TÜRKİYE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR PERSONELİ SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Devlet Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 25/11/2001

    Resmi Gazete Sayısı: 24594

    Amaç ve Dayanak

    Madde 1 - Bu Yönetmelik; TÜGSAŞ'ta çalışan memur personelin birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirlerini belirlemek amacıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 112 nci maddesi ve 08/09/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Taşra Teşkilatı ile Bağlı Ortaklıklarında çalışan memur personeli kapsar.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Teşekkül (TÜGSAŞ): Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Taşra Teşkilatı ile Bağlı Ortaklıklarını,

    b) Genel Müdürlük : Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

    c) Bağlı Ortaklıklar: 1- Kütahya Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

    2- Gemlik Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

    3- Samsun Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

    d) Taşra Teşkilatı : Bölge Müdürlükleri ve Didim Tesislerini,

    e) Memur : TÜGSAŞ'ta 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/b maddesine göre çalışan personeli,

    f) Sicil Amiri : Sicil raporlarını, birinci, ikinci ve üçüncü derecede yetkili olarak doldurmakla görevlendirilen amirleri,

    ifade eder.

    Sicil Amirleri

    Madde 4 - Memurların sicil raporlarını dolduracak sicil amirleri (Ek-1), (Ek-2) ve (Ek-3) sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

    Geçici Hükümler

    Geçici Madde 1 - Elazığ Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü ve İstanbul Satınalma Müdürlüğü personeli için, işyerleri ile statüleri sona erinceye kadar bu Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

    Yürürlük

    Madde 5 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 6 - Bu Yönetmelik hükümlerini TÜGSAŞ Genel Müdürü yürütür.

    EK-1

    TÜRKİYE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. MEMUR PERSONELİ SİCİL AMİRLERİ CETVELİ

    GENEL MÜDÜRLÜK

    I SAYILI CETVEL

    _______________

    Sıra Hakkında Sicil Raporu

    No: Doldurulacak Personel 1. Sicil Amiri 2. Sicil Amiri 3. Sicil Amiri

    ____ ________________________________- ____________________ ________________ ________________

    1 - Genel Müdür Ö.İ.Başkanı      Başbakan veya          -

                                      yetkilerini devredeceği

                                     ilgili Bakan

    2 - Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür _

    3 - Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk

    Müşaviri, Genel Sekreter, Savunma

    Sekreteri, Müşavir, Genel Müdüre

    bağlı Şube Müdürü ve Başuzman Genel Müdür - _

    4 - Sivil Savunma Uzmanı Savunma Sekreteri Siv.Sav.G. Müd.

    5 - Savunma Uzmanı Savunma Sekreteri Genel Müdür _

    6 - Daire Başkanı, Genel Müdür

    Yardımcısına bağlı diğer personel Genel Müdür Yrd. Genel Müdür

    7 - Daire Başkan Yardımcısı Daire Başkanı Genel Müdür Yrd. Genel Müdür

    8 - Hukuk Müşaviri, I. Hukuk

    Müşavirine bağlı Şube Müdürü I. Hukuk Müşaviri Genel Müdür _

    9 - Başmüfettiş, Müfettiş,

    Müfettiş Yardımcısı Teftiş Kurulu Başkanı Genel Müdür _

    10 - Genel Sekreterliğe bağlı

    Şube Müdürleri Genel Sekreter Genel Müdür _

    11 - Daire Başkanlıklarına bağlı

    Şube Müdürleri, Başuzmanlar Daire Başkan Yrd. Daire Başkanı Genel Müdür Yrd.

    NOT: Birimlerin bağlantı yerlerinin değiştirilmesi halinde hiyerarşik yapı gözönünde

    bulundurularak sicil raporları; ilgili sicil amirlerince yukarıda belirtilen

    esaslara göre doldurulur.

    EK-2

    TÜRKİYE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. MEMUR PERSONELİ SİCİL AMİRLERİ CETVELİ

    TAŞRA TEŞKİLATI

    I SAYILI CETVEL

    _______________

    Sıra Hakkında Sicil Raporu

    No: Doldurulacak Personel 1. Sicil Amiri 2. Sicil Amiri 3. Sicil Amiri

    ____ ______________________ ________________ ______________ ______________

    1 - Bölge Müdürü Vali Genel Müdür _

    2 - Bölge Müdür Yardımcısı Bölge Müdürü Vali Genel Müdür

    3 - Depo Müdürü Bölge Müdür Yrd. Bölge Müdürü Vali

    NOT: Birimlerin bağlantı yerlerinin değiştirilmesi halinde hiyerarşik yapı

    gözönünde bulundurularak sicil raporları; ilgili sicil amirlerince

    yukarıda belirtilen esaslara göre doldurulur.

    EK-3

    TÜRKİYE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. MEMUR PERSONELİ SİCİL AMİRLERİ CETVELİ

    BAĞLI ORTAKLIKLAR

    I SAYILI CETVEL

    Sıra Hakkında Sicil Raporu

    No: Doldurulacak Personel 1. Sicil Amiri 2. Sicil Amiri 3. Sicil Amiri

    ____ ______________________ __________________- ________________- ________________

    1 - Genel Müdür Ö.İ.Başkanı      Başbakan veya _

                                yetkilerini devredeceği

                                İlgili Bakan

    2 - Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Teşekkül G. Müd. _

    3 - Şube Müdürü Genel Müdür Yrd. Genel Müdür _

    4 - Sivil Savunma Uzmanı Genel Müdür Savunma Sekreteri Siv.Sav.Gen.Müd.

    5 - Müşavir Genel Müdür - _

    6 - Başuzman Genel Müdür Yrd. Genel Müdür _

    7 - Hukuk Müşaviri Genel Müdür - _

    NOT: Birimlerin bağlantı yerlerinin değiştirilmesi halinde hiyerarşik yapı

    gözönünde bulundurularak sicil raporları; ilgili sicil amirlerince

    yukarıda belirtilen esaslara göre doldurulur.

    Mevzuat Kanunlar