BİREYSEL EMEKLİLİK DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

   

    Devlet Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 31/10/2001

    Resmi Gazete Sayısı: 24569

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Tanım, Dayanak

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Bireysel Emeklilik Danışma Kurulunun çalışma esas ve usullerine ilişkin hususları düzenlemektir.

    Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 28/03/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakan: Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanı,

    b) Danışma Kurulu: Bireysel Emeklilik Danışma Kurulunu,

    c) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

    d) Başkan: Danışma Kurulu Başkanını

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Kuruluş, Görev ve Yetkileri

    Danışma Kurulunun Kuruluşu

    Madde 4 - Danışma Kurulu, Hazine Müsteşarının başkanlığında, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Müsteşarlık ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından görevlendirilecek en az genel müdür düzeyinde birer temsilciden oluşur.

    Danışma Kurulunun Görevleri

    Madde 5 - Danışma Kurulu, bireysel emeklilik sistemine ilişkin politikalarını belirlemek, bu politikaların gerçekleştirilmesi için alınması gerekli önlemler konusunda önerilerde bulunmak ve mevzuat düzenlemeleri hakkında tavsiye niteliğinde karar almakla görevlidir.

    Başkanın Görevleri

    Madde 6 - Başkanın görevleri şunlardır:

    a) Danışma Kurulunun olağan toplantılarını belirlemek ve gerektiğinde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak,

    b) Danışma Kurulunun olağan ve olağanüstü toplantılarına başkanlık ederek çalışmaların verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

    c) Danışma Kurulunun belirlemiş olduğu politikalar ile önerileri ve tavsiye niteliğindeki kararları ilgili makamlara bildirmek.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çalışma Esasları

    Toplantı Usulü

    Madde 7 - Danışma Kurulu üç ayda bir Müsteşarlıkça önerilen ve Başkan tarafından belirlenen tarih ve gündemle olağan olarak toplanır. Danışma Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır. Üyelerin herhangi bir nedenle işlerinden geçici veya sürekli olarak ayrılmaları halinde yerlerine vekilleri toplantıya katılır.

    Olağan toplantılar dışında Danışma Kurulu, Başkanın gerek gördüğü hallerde veya Danışma Kurulu üyelerinden birinin yazılı başvurusu üzerine Başkan tarafından olağanüstü toplantıya çağırılabilir.

    Danışma Kurulu toplantılarına görüşülecek konunun gerektirdiği hallerde diğer kamu kurum ve kuruluşları, şirketler veya kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların yetkili temsilcileri de görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

    Danışma Kurulu, toplantıya çağırılan üyelerin yarısından bir fazlası ile toplanır.Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.Üyeler çekimser oy kullanamazlar.

    Toplantının gündemi, yeri, tarihi ve saati, olağanüstü toplantı daveti hariç olmak üzere, en az yedi gün önceden üyelere duyurulur.

    Sekretarya

    Madde 8 - Danışma Kurulunun sekretarya hizmetlerini Müsteşarlık yürütür.

    Yürürlük

    Madde 9 -Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 10 -Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar