TÜRKİYE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONELİ SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

   

    Devlet Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 25/11/2001

    Resmi Gazete Sayısı: 24594

    Amaç ve Dayanak

    Madde 1 - Bu Yönetmelik; TÜGSAŞ'ta çalışan sözleşmeli personelin birinci ve ikinci sicil amirlerini belirlemek amacıyla, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13/09/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Taşra Teşkilatı ile Bağlı Ortaklıklarında çalışan sözleşmeli personeli kapsar.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Teşekkül (TÜGSAŞ) : Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Taşra Teşkilatı ile Bağlı Ortaklıklarını,

    b) Genel Müdürlük : Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

    c) Bağlı Ortaklıklar : 1- Kütahya Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

    2- Gemlik Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

    3- Samsun Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

    d) Taşra Teşkilatı : Bölge Müdürlüklerini ve Didim Tesislerini,

    e) Sözleşmeli Personel: TÜGSAŞ'ta 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesine göre çalışan personeli,

    f) Sicil Amiri : Sicil raporlarını, birinci ve ikinci derecede yetkili olarak doldurmakla görevlendirilen amirleri,

    ifade eder.

    Sicil Amirleri

    Madde 4 - Sözleşmeli personelin sicil ve başarı değerlemesi raporlarını dolduracak sicil amirleri (EK-1), (EK-2) ve (EK-3) sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

    Geçici Hükümler

    Geçici Madde 1 - Elazığ Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü ve İstanbul Satınalma Müdürlüğü personeli için, işyerleri ile statüleri sona erinceye kadar bu Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

    Yürürlük

    Madde 5 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 6 - Bu Yönetmelik hükümlerini TÜGSAŞ Genel Müdürü yürütür.

    Ekler

    EK-1

    TÜRKİYE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. SÖZLEŞMELİ PERSONELİ SİCİL AMİRLERİ CETVELİ

    GENEL MÜDÜRLÜK

    II SAYILI CETVEL

    ________________

    Sıra Hakkında Sicil Raporu

    No Doldurulacak Personel 1. Sicil Amiri 2. Sicil Amiri

    ____ __________________________________- ____________________- _________________

    1 - Genel Müdür, Yönetim Kurulu ve

    Yüksek Denetleme K. sekreteryasında

    çalışan personel Şb.Müd. (Özel Kalem) Genel Müdür

    2 - Genel Müdür Yardımcısı

    sekreteryasında çalışan personel Şb.Müd. (Özel Kalem) Genel Müd.Yrd.

    3 - Genel Sekretere bağlı personel Genel Sekreter Genel Müdür

    4 - Savunma Sekreterliğine bağlı pers. Savunma Sekreteri Genel Müdür

    5 - Teftiş Kurulu Başkanlığına bağlı

    personel Teftiş Kurulu Başkanı Genel Müdür

    6 - Hukuk Müşavirliğine bağlı personel I. Hukuk Müşaviri Genel Müdür

    7 - Yönetim Kurulu Birimindeki Şube

    Müdürüne bağlı personel Şube Müdürü Genel Müdür

    8 - Genel Sekreterliğe bağlı

    Şube Müdürlükleri personeli Şube Müdürü Genel Sekreter

    9 - Daire Başkanına bağlı personel Daire Başkan Yrd. Daire Başkanı

    10 - Daire Başkanlıklarına bağlı

    Şube Müdürlükleri personeli Şube Müdürü Daire Başkan Yrd.

    NOT: Birimlerin bağlantı yerlerinin değiştirilmesi halinde hiyerarşik yapı

    gözönünde bulundurularak sicil raporları; ilgili sicil amirlerince yukarıda

    belirtilen esaslara göre doldurulur.

    EK-2

    TÜRKİYE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. SÖZLEŞMELİ PERSONELİ SİCİL AMİRLERİ CETVELİ

    TAŞRA TEŞKİLATI

    II SAYILI CETVEL

    ________________

    Sıra Hakkında Sicil Raporu

    No Doldurulacak Personel 1. Sicil Amiri 2. Sicil Amiri

    __- ______________________________ ________________- _________________

    1 - Bölge Müdürüne bağlı personel Bölge Müdürü Vali

    2 - Bölge Müdür Yardımcısına bağlı

    personel Bölge Müdür Yrd. Bölge Müdürü

    3 - Depo Müdürüne bağlı personel Depo Müdürü Bölge Müdür Yard.

    NOT: Birimlerin bağlantı yerlerinin değiştirilmesi halinde hiyerarşik yapı

    gözönünde bulundurularak sicil raporları; ilgili sicil amirlerince yukarıda

    belirtilen esaslara göre doldurulur.

    EK-3

    TÜRKİYE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. SÖZLEŞMELİ PERSONELİ SİCİL AMİRLERİ CETVELİ

    BAĞLI ORTAKLIKLAR

    II SAYILI CETVEL

    ________________

    Sıra Hakkında Sicil Raporu

    No Doldurulacak Personel 1. Sicil Amiri 2. Sicil Amiri

    __- __________________________________ ________________- ________________

    1 - Genel Müdüre bağlı personel Genel Müdür

    2 - Genel Müdür Yrd. bağlı personel Genel Müdür Yrd. Genel Müdür

    3 - Kor.Güv.Amiri,Amir Yrd.,Grup Şefi,

    Güvenlik Görevlisi, Sivil Savunma

    Uzmanına bağlı diğer personel Sivil Sav. Uzmanı Genel Müdür

    4 - Hukuk Müşavirliğine bağlı personel Hukuk Müşaviri Genel Müdür

    5 - Teknik Emn.Başmüh.bağlı personel Başmühendis Genel Müdür Yrd.

    6 - Tabip Genel Müdür Yrd. Genel Müdür

    7 - Tabipliğe bağlı personel Tabip Genel Müdür Yrd.

    8 - Şube Müdürlüklerine bağlı personel Şube Müdürü Genel Müdür Yrd.

    NOT: Birimlerin bağlantı yerlerinin değiştirilmesi halinde hiyerarşik yapı gözönünde

    bulundurularak sicil raporları; ilgili sicil amirlerince yukarıda belirtilen esaslara

    göre doldurulur.

    Mevzuat Kanunlar