KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK(MÜLGA)

    Kurum İdari Kurulları, Yüksek İdari Kurul, Kamu İşveren Kurulu Ve Uzlaştırma Kurulunun Teşkili İle Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 09/11/2001

    Resmi Gazete Sayısı: 24578

    ***20/04/2012 tarih ve 28270 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul Ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu Ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 15. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.***

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Dayanak

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda öngörülen Kurum İdari Kurulları, Yüksek İdari Kurul, Kamu İşveren Kurulu ve Uzlaştırma Kurulunun teşkili ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

    Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 41 inci maddesinin (c) ve (f) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Kurum İdari Kurulu

    Kurum İdari Kurullarının Görevleri

    Madde 3 - Kurul, kurum düzeyinde kamu görevlilerinin işyeri çalışma koşulları ve kanunların kamu görevlilerine eşit uygulanması konularında görüş bildirmekle görevlidir.

    Kurum İdari Kurullarının Teşkili

    Madde 4 - Kurul; en az iki veya daha fazla işveren vekili ile kurumda en çok üyeye sahip sendikanın aynı sayıdaki temsilcilerinden oluşur.

    Kamu işveren vekillerinden biri en üst amir tarafından Kurul Başkanı, sendika temsilcilerinden biri ilgili sendika tarafından Kurul Başkan Vekili ve üyelerden biri de Kurulca raportör olarak görevlendirilir.

    Kurula seçilecek kamu işveren vekillerinin sayısı beşi geçemez.

    Kurum İdari Kurul Üyelerinin Seçimi

    Madde 5 - Kamu işveren vekilleri kamu kurum ve kuruluşlarının en üst amirleri tarafından; sendika temsilcileri ise kurumdaki üyeleri arasından yetkili organlarınca belirlenir.

    (Ek fıkra : 12/05/2006 - 26166 S.R.G. Yön/1.mad) 4688 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca, bu Kanuna tâbi olarak kurumda çalışan kamu görevlilerinin, her yılın 15 Mayıs tarihi itibarıyla listesi ile üyelerinden aidat kesintisi yapılan sendikaların üyelerini gösterir listenin, kamu işvereni ile işyerlerinde faaliyette bulunan sendikaların temsilcileri tarafından değerlendirilerek sendikaların üye sayılarının belirlendiği tutanağa göre tespit edilen en fazla üyeye sahip sendika, Nisan ve Ekim aylarında yapılacak Kurum İdari Kurulları toplantısına katılır. Kamu işvereni, Kurum İdari Kurullarına katılacak en çok üyeye sahip sendikayı hizmet kolunda faaliyet gösteren diğer sendikalara bildirir.

    Sendikalar aynı sayıda yedek temsilci belirler. Asıl üyenin katılamadığı toplantılara yedek üyeler iştirak eder.

    Kurum İdari Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları

    Madde 6 - Kurul; Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere kamu işveren vekili tarafından tespit edilecek yer, gün ve saatte yılda iki kez toplanır. Toplantı gündemi, sendika temsilcileri ile işveren vekili tarafından en geç toplantı tarihinden on beş gün önce tespit edilir. Toplantıda bir önceki görüşme raporunda yer alan hususlar değerlendirildikten sonra taraflar gündemde yer alan konuları sırasıyla görüşürler.Toplantı sonucunda ortaya çıkacak görüşler bir rapor haline getirilerek tutanağa bağlanır. Görüşme raporlarının bir örneği sendika temsilcisine, bir örneği kamu işveren vekiline verilir ve bir örneği de kurum ilan tahtasına asılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yüksek İdari Kurul

    Yüksek İdari Kurulun Görevleri

    Madde 7 - Bu Kurulun görevleri; kamu görevlilerinin hak, ödev ve çalışma koşullarının düzenlenmesi ve kanunların kamu görevlilerine eşit uygulanmasına yönelik kararların alınması için yapılacak toplu görüşmelere esas olmak üzere, Kamu İşveren Kuruluna görüş bildirmek ve toplu görüşmelerde belirlenen mutabakat metinlerinin uygulanmasını izlemektir.

    Yüksek İdari Kurulun Teşkili

    Madde 8 - Yüksek İdari Kurul, Başbakanlık Müsteşarının başkanlığında;

    a) Bakanlıklar ve diğer kamu kurum veya kuruluşlarının Müsteşarları,

    b) Devlet Personel Başkanı,

    c) Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı,

    d) İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürü,

    e) Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü,

    f) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü,

    g) Bağımsız başkanlıkların başkanları,

    h) Kamu işveren sendikası genel başkanı,

    ı) Bünyesinde üye sayıları itibariyle en çok kamu görevlisini bulunduran konfederasyonlardan ilk üçünün üyeleri oranında seçecekleri onbeş temsilciden,

    oluşur.

    Konfederasyon Temsilcilerinin Belirlenmesi

    Madde 9 - Kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonların üye sayıları ve bu üyelerin sendikalara dağılımlarına ilişkin 4688 sayılı Kanunun 14 üncü ve diğer maddeleri uyarınca bildirilen en son veriler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Kurul toplantı tarihinden en az on beş gün önce bir rapor halinde Devlet Personel Başkanlığına gönderilir. Devlet Personel Başkanlığı en çok üyeye sahip üç konfederasyonun üye sayıları oranını dikkate alarak her bir konfederasyon için belirlediği temsilci sayısını ilgili konfederasyonlara bildirir. Konfederasyonlar kendilerini temsil edecek üyelerin isim listesini Kurul toplantı tarihinden önce Devlet Personel Başkanlığına bildirirler.

    Kamu İşveren Sendikası Temsilcisinin Belirlenmesi

    Madde 10 - Kurula katılacak kamu işveren sendikası genel başkanı, kamu toplu iş sözleşmelerinin koordinasyonundan sorumlu Devlet Bakanı tarafından belirlenir.

    Yüksek İdari Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

    Madde 11 - Kurul, yılda en az bir kez toplanır. Kurul Başkanı zorunlu durumlarda Kurulu her zaman toplantıya çağırabilir. Toplantının gündemi, Kurul üyelerinin talep ve önerileri dikkate alınmak suretiyle Kurul Başkanınca tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Kurulun olağan toplantıları, her yılın Haziran ayının ilk yarısı içerisinde Devlet Personel Başkanlığınca belirlenecek yer, gün ve saatte yapılır.

    Kurul gündeminde olan konulara ilişkin bilgi ve belgeler Devlet Personel Başkanlığınca temin edilir; kamu kurum ve kuruluşları bu maksatla talep edilecek her türlü bilgi ve belgeleri verirler.

    Kurul üyelerinin çoğunluğunca belirlenen görüş ile bu görüşe katılmayanların görüşleri bir tutanağa bağlanır.

    Yüksek İdari Kurulca belirlenen görüş, toplu görüşme tarihinden en az on beş gün önce Devlet Personel Başkanlığınca konfederasyonlara gönderilir ve Kamu İşveren Kuruluna sunulur.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Kamu İşveren Kurulu

    Kamu İşveren Kurulunun Görevleri

    Madde 12 - Kurul; kamu görevlileri için uygulanacak; katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, fazla çalışma ücretleri, harcırah, ikramiye, lojman tazminatı, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, tedavi yardımı ve cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ile bu mahiyetteki etkinlik ve verimlilik artırıcı diğer yardımlar konusunda toplu görüşme yapmaya yetkili ve görevlidir.

    Kamu İşveren Kurulunun Teşkili

    Madde 13 - Kamu İşveren Kurulu, Başbakan tarafından görevlendirilen bir Devlet Bakanının başkanlığında;

    a) Başbakanlık Müsteşarı,

    b) Maliye Bakanlığı Müsteşarı,

    c) Hazine Müsteşarı,

    d) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı,

    e) Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı,

    f) Devlet Personel Başkanı,

    g) Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü,

    h) (Değişik bend: 13/08/2002 - 24845 S. R.G. Yön./1. md.) Kamu işveren sendikaları temsilcilerinden,

    oluşur.

    Kamu İşveren Sendikası Temsilcilerinin Belirlenmesi

    Madde 14 - (Değişik madde: 13/08/2002 - 24845 S. R.G. Yön./2. md.)

    Kurula katılacak kamu işveren sendikası temsilcileri, kamu toplu iş sözleşmelerinin koordinasyonundan sorumlu Devlet Bakanı tarafından belirlenir. Belirlenecek kamu işveren sendikası temsilci sayısı, Kamu İşveren Kurulu üyelerinin sayısını toplu görüşmeye katılacak yetkili kamu görevlileri sendikaları ve bunların bağlı bulundukları konfederasyonların birer temsilcisinden oluşacak sayıya eşitleyecek şekilde tespit edilir.

    Sendika ve Konfederasyon Temsilcilerinin Belirlenmesi

    Madde 15 - Toplu görüşmelere Kamu İşveren Kurulu üyeleri sayısı kadar konfederasyon ve yetkili sendika temsilcisi katılır.

    (Değişik fıkra: 13/08/2002 - 24845 S. R.G. Yön./3. md.) Yetkili sendikalar ile bağlı bulundukları konfederasyonların temsilcilerine, en çok üyeye sahip konfederasyonun temsilcisi başkanlık eder.

    Kamu İşveren Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları

    Madde 16 - Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca belirlenen sendika ve konfederasyon temsilcileri ile Kurul üyeleri çağrı yapılmasına gerek kalmaksızın her yılın Ağustos ayının on beşinci gününde Başbakan tarafından görevlendirilen Devlet Bakanının başkanlığında toplanır.

    Toplantının yer ve saati Devlet Personel Başkanlığınca toplantı tarihinden on beş gün önce belirlenerek Kurul üyeleri ile belirlenen sendika ve konfederasyon temsilcilerine bildirilir.

    Toplu görüşme ile ilgili çalışmaların hızlandırılmasına ve sonuçlandırılmasına yardımcı olmak üzere taraflar eşit sayıda yetkililerin katılımı ile ön çalışma grupları oluşturabilirler.

    Kurul Başkanı, Yüksek İdari Kuruldan gelen önerileri de dikkate alarak gündemi tespit eder.

    Toplu görüşmelerin hangi esaslar içinde yapılacağı ilk oturumda taraflar arasında değerlendirilerek kararlaştırılır.

    4688 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde öngörülen süre içinde taraflarca belirlenen esaslar çerçevesinde yapılan görüşmeler neticesinde anlaşmaya varılması halinde mutabakat metni taraflarca imzalanır. Bu takdirde mutabakat metni gereği için Kurul Başkanınca Bakanlar Kuruluna sunulur.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Uzlaştırma Kurulu

    Uzlaştırma Kurulunun Görevleri

    Madde 17 - Uzlaştırma kurulu; toplu görüşmenin 4688 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen sürede sonuçlandırılamaması halinde, uyuşmazlık konularını incelemek ve gerektiğinde toplu görüşme taraflarını dinlemekle görevlidir.

    Uzlaştırma Kurulunun Teşkili

    Madde 18 - Kurul, Yüksek Hakem Kurulu Başkanının başkanlığında;

    Üniversitelerarası Kurul tarafından, fakültelerin;

    (1) - Çalışma Ekonomisi,

    (2) - İş Hukuku,

    (3) - İdare Hukuku,

    (4) - Kamu Maliyesi,

    bilim dallarından seçilecek birer öğretim üyesi olmak üzere dört üyeden oluşur.

    Kurul üyeleri iki yıl için seçilirler. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilirler.

    Ayrıca, aynı usule göre her bir bilim dalından birer yedek üye seçilir. Mazeretli üyelerin yerine yedek üyeler katılır.

    Kurul üyelerinin görev sürelerinin tamamlanmasından üç ay önce Devlet Personel Başkanlığınca yeni üyelerin seçimi Üniversitelerarası Kuruldan istenir.

    Uzlaştırma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları

    Madde 19 - Taraflar arasında yapılacak toplu görüşmenin 4688 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen süre içerisinde anlaşmayla sonuçlandırılamaması halinde taraflardan biri üç gün içinde Uzlaştırma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Bu çağrı üzerine Kurul, anlaşmazlık konularını görüşmek üzere toplanır. Kurul, gerektiğinde toplu görüşme taraflarının temsilcilerini de dinleyerek uyuşmazlık konularını inceler ve beş gün içinde kararını verir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

    Uzlaştırma Kurulu Kararlarının Niteliği

    Madde 20 - Kurul kararına tarafların katılması durumunda bu karar mutabakat metni olarak Bakanlar Kuruluna sunulur. Tarafların Kurul kararına katılmaması durumunda ise anlaşma ve anlaşmazlık konularının tümü taraflarca imzalanan bir tutanakla Bakanlar Kuruluna sunulur.

    ALTINCI BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Raportör Görevlendirilmesi

    Madde 21 - Yüksek İdari Kurul, Kamu İşveren Kurulu ile Uzlaştırma Kurulunda yapılacak çalışmalarda sekreterya hizmetlerini yürütmek üzere Devlet Personel Başkanlığından en az (3) adet Devlet Personel Uzmanı raportör olarak görevlendirilir.

    Geçici Madde

    Geçici Madde 1 - Yüksek İdari Kurulun bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca 2002 yılı için yapacağı olağan toplantısı, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 30 uncu maddesi gereğince Resmi Gazetede yayımlanan veriler esas alınarak bu belirlemeyi takip eden on gün içinde yapılır.

    Yürürlük

    Madde 22 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 23 - Bu Yönetmelik hükümleri Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Devlet Personel Başkanlığı bağlı bulunduğu Devlet Bakanı tarafından müştereken yürütülür.

    Mevzuat Kanunlar