DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

   

    Ulaştırma Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 20/12/2001

    Resmi Gazete Sayısı: 24616

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde sözleşmeli statüde çalışan personelin sicil ve başarı değerlemesini yapacak sicil amirlerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca II sayılı cetvele tabi sözleşmeli statüde çalışan personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 41 inci maddesine istinaden ve 13/09/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Sicil Amirleri

    Madde 4 - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında çalışan sözleşmeli personelin sicil ve başarı değerlemesi raporlarını doldurmakla yetkili sicil amirleri EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

    Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 5 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 13/09/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmündeki Kararname ve Personel Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 6 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü yürütür.

    EK-1

    MERKEZ:

    GÖREV ÜNVANLARI :        I.SİCİL AMİRİ :     II.SİCİL AMİRİ :

    __________________________________ _________________    ________________________

    _ Genel Müdüre bağlı,personel        Genel Müdür

    Özel Kalem Müdürlüğü

    _ Şef, Sekreter

    _ Memur, Bilgisayar İşletmeni,

    Daktilograf, Hizmetli ve

    diğer personel           İlgili Müdür        Genel Müdür

    _ Genel Müdür Yardımcısına

    bağlı personel           Genel Müdür Yrd.        _

    Teftiş Kurulu Başkanlığı

    _ Büro Şefi

    _ Memur, Bilgisayar İşletmeni,

    Daktilograf ve diğer personel        Teftiş Kurulu Bşk.       _

    Hukuk Müşavirliği

    _ Avukat

    _ Büro Şefi

    _ Memur, Bilgisayar İşletmeni,

    Daktilograf ve diğer personel       II. Hukuk Müşaviri       I. Hukuk Müşaviri

    Savunma Sekreterliği

    _ Büro Şefi

    _ Nöbetçi Memuru, Memur,

    Bilgisayar İşletmeni,

    Daktilograf ve diğer

    personel           İlgili Müdür          Savunma Sekreteri

    Sağlık ve Meydan Acil

    Yardım Hizmetleri Daire

    Başkanlığı

    _ Baş Tabip, Tabip, Diş Tabibi       Daire Başkanı       Genel Müdür Yardımcısı

    _ Büro Şefi

    _ Başhemşire, Hemşire, Ebe,

    Laborant, Sağlık Memuru

    _ Memur, Bilgisayar İşletmeni,

    Eczacı, Daktilograf ve diğer

    personel           Tabip          Daire Başkanı

    Daire Başkanlıkları

    _ Daire Başkanına bağlı Uzman,

    Şef, Sekreter diğer Personel        Başkan Yardımcısı       Daire Başkanı

    _ Müdür Yardımcısı, Pilot, Hava

    Trafik Başkontrolörü, Kontrolör,

    Teknik Uzman, Baş Mühendis,

    Teknik Şef, Mühendis, Mimar,

    Tekniker, Uçak Bakım Teknisyeni,

    Şef, Uzman, Uzman Yardımcısı,

    Programcı, Programcı Yrd.,

    Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni,

    Çözümleyici, Sistem Programcısı,

    İstatistikçi

    _ AIS Memuru, FIC Memuru, AFTN

    Memuru, Mütercim, Teknisyen,

    Teknisyen Yardımcısı Makinist,

    Teknik Ressam, Topograf, Memur,

    Bilgisayar işletmeni, Daktilograf,

    Şoför, Hizmetli, Aşçı ve diğer

    Personel          İlgili Müdür          Başkan Yardımcısı

    Yönetim Kurulu

    Büro Müdürlüğü

    _ Şef

    _ Memur, Bilgisayar İşletmeni,

    Daktilograf, Hizmetli ve

    diğer personel           İlgili Müdür          Genel Müdür

    Müstakil Müdürlük

    _ Uzman, Şef

    _ Memur, Bilgisayar İşletmeni,

    Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

    Daktilograf ve diğer Personel       İlgili Müdür           Genel Müdür Yardımcısı

    HAVA LİMANI BAŞMÜDÜRLÜKLERİ

    GÖREV UNVANLARI : I. SİCİL AMİRİ :           II. SİCİL AMİRİ :

    __________________________________ _________________ ____________________________

    _ Başmüdüre bağlı personel       Başmüdür

    _ Müdür Yardımcısı, Teknik Uzman,

    Şef, Teknik Şef, Uzman, Hava

    Trafik Başkontrolörü, Kontrolör,

    Baş Mühendis, Mühendis, Mimar,

    Tekniker, Programcı

    _ Memur, Daktilograf, Uzman,

    Uzman Yardımcısı, Bilgisayar

    İşletmeni, Teknisyen, Teknisyen

    Yardımcısı, Makinist, İş Makinaları

    Sürücüsü, Apron Memuru,FIC Memuru,

    AIS Memuru, AFTN Memuru, Koruma ve

    Güvenlik Görevlisi, Teknik Ressam,

    İtfaiyeci, Şoför, Hizmetli ve diğer

    personel İlgili Müdür        Başmüdür Yardımcısı       _Başmüdür

    _ Baş Tabip, Tabip, Diş Hekimi

    _ Avukat          Başmüdür Yrd.       Başmüdür

    _ Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru,

    Laborant           Baş Tabip        Başmüdür Yardımcısı

    _ Vor İstasyonları Personeli       İlgili Müdür          Başmüdür Yardımcısı

    MEYDAN MÜDÜRLÜKLERİ:

    GÖREV UNVANLARI :       I. SİCİL AMİRİ :     II. SİCİL AMİRİ :

    __________________________________ _________________    ____________________________

    _ Müdür Yardımcısı        Müdür     Genel Müdür Yardımcısı

    _ Meydan Müdürlüğüne bağlı

    Uzman, Şef, diğer Personel        Meydan Müdürü        _

    _ Uzman, Şef, Mühendis,Tekniker,

    Tabip

    _ Hava Trafik Kontrolörü,

    Memur, Bilgisayar İşletmeni,

    Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

    Daktilograf, Teknisyen, Teknisyen

    Yardımcısı, Makinist, AIS Memuru,

    FIC Memuru, AFTN Memuru,

    Teknik Ressam, Şoför, İtfaiyeci,

    Hizmetli ve diğer personel

    _ VOR İstasyonları Personeli       Meydan Müdür Yrd.       Meydan Müdürü

    _ Ebe, Hemşire ve Hastabakıcı       Tabip          Meydan Müdür Yardımcısı

    Müdür Yardımcısı Olmayan

    Meydan Müdürlükleri

    _ Şef, Uzman

    _ Hava Trafik Kontrolörü        Meydan Müdürü       Genel Müdür Yardımcısı

    _ AFTN Memuru, Memur, Bilgisayar

    İşletmeni, Koruma ve Güvenlik

    Görevlisi, Daktilograf, Teknisyen,

    Makinist, Şoför, Hizmetli ve

    diğer personel       Şef          Meydan Müdürü

    NOT: Bu cetvellerde yer almayan birden fazla sicil amiri olarak gözükenler bağlı bulunduğu birimde çalıştığı hangi amir var ise onun tarafından tanzim edilir.

    Mevzuat Kanunlar