SPORCU LİSANS, TESCİL, VİZE VE TRANSFER YÖNETMELİĞİ

    Devlet Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 07/12/2001

    Resmi Gazete Sayısı: 24606

    BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, beden eğitimi ve spor çalışmaları yapacak kişiler ile spor yarışmalarına katılacaklarla ilgili usul ve esasları belirlemektir.

    KAPSAM

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Genel Müdürlük bünyesinde bulunan spor federasyonları, tescilli spor kulüpleri, özel beden eğitimi ve spor tesisleri, il spor merkezleri, eğitim öğretim kurumları ile spor yaptıran diğer kurum ve kuruluşlardaki lisans, tescil, vize ve transfer işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

    DAYANAK

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 21/05/1986 tarihli ve 3289 sayılı (Değişik ibare: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./1. md.) Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2, 10 ve 22 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    TANIMLAR

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Genel Müdürlük: (Değişik tanım: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./2. md.) Spor Genel Müdürlüğünü,

    Genel Müdür: (Değişik tanım: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./2. md.) Spor Genel Müdürünü,

    Federasyon: (Değişik tanım: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./2. md.) Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan spor federasyonlarını,

    İl Müdürlüğü: (Değişik tanım: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./2. md.) Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünü

    İlçe Müdürlüğü: (Değişik tanım: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./2. md.) Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü

    Spor Kulübü: (Değişik tanım: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./2. md.) Spor Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş spor kulübünü,

    Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri: Gerçek veya tüzel kişiler tarafından beden eğitimi ve spor yapmak amacıyla açılan tesisleri,

    Eğitim Öğretim Kurumları: Her seviye ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarını,

    Kurum ve Kuruluşlar: Bünyesinde spor faaliyetleri yaptıran kurum ve kuruluşları,

    Lisans: (Değişik tanım: 23/09/2005-25945 S.R.G. Yön/1.mad) Spor yarışmalarına ve federasyonlarca yapılacak olan diğer faaliyetlere katılacaklara verilen tasdikli belgeyi,

    Tescil: Spor yarışmalarına katılacakların ilgili spor federasyonuna yaptıracağı kayıt işlemini,

    Vize: Spor yarışmalarına katılabilmek için lisansın her sezon onaylanması işlemini,

    Transfer: Bir sporcunun kulüp değiştirmesini,

    Spor Kartı: Beden eğitimi ve spor çalışmalarına katılacaklara verilen tasdikli belgeyi,

    İlişiksiz Belgesi: Sporcunun transfer olmadan önceki kulübüyle ilişkisinin kesildiğine dair imzalı ve mühürlü belgeyi,

    Sağlık İzin Belgesi: Kişinin lisans çıkaracağı spor dalında spor yapmasında sağlık olarak bir sakınca bulunmadığına dair aldığı belgeyi, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : ESAS HÜKÜMLER

    SPOR MÜSABAKALARINDA LİSANS UYGULAMASI

    Madde 5 - (Değişik madde: 23/09/2005-25945 S.R.G. Yön/2.mad)

    Düzenlenen spor yarışmalarına katılabilmek için, bu Yönetmelik hükümlerine göre lisans alınması ve bu lisansların her sezon il müdürlüklerine veya federasyonlara vize ettirilmesi zorunludur (Ek-1). İl müdürlükleri ve spor federasyonları dışında verilen lisanslar geçersizdir.

    Spor kulüpleri adına kayıtlı olmayan sporcular kendi adlarına il müdürlüğünden ferdî sporcu lisansı alabilirler ve her yıl bu lisanslarını il müdürlüklerine vize ettirebilirler.

    İlk defa ferdî sporcu lisansı çıkaran sporcular hiç beklemeksizin kulüp adına lisans çıkarabilirler. Kulüp adına lisans çıkaran sporcular kulübünden ilişkisini keserek tescil sürelerini beklemeksizin ferdî sporcu lisansı çıkarabilirler. Kulübün sporcuya ilişkisiz belgesi vermemesi hâlinde sporcu kulübünden istifa ederek (Ek-8) ferdî lisans alabilir. Kulüp adına lisans çıkardıktan sonra ferdî sporculuğa dönen ve tekrar kulüp adına lisans çıkarmak isteyen sporcular Ek-3'te belirtilen tescil sürelerini doldurmadan kulüp adına lisans çıkaramazlar.

    Eğitim ve öğretim kurumları, özel beden eğitimi ve spor tesisleri ile diğer kurum ve kuruluşlar için il müdürlüklerince düzenlenen spor kartları (Ek-9) federasyonların il müdürlüklerinde düzenledikleri spor yarışmaları için çıkarılan lisanslardan ayrı değerlendirilir.

    Her spor dalı için ayrı ayrı lisans düzenlenir. Sporcu aynı spor dalında olmamak şartıyla, sporcusu bulunduğu kulüpte yapmak istediği spor dalı yok ise; kulübünün iznini almak kaydıyla birden fazla kulübün sporcusu olabilir. Ancak, mensubu olduğu spor kulübünde sporcunun yapmak istediği branş var ise bir başka kulüp adına lisans çıkaramaz.

    (Değişik fıkra: 14/12/2009-27432 S.R.G Yön/1.md) Sporcu takım oyununu gerektirmeyen spor dallarında spor kulübünün taahhüt ettiği branşların dışında bir branşta spor yapmak istiyor ise kulüp sporcusu olsa dahi ferdi lisans çıkartabilir. Kulübünün söz konusu branşı taahhüt etmesi halinde sporcuya ait ferdi lisans kulüp lisansına dönüştürülür.

    Ligleri bulunan federasyonlar, bu liglerde yer alan sporcuların lisans, tescil, vize, transfer, geçici transfer ve sözleşmeleri ile ilgili usul ve esasları hazırlayacakları talimat ile belirlerler. Bu esasları içeren talimat federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile uygulamaya konulur.

    Bağımsız federasyonların talepleri hâlinde sporcu lisans, tescil, vize ve transfer işlemleri bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

    SPOR FEDERASYONLARININ LİSANS İŞLEMLERİ

    Madde 6 - (Değişik fıkra: 23/09/2005-25945 S.R.G. Yön/3.mad) Spor federasyonlarının faaliyette bulundukları spor dallarına göre lisans çıkarabilmeleri için gerekli asgarî yaş ile tescil süreleri Ek-3'te belirtilmiştir.

    (Değişik cümle: 14/12/2009-27432 S.R.G Yön/2.md) Lisans çıkarmak isteyen sporcunun aşağıdaki belgeler ile birlikte bağlı bulunduğu il müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir. Belgelerin kulüp veya ferdi sporcu tarafından daktilo ya da bilgisayar ile doldurulması şarttır. Bağımsız spor federasyonları, sporcu lisans işlemlerinden ücret alınmasını kararlaştırabilirler.

    a) (Değişik bent: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./4. md.) T.C. kimlik numarası beyanı.

    b) 16/07/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte belirtilen özelliklere uygun olmak şartıyla kulüp lisansı için 3 adet, ferdi sporcular için 2 adet fotoğraf.

    c) (Değişik bend: 23/09/2005-25945 S.R.G. Yön/3.mad) 18 yaşından küçükler için Veli İzin Belgesi (Ek-4) (Veli İzin Belgesinin birden fazla verilmesi hâlinde ilk tarihi taşıyan belge geçerli olup, Veli İzin Belgesinin spor kulübü yetkilisi tarafından tasdik edilmiş ve imzalanmış olması gerekir. Veli İzin Belgesinin doğruluğundan spor kulübü sorumludur.),

    d) Sağlık izin belgesi (EK-5).

    e) Kulüp adına lisans alacaklar için iki adet, ferdi lisans alacaklar için bir adet tescil fişi (EK-2).

    Federasyonlar faaliyette bulundukları spor dalı özelliğine göre lisans başvurularında başka belgeler isteyebilirler.

    İl müdürlüğünce yukarıda belirtilen belgelerle birlikte müracaat edenlere, kulüp adına veya ferdi lisans bilgisayarda hazırlanır ve tescil işlemi tamamlanır.

    Sporculara lisans numarası, lisans aldığı (il kodu-01) den başlayarak branş itibarıyla ayrı ayrı bilgisayar tarafından verilir, bu numara değişmez.

    Sporcu tescil fişlerinin bir adedi kulüp sporcusu ise spor kulübüne verilir, bir adedi de il müdürlüğünde saklanır.

    (Değişik fıkra: 23/09/2005-25945 S.R.G. Yön/3.mad) Yarışma anında lisansını kaybeden sporcu, yarışmanın yapıldığı il müdürlüğünden; diğer zamanlarda lisansını kaybeden sporcu, herhangi bir il müdürlüğünden lisans çıkarabilir. Zayi nedeniyle lisans çıkarmak isteyen sporcunun, başvuru sırasında kimlik kartını ibraz etmesi zorunludur.

    DİĞER LİSANS İŞLEMLERİ

    Madde 7 - Eğitim ve öğretim kurumları, özel beden eğitimi ve spor tesisleri ile diğer kurum ve kuruluşlarca yapılan yarışmalara katılacakların aşağıdaki belgelerle birlikte bağlı bulundukları il müdürlüğüne müracaat ederek lisans işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.

    a) Eğitim ve öğretim kurumlarınca yapılan yarışmalara katılacaklar bağlı bulundukları kurumdan alacakları öğrenci olduklarına dair tasdikli belge,

    b) (Değişik bend: 23/09/2005-25945 S.R.G. Yön/4.mad) Özel beden eğitimi ve spor tesisleri ile diğer kurum ve kuruluşlarca yapılan yarışmalara katılacaklardan 18 yaşından küçük olanlar için Veli İzin Belgesi (Ek-4),

    c) Sağlık izin belgesi,

    d) (Değişik bent: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./5. md.) T.C. kimlik numarası beyanı ile 2 adet fotoğraf.

    Federasyonlar faaliyette bulundukları spor dalı özelliğine göre lisans başvurularında başka belgeler isteyebilirler.

    İl müdürlüğüne yukarıda belirtilen belgelerle birlikte müracaat edenlere lisansları bilgisayarda hazırlanır ve tescil işlemi tamamlanır.

    Bu maddeye göre çıkarılan lisanslarda lisans numaraları bağlı oldukları kurum ve kuruluşların kategorileri belirlenerek ayrı ayrı verilir.

    Lisansını bir yıldan fazla kullanacaklar her sezon il müdürlüklerine vize yaptırmak zorundadırlar.

    VİZE İŞLEMLERİ VE SEZON TESPİTİ

    Madde 8 - Spor yarışmalarına katılacakların lisanslarını her sezon bağlı bulundukları il müdürlüğüne vize ettirmeleri zorunludur. Vize işlemleri (EK-3) listede belirtilen sezon başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılır.

    Vize işlemleri için sağlık izin belgesi ve eski lisansının il müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.

    SPORCULARIN TRANSFER İŞLEMLERİ

    Madde 9 - (Değişik madde: 23/09/2005-25945 S.R.G. Yön/5.mad)

    Sporcular, lisanslı bulundukları spor kulüplerinden bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uymak suretiyle başka bir kulübe bir sezonda bir defa transfer yapabilirler.

    (Değişik fıkra: 14/12/2009-27432 S.R.G Yön/3.md) Ancak, kulüpleri kapanan sporcular sezon içerisinde eski kulüpleri adına yarışmalara katılmış olsalar dahi sezon sonunu beklemeden bir başka kulüp adına lisans çıkartabilirler. Ayrıca, aralıksız olarak üç yıl üst üste lisansı vize edilmeyen sporcunun herhangi bir bedel ödemeksizin kulübüyle ilişkisi kesilmiş olur.

        (Değişik fıkra: 14/12/2009-27432 S.R.G Yön/3.md) Kulübünden ilişiksiz belgesi alan sporcular bu belgeyi ilk üç ay içerisinde bağlı bulundukları il müdürlüğüne tasdik ettirmeleri halinde her zaman kullanabilirler. Aksi durumlarda sporcunun eski kulübüyle ilişkisi kesilmiş sayılmaz. Bu durumda olanlar transfer olabilmek için tekrar ilişiksiz belgesi almak zorundadır.

    Sporcuların transferleri;

    a) Normal transfer işlemleri: Bir spor kulübünden ilişiksiz belgesi ile il müdürlüğünden taahhütname almak şartıyla bir sezonda bir defa transfer yapılabilir. Bu sporcunun eski kulübü adına lisansının vize edilmiş olması ve yarışma takım listesinde adlarının bulunması transfer yapmalarına engel değildir. Bu şekilde transfer yapacak sporcunun transfer yaptığı sezon içerisinde fiilen yarışmaya katılmamış olması şarttır. Normal transferde aşağıdaki belgeler istenir:

    1) 18 yaşından küçük olanlar için Veli İzin Belgesi (Ek-4),

    2) Sporcuya kulübünce verilecek ilişiksiz belgesi (Ek-6),

    3) Transfer yapacağı sezonda resmî yarışmalarda kulübünü temsilen yer almadığına dair il müdürlüğünden alınacak taahhütname (Ek-7).

    b) (Değişik bent: 14/12/2009-27432 S.R.G Yön/3.md) Serbest transfer işlemleri; (EK-3)'te belirtilen tescil sürelerini tamamlamış ve yaş sınırını bitirmiş veya yirmi dört yaşını bitiren sporcular bu şartlardan birisini taşıması halinde durumlarını il müdürlüklerinden alacakları bir yazı ile belgeleyerek lisanslı oldukları kulübün iznine bakılmaksızın federasyonca belirlenecek olan ilişiksiz belgesi bedelini kulübüne yatırmak şartıyla başka bir kulübe transfer olabilir.

    (Değişik fıkra: 14/12/2009-27432 S.R.G Yön/3.md) Sporcuların kulüpler arası transfer işlemlerinde (EK-3) listedeki tescil sürelerinin hesabında altı ay ve daha fazla süreler bir yıla tamamlanır. Altı aydan az olanlar ise dikkate alınmaz. Sporcuların spora başlama, lisans alma ve serbest transferlerinde (EK-3) listede belirtilen yaşın bitirilmiş olması gerekir. Nüfus kayıtlarında belirtilen yaş sınırının tamamlanmış olmasına bakılır.

    Sporcu bir sezon süresi içinde kulübünün oynayacağı tüm resmî müsabakalardan, minikler veya yıldızlar kategorisinde en az iki resmî müsabakada; gençler veya büyükler kategorisinde en az üç resmî müsabakada takımında oynatılması gerekir. Aksi taktirde sporcu ilişiksiz belgesi bedelini ödemek suretiyle yarışma sezonu bitiminde serbest transfer hakkını elde eder. Takımında mazeretsiz olarak oynamayan bir sporcu, başka bir takıma ancak kulübünün iznini almak şartıyla transfer yapabilir. Sporcunun kulübünce oynatılmadığının veya mazeretsiz olarak kendisinin oynamadığının tespiti, taraflardan birinin il müdürlüğüne yapacakları başvuru üzerine, noter ve il müdürlüğü yetkilileri tarafından birlikte yapılır.

    Serbest transferlerde yukarıda belirtilen şartlara uymak suretiyle aşağıdaki belgeler istenir:

    1) Federasyonca sezon başlangıcından en az otuz gün önce belirlenen ilişiksiz belgesi bedelinin kulübe yatırıldığına dair makbuz ve kulübünden alacağı ilişiksiz belgesi,

    Bu ilişiksiz belgesi il müdürlüklerince onaylanmadıkça geçerli sayılmaz. Kulüpler, bu şartlara uyan sporcularına tüm işlemleri tamamlanmış olmasına rağmen ilişiksiz belgesi vermezlerse, bu belge il müdürlüklerince düzenlenir ve kulüpler ceza kuruluna sevk edilir.

    2) 18 yaşından küçükler için Veli İzin Belgesi (Ek-4),

    3) Transfer yapacağı sezonda kulübünü temsilen resmî yarışmalarda yer almadığına dair il müdürlüğünden alınacak taahhütname.

    c) Fakülte veya yüksekokul kazanmak veya yatay geçiş yapmak suretiyle yapılan transfer işlemleri; tescil edildiği kulübün bulunduğu ilin dışında bir ilde fakülte, yüksekokulda öğrencilik hakkını kazanan veya yatay geçiş yaparak bu öğretim kurumlarına kesin kayıt yaptıran sporcular ilişiksiz belgesi bedelini ödemek şartı ile o yükseköğretim kurumunun bulunduğu ildeki bir kulübe il dışı transfer yapabilirler. Açık Öğretim Fakültesi yukarıda belirtilen yükseköğretim kurumlarının dışındadır.

    Fakülteye veya yüksekokula kayıt yaptırma veya yatay geçiş yapmak suretiyle il dışına transfer yapan sporcularda taahhütname aranmaz. Kesin kayıt yaptıran sporcular kesin kayıt tarihinden itibaren altı ay içerisinde transfer işlemlerini yapmak zorundadırlar.

    Fakülteye veya yüksekokula kayıt yaptırma veya yatay geçiş yapmak suretiyle il dışı transfer yapan sporcu kulübün izni olsa dahi, öğretim kurumları ile ilişkisinin kesilmesine kadar il dışı transfer yapamaz. Ayrıca, kendi isteği ile öğretim kurumundan kaydını sildirerek ilişiğini kesenler bu tarihten itibaren bir yıl geçmeden ve kulübün iznini almadan il dışı transfer yapamazlar.

    Fakülte veya yüksekokul kazanmak veya yatay geçiş yapmak suretiyle yapılacak transferlerde aşağıdaki belgeler istenir;

    1) Fakülteye veya yüksekokula kesin kayıt veya yatay geçiş yaptırıldığına dair belge,

    2) Federasyonlarca sezon başlangıcından en az otuz gün önce belirlenen ilişiksiz belgesi bedelinin kulübüne yatırıldığına dair belge.

    d) İlköğretim veya lise öğrencilerinin transfer işlemleri; öğrencilerin velisinin veya vasisinin emekliye sevk edilmesi, naklen atanma veya iş değişikliği nedeniyle bulunduğu ilden başka bir ilde ikamet zorunda kalması ve ikamet edeceği ildeki ilköğretim veya liseye kesin kayıt yapmaları hâlinde, ilişiksiz belgesi bedelini ödemek şartı ile, o öğretim kurumunun bulunduğu il veya ilçedeki bir kulübe il dışı transfer yapabilirler. Bu şekilde il dışına transfer yapan sporcularda taahhütname aranmaz.

    Bu haktan yararlanarak transfer yapan sporcular bir önce ilişiğini kestiği ildeki başka bir spor kulübüne iki yıl içerisinde transferi söz konusu olması hâlinde eski kulübünden muvafakat almak zorundadır. Yine bu sporcular yapacağı transfer tarihinden itibaren bir yıl geçmeden ve kulübünün iznini almadan başka bir kulübe transfer yapamazlar.

    İlköğretim veya lise öğrencilerinin transferlerinde aşağıdaki belgeler istenir:

    1) Öğretim kurumuna kesin kayıt yaptırdığına dair belge,

    2) Velisinin veya vasisinin ikametgâh durumunu gösterir belge,

    3) Federasyonlarca sezon başlangıcından en az otuz gün önce belirlenen ilişiksiz belgesi bedelinin kulübüne yatırıldığına dair belge,

    4) Velinin veya vasinin iş nakillerini gösterir belge.

    YAŞ DÜZELTMELER

    Madde 10 - (Değişik madde: 23/09/2005-25945 S.R.G. Yön/6.mad)

    Tescil, vize ve transfer işlemlerinde, sporcuların yaş düzeltmeleri kabul edilmez.

    Sporcuların tescil sürelerinin hesaplanmasında il müdürlüklerinin tasdik tarihi esas alınır.

    İLİŞİKSİZ BELGESİ BEDEL TESPİTİ

    Madde 11 - İlişiksiz belgesi bedelleri federasyonlarca sezon başlangıcından en az 30 gün önce belirlenir ve bununla ilgili esaslar il müdürlüklerine duyurulur. İlişiksiz belgesi bedeli sporcunun eski kulübüne yatırılır. Kulüpler verdikleri izin ve ilişiksiz belgelerine serbest bırakma dışında hangi kulüp için verildiği şerhini koyamazlar.

    (Ek fıkra: 23/09/2005-25945 S.R.G. Yön/7.mad ;Değişik fıkra: 14/12/2009-27432 S.R.G Yön/4.md) Bir kulüp bünyesinde birden fazla spor dalında lisansı bulunan sporcunun kulübünden ilişkisini kesmesi durumunda, bedeli en yüksek olan spor dalı ücretine göre işlem yapılır. Kulübüyle ilişiği kesilen sporcunun tüm branşlarda ilişiği kesilmiş olur.

    YABANCI UYRUKLU SPORCULARIN LİSANS TESCİL VİZE VE TRANSFER İŞLEMLERİ

    Madde 12 - Spor federasyonları, faaliyette bulundukları spor dallarında kulüplerin bir sezonda en çok kaç yabancı uyruklu sporcuyla hangi tarihlerde tescil, vize ve transfer yapabileceklerine dair esaslar, hazırlayacakları ve federasyon başkanının teklifi, Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girecek bir talimat ile belirlenir.

    Yabancı uyruklu sporcuların tescil, vize ve transfer yapabilmesi için en az bir yıllık oturma izni ile bağlı oldukları ülke federasyonlarından gerekli iznin federasyonca alınması zorunludur.

    Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu sporculara, ikametlerini belgelemeleri ve başka bir ülkede sporcu olmadıklarını taahhüt etmeleri halinde her zaman ferdi lisans verilir. Ancak; ferdi lisanslarını kulüp lisansına dönüştürmek istemeleri halinde yabancı uyruklu sporcular ile ilgili diğer hükümlere tabidirler.

    SİLAH ALTINA ALINAN SPORCULAR

    Madde 13 - Muvazzaf subay ve astsubay ile Silahlı Kuvvetlere katılmadan önce sivil kulüplerde tescilli bulunan erbaş ve erler, askeri okul öğrencileri; mensup oldukları askeri okullar; Kuvvet Komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı spor güçlerinde yer alır ve Silahlı Kuvvetler Şampiyonasına katılabilirler. Bunların sivil kulüplerle ilişikleri kesilir. Kulüplerin haricinde, ferdi olarak lisans çıkarmak isteyenler bağlı oldukları komutanlıklardan izin almak zorundadırlar. Ancak, Silahlı Kuvvetlerin çeşitli karargah, kıta ve kurumlarında görev alan sivil personel, askeri güçlerin ve sivil kulüplerin her türlü faaliyetlerine katılabilirler. Silah altına alınan sporcular askeri güçler adına lisans çıkartarak müsabakalara katılabilirler. Silah altına alınmadan önce, sivil kulüplerde tescilli bulunan sporcular, terhis olmak kaydı ile silah altına alınmadan önceki sivil kulüplerine hiçbir belge aranmaksızın ve süre beklenilmeksizin dönebilirler. Ancak başka bir kulübe gitmek istediklerinde haklarında transfer hükümleri uygulanır. Bu durumda olan sporcuların silah altında lisanslı ve lisanssız geçirdikleri süreler, sivil kulüplerindeki tescil sürelerinden sayılmaz. Askeri güçler adına katıldıkları resmi yarışmalarda taahhütname aranmaz.

    Terhis mahiyetindeki izinlerde tescil, vize ve transfer işlemleri yapılır. Ancak terhis olmadan oynayamazlar. Askeri güçler arasında yapılacak transfer işlemlerinde taahhütname esastır.

    İSİM DEĞİŞTİREN SPOR KULÜPLERİ

    Madde 14 - (Değişik madde: 23/09/2005-25945 S.R.G. Yön/8.mad)

    İsim değiştiren kulüplerin sporcuları serbest kalmazlar ve ismini değiştiren kulübün sporcusu olurlar.

    KULÜBÜ KAPANAN SPORCULAR

    Madde 15 - (Değişik madde: 23/09/2005-25945 S.R.G. Yön/9.mad;Değişik madde: 14/12/2009-27432 S.R.G Yön/5.md)

    Kulübü kapanan sporcular serbest kalırlar. Bu durumda olan sporcular sezon içerisinde eski kulüplerinin yarışmalarına katılmış olsalar dahi sezon sonunu beklemeden başka bir kulüp adına lisans alabilirler. Bu durumda ilişiksiz belgesi aranmaz. Ancak, sporcunun kulübünün kapandığını il müdürlüğünden alacağı yazı ile belgelemesi gerekir.

    GERÇEK DIŞI BELGE VE BEYANDA BULUNANLAR

    Madde 16 - Doldurulacak tescil fişlerinin ve lisansların gerçeğe uygun olmaması, Türk vatandaşı olanların nüfus cüzdanı bilgileri, yabancı uyrukluların ise pasaport bilgileriyle oturma izinlerinin doğru olmaması halinde, buna sebep olan sporcu, veli, kulüp idarecisi ve görevlileri hakkında cezai işlem yapılır ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Lisanslı oldukları halde bu durumunu gizleyerek yeni lisans alan ve mükerrer tescile neden olan sporcuların ilk tarihi taşıyan lisansları geçerli sayılır bu gibi sporcular ceza kuruluna sevk edilirler.

    SPOR KARTI

    Madde 17 - Spor federasyonları, spor kulüpleri, özel beden eğitimi ve spor tesisleri, il spor merkezleri, eğitim ve öğretim kurumları ile spor yaptıran diğer kurum ve kuruluşlar, lisanslı sporcular dışında spor yaptırdıkları kişilere spor kartı vermek zorundadırlar. (EK-3) listede de belirtilen asgari spora başlama yaşından itibaren spor kartı verilir.

    Spor kartları il müdürlüklerince hazırlanır ve spor yaptıran kurum ve kuruluşlara verilir. Bunlarla ilgili kayıtlar il müdürlüğünce tutulur. Spor kartları verildiği yıl için geçerli olup, her yıl yenilenir. Spor kartı alacakların uyacakları usul ve esaslar spor yaptıran birimler tarafından belirlenir. (Mülga cümle: 23/09/2005-25945 S.R.G. Yön/10.mad)

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : SON HÜKÜMLER

    SÖZLEŞME

    Madde 18 - Ligleri bulunan federasyonlarda yer alan kulüpler sporcularıyla, federasyonca hazırlanıp Genel Müdürlükçe onaylanan talimatta belirlenecek esaslar doğrultusunda sözleşme imzalayabilirler.

    Federasyonlarca hazırlanacak bu talimatta liglerde yarışan sözleşmeli sporcular ve geçici transferlerle ilgili usul ve esaslar belirlenir.

    YÖNETMELİKTE YER ALMAYAN HUSUSLARLA YENİ KURULACAK SPOR FEDERASYONLARIYLA İLGİLİ ESASLAR

    Madde 19 - Bu Yönetmelikte yer almayan hususlar, yeni kurulacak spor federasyonları ile mevcut federasyonların yarışma özelliği taşımayan gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerinin düzenlenmesi lisans, tescil, vize ve transfer işlemleri, bu Yönetmelik esas alınarak ilgili federasyonlarca hazırlanarak Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe konulacak talimat ile belirlenir.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK

    Madde 20 - 07/08/1998 tarihli ve 23426 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği ek ve değişiklikleriyle yürürlükten kaldırılmıştır.

    GEÇİCİ MADDELER

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yapılmış olan tescil, vize, transfer ile kulüp ve sporculara ait tüm işlemler Yönetmeliğin yayımını izleyen yeni sezon başlangıcına kadar geçerlidir.

    Geçici Madde 2 - Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce sözleşmeli statüde yarışmalara katılan veya liglerde yer alan sporcuların lisans, tescil, vize ve transferleriyle ilgili olarak Federasyonlarca hazırlanan talimatlar aynen devam eder.

    Talimatlarda bu Yönetmeliğe aykırı hükümler, Yönetmeliğin yayımını izleyen 6 ay içerisinde düzeltilir.

    Geçici Madde 3 - (Ek madde: 21/01/2003 - 25000 S. R.G. Yön./2. md.)

    Bu Yönetmelik 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında ikametgah ve okul değiştirmek zorunda kalan sporcuları da kapsar.

    EK MADDELER

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 24/10/2002 - 24916 S. R.G. Yön./1. md.)

    Sporcu lisans, tescil, vize ve transfer işlemleri ile ilgili itirazlar il müdürlüklerine yapılır. İtiraz dilekçesine itiraz ücretinin yatırıldığını gösteren makbuz ile itirazına konu belgeler eklenir.

    İtirazlar; il müdürü, spor şube müdürü, Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu temsilcisi, sicil lisans şefi ve ilgili spor dalı temsilcilerinden oluşturulacak komisyon tarafından incelenir ve itiraz tarihinden itibaren yedi gün içerisinde kesin sonuca bağlanır. Komisyon en az dört üyenin katılımıyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu doğrultusunda karar alınır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 21- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 22 - Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./6. md.) Spor Genel Müdürü yürütür.

    **Ekler için R.G. ye bakınız...**

   

    Mevzuat Kanunlar