olmak,

    (2) Son yılın olumlu olması şartıyla, son üç yıla ait sicil ve başarı değerleme notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

    (3) En az 2 yılı TÜGSAŞ' ta geçmek üzere Koruma ve Güvenlik Teşkilatında toplam 4 yıl hizmeti bulunmak,

    (4) Koruma ve Güvenlik Şefi pozisyonunda en az 2 yıl çalışmış olmak,

    (5) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak.

    c) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi pozisyonuna atanabilmek için,

    (1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

    (2) Son yılın olumlu olması şartıyla, son üç yıla ait sicil ve başarı değerleme notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

    (3) TÜGSAŞ' ta Koruma ve Güvenlik Teşkilatında toplam 2 yıl çalışmış olmak,

    (4) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak.

    d) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna atanabilmek için,

    (1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

    (2) Son yıla ait sicil ve başarı değerleme notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

    (3) 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda belirtilen şartları taşımak,

    (4) TÜGSAŞ' ta en az 2 yıl çalışmış olmak,

    (5) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak.

    Bilgi İşlem Grubu

    a) Çözümleyici pozisyonuna atanabilmek için,

    (1) Üniversitelerin Fizik, Matematik ve İstatistik bölümleri ile Mühendislik Fakültelerinin Elektrik, Elektrik- Elektronik, Elektronik ve Bilgisayar ile ilgili bölümlerinden mezun olmaları veya diğer Fakültelerden mezun olup bilgisayar alanında ders aldığını belgelemeleri ve Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya Yükseköğrenim Kurumlarından alınmış Bilgisayar Analist Programcı Sertifikasına sahip olmak,

    (2) Son yılın olumlu olması şartıyla, son iki yıla ait sicil ve başarı değerleme notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

    (3) TÜGSAŞ' ta sistem çözümleme ve bilgi işlem yönetimi konusunda en az 2 yıl hizmet ve deneyime sahip olmak,

    (4) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulanmasını bilmek,

    (5) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak.

    b) Programcı pozisyonuna atanabilmek için,

    (1) Bilgisayar Programcılığı Eğitimi veren Fakülte veya Yüksekokullardan mezun olmaları veya diğer Fakülte veya Yüksekokullardan mezun olup, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı Kurslardan veya Yükseköğrenim Kurumlarından alınmış Bilgisayar Programcısı Sertifikasına sahip olmak,

    (2) Son yılın olumlu olması şartıyla, son iki yıla ait sicil ve başarı değerleme notu ortalaması 80 puandan aşağı olmamak,

    (3) TÜGSAŞ' ta Bilgi İşlem Programlama konusunda 2 yıl hizmet ve deneyime sahip olmak,

    (4) En az iki programlama dilini bilmek,

    (5) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak.

    şartları aranır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitim ve Sınavı

    Görevde Yükselme Eğitimi

    Madde 7 - Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin; 6 ncı maddenin (A) bendinin birinci fıkrasında belirtilen istisnalar hariç, görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, tanacakları görevin niteliğine göre en az 75 saat olmak üzere düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları şarttır. Eğitimin tamamına katılanlara Sınava Giriş belgesi verilir.

    Boş Kadro ve Pozisyonların İlanı

    Madde 8 - Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak boş kadro ve pozisyonların Teşekkül Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıklar itibariyle unvanı, sayısı, en son başvuru tarihi, sınavın yapılacağı yer ve amanı, görevde yükselme eğitiminin tarihi ve diğer hususlar Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir. Yönetim Kurulunca belirlenen bu hususlar başvuru tarihinden en az 15 gün önce duyurulur.

    Sınavlar başvuru süresinin sona erdiği tarihten itibaren en az 10 gün sonra ve yılda bir defa yapılır.

    Görevde Yükselme Eğitimine Alınma Şartları

    Madde 9 - Bu Yönetmelikte belirtilen görev unvanlarından üst görevlere atanabilmek için bulunduğu unvanda en az 2 yıl çalışmış olmak şartı ile diğer şartları taşıyanlar, duyurunun yapılmasını müteakip hangi nvan için eğitime girmek istediklerine ilişkin başvuru dilekçelerini bağlı bulundukları birimler aracılığı ile eğitim birimlerine iletirler. Başvuranların sayısının boş kadro veya pozisyon sayısının iki katından fazla olması halinde sınav kurulu tarafından, görevler için gerekli olan değerlendirme sıralaması hiyerarşik kademeye göre, öğrenim düzeyi, hizmet süresi, uygun sicil, disiplin ve görevin nitelikleri itibariyle gerekçelendirilmiş değerlendirme yapılarak eğitime alınacaklar boş kadro sayısının iki katına indirilir ve netice ilan edilir.

    Görevde Yükselme Eğitiminin Konuları

    Madde 10 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

    a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası;

    (1) Genel esaslar,

    (2) Temel hak ve ödevler,

    (3) Devletin temel organları,

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

    e) Türkçe Dilbilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

    f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

    g) 1475 sayılı İş Kanunu, KİT Personel Rejimi hakkındaki ilgili mevzuat, atanılacak görevin niteliğine göre TÜGSAŞ'ı ilgilendiren konular ile gizlilik, arşivleme ve sivil savunma ile ilgili konular.

    Görevde yükselme eğitimi ile ilgili işlerin sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

    Görevde yükselme eğitimi programında bu maddenin (g) bendinde belirtilen eğitimin ağırlığı yüzde altmıştır.

    Sınav Kurulu

    Madde 11 - Sınav kurulu atamaya yetkili amir veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı, I. Hukuk Müşaviri ve atamaya yetkili amirce belirlenecek ilgili iki Daire Başkanından oluşur. Ayrıca her üyenin yedeği de tespit edilir. Kurul, Başkan ve Üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedeği iştirak eder.

    Görevde yükselme sınavına, Sınav Kurulunun Başkan ve üyelerinin eşlerinin, ikinci dereceye kadar ( bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katılması durumunda bu üye veya üyelerin yerine sınav kurulunda edekleri görevlendirilir.

    Sınav Kurulunun Görevleri

    Madde 12 - Sınav kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

    a) Görevde yükselme eğitiminin niteliğine göre konu ve takviminin belirlenmesi,

    b) Görevde yükselme eğitimi konularının bilgi kaynağının hazırlanması,

    c) Sınav sonuçlarının ilanı,

    d) Yapılacak itirazların sonuçlandırılması,

    e) Bu konuya ilişkin diğer işlerin yürütülmesi.

    Sınav Şekli

    Madde 13 - Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınav Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılır.

    Sınavda 100 üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılırlar.

    Sınavı Geçersiz Sayılan Personel Hakkında Yapılacak İşlem

    Madde 14 - Sınav sırasında kopya çekmek, kopya vermek veya bunlara teşebbüs etmek gibi nedenlerle sınav salonundan çıkarılan ve düzenlenecek tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılan personel hakkında isiplin işlemi yapılır. Disiplin işlemi sonucunda kusurlu görülen personel yapılacak ilk yükselme sınavına katılamaz.

    Sınav Sonuçlarının Açıklanması

    Madde 15 - Sınav kurulu; sınavı yapan kuruluşça belirlenen sınav sonuçlarının bildirilmesini müteakip, durumu en geç 15 gün içerisinde ilgililere yazılı olarak bildirir.

    Sınav Sonuçlarına İtiraz

    Madde 16 - Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtirazlar, sınav sonuçlarının bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde bir dilekçe ile sınav kuruluna yapılır.

    Bu itirazlar, sınav kurulunca değerlendirilerek sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

    Atamaların Yapılması

    Madde 17 - Yazılı sınavı kazananlar başarı sırasına göre, boş bulunan kadro veya pozisyonlara atanırlar. Sınavı kazanmakla birlikte başarı sıralaması nedeniyle ataması yapılamayan personelin atamaları aynı görev için yapılacak müteakip sınav tarihine kadar kadro veya pozisyonların boşalması halinde, yine başarı sırasına göre yapılır. Başarı notları aynı olan adaylara öğrenim düzeyi, hizmet süresi, sicil, disiplin ve örevin nitelikleri dikkate alınarak öncelik verilir.

    Geçişler

    Madde 18 - I Sayılı Cetvelde yer alan kadrolardan, II Sayılı Cetvelde yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yazılı isteğe bağlı olarak idarenin uygun görmesi halinde geçiş yapmak mümkündür. Kendi stekleri üzerine sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilen memurların tekrar eski unvanlarını talep etmeleri halinde, kadro müsait olmak kaydıyla eski unvanlarına sınavsız atamaları yapılabilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Kazanılmış Hakların Saklılığı

    Madde 19 - Bu Yönetmelikte belirtilen kadro ve pozisyonlara, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte 4 yıldan az Yüksek ğrenim mezunu olup, görevde bulunanlar, diğer şartlara sahip olmaları halinde 5 inci maddenin (1) numaralı bendinin (a) ve (b) alt bentlerindeki unvanlara atanmalarında lisans düzeyinde eğitim görmüş kabul dilirler. Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde TÜGSAŞ' ta çalışmakta olan personelden 5 inci maddenin (1) numaralı bendinin (c) alt bendi ile (4) ve (7) numaralı bentlerde yer alan unvanlara yapılacak atamalarda diğer şartların bulunması halinde bir alt eğitim düzeyi de kabul edilir.

    Naklen Atamalar

    Madde 20 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen kadro ve pozisyonlara, diğer kamu kurum ve kuruluşlarda görevli personelden; aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapılabilir. Diğer Personel Kanunlarına tabi olanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.

    Özelleştirilen Kuruluşlardan Atamalar

    Madde 21 - 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlemesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Teşekkül Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıklara yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Yönetmelikte Belirtilmeyen Hususlar

    Madde 22 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat ile Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 23 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 24 - Bu Yönetmelik hükümlerini TÜGSAŞ Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar