TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ ASLİ VE SÜREKLİ GÖREVLİ PERSONEL SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ ASLİ VE SÜREKLİ GÖREVLİ PERSONEL SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü

    Resmi Gazete Tarihi: 21/11/2001

    Resmi Gazete Sayısı: 24590

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, 04/02/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa, 27/01/2000 tarihli ve 4502 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile eklenen Ek 22 nci maddesi gereğince Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinde asli ve sürekli görevlerde çalışan personelin sicil amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

    Kapsam ve Dayanak

    Madde 2 - Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinde asli ve sürekli görevlerde çalışan personeli kapsayan bu Yönetmelik, 04/02/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 27/01/2000 tarihli ve 4502 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile eklenen Ek 22 nci maddesi ve 08/09/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Sicil Amirleri

    Madde 3 - Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinde asli ve sürekli görevlerde çalışan personelin 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sicil amirlerinin kimler olduğu, bu Yönetmeliğe ekli listelerde gösterilmiştir.

    Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Hususlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, 08/09/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Geçici Madde 1 - 27/01/2000 tarihli ve 4502 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre mevcut statü, sosyal ve özlük haklarını koruyan personelin sicil raporu veya sicil ve başarı değerlemesi raporları yeni teşkilat yapısı gözetilerek düzenlenir.

    Yürürlük

    Madde 5 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 6 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

    TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ASLİ VE SÜREKLİ GÖREVLİ PERSONEL SİCİL AMİRLERİNİ GÖSTERİR LİSTE

    MERKEZ

    UNVANI I.SİCİL AMİRİ II.SİCİL AMİRİ III.SİCİL AMİRİ

    ________________________ ______________________ ______________________ ______________________

    1 Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı

    2 Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı

    3 Teftiş Kurulu Başkanı Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı

    4 I.Hukuk Müşaviri Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı

    5 Savunma Sekreteri Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı

    6 Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı

    7 Müşavir Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı

    8 Başmüfettiş, Müfettiş Teftiş Kurulu Başkanı Genel Müdür

    TAŞRA

    UNVANI I.SİCİL AMİRİ II.SİCİL AMİRİ III.SİCİL AMİRİ

    ________________________ ______________________ ______________________ ______________________

    1 Bölge Müdürü Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür

    2 Bölge Müdür Yardımcısı Bölge Müdürü Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür

    3 İl Telekom Müdürü Bölge Müdürü Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür

    Mevzuat Kanunlar