TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI UZMANLIK VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

    Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği

    Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası

    Resmi Gazete Tarihi: 22/11/2001

    Resmi Gazete Sayısı: 24591

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, ülke ve toplum yararları doğrultusunda meslek alanları ile ilgili denetimin yapılabilmesi için ön koşul olan uzman üyelerin tanımlanması, üyelerin mesleki ve bilimsel çalışmalarına, yaptıkları işlere ve tamamlayıcı eğitimlerine dayanan uzmanlıklarının Makina Mühendisleri Odası tarafından belirlenmesi, belgelendirilmesi ve gerektiğinde uzman üyelerin kamuoyuna önerilmesinin sağlanmasıdır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Makina Mühendisleri Odasına kayıtlı Makina, Endüstri - Sanayi, İşletme, Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendislerinin meslek alanlarına yönelik, toplumun gereksinimlerini karşılamak doğrultusunda araştırma, inceleme, projelendirme, tasarım, raporlama, eğitim, uygulama ve teknik sorumluluğu üstlenme gibi uzmanlık gerektiren Makina, Endüstri - Sanayi, İşletme, Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği hizmetleri için uzman üyelerin saptanması ve belgelendirilmesi kurallarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik; 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar ve Kısaltmalar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte;

    a) Belge: Uzman mühendis belgesi ve/veya mühendis yetki belgesi,

    b) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası: ODA,

    c) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasına bağlı Şube: Şube;

    d) Oda Yönetim Kurulu: OYK,

    olarak tanımlanmıştır.

    Uzmanlık Konuları ve Uzmanlık Konularının Belirlenmesi

    Madde 5 - Oda mühendislik dalları öğrenim programları, Makina, Endüstri - Sanayi, İşletme, Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği uygulama alanlarını, mesleki bilimsel gelişmeleri, ülkenin teknolojik durumunu, kamuoyunun ve üyelerinin istemlerini dikkate alarak ve gerektiğinde oluşturacağı mesleki - bilimsel kurullara danışarak, üretilen ürün veya hizmetlerde kamu yararına mesleki denetimin sağlanması konusunda uzmanlık konularını ve uzmanlığın hangi koşullara göre belgelendirileceğini belirler ve üyelerine duyurur.

    Uzmanlık Konuları ile İlgili Belgelendirme

    Madde 6 - Belgelendirme esasları aşağıda sayılmıştır.

    a) Oda tarafından belirlenen uzmanlık konuları ve belge alma koşullarını sağlayan veya bu koşulları yerine getirecek üyelere ilgili uzmanlık konusunda belge verilir.

    b) Belge alma koşulları her uzmanlık konusu için ayrı olmak üzere Oda tarafından belirlenir. Gerekli durumlarda, OYK belge alma koşullarını değiştirebilir. Bu durumda Oda Yönetim Kurulu üyelerin kazanılmış haklarını göz önünde bulundurur.

    c) Belge sahibi, belgenin kullanımında Odanın alacağı kararlara uymak zorundadır.

    d) Belge ücretleri OYK tarafından belirlenir.

    e) Oda Yönetim Kurulu hakkında herhangi bir nedenle soruşturma açılan belge sahibinin belgesini kullanmayı soruşturma sonuçlanıncaya kadar geçici olarak durdurabilir.

    f) (Değişik bend: 03/09/2004 - 25572 S.R.G. Yön/1.mad) *1* Belge iptalinde Oda Ana Yönetmeliğinin 46 ncı maddesindeki hususlar geçerlidir.

    g) Oda merkezinde her uzmanlık konusu için ayrı olmak üzere Belge Sicil Dosyası açılarak mühendislerin sicilleri tutulur, onayları işlenir. Ayrıca her Şubede, benzer dosyalarda Şubeye bağlı mühendislerin sicilleri tutulur.

    Meslek İçi Eğitim Merkezi

    Madde 7 - Uzmanlık konuları ile ilgili verilecek meslek içi eğitimler ve sınavlar Makine Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİEM) tarafından gerçekleştirilir.

    a) MİEM sorumlusu OYK tarafından görevlendirilecek Sekreter Yardımcısı veya Oda Müdürü veya Oda teknik görevlisidir.

    b) MİEM tarafından her uzmanlık konusuna ayrı olmak üzere eğitim - sınav programı ve takvimi hazırlanır ve Oda Yönetim Kurulunun onayına sunulur. MİEM meslek içi eğitim programını ve takvimini Şubelerin ve ilgili merkezi komisyonların görüş ve önerilerini alarak hazırlar.

    c) OYK tarafından onaylanan eğitim - sınav programları ve takvimleri Oda ve Şubelerin süreli yayınlarında duyurulur.

    d) Eğitim ve sınavların kimler tarafından gerçekleştirileceği, eğitmenler ile sınav komisyonlarına ödenecek ücretler ve eğitimlere katılım ücreti OYK tarafından belirlenir.

    e) Eğitimlerin ve sınavların yapılacağı yerler OYK tarafından belirlenir.

    f) Her eğitim ve sınav için; katılanların adı, soyadı, Oda sicil numarası, mesleği ve sınav sonuçlarını gösterir liste Oda arşivlerinde iki yıl boyunca saklanır.

    Yürürlük

    Madde 8 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar