SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ

   

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 09/11/2001

    Resmi Gazete Sayısı: 24578

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Esaslar

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürü ve Başkanın ortak teklifi ve Yönetim Kurulu Kararı ile kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, Kurumun sağlık hizmeti vermekle yükümlü olduğu kişilere ilgili mevzuat ve yapılacak hizmet sunum sözleşmesi hükümlerine göre kapsamı belirlenen sağlık hizmetlerini sunmak amacıyla kurulmuş ya da kurulacak sağlık işletmelerinin kurulması, çalışma konuları, organları, görev ve yetkileri, denetimi, personelinde aranacak nitelikler ve personelin çalışma esasları ile sağlık işletmesi yönetim kurulunun görev, yetki ve çalışma esasları, üyelerinin nitelikleri, temsilcilerin seçilmesi veya görevlendirilmesi, görev süreleri, görevden alma veya değiştirme gibi hususların düzenlenmesi amacı ile hazırlanmıştır.

    Bu Yönetmelik, 24/08/2000 tarihli ve 616 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (6) ncı ve (7) nci bentleri ile 45 ve 46 ncı maddesine göre kurulacak işletmeleri ve işletmeye dönüştürülen bütün yataklı, yataksız ve benzeri sağlık tesislerini kapsar. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde, birden fazla sağlık tesisini hizmetin gereği olarak tek bir işletme çatısı altında toplayabilir.

    Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik 24/08/2000 tarihli ve 616 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 46 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Kurum Sosyal Sigortalar Kurumunu,

    Yönetim Kurulu Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulunu,

    Başkanlık Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığını,

    Genel Müdürlük Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünü,

    Genel Müdür Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürünü,

    İşletme Bu Yönetmeliğin ikinci maddesi kapsamına giren sağlık tesislerini,

    İşletme Yönetim Kurulu Bu Yönetmeliğin ikinci maddesi kapsamına giren Sağlık İşletmelerinin Yönetim Kurulunu

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Sağlık İşletmelerinin Kuruluşu, Statüsü, Çalışma Konusu, Organları

    Kuruluşu

    Madde 4 - Sağlık İşletmeleri 24/08/2000 tarihli ve 616 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 46 ncı maddesine göre Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürü ve Başkanın ortak teklifi ve Yönetim Kurulu Kararı ile kurulur ve kamu tüzel kişiliği kazanır.

    Statüsü

    Madde 5 - İşletme; Başkanlığa bağlı, Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, kamu tüzel kişiliğine haiz, idari ve mali bakımdan özerk, sağlık alanında faaliyette bulunan sağlık tesisidir. İşletmeler, doğrudan Genel Müdürlüğe bağlı taşra teşkilatı içinde yer alır.

    Çalışma Konusu, Görev ve Yetkileri

    Madde 6 - İşletmenin çalışma konuları ile görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Tanı, tedavi ve rehabilitasyona yönelik ayaktan ve yataklı sağlık ve eczacılık hizmetleri ile gerektiğinde koruyucu tedbirleri süratli, kaliteli, hakkaniyete uygun, kaynakları en verimli biçimde kullanarak ve gerektiğinde işletme dışından sağlık hizmeti satın alarak, Başkanlığın sağlık yardımı kapsamındaki hak sahiplerine sunmak,

    b) Modern tanı ve tedavi yöntemlerini, teknolojiyi izlemek ve işletmede uygulamak,

    c) Tıp ve sağlık işletmeciliği alanında araştırma ve geliştirmelerde bulunmak,

    d) Sağlık Bakanlığının izni ve denetiminde gerektiğinde tıpta uzmanlık eğitimi sunmak,

    e) Hizmet sunduğu kesimin sağlık düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak,

    f) İşletme Yönetim Kurulunun teklifi, Kurum Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girecek Yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslara göre, hak sahipleri dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere sağlık hizmeti sunmak.

    g) Hizmet Sunum Sözleşmesi çerçevesinde çalışma alanı ve konuları ile ilgili Başkanlık ve Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.

    Her bir sağlık işletmesinde yukarıda belirtilen çalışma konularından hangilerinin yürütüleceği Başkanlıkça belirlenir.

    İşletmenin Organları

    Madde 7 - İşletme;

    a) İşletme Yönetim Kurulu,

    b) İşletme Müdürlüğünden,

    oluşur.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : İşletme Organlarının Oluşumu, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    İşletme Yönetim Kurulu

    Madde 8 - İşletme Yönetim Kurulu;

    a) Kurulan veya işletme haline dönüştürülen sağlık tesisinin bulunduğu il veya ilçenin mülki amiri veya temsilcisinin başkanlığında,

    b) Kurulan veya işletme haline dönüştürülen sağlık tesisinin bulunduğu il veya ilçenin belediye başkanı veya temsilcisi,

    c) İşletme Müdürü,

    d) Başhekim (Tıbbi hizmetler sorumlusu),

    e) Teknik ve Destek Hizmetler Müdürü,

    f) Kurulan veya işletme haline dönüştürülen sağlık tesisinin bulunduğu il veya ilçedeki en fazla üyeye sahip üç işçi konfederasyonuna bağlı sendikanın kendi aralarından seçim yoluyla belirledikleri bir üye,

    g) Kurulan veya işletme haline dönüştürülen sağlık tesisinin bulunduğu il veya ilçedeki işverenleri temsilen, o il veya ilçedeki işveren sendikaları, ticaret odası, sanayi odası, sanayi ve ticaret odası, deniz ticaret odası, ticaret borsası veya bunlardan mevcut olanların kendi aralarından seçim yoluyla belirleyecekleri bir üye,

    h) İşletmede çalışan tüm personelin kendi arasında yapacağı seçimle belirleyeceği bir üye olmak üzere sekiz (8) üyeden oluşur.

    İşletme Yönetim Kurulu üyeliği için, ilgili taraflarca Başkanlığa bir asil üye, bir yedek üye olmak üzere iki (2) kişi bildirilir. Temsilcilerin Başkanlığa bildirilmesinden sonra; Yönetim Kurulunca bildirilen asil üyelerin hükümleri açısından getirilen ve yönerge ile belirlenecek şartları taşıyıp taşımadığı yönünde yapılacak ön incelemeden sonra; İşletme Yönetim Kurulu üyeliğine seçilme şartlarına sahip olanlarla Yönetim Kurulu arasında sözleşme bağıtlanır. Sözleşmede; bu Yönetmelikte belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları yanında ödenecek huzur hakları gibi hususlar da yer alır. İmzalanan bu sözleşmenin bir örneği gereği yapılmak üzere işletmeye gönderilir. İşletme Yönetim Kurulu üyeliğine seçilme şartlarına sahip olmayan asil üye gönderilmesi halinde bu durum gerekçesi ile birlikte ilgili kuruluşa bildirilir. Bu bildirimden sonraki yedi (7) işgünü içinde bu Yönetmelikteki şartlara uygun üye Yönetim Kuruluna bildirilir. Bu üyenin de üyelik şartlarını taşımaması veya aynı süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunulmaması halinde Başkanlık, bu kuruluşun işletme yönetim kurulu üyeliğine bir üye gönderir.

    Mülki amir ve belediye başkanı hariç, herhangi bir sağlık işletmesi yönetim kurulu üyeliği görevini yürüten üye, aynı anda bir başka sağlık işletmesinin yönetim kurulunda görev alamaz.

    Mülkü amir veya temsilcisi, işletme yönetim kurulunun başkanı ve asil üyesidir. İşletme yönetim kurulu başkanlığını ve asil üyeliğini yürütecek mülkü amir veya temsilcisi ile belediye başkanı veya temsilcisi yazılı olarak İşletme Müdürlüğünce Yönetim Kuruluna bildirilir. Mülkü amir veya temsilcisi ile belediye başkanı ya da temsilcisinde değişiklik olması halinde yine aynı yolla İşletme Müdürlüğünce Yönetim Kuruluna bildirilir.

    İşletme yönetim kurulu başkanı veya işletme yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin dolması halinde yeni üyelerin Başkanlığa bildirimi işlemleri, görev süresinin dolmasından yedi iş günü önceden tamamlanır.

    Atama ve seçim yolu ile gelenlerden herhangi bir nedenle işletme yönetim kurulu üyeliği sona erenlerin yerleri aynı usulle yenileri atanmak veya seçilmiş bulunan yedekler üyeliğe getirilmek suretiyle doldurulur. Bu şekilde göreve gelenler, yerlerini aldıkları üyenin görev süresini tamamlarlar.

    İşletme Müdürü, bu Yönetmelikle tanımlanan özellikleri haiz olan ve işletme yönetim kurulunca önerilen adaylar arasından Yönetim Kurulunca belirlenir ve sözleşmesi bağıtlanarak işletme yönetim kuruluna bildirilir. İşletme müdürünün görev süresinin dolması nedeniyle görevinden ayrılması durumunda Yönetim Kurulunca yenisi bu maddede tanımlanan yöntemle atanır.

    İşletme yönetim kurulu başkanı, görevinden geçici süreli ayrılışlarında kendisine işletme müdürü vekalet eder.

    İşletme Yönetim Kurulunun Görev, Yetki ve Çalışma Esasları

    Madde 9 - İşletme yönetim kurulunun görev, yetki ve çalışma esasları şunlardır.

    a) İşletmenin, Genel Müdürlük sağlık politikalarına ve işletme amaçlarına uygun olarak işletilmesi için gerekli stratejileri geliştirmek,

    b) İşletmede sözleşmeli personel çalıştırılması amacıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 1475 sayılı İş Kanununda tanımlanan usul ve esaslar çerçevesinde İşletme Müdürlüğünün tekliflerini inceleyerek karara bağlamak,

    c) İşletme müdürlüğü tarafından hazırlanan, kaynağı işletme tarafından yaratılan ve Kurum gelirlerinin kullanımına ilişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işletmeye aktarılan gelirlere dayanılan plan, program ve bütçeleri, karara bağlamak ve bu konuda Genel Müdürlüğe bilgi vermek,

    d) Kaynağı işletme tarafından yaratılan bütçe bölümleri arasında aktarmalar ile ek ve olağan üstü harcama tekliflerini değerlendirerek karara bağlamak ve bu konuda Genel Müdürlüğe bilgi vermek,

    e) Giderleri Başkanlıkça karşılanacak işletme ile ilgili gider programını hazırlamak ve mali yılbaşından en geç bir ay önce Genel Müdürlüğün onayına sunmak,

    f) Kurum gelirlerinin kullanımına ilişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde işletme gelirlerini değerlendirmek,

    g) İşletme müdürlüğünün harcama yetkisi dışında kalan ve bedeli işletmenin kendi yaratacağı gelirlerden karşılanan harcamalar hususunda karar vermek,

    h) İşletmenin iç çalışma usulleri ile ilgili olarak, işletme müdürlüğünce hazırlanan yönergeleri karara bağlamak,

    i) İşletme müdürlüğünce en geç Mart ayı sonuna kadar hazırlanarak işletme yönetim kuruluna sunulan bilanço, kar-zarar ve yapılan işler raporunu inceleyerek görüşüyle birlikte başkanlığın onayına sunmak ve aynı zamanda işletme yönetim kurulunda üyesi bulunan sosyal taraflara bilgi amacıyla göndermek,

    j) Meslek mensubu sayısının altıdan fazla olduğu sağlık işletmelerinde görevlendirilecek başhekim, başhemşire ve baş eczacıyı o işletmede çalışan kendi meslek gruplarınca seçilecek en fazla üç aday arasından belirlemek ve görevlendirmek,

    k) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Başkanlıkça ve Genel Müdürlükçe kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

    İşletme Yönetim Kurulu Üyeliklerine Seçilme Şartları ve Görev Süresi

    Madde 10 - İşletme yönetim kuruluna üye olarak gönderileceklerin, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan şartlar ile Genel Müdürlükçe çıkartılacak Yönergeyle düzenlenecek diğer seçilme şartlarını taşımaları gerekmektedir.

    Yeni kurulacak olan işletmelerde, kuruluş aşamasında işletme müdürünün Yönetim Kurulunca görevlendirilmesini takiben; işletme müdürü, mülki amir ve yerel yönetim temsilcileri, bu Yönetmelikte belirtilen hükümler doğrultusunda işletme yönetim kurulunun oluşturulmasını sağlar.

    İşçi ve işveren kuruluşları işletme yönetim kurulu üyeliğine kendi üyeleri arasından veya bu maddede belirtilen şartları taşıyan, kendi üyesi olmayan kişiler arasından da üye gönderebilir. Bu üyelerin, işletmenin bulunduğu il sınırları içerisinde ikamet eden kişilerden olması şarttır. Ancak bu kişi aynı zamanda işletmede sürekli veya kısmi süreli çalışan bir kişi olamaz.

    İşletme Yönetim Kuruluna işçi sendikaları temsilcisi seçimi, ülke genelinde en fazla üyeye sahip üç işçi sendikaları konfederasyonuna bağlı sendikaların sağlık işletmesinin bulunduğu il veya ilçedeki temsilcilikleri tarafından belirlenecek yöntemle yapılacaktır. Söz konusu sendikaların veya temsilciliklerinin onbeş (15) gün içerisinde ortak bir temsilci tespit ederek, işletme yönetim kuruluna bildirmemesi halinde, işletme yönetim kurulunun işçi temsilcisi olan üyesi, ülke genelinde en fazla üyeye sahip işçi sendikaları konfederasyonunca 7 iş günü içerisinde belirlenir.

    İşletme yönetim kuruluna işveren temsilcisi seçimi, sağlık işletmesinin bulunduğu il veya ilçede bulunan tüm işveren sendikaları, ticaret odası, sanayi odası, sanayi ve ticaret odası, deniz ticaret odası, ticaret borsası veya bunlardan mevcut olanlarca kendileri tarafından belirlenecek yöntemle yapılacaktır. Söz konusu kuruluşların onbeş (15) gün içerisinde ortak bir temsilci belirleyememeleri halinde, işletme yönetim kurulunun işveren temsilcisi olan üyesi, sağlık işletmesinin bulunduğu il veya ilçede bulunan en çok üyeye sahip kuruluş tarafından belirlenecektir.

    İşletme yönetim kurulunda yer alacak olan işletme çalışanlarının asil veya yedek üyesi, gizli oy, açık tasnif suretiyle yapılacak bir seçimle belirlenir. Seçim günü ve yeri en az 15 gün öncesinden tüm çalışanlara ilan yolu ile duyurulur. Belirlenen tarihte işletme personelinin en az yarısının katılımı ile seçim yapılır. Bu çoğunluğun sağlanamaması halinde 7 gün sonra aynı yer ve saatte yapılacak toplantıya katılan personel ile seçim gerçekleştirilir. Bu seçimde aday olabilmek için bu Yönetmeliğin bu maddesinin ilk fıkrasında yer alan koşulları taşıması zorunludur. Yapılacak seçimlere Genel Müdürlük tarafından bir gözlemci gönderilir. Yapılacak seçimde en çok oyu alan asil ve yedek üyelerin, işletme yönetim kurulu üyeliğine seçildikleri, gözlemci tarafından düzenlenecek tutanakla birlikte en geç 7 işgünü içerisinde İşletme Yönetim Kurulu üyesi olarak Başkanlığa bildirilir.

    Mülki amir ve yerel yönetim temsilcileri hariç işletme yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Ancak görev art arda en fazla iki dönem sürdürülebilir. İki dönem üst üste görev yapan işletme yönetim kurulu üyeleri bir başka sağlık işletmesinde görev alabilir. Yerel temsilciler hariç, görev sürelerini dolduran üyeler istekleri ve görevlendirilmeye engel bir hususun olmaması halinde durumlarına uygun bir kadroya atanırlar veya eski görevlerine geri dönerler. Mülki amir ve yerel yönetim temsilcilerinin işletme yönetim kurulundaki görevleri vali ve belediye başkanının işletmenin bulunduğu yerdeki görevleri sona erinceye kadar devam eder. İşletme yönetim kurulu üyeleri, işletmenin zarara uğratılması, görevin kötüye kullanılması, görevlendirilme şartlarının kaybedilmesi, kamu haklarından mahrumiyet, görevini yürütemeyecek derecede sağlık nedenlerinin dışında görevlerinden alınamazlar. Bu hallerin mevcudiyeti halinde görevlerinden alınan üyenin yerine görevlendirilen yedek üye, yerine görevlendirildiği üyenin süresini tamamlar.

    Bildirilen üyelerin süresinin dolması halinde, üyelerin görev süresi, yerine görevlendirilecek üyenin göreve başlamasına kadar devam eder.

    İşletme Yönetim Kurulunun Toplanması, Toplantı Karar ve Yeter Sayısı

    Madde 11 - İşletme Yönetim Kurulu, ayda bir defa ve asgari 5 üye ile toplanır. Olağanüstü hallerde işletme yönetim kurulu başkanının veya işletme müdürünün teklifi ile aynı şartlarda toplanır. Toplantı gündemi işletme müdürü tarafından hazırlanır. İşletme yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. İşletme yönetim kurulunun karar verme yetkisine tabi işlem dosyaları, işletme yönetim kurulu üyelerince bir kez incelemeye alınabilecek ya da ortak inceleme yapılarak Yönetim Kurulu toplantısını takip eden 7 (yedi) iş günü içinde olumlu ya da olumsuz olarak karara bağlanacaktır.

    İşletme yönetim kurulu toplantılarına özürsüz olarak aralıksız üç kez, göreve başladığı tarihten itibaren bir yıl içinde aralıklı olarak toplam yedi kez katılmayan üyenin, işletme yönetim kurulu üyeliği sona erer. İşletme yönetim kurulu toplantılarına katılmayan üyelere katılmadıkları toplantı için huzur hakkı ücreti ödenmez.

    Kalite Konseyi

    Madde 12 - Kalite konseyi, işletmenin ürettiği tüm hizmetlerin Türk Standartları Enstitüsü Kurumunca belirlenen standartlar ve uluslar arası standartlarda olması, sürekli kılınması ve geliştirilmesi konularında görev yapan danışma birimidir.

    Kalite konseyi;

    a) İşletme Müdürü,

    b) Başhekim,

    c) Teknik ve Destek Hizmetler Müdürü,

    d) Başhemşire

    e) Baş eczacı

    f) İşletme müdürü tarafından atanan Kalite Yönetim Temsilcisi,

    g) İşletme Müdürünün uygun göreceği diğer kişilerin katılımı ile oluşur.

    Kalite konseyi en az ayda bir defa, işletme müdürünün başkanlığında toplanır. İşletme müdürü, toplantının gündemini ve çalışma yöntemini; başhekim, teknik ve destek hizmetler müdürü, başhemşire ile kalite yönetim temsilcisinin görüşünü alarak belirler.

    Kalite konseyi, politika geliştirirken işletmenin temel hedefinin insan sağlığı, hasta ve çalışanların memnuniyeti olduğu ilkesini ön planda tutar. Bu amaca erişmek için kalitenin sadece işletmenin değil, tüm personelin katılımını gerektiren bir süreç olduğu ve çalışanların ortak bir ürünü olacağı ilkesini de benimser.

    Kalite konseyinin temel görevleri şunlardır:

    a) İşletmede toplam kalite yönetiminin uygulanmasının sağlanması,

    b) Ulusal ve uluslar arası sağlık hizmeti standartlarının işletmede uygulanması ve sürekli kılınması,

    c) Belirlenmeyen sağlık hizmeti standartları için yeni standartlar geliştirerek bunların uygulanması ve sürekli kılınması,

    d) İşletme yönetim kurulunun ve işletme müdürünün vereceği benzeri konularda görüş bildirilmesi.

    Kalite konseyinin yapacağı görüşmeler sonucunda alacağı kararlar öncelikli olarak işletme yönetim kurulunda özel gündemle görüşülür.

    İşletme Müdürlüğü

    Madde 13 - Sağlık işletmesinin temel icra organı olan İşletme Müdürlüğü;

    a) İşletme Müdürü,

    b) Başhekim,

    c) Teknik ve Destek Hizmetler Müdürü,

    d) Başhemşire,

    e) Diğer birim yöneticileri ve çalışanları,

    kadrolarından oluşur.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yöneticilerin Nitelik, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    İşletme Müdürünün Nitelik, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 14 - İşletme müdürü, işletme yönetim kurulu üyesidir. Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen usule göre görevlendirilir.

    İşletme müdürü olabilmek için, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan şartları taşımak, dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak; ilaveten sağlık kurumları yönetimi, işletme ve kamu yönetimi alanlarında lisansüstü eğitim almak (sağlık bilimleri mezunlarından yukarıda belirtilen alanlarda lisans düzeyinde ikinci eğitimi tamamlayanlarda lisansüstü eğitim şartı aranmaz); ayrıca, kamu ve özel sağlık kuruluşlarında en az 5 yıl yöneticilik yapmış olmak ya da 12 yıl çalışmış olmak gerekmektedir.

    İşletme Müdürü, kadrolu ya da 1475 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalıştırılmak üzere işletme yönetim kurulunca önerilen en fazla üç aday arasından Yönetim Kurulunca belirlenir ve sözleşmesi bağıtlanarak işletme yönetim kuruluna bildirilir. İşletme müdürünün görev süresinin dolması nedeniyle görevinden ayrılması durumunda Yönetim Kurulunca yenisi bu maddede tanımlanan yöntemle atanır.

    İşletme müdürü, görevi süresince, ticari faaliyet sayılabilecek ikinci bir iş yapamaz, serbest mesleğini icra edemez.

    İşletme müdürünün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır;

    a) İşletmenin bütün işlerini işletme yönetim kurulunun gözetimi ve denetimi altında, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuata göre sevk ve idare etmek.

    b) Gerçek ve tüzel kişilere karşı işletmeyi temsil etmek, dava ve icra takiplerinde Kurum avukatlarına vekalet vermek.

    c) Sözleşmeli olarak personel çalıştırılması; görev, yetki ve sorumluluklarının ve ücretlerinin tespit edilmesi, sözleşmelerinin bağıtlanması, insan gücü plan ve programlarının yapılması, işlerine son verilmesi işlemleri hususlarında, personelin bağlı olacağı birim dikkate alınarak başhekim, teknik ve destek hizmetler müdürü ve başhemşirenin görüşünü alarak gerekli kararın alınması için işletme yönetim kuruluna teklifte bulunmak.

    d) Hizmetin sunumuna ilişkin, her türlü iş ve işlemlere ait iç hizmet yönergeleri ile diğer talimatları başhekim, teknik ve destek hizmetleri müdürü ve başhemşirenin görüşünü alarak hazırlamak, işletme yönetim kurulunun onayına sunmak ve işletme yönetim kurulu kararları doğrultusunda yürütmek.

    e. İlgili mevzuat çerçevesinde işletme bütçesini, tahmini yıllık gider ve yatırım programlarının hazırlanmasını sağlayarak, işletme yönetim kuruluna sunmak.

    f. İşletmenin uzun ve kısa vadeli planlarının ve yıllık iş programlarının hazırlanmasını sağlamak.

    g. İşletmenin satın alacağı sağlık hizmetleri için kişi ve kuruluşlarla sözleşmeler yapmak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak, işletme yönetim kurulunun yetkisine giren diğer konularda ise, İşletme Müdürlüğünce yapılan sözleşmeleri onaylamak.

    h. Kalite konseyine başkanlık etmek, kalite konseyince alınan kararlar doğrultusunda hizmetlerde kaliteyi geliştirecek ve sürekli kılacak sistemlerin oluşturulmasını sağlamak.

    i. İşletme yönetim kurulunun vereceği yetki dahilinde bedeli işletmenin kendi yaratacağı gelirlerden karşılanan harcamalar hususunda ita amirliği yetkisini kullanmak.

    j. İşletme faaliyetleri ile ilgili konularda kamu oyuna, basına, ilgili ve yetkili birimlere açıklama yapmak.

    k. Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat ile verilmiş diğer görevleri yapmak.

    İşletme müdürünün her ne sebeple olursa olsun görevde bulunmadığı hallerde başhekim işletme müdürünün görev ve yetkilerini yürütür. İşletme müdürlüğü görevinin boşalması halinde en geç bir ay içerisinde atama yapılması zorunludur.

    İşletme müdürü görev ve yetkilerinden dolayı Başkanlık ve İşletme yönetim kuruluna karşı sorumludur.

    Başhekimlik Nitelik, Görev Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 15 - Başhekim, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan şartları taşıyan, tıpta uzmanlık eğitimi veren işletmelerde klinik şefleri, diğer işletmelerde tercihen uzman tabipler arasından kendi meslek ensuplarınca yapılacak seçim sonucunda en fazla oyu alan üç aday arasından işletme yönetim kurulunun kararı ile görevlendirilir. İşletmede çalışan meslek mensubu sayısının altıdan az olması halinde, Yönetim Kurulunca doğrudan görevlendirme yapılır. Başhekim, görevi süresince tam gün çalışmak zorundadır. Başhekimlik görevi dışında serbest mesleğini icra edemez, ticari faaliyet sayılacak ikinci bir iş yapamaz. Başhekim aynı zamanda işletme yönetim kurulunun üyesidir.

    Başhekimin, görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

    a) İşletmenin çalışma amacına ve Genel Müdürlüğün politikalarına uygun tıbbi strateji geliştirmek ve önermek,

    b) Görev alanına giren tıbbi faaliyetleri idare ve koordine etmek ve tedavinin sürekliliğini sağlamak,

    c) Tıbbi bölümlerde kalite konseyinin kararlarını da göz önünde bulundurarak hizmet sunumuna ilişkin düzenlemeler yapmak,

    d) Tıbbi bölümlerde yasal ve diğer mevzuata ilişkin yükümlülüklere uygun olarak hizmet verilmesini sağlamak,

    e) Tıbbi yöntemlerin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak ve kontrol etmek,

    f) Tıbbi teknoloji ile ilgili gelişmeleri izleyerek, işletmenin tıbbi hizmet sunumu ile ilgili işlerini verimli biçimde planlamak ve yönetmek, tıptaki yenilikleri gerçekleştiren veya uygulayan kuruluşlarla ilişki kurarak şletmede uygulanabilir hale getirilmesi için çalışmalar yapmak,

    g) Tıbbi birim yetkililerinin önerileri ve gelir/gider tahminlerinin gözden geçirilmesine dayanan işletme ve birim bütçeleri ve kaynaklarının tahsisinin hazırlanmasına yardımcı olmak,

    h) İşletmenin kalite konseyi toplantılarına katılmak,

    i) Tıbbi Planlama ve Değerlendirme Kurulunun görüşleri doğrultusunda, tıbbi servis yataklarını ihtiyaca göre uzmanlık dallarına dağıtmak,

    j) Tıbbi personelin işletmenin belirlenen amaçlarına katılımını en üst düzeye çıkarmak,

    k) Kendisine bağlı personelinin norm kadrosunun belirlenmesi, görev, yetki ve sorumluluklarının ve sözleşmeli olarak alınacak personelin ücretlerinin tespit edilmesi, sözleşmelerinin bağıtlanması, insan gücü plan ve programlarının yapılması, işlerine son verilmesi konularında işletme yönetim kuruluna sunulmak üzere işletme müdürüne önerilerde bulunmak,

    l) Kendisine bağlı personelin disiplin ve sicil amirleri yönetmeliği ile ilgili hükümlerine göre değerlendirmesini yapmak.

    m) Sağlık personeli için tıbbi teknoloji, tıbbi teşhis, tedavi konularında güncel eğitim programlarının düzenlenmesini, yurtiçi/yurtdışı sağlık ve eğitim kurumları ile işbirliği yapılmasını sağlamak,

    n) Tababet Uzmanlık Tüzüğü ve Tababet Uzmanlık Yönetmeliği hükümleri ile verilen görevleri yerine getirmek,

    o) Tıbbi konularda işletme yönetim kurulu tarafından kendisine verilen yetki dahilinde kamu oyuna, basına, ilgili ve yetkili birimlere açıklama yapmak veya sağlıkla ilgili tanıtıcı programlara katılmak.

    p) İşletme müdürü tarafından verilen mevzuat ve çalışma konusu ile ilgili diğer görevleri yapmak.

    Başhekim görevlerinden dolayı işletme müdürüne karşı sorumludur. Başhekimin görevde bulunmadığı hallerde başhekim tarafından belirlenen, eğitim veren sağlık işletmelerinde klinik şefi, diğerlerinde ise servis orumlu hekimlerinden birisi başhekimlik görev ve yetkisini kullanır. Başhekimlik kadrosunun boşalması halinde en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacak seçimle yenisi görevlendirilir. Seçime ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe çıkartılacak Yönerge ile düzenlenecek olup Genel Müdürlük yapılacak seçimlerde gözlemci görevlendirebilir.

    Teknik ve Destek Hizmetler Müdürünün Nitelik, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 16 - Teknik ve destek hizmetler müdürü olabilmek için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan şartları taşımak, ayrıca, sağlık kurumları yönetimi, işletme, maliye ve kamu yönetimi konusunda eğitim veren fakülte veya yüksek okul mezunu olmak, bunlara ilaveten kamu ve özel sağlık kuruluşlarında en az 5 yıl yöneticilik yapmış olmak şartları aranır.

    Teknik ve Destek Hizmetler Müdürü, görevi süresince ticari faaliyet sayılabilecek ikinci bir iş yapamaz, serbest mesleğini icra edemez. Teknik ve destek hizmetler müdürü aynı zamanda işletme yönetim kurulu yesidir.

    Teknik ve destek hizmetler müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

    a) Yetkisi altındaki bölümlerin faaliyetlerini düzenlemek, yönetmek, izlemek ve kontrol etmek, personeline talimat vermek,

    b) İnsan kaynaklarının yönetimi konularında başhekim ve başhemşire ile koordinasyon içinde çalışmak,

    c) Kendisine bağlı birimlerin faaliyetleri ile ilgili yönergeleri hazırlayarak İşletme Müdürüne sunmak,

    d) İdari birim yetkililerinin önerileri ve gelir/gider tahminlerinin gözden geçirilmesine dayanan işletme ve birim bütçeleri ve kaynaklarının tahsisinin hazırlanmasına yardımcı olmak,

    e) Kendisine bağlı personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile norm kadrosunu iş yüküne dayalı olarak belirlemek ve sözleşmeli olarak alınacak personelin ücretlerinin tespit edilmesi, sözleşmelerinin ağıtlanması, insan gücü plan ve programlarının yapılması, işlerine son verilmesi konularında işletme müdürüne önerilerde bulunmak,

    f) Kendisine bağlı personelin disiplin ve sicil amirleri yönetmeliği ile ilgili hükümlerine göre değerlendirmesini yapmak,

    g) İşletme müdürü tarafından verilen mevzuat ve çalışma konusu ile ilgili diğer görevleri yapmak.

    Teknik ve destek hizmetler müdürü doğrudan işletme müdürüne bağlı ve görevlerinden dolayı işletme müdürüne karşı sorumludur. Sağlık işletmelerinin hizmet sunum kapasiteleri göz önünde bulundurularak eknik ve destek hizmetler müdürünün uygun görüşü ve işletme müdürünün teklifi üzerine işletme yönetim kurulunca yeter sayıda teknik ve destek hizmetler müdür yardımcısı görevlendirilir.

    Başhemşirenin Nitelik, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 17 - Başhemşire olabilmek için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan şartları taşıyan, hemşirelik veya ebelik alanında en az iki yıllık yüksek öğrenim gören, iki yılı hemşirelik yönetiminde ve yataklı sağlık tesisinde olmak üzere 10 yıl özel ve kamu sağlık kurumlarında görev yapan ve o işletmede çalışan kendi meslek mensuplarınca seçilecek en fazla oy alan 3 aday arasından işletme yönetim kurulu arafından belirlenerek görevlendirilir. İşletmede çalışan meslek mensubu sayısının 6 dan az olması halinde, Yönetim Kurulu tarafından doğrudan görevlendirme yapılır. Seçime ilişkin usul ve esaslar Yönerge ile düzenlenecek olup Genel Müdürlük yapılacak seçimlerde gözlemci görevlendirebilir. Başhemşire, tıbbi bakım ve hemşirelik hizmetleri birimi sorumlusudur.

    Başhemşirenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

    a) Hizmet sunum kapasitelerini ve diğer özelliklerini dikkate alarak kliniklerde/servislerde çalıştırılması gereken insan kaynaklarının organizasyonu ve idaresi konularında başhekim ve teknik destek hizmetleri üdürü ile koordineli olarak çalışmak.

    b) Kliniklerin/servislerin özelliklerine göre seçilen hemşirelerin ve diğer personelin görevlendirilmesini yapmak.

    c) Kendisine bağlı personelden görevine son verilmesi gerekenler hakkında İşletme Müdürlüğüne görüş bildirmek.

    d) Tüm hemşirelerin Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek performans kriterlerine göre değerlendirmesini yapmak.

    e) Kendisine bağlı personelin disiplin ve sicil amirleri yönetmeliği ile ilgili hükümlerine göre değerlendirmesini yapmak.

    f) Hasta bakım hizmetlerine ilişkin standartlar geliştirmek, uygulamaya konulmasını sağlamak, sonuçlarını değerlendirmek, konuya ilişkin araştırma yapılmasını sağlamak ve kalite politikalarının oluşturulmasını diğer birimlerle müştereken gerçekleştirmek.

    g) Sağlık işletmesi yönetim kuruluna ve hastane mesleki konseyine üye olarak katılmak.

    h) Her düzeydeki yönetici hemşirelere çalışmalarında destek olmak, yardım ve danışmanlık yapmak,

    i) Hemşirelik hizmetleri bölümünün çalışmaları, gereksinimleri ve sorunları hakkında üçer aylık dönemlerde raporlar düzenlemek ve önerilerde bulunarak üst yönetime sunmak.

    j) Hemşirelik hizmetleri bölüm sorumlularının önerileri ve gelir/gider tahminlerinin gözden geçirilmesine dayanan işletme ve birim bütçeleri ve kaynaklarının tahsisinin hazırlanmasına yardımcı olmak.

    k) Mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla kendisine bağlı personelin eğitim ihtiyaçlarını saptayarak kalite çalışmalarını destekleyici hizmet içi eğitim programları düzenlemek, uygulamak ve değerlendirme yaparak sonuçlarını işletme müdürlüğüne aktarmak.

    l) İşletmenin ihtiyaç duyduğu hemşirelik hizmetlerine ilişkin destek komitelerini belirlemek. Destek komitelerinin çalışma usul ve esaslarına ilişkin Yönergelerin hazırlamasına katılmak.

    m) Destek komiteleri tarafından yapılan çalışma sonuçları ile servislere/kliniklere ilişkin iletilen değerlendirme raporlarını ilgisine göre kalite konseyine veya mesleki kurula sunmak.

    n) Yeni hemşirelik bakım tekniklerini takip etmek, değişiklikleri uygulamaya koymak üzere başhekimle koordineli olarak karar almak.

    o) Hasta tedavisinde hemşirelik bakımı ile ilgili malzeme ve ürünler için şartname hazırlanmasına katılmak ve muayene komisyonlarında görev almak.

    p) Bilimsel çalışmalara ve eğitim programlarına katılacak hemşirelere izin vermek.

    r) Altı aylık periyotlarla hemşirelerin değerlendirmelerini yaparak, sözleşme süresi sonunda göreve devam edip etmemeleri yönünde işletme müdürlüğüne görüş bildirmek.

    Başhemşire, görevlerinden dolayı işletme müdürüne karşı sorumludur. Başhemşire, görevi süresince ticari faaliyet sayılabilecek ikinci bir iş yapamaz, serbest mesleğini icra edemez. Sağlık işletmelerinin hizmet sunum kapasiteleri göz önünde bulundurularak başhemşirenin uygun görüşü ve işletme müdürünün teklifi üzerine işletme yönetim kurulunca yeter sayıda başhemşire yardımcısı görevlendirilir.

    Baş Eczacının Nitelik, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 18 - Baş eczacı, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan şartları taşıyan, o işletmede çalışan kendi meslek mensuplarınca seçilecek en fazla oy alan 3 aday arasından işletme yönetim kurulu arafından belirlenerek görevlendirilir. İşletmede çalışan meslek mensubu sayısının 6 dan az olması halinde Yönetim Kurulu tarafından doğrudan görevlendirme yapılır. Seçime ilişkin usul ve esaslar Yönerge ile üzenlenecek olup Genel Müdürlükçe yapılacak seçimlerde gözlemci görevlendirebilir. Baş eczacı, ilaç ve eczacılık birimi sorumlusu olup, doğrudan işletme müdürüne bağlı ve görevlerinden dolayı işletme üdürüne karşı sorumludur. Baş eczacı görevi süresince ticari faaliyet sayılabilecek ikinci bir iş yapamaz, serbest mesleğini icra edemez.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : İşletmede Kurulacak Birimler ve Çalışacak Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    İşletme Müdürüne Bağlı Birimler

    Madde 19 - İşletme Müdürüne bağlı olarak;

    a) İnsan Kaynakları Birimi,

    b) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Birimi,

    c) Tıbbi Hizmet Pazarlama Birimi,

    d) Kalite Güvence Birimi,

    kurulur.

    Başhekime Bağlı Birimler

    Madde 20 - Aşağıdaki birimler başhekime bağlı olarak faaliyet yürütürler.

    a) Poliklinik Hizmetleri Birimi,

    b) Yataklı Tedavi Birimi,

    c) Acil Hizmetler Birimi,

    d) Ameliyathane Hizmetleri Birimi,

    e) Laboratuvar ve Görüntüleme Hizmetleri Birimi,

    f) Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri.

    Birim şeflerinin veya sorumlularının görevlendirilmesi, başhekimin teklifi ve işletme müdürünün onayı ile gerçekleşir. Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinde belirtilen eğitim personelinin görevlendirilmesinde ilgili önetmelik hükümleri uygulanır.

    Yukarıda sayılan birimler dışında işletmenin değişen ihtiyaçlarına uygun olarak yeni birimler kurulması, kurulan birimlerin kaldırılması veya birleştirilmesi, başhekiminin teklifi, işletme müdürünün onayı ve işletme önetim kurulunun kararı ile gerçekleştirilir.

    Tıbbi birimlerde çalışacak personelin görev ve yetkilerinin belirlenmesi ve değiştirilmesi, başhekiminin teklifi ve işletme müdürünün onayı ile gerçekleşir. Tababet Uzmanlık Tüzüğü ve Tababet Uzmanlık Yönetmeliği hükümleri saklıdır.

    Teknik ve Destek Hizmetler Müdürüne Bağlı Birimler

    Madde 21 - Teknik ve Destek Hizmetler Müdürüne bağlı olarak faaliyet göstermek üzere işletmede idari hizmetler için şu birimler kurulur:

    a) Hastane otomasyonu, Dokümantasyon ve İstatistik Birimi,

    b) Muhasebe Birimi,

    c) Personel Birimi,

    d) Arşiv ve Evrak Birimi,

    e) Sigortacılık Hizmetleri Birimi,

    f) Destek Hizmetleri Birimi (mutfak, temizlik, terzi, haberleşme, güvenlik, ulaştırma hizmetleri, çamaşırhane ve benzeri),

    g) Malzeme ve Satın Alma Birimi,

    h) Teknik Bakım Birimi.

    Birim şeflerinin veya sorumlularının görevlendirilmesi, teknik ve destek hizmetleri müdürünün teklifi ve işletme müdürünün onayı ile gerçekleşir.

    Yukarıda sayılan birimler dışında işletmenin değişen ihtiyaçlarına uygun olarak yeni birimler kurulması, kurulan birimlerin kaldırılması veya birleştirilmesi, teknik ve destek hizmetler müdürünün teklifi, işletme üdürünün uygun görüşü ve işletme yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir.

    Kurullar

    Madde 22 - İşletmede aşağıdaki kurullar oluşturulur:

    a) Tıbbi Planlama ve Değerlendirme Kurulu,

    b) Mesleki Kurul,

    c) Sağlık Kurulu,

    d) Disiplin Kurulu,

    e) Satın Alma Kurulu,

    f) Etik Kurul,

    g) İlaç ve Antibiyotik Kontrol Kurulu.

    Yukarıdaki kurullar dışında Tababet Uzmanlık Eğitimi veren işletmelerde Tababet Uzmanlık Yönetmeliği hükümlerinde öngörülen kurullar ile ihtiyaç halinde yeni kurullar işletme yönetim kurulu kararıyla luşturulabilir.

    Kurulların görev ve yetkileri, işletme müdürünün teklifi ile işletme yönetim kurulu tarafından çıkarılacak ve Genel Müdürlük onayı ile yürürlüğe girecek Yönergeler ile tespit edilir.

    ALTINCI BÖLÜM : Personel ve Mali Hususlara İlişkin Hükümler

    Personel Statüsü

    Madde 23 - Kurulmuş bulunan ya da 24/08/2000 tarihli ve 616 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sağlık işletmelerine dönüştürülecek sağlık tesislerinde, sosyal güvenlikleri akımından T.C. Emekli Sandığına tabi olarak çalışanların hakları saklıdır. Bu kişiler, istekleri halinde 1475 sayılı İş Kanunu ile ilişkilendirilir. Sağlık İşletmesinin sözleşmeli personeli özel hukuk hükümlerine tabi olup, bunlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanmaz. İşletmeye dönüştürülen hastanelerde sözleşmeli statüde çalışmak istemeyen ya da yapılacak talep ve kapasite değerlendirmelerine göre istihdam fazlası olan tüm personel, durumlarına uygun kadrolara atanmak suretiyle diğer sağlık tesislerinde görevlendirilir.

    Ayrıca, personelin çalışma usulleri ve saatleri, görev, yetki ve sorumlulukları sözleşmelerinde belirtilir. İşletme Müdürlüğü çalışma saatlerini hizmet talebine göre her zaman düzenleme yetkisine sahiptir.

    Cezai Sorumluluk

    Madde 24 - İşletmede hizmet akdiyle çalışan personelin görevini ifa ederken üçüncü kişilere verdikleri hizmetten kaynaklanan zararlardan işletme sorumludur. Ancak işletmenin kusurlu personele rücu hakkı aklıdır. İşletmede vekalet ve istisna akdine istinaden çalışan personelin görevini ifa ederken üçüncü kişilere verdikleri zararlardan bu kişiler sorumludur.

    İşletmenin Mal Varlığı

    Madde 25 - İşletmenin intikal eden veya sonradan edinilen tüm menkul ve gayri menkul mal varlığı Başkanlığa aittir. İşletmenin kapatılması halinde işletme tasfiye edilerek bütün mal varlığı ile Başkanlığa intikal eder.

    İşletme yönetim kurulu, Başkanlığa ait hiçbir menkul ve gayri menkul üzerinde Yönetim Kurulu izni olmaksızın tasarrufta bulunamaz.

    İşletmenin Gelir ve Giderleri

    Madde 26- İşletmenin gelir ve giderleri aşağıda sayılmıştır:

    a) İşletmenin Gelirleri:

    1) Sağlık hizmeti karşılığında elde edilen gelirler,

    2) Danışmanlık, teknik yardım ve diğer hizmetler karşılığında elde edilen gelirler,

    3) Bağış ve yardımlar,

    4) Kullanılabilir nakit kıymetlerinin Merkez Bankası tarafından, aktif büyüklüklerine göre ilan edilen ilk on bankada işletme yönetim kurulunun kararı ile değerlendirilmesi sonucu elde edilecek gelirler,

    5) Başkanlık tarafından aktarılacak kaynaklar,

    6) Diğer gelirler.

    b) İşletmenin Giderleri:

    1) Personel ve yönetim giderleri,

    2) Alınacak her türlü mal ve hizmetlerin ve yaptırılacak inşaatların giderleri,

    3) Eğitim ve araştırma için gerekli giderler,

    4) Menkul ve gayri menkul kira giderleri,

    5) İşletmenin faaliyetlerinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi için yapılacak diğer harcamalar,

    6) Yönetim kurulu kararı ile Genel Müdürlüğe aktarılacak kaynaklar.

    Başkanlık taşınır ve taşınmaz mallarını işletmeye kiralayabilir. Kiralamaya ilişkin ücret ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir. Söz konusu malların bakım ve onarımları işletmeye aittir. İşletmeye dönüştürülen sağlık tesisinde mevcut olan ve işletmenin ihtiyaç duymayacağı mal ve malzemeler bir ay içinde başka bir sağlık kuruluşuna tahsis edilir veya Malzeme ve Satın alma Dairesi Başkanlığı depolarına teslim edilir.

    Muhasebe Sistemi ve Ücret Tarifesi

    Madde 27 - İşletmenin Muhasebe ile ilgili iş ve işlemlerinde 213 sayılı Vergi Usul Kanununa dayalı olarak Maliye Bakanlığınca yayımlanan Tekdüzen Muhasebe Sistemine ilişkin Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri uygulanır.

    Bu usul ve esaslar çerçevesinde oluşturulan maliyet muhasebesi sistemi ile işletme hizmetlerinin fiyatları, maliyetlere dayalı ve piyasa şartları dikkate alınarak ve en az üç aylık dönemlerle takip edilir.

    İşletmede mali yıl, takvim yılı olarak uygulanır.

    İşletmenin üçüncü kişilere sağlık hizmetlerinin sunumu karşılığında uygulayacağı fiyat tarifesi, sağlık hizmet sunum ve yatırım maliyetlerini esas alacak şekilde işletme yönetim kurulunun teklifi ve Yönetim urulunun kararı ile belirlenir. Bu tarifenin hazırlanmasında ve uygulanmasında ilgili yönetmelik hükümleri de dikkate alınır. Sağlık işletmesinin tahakkuk eden alacaklarının % 75'i bir ay, geri kalan % 25'i ise, en geç 45 gün içerisinde Başkanlık (Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü) tarafından işletme hesaplarına aktarılır. Alacaklara ait faturaların belirtilen sürede incelenememesi alacakların ödenmesini geciktiremez.

    İşletme, bu fiyat tarifesinden ayrı olarak diğer gerçek ve tüzel kişilerle yapacağı sözleşmelerde, yukarıdaki fiyat tarifesinden farklı olarak da bir fiyat tespit ederek uygulayabilir. Aynı ücret tarifesi üzerinden

    isteği halinde sigortalı tedavi giderine ilişkin farkı kendisi karşılamak kaydıyla farklı hizmet satın alabilir.

    Sağlık İşletmelerinin Denetimi

    Madde 28 - Sağlık işletmelerinin denetimi;

    a) İstisnai durumlarda yapılacak denetimler hariç olmak üzere, genel hükümlere uygun olarak en geç iki yılda bir, SSK Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılır.

    b) Gerekli görülen hallerde Başkanlık tarafından Bağımsız Denetim Kurumlarına denetim yaptırılabilir.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    İşletmede Eczane Açılması

    Madde 29 - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve diğer mevzuata göre verilmiş olan görevlerin yerine getirilmesi için işletme bünyesinde ayakta ve yatarak tedavide ilaç verilmek üzere Kurum tarafından eczane açılabilir.

    Başkanlık Tarafından Geçici Süre ile Personel Görevlendirilmesi

    Madde 30 - Başkanlık Kurum personelini, hizmetin gereği olarak, ihtiyaç duyulduğunda, görev, yetki, süre ve sorumlulukları belirlenmek kaydıyla işletmede görevlendirebilir. Her türlü özlük haklarına ilişkin giderler Başkanlıkça karşılanmak üzere ve personelin mevcut kadrosuna ilişkin hak ve ödevleri devam etmekle birlikte, aynı zamanda işletme tarafından konulan kurallara da uymak zorundadır.

    İşletmeler Arası İşbirliği

    Madde 31 - İşletmeler kendi faaliyet alanlarında, Yönetim Kurulunun iznini almak kaydı ile aralarında işbirliği ve yatırım yapabilirler.

    İşletmelerin Kapatılması, Tasfiyesi

    Madde 32 - Kuruluş amaçlarına uygun olarak çalışmadığı ve işletmeye dönüştürülerek Başkanlıkça hedeflenen amaçlara ulaşılamadığı, bu durumun ileride de devam edeceği Yönetim Kurulunca tespit edilen işletmelerin, kurulduğu usul ile kapatılmasına karar verilebilir. Kapatılan işletmelerin tüm menkul ve gayri menkul mal varlıkları Başkanlığa intikal eder. Kapatma veya tasfiye halinde işletme yönetim kurulu, işletme zararı ve borçlarından sorumludur.

    Sorumluluklar ve Yaptırımlar

    Madde 33 - İşletme Yönetim Kurulu üyeleri; görevlerinin ifası sırasında, görevleri sebebiyle, ihmal veya kasıtlı davranışlarından dolayı işletmeye verdikleri zararlardan, münferiden ve müştereken sorumludurlar.

    Söz konusu fiillerin ayrıca suç teşkil etmesi halinde genel hükümlere göre işlem yapılır.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : Son Hükümler

    Geçici Madde 1 - Sağlık işletmesi kurulması kararı alındığı tarihten itibaren, sağlık tesisi yöneticilerinin idari görevleri sona erer. Ancak yerlerine yenileri görevlendirilinceye kadar görevlerine devam ederler. İşletme kuruluş işlemlerini başlatmak ve yürütmek üzere Kurum Yönetim Kurulu tarafından işletme müdürü olarak sağlık tesisinin başhekimi ya da sağlık tesisi içinden veya dışından bir başka kişi görevlendirilebilir. Görevlendirilen kişi, durumunun uygun olması halinde kuruluş işlemleri tamamlanana kadar başhekimlik görevini de yürütebilir. Bu dönem içerisinde, işletme müdürünün aynı zamanda başhekim olması halinde, tam gün çalışma şartı aranmaz.

    Geçici Madde 2 - Görevlendirilen işletme müdürü, işletmenin kuruluşunun tamamlanmasına kadar, idari görevleri sona eren başhekim, hastane müdürü, başhemşire ve bunların yardımcıları ile, baş eczacının yerine uygun gördüğü kişileri Genel Müdürün onayını almak suretiyle görevlendirir. Karar tarihinden itibaren iki yıl içinde işletme hazır hale gelir ve işletme yönetim kurulu üyelerinden en az 5 kişinin belirlenmesi ve Genel Müdürün onayı ile kamu tüzel kişiliği kazanır ve tüzel kişiliği kazandığı tarihten itibaren görevlendirmeler Sağlık İşletmeleri Yönetmeliğine göre yapılır.

    Geçici Madde 3 - İşletmeye dönüştürme kararı verildiği tarihten itibaren iki yıl içinde işletmeye dönüştürülemeyen sağlık tesisindeki görevlendirmeler sona erer ve işletmeye dönüştürme çalışmaları durdurulur. Sağlık tesisi olarak hizmet sunmaya devam edilir. Kapatılan sağlık işletmesinde görev yapanlar 30 gün içinde Kurum Başkanlığına müracaatları halinde durumlarına uygun kadrolara çalıştıkları sürelere ilişkin intibakları yapılmak suretiyle atanırlar.

    Geçici Madde 4 - İşletmeye dönüştürülen sağlık tesislerinde, işletmeye dönüştürülmeden önce 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan personel istekleri halinde özlük hakları saklı kalmak koşulu ile Başkanlığın merkez veya taşra teşkilatında görevlendirilebilir.

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 34 - 31/10/2000 tarihli ve 24216 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Sağlık İşletmeleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 35 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 36 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar