MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK

   

    Milli Savunma Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 06/11/2001

    Resmi Gazete Sayısı: 24575

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam Tanımlar ve Hukuki Dayanak

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Yönetim Kurulunun çalışma esas ve usullerinin belirlenmesidir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Yönetim Kurulunun kuruluşu, görevleri ile çalışma usul ve esaslarını kapsamaktadır.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

    a) Bakanlık : Milli Savunma Bakanlığını,

    b) Bakan : Milli Savunma Bakanını,

    c) Başkanlık : Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığını,

    ç) Başkan : Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanını,

    d) NATO : Kuzey Atlantik Andlaşması Organizasyonunu,

    e) POL : Petrol, yakıt ve yağlayıcılarını,

    ifade eder.

    Hukuki Dayanak

    Madde 4 - Bu Yönetmelik, 05/04/2001 tarihli ve 4636 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı ve 12 nci maddeleri uyarınca hazırlanmıştır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Kuruluş ve Görevler

    Yönetim Kurulunun Teşkili

    Madde 5 - Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur.

    BAŞKAN: Bakan tarafından belirlenen Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı.

    ÜYE : Milli Savunma Bakanlığı NATO Enfrastrüktür Dairesi Başkanı.

    ÜYE : Milli Savunma Bakanlığı Maliye Dairesi Başkanı.

    ÜYE : Genelkurmay Başkanı tarafından Genelkurmay Lojistik Dairesi Başkanlığından iki yıl görev yapmak üzere seçilen bir kişi.

    ÜYE : Milli Savunma Bakanı tarafından Bakanlıktan iki yıl görev yapmak üzere seçilen bir kişi.

    Yönetim Kurulunun Görevleri ve Yetkileri

    Madde 6 - Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

    a) Başkanlığın yıllık plan, program ve bütçesini onaylamak,

    b) Başkanlığın merkez ve taşra birimlerinin kurulması, kaldırılıp birleştirilmesi, ayrılması ve yetki alanlarının belirlenmesi ile teşkilat yapısındaki değişikliklere ilişkin teklifleri inceleyerek Bakanın onayına arz etmek ve onayı müteakip uygulanmasını sağlamak,

    c) Başkanlığın mal ve hizmetlerinin fiyatını belirlemek,

    ç) Hazırlanan faaliyet raporu ve mali raporu görüşüp, karara bağlamak,

    d) Başkan ile başkan yardımcısının atanmaları veya görevden alınmaları hakkında Bakana teklifte bulunmak; diğer personelin atamaları veya görevden alınmaları hakkında karar vermek,

    e) Başkanlığın faaliyet alanları ile idari, mali, bütçe ve denetim işlemlerinin yürütülme şekli, muhasebe usulleri, yönetim kurulunun çalışma esas ve usulleri ile diğer konularda çıkarılacak yönetmelikleri inceleyerek Bakanın onayına sunmak,

    f) Başkanlığının idari, mali ve teknik yönden düzenli, verimli ve etkin faaliyette bulunabilmesi için gerekli kararları almak.

    Yönetim Kurulunun Toplanması

    Madde 7 - Yönetim Kurulu, Başkanının daveti üzerine ayda en az bir defa toplanır. Toplantı davetinde, toplantının günü, saati, yeri ve toplantı gündemi belirtilir. Toplantı gündemi, üyelerin önceden hazırlanmalarına imkan sağlamak için, toplantı tarihinden uygun bir süre önce üyelere sunulur. Gerekli görülen hallerde, gündem konuları hakkında özet bir bilgi, çağrı yazısı ile birlikte gönderilir.

    Toplantı yeter ve karar sayısı üçtür. Yönetim Kurulu üyeleri, kendileri ile ilgili bir konunun görüşülmesi sırasında toplantıya katılamazlar.

    Yönetim Kurulu üyelerine, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Yönetim Kurulunun kamu görevlisi üyeleri için Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen miktarın yarısı tutarında aylık ücret ödenir.

    Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin görevde bulunamamaları halinde, toplantılara vekilleri katılır. Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı tarafından seçilen üyelerin yerine vekil sıfatıyla bir başkası katılamaz. Toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu asil üye olmadıkça toplantı yapılmaz.

    Sekretarya

    Madde 8 - Yönetim Kurulunun sekretarya hizmetleri, Başkanlık tarafından yerine getirilir.

    Toplantı sırasında raportörlük görevi, Başkan veya görevlendireceği bir kişi tarafından yerine getirilir. Yönetim Kurulunda alınacak kararın birer örneği; Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Denetim Kurulu ile Milli Savunma Bakanlığı İç Tedarik Dairesi Başkanlığında muhafaza edilir.

    Yönetim Kurulunun Çalışma Şekli

    Madde 9 - Yönetim Kurulu aşağıda belirlenen esaslara uygun olarak çalışır.

    a) Toplantıyı Başkan yönetir. Başkanın mazereti nedeniyle toplantıya katılamaması halinde, Yönetim Kuruluna en kıdemli üye başkanlık eder.

    b) Başkan, gündemde bulunan konuları açıklaması için raportöre söz verir.

    c) Raportör, gündemdeki konuları sırasıyla Yönetim Kuruluna arz eder.

    ç) Her konu hakkında, üyelerin görüşmeleri bittikten sonra oylama yapılır.

    d) Yönetim Kurulu toplantılarına, görüşlerine başvurulmak üzere gerekli görülen ihtisas sahibi personel davet edilebilir. Davet edilen bu kişilerin oy hakkı yoktur.

    Oylama Usulü ve Karar

    Madde 10 - Yönetim Kurulunda görüşülen konular, aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak oylanır ve karara bağlanır.

    a) Başkan ve üyelerin birer oy hakkı vardır. Oylama, kabul veya ret şeklinde açık olarak yapılır.

    b) Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile verilir.

    c) Oyların eşitliği halinde, Başkanın oyu iki oy sayılır.

    d) Çoğunluğun kararına katılmayan üyeler, karşı görüşlerini yazılı olarak verirler.

    Yönetim Kurulu Kararlarının İcrası

    Madde 11 - Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların geciktirilmeden yerine getirilmesinden, Başkan sorumludur.

    Geçici Madde

    Geçici Madde 1 - 13/04/2002 tarihine kadar Yönetim Kurulu; Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı başkanlığında, Genelkurmay Başkanlığı Lojistik Dairesi Başkanı, Milli Savunma Bakanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanı, NATO Enfrastrüktür Dairesi Başkanı, İç Tedarik Dairesi Başkanı, Maliye Dairesi Başkanı ve Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanından oluşur.

    Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanının daveti üzerine ayda en az bir defa toplanır. Toplantı yeter ve karar sayısı dörttür. Yönetim Kurulu Başkanının katılamadığı toplantılara, en kıdemli üye başkanlık eder. Yönetim Kurulunun sekretarya hizmetleri, Başkanlık tarafından yerine getirilir.

    Yönetim Kurulu üyelerine, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Yönetim Kurulunun kamu görevlisi üyeleri için Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen miktarın yarısı tutarında aylık ücret ödenir.

    Yürürlük

    Madde 12 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 13 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar