MADEN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA VE TUZ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 4683 SAYILI KANUNUN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 25/12/2001

    Resmi Gazete Sayısı: 24621

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; 4683 sayılı Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına ve Tuz Kanununun Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanuna göre deniz, göl ve kaynak sularından ve kaya tuzu yataklarından tuz üretilmesine yönelik ruhsatların verilmesine, 3078 sayılı Tuz Kanununa göre doğmuş veya verilmiş hakların 3213 sayılı Maden Kanununa intibaklarının yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, deniz, göl, kaynak suyundan her türlü tuzun elde edilmesine yönelik işletme ruhsatı müracaatlarını, işletme projelerinin hazırlanma şeklini, deniz, göl ve kaynak tuzlalarının işletmeye alınmasını, deniz, göl havzaları ile kaynak sularının tabii dengelerinin korunması ilkelerini, kaya tuzu yataklarına ruhsat verilmesini, Tuz Gölü havzasına ruhsat verilmesine ilişkin özel hükümleri, Tekel'in 3078 sayılı Tuz Kanununa göre sahip olduğu haklar ile bu kanuna dayanılarak çıkarılan tüzük ve yönetmeliklere göre verilmiş işletme izinleri ve yapılmış işletme izni müracaatlarının 3213 sayılı Maden Kanununa intibaklarını kapsar.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Kanun: 4683 sayılı Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına ve Tuz Kanununun Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanunu,

    Genel Müdürlük: Maden İşleri Genel Müdürlüğünü,

    Tekel: Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TEKEL) Genel Müdürlüğünü,

    Tuz: Bir asidin veya bir asit oksidin bir baza veya bir bazik okside ya da bir asidin bir madene etkimesiyle meydana gelen bileşiği,

    Tuz (Halit): Kristal yapılı sodyum klorür bileşiğinden oluşan tuzu,

    Kaya Tuzu (Halit): Değişik jeolojik devirlerde oluşmuş katı tuzu,

    Kaynak Tuzu: Tuzlu su kaynaklarından elde edilen tuzu,

    Göl Tuzu: Tuzlu su ihtiva eden göllerden elde edilen tuzu,

    Deniz Tuzu: Deniz suyundan elde edilen tuzu,

    Salamura Suyu: Deniz, göl ve kaynak tuzlalarında tuz çökeldikten sonra arta kalan tuzlu suyu,

    Tuzla: Tuz üretimi yapılan alan ve tuz üretimi ile doğrudan doğruya ilgili bulunan havuz/tava, kanal ve sedde gibi tesisleri,

    Tuz İşletmesi: Deniz, göl ve kaynak suyundan ve kaya tuzu yataklarından tuz elde etmek için kurulan, tuz üretimi ile bir bütün teşkil eden yer altı ve yer üstü yapıları ve tesislerin tümü ile araç, gereç ve teçhizatı,

    Havuz (Tava): Deniz, göl ve kaynak suyundan tuz elde etmek amacıyla inşa edilmiş tuzlu suyun toplandığı, biriktirildiği, buharlaştırıldığı ve tuzun çökeltildiği etrafı çevrilmiş yeri,

    Sedde: Havuz oluşturmak amacıyla kaya, kil ve tahta gibi malzemelerle yapılan setleri,

    Kanal: Deniz, göl ve kaynak suyunun havuza veya havuzlar arasında nakledilmesini sağlayan su geçiş yolunu,

    Bome Derecesi: Tuzlu suyun tuzluluk oranı birimini,

    Tahta Tabakası: Tuz gölünde jeolojik süreçler boyunca oluşagelmiş göl yüzeyini kaplayan ve direnci nedeniyle tuzun üretimi ile ilgili araç ve gereçlerin yüzeyde hareketine imkan veren katmanlı tuz tabakasını,

    Fire: Stoktaki ham tuzda atmosferik şartlar nedeni ile oluşan eksilme ve sevkıyat sürecinde meydana gelen kaybı,

    Stok: Üretilen ham tuzun satış öncesi açık ve kapalı alanlarda uygun geometrik şekilde yığılarak depolanmasını, ifade eder.

    Hukuki Dayanak

    Madde 4 - Bu Yönetmelik, 4683 sayılı Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına ve Tuz Kanununun Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak çıkarılmıştır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Tuz Ruhsatları ile İlgili Hükümler

    Ruhsat Verme İşlemleri

    Madde 5 - Kaya tuzu için, 3213 sayılı Maden Kanununun 16 ncı maddesinde belirtilen esaslar dahilinde bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra maden arama ruhsatı müracaatı hakkı doğar.

    (Değişik fıkra: 02/05/2004 - 25450 S.R.G. Yön./1.mad) *1* Deniz suyu, göl suyu ve kaynak suyundan tuz üretilmesi için doğrudan işletme ruhsatı müracaatı yapılır. Ruhsat müracaatının, 1/25.000 ölçekli topografik harita üzerinde pafta ve koordinatları belirtilerek ve talep harcı yatırılarak yapılması zorunludur. Talep edilen alanın müsait olan kısmı müracaatçıya Genel Müdürlükte ilan edilerek bildirilir. İlan tarihinden itibaren müracaat sahibinin on beş gün içinde işletme projesini vermesi ve işletme teminatını yatırması halinde işletme ruhsatı hakkı doğar. Projenin uygun bulunması ve ruhsat harcının yatırılması halinde işletme ruhsatı verilir.

    Genel Müdürlük, projelerin değerlendirilmesinde; tuzlu su rezervuarının bulunduğu coğrafik konum, jeolojik ve hidrojeolojik özellikler ile deniz, göl ve kaynağın tabii dengesini, kapasitesini ve çevrenin korunması ilkelerini gözetir. Ayrıca, Özel Çevre Koruma bölgelerinde bu bölgelerle ilgili olarak getirilen düzenlemeleri ve kriterleri de dikkate alır.

    Deniz, göl ve kaynak suyundan değişik tuz türleri üretimi için işletme ruhsatı talepleri yapıldığında; bu tip projeler mevcut haklar, tuzlu suyun kimyasal terkibi ve tuz teknolojisindeki gelişmeler dikkate alınarak değerlendirilir.

    İşletme projelerinin uygun bulunması halinde yıllık ruhsat harcı ve ruhsat teminatının yatırıldığına dair belgenin Genel Müdürlüğe ibrazından sonra işletme ruhsatı düzenlenir.

    İşletme faaliyetleri süresince deniz, göl ve kaynak sularının tabii dengesinin bozulması, çevre kirliliği oluşması, göl ve kaynak sularının iklim şartları nedeniyle azalması veya kuruması halinde, Genel Müdürlük bu alanlardan faydalanan ruhsat sahiplerinin kullandığı su miktarını işletme projeleri ve kurulu tesisleri dikkate alarak yeniden düzenler.

    4683 sayılı Kanundan önce 3213 sayılı Maden Kanununa göre verilmiş göl suyu ruhsatlarının bulunduğu göllere işletme ruhsatı müracaatında bulunulamaz. Mevcut göl suyu ruhsatlarının hakları 3213 sayılı Maden Kanunu hükümlerine göre devam eder.

    Tuzun İşletmeye Alınması

    Madde 6 - Deniz, göl ve kaynak suyuna dayalı tuz üretimi için projede öngörülen ve inşası zorunlu olan; havuz, sedde, kanal ve nakil hattı yapımı ile tuzun üretimine yönelik faaliyetlere başlanılmış olması tuzu işletmeye alma olarak kabul edilir.

    Tuz Gölü için Özel Hükümler

    Madde 7 - Tuz Gölü'nde tuzlu su temin edilen alanlara havuz, sedde, kanal, nakil hattı gibi tesisler yapılamaz. Bu alanlar umumun istifadesine tahsis edilmiş alan sayılır.

    Tuz Gölü'nde, verilecek ruhsatların alanı Genel Müdürlükçe tuz üretimine en uygun şekilde belirlenerek ihale edilir.

    Tuz Gölü'nde verilecek işletme ruhsatlarının projesindeki tuz üretim kapasitesi, 200.000 ton/yıl tuzdan az veya 800.000 ton/yıl tuzlu su miktarından aşağı olamaz.

    Tuz Gölü'nde sedde ve yol yapımı gibi faaliyetler için getirilen malzemenin gölü kirletmemesi ve tuz üretim sahasından stok yerine tuzun taşınmasında kullanılan nakil araçlarının tahta tabakasına zarar vermemesi için gerekli tedbirler ruhsat sahibince alınır. Ruhsat verilme işlemlerinde ve tuz üretim faaliyetlerinde, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından öngörülen çevresel tedbir ve kriterler dikkate alınır.

    Tahta tabakasına zarar verilmemesi için sadece üretim yılında oluşan tuz katmanı üretilir. Ancak, bir yıl önce tuz üretimi yapılmamış olan üretim alanında son iki yılda çökelen tuz katmanından da tuz üretilebilir.

    Tuz Gölü'nün tabii dengesinin, kapasitesinin belirlenmesi ve tuz üretiminin çevre ve kaynak koruma ilkeleri çerçevesinde sürdürülebilmesini sağlamak maksadıyla yapılacak; jeolojik, hidrojeolojik, kimyasal ve benzeri etüt çalışmalarının masrafları, bu gölde verilen işletme ruhsat sahiplerinden satılan tuzun %1'i oranında katılım payı alınmak suretiyle karşılanır.

    Katılım payı aylık satış hasılatının %1'inin her ay hesaplanarak üç ay içerisinde Genel Müdürlükçe açılacak özel tertip hesabına yatırılır.

    Tuz Gölü Havzası içinde kalan tuz domu ve yataklarına kaya tuzu ruhsatı verilmez.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Ham Tuzda Stok ve Fire ile İlgili Hükümler

    Stok Yapım Şekli

    Madde 8 - Deniz ve göl suyundan üretilen ham tuzun, satışa sunulmadan önce, kolay ve güvenilir ölçümünün sağlanması, en iyi korunması ve firenin en aza indirilmesi için uygun geometrik şekilde yığılarak stoklanması zorunludur.

    Üretilen ham tuz, stoklandıktan sonra ölçümü yapılarak ton veya kilogram olarak kayıt altına alınır.

    Sevkiyat ve satışı yapılacak tuz, stoklanarak kayıt altına alınan yığınlardan sağlanır.

    Tuz Fireleri

    Madde 9 - Tuzlalarda açıkta ve yığın halinde stoklanan ham tuzun, stok ve satış firesi toplamı, deniz ve kaynak tuzlalarında %8, göl tuzlalarında %5 oranı dahilinde kalmak kaydıyla tuz işletmecileri tarafından tespit ve terkin edilir. Üretim yılını izleyen yılın sonuna kadar satılamayan tuz için, üçüncü yıldan itibaren yıllık %4 dahilinde kalmak kaydıyla fire uygulanabilir.

    Kapalı ambarlardan satılan dökme tuzlar için azami %2,5; ambalajlanmış tuz için azami %1 ve açık sahada stoklanan dökme yıkanmış tuz için azami %2,5 fire uygulanabilir.

    Bu oranların üzerinde firenin beyan edildiği hallerde, buna neden olan mücbir sebeplerin ilgili resmi kurumlarca belgelendirilmesi esastır.

    Yönetmelikte Belirtilmeyen Hususlar

    Madde 10 - Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda, 22/08/1985 tarihli ve 18850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maden Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri geçerlidir. Ayrıca Bakanlık gerekli gördüğü takdirde bu Yönetmelikte belirtilen konulara ilişkin tebliğ çıkarabilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : İntibak İşlemleri

    Geçici Madde 1 - Kanunun yürürlük tarihinden önce Tekel tarafından doğrudan işletilen, gerçek ve tüzel kişilere işletme izni verilen veya işletme izni için müracaatta bulunulan tuzlaların, Kanuna intibak istemleri, hak sahiplerince Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde harç ve teminatları yatırılarak Genel Müdürlüğe yapılır. Hak sahipleri Tekel ile yaptıkları işlemlere ait belgeleri süresi içerisinde Genel Müdürlüğe vermekle yükümlüdür.

    Müracaat ile birlikte mevcut tuzlalarda kurulu tesisleri gösterir Ek - 1'e göre hazırlanmış işletme projesi verilmesi zorunludur.

    (Değişik fıkra: 02/05/2004 - 25450 S.R.G. Yön./2.mad) *2* İntibak süresi içinde işletme talep harcı, ruhsat teminatı ve işletme projesi ile Genel Müdürlüğe intibak müracaatında bulunulur. İntibak belgelerinde tespit edilen teknik ve mali eksiklikler, Maden Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 72 nci maddesine göre tamamlattırılır.

    Kaya tuzu yataklarının intibak müracaatları doğrudan işletme ruhsatı talebi şeklinde yapılır. Hak sahibi intibak müracaatını, tuz yatağının jeolojik yayılımına göre tespit edilmiş koordinatlarını belirterek ve Ek - 1'e göre hazırlanmış işletme projesi ve işletmenin en son durumunu gösterir imalat haritası ile yapmak zorundadır. İşletme projesi mahallinde incelenerek işletme ruhsatı ve izni sınırları belirlenir. İntibak yapılan alanda 3213 sayılı Maden Kanununa göre verilmiş maden ruhsatları söz konusu ise, kaya tuzu işletme ruhsatı sahibi ruhsat alanında olabilecek diğer madenler için hak talebinde bulunamaz.

    Kanunda belirtilen süre içerisinde intibakları yapılmayan veya intibak talebi reddedilen tuzlalar, intibak süresinin dolmasından sonra 3213 sayılı Maden Kanununun 30 uncu maddesi hükümlerine göre ihale edilir.

    Geçici Madde 2 - 3078 sayılı Tuz Kanununa göre işletme izni için Tekel'e başvurmuş müracaatçıların işlemleri aşağıda belirtildiği gibi yapılır.

    a) Kanunun yürürlük tarihinden önce 3078 sayılı Tuz Kanununa göre işletme izni almak üzere müracaat etmiş ve Tekel tarafından yapılan ihaleyi ilk üç sırada kazanmış gerçek kişiler ile özel ve kamu tüzel kişileri müracaatçı olarak kabul edilir.

    Bu müracaatçılardan Kanunun öngördüğü süre içerisinde müracaat edenlerin intibak hakkı doğar. Bunun için, birinci sıradaki müracaatçının işletme projesini ve gerekli olan harç ve teminatını tamamlayarak müracaat etmesi gerekir. İkinci ve üçüncü sıradakilerin ise sadece müracaatları yeterlidir.

    Birinci sıradaki müracaatçının Kanunda belirtilen süre içerisinde intibak talebinde bulunmaması veya ruhsat verilmemesi halinde, ikinci sıradaki müracaatçıya intibak evraklarını tamamlaması için Kanunda yazılı intibak süresinin dolmasından sonra bir aylık süre verilir. İkinci sıradaki müracaatçının da intibak talebinde bulunmaması veya ruhsat verilmemesi halinde üçüncü sıradaki müracaatçıya intibak evraklarını tamamlaması için bir aylık süre verilir.

    İntibak talebinde bulunulmaması veya ruhsat verilmemesi durumunda bu hak, 3213 sayılı Maden Kanununun 30 uncu maddesi gereği ihale edilir.

    b) Tekele işletme izni almak üzere usulüne uygun olarak müracaat edilmiş, ancak Kanunun yürürlük tarihine kadar Tekel tarafından ihalesi yapılmamış tuzlalara tüm başvuru sahipleri müracaatçı olarak kabul edilir.

    Müracaatçıların, Kanunda öngörülen süre içerisinde Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri halinde, hak sahipliği Maden Kanununun 30 uncu maddesi gereğince ihale edilir.

    Kanunda öngörülen süre içerisinde müracaatın yapılmaması veya ruhsat verilmemesi durumunda bu hak, yeniden ihale edilerek ruhsatlandırılır.

    Geçici Madde 3 - Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden sonra Yönetmeliğe uygun olarak yapılmış deniz, göl, kaynak ve kaya tuzu ruhsatı müracaatları kabul edilir. Daha önce yapılan maden ruhsatı müracaatlarına tuz hakkı doğmaz. Tuz ruhsat müracaatları, intibak işlemlerinin tamamlanmasından sonra değerlendirilir.

    Geçici Madde 4 - 3078 sayılı Tuz Kanunu gereğince tuz işletme izni verilen ve bu Kanuna göre intibakı yapılan tuzlaların ruhsat sahiplerinin Tekel'le yaptıkları sözleşmeler aşağıda belirtildiği şekilde devam eder.

    a) Kira Bedelleri

    Kira bedelinin ödenmesi, sözleşme süresi sonuna kadar sözleşmede belirtilen hükümlere göre devam eder. Ruhsatın uzatılması ile Tekel'e ait bina, tesis ve diğer sabit varlıkların kullanılması durumunda, kira bedelinin Tekel'e, Tekel'in özelleştirilmesi halinde ise Hazine'ye ödenmeye devam edilir.

    Tekel'e ait bina, tesis ve diğer sabit varlıklar ile bu Kanundan önce sözleşme akdedilmemiş olan ve bu Yönetmelik hükümlerine göre Tekel dışındaki gerçek ve tüzel kişilere intibakı yapılarak ruhsat verilen tuzlaların ruhsat sahibine teslimi aşamasında; Tuz işletmesindeki bina, tesis ve diğer sabit varlıkların durumu Tekel ve işletme ruhsatı sahibi tarafından tutanakla tespit edilir.

    Tekel'e ihaleye katılmak üzere müracaat eden ancak sözleşmesi yapılmamış olan müracaat sahipleri, bu Kanuna intibaklarının yapıldığı tarihten itibaren tip sözleşmede belirtilen esaslara göre ihalede taahhüt edilen Tekel'e ait bina, tesis ve diğer sabit varlıklarla ilgili kira bedelini Tekele öder.

    Müracaatçıların hak sahipliğinin Genel Müdürlükçe belirlendiği durumlarda ruhsat sahibinin Tekel'e ait tesisleri kullanması halinde kira bedeli Tekel tarafından tespit edilir.

    Ruhsat sahibi, Tekel'e ait kira bedeline konu olan bina, tesisler ve arazilerin satışını rayiç bedelle isteyebilir.

    b) (Değişik bend: 02/05/2004-25450 S.R.G. Yön./3.mad) *3* Devlet hakkı

    Tekel tarafından tuz işletme izni verilen sahalarda yapılan üretime bağlı olarak ödenmesi gereken işletme hakkı, Maden Kanununa göre işletme ruhsatının alındığı tarihe kadar Tekel'e ödenmeye devam eder. İşletme ruhsatı alındıktan sonraki üretime ilişkin Devlet hakkı Maden Kanununun 14 üncü maddesine göre ruhsat sahibi tarafından Hazineye ödenir.

    Geçici Madde 5 - (Değişik madde: 02/05/2004 - 25450 S.R.G Yön./4.mad) *4* Tuz Gölünün tabii dengesi ile kapasitesini belirlemek için Genel Müdürlükçe yapılan bilimsel ve teknik çalışmalar 31/12/2010 tarihine kadar sonuçlandırılır. Bu çalışma sonucunda belirlenen ruhsat vermeye uygun tuz üretim alanları Maden Kanununun 30 uncu maddesine göre ihale edilerek ruhsatlandırılır.

    Ruhsat vermeye uygun tuz üretim alanları belirlenene kadar intibaklar dışında Tuz Gölü'nde ruhsat verilmez.

    Geçici Madde 6 - Tekel'in intibaklarını yaptırmadığı ve Maden Kanununun 30 uncu maddesine göre ihale edilecek kaya tuzu yataklarının ihaleye esas teşkil edecek sınırları şayet Tekel tarafından belirtilmemiş ise Genel Müdürlükçe belirlenir.

    Yapılan jeolojik etütler ile tuz varlığı bulunarak ortaya çıkarılmış tuz yatakları doğrudan aramalara konu edilmez. Bu sahalar yatağın jeolojik yapısı, rezervi ve işletme şartları dikkate alınarak en uygun büyüklükteki alanlar halinde ilan edilerek Maden Kanunun 30 uncu maddesine göre ihale edilir.

    Yürürlük

    Madde 11 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

    Ekler

    Ek - 1

    İŞLETME PROJESİ FORMATI

    .......... (projeye konu maden adı yazılacak) MADENİ İŞLETME PROJESİ

    BÖLÜM - 1

    GENEL BİLGİLER

    1.1. Ruhsat Sahasının

    İli:

    İlçesi:

    Köyü:

    Mevkii: (Tuz eldesine yönelik projelerde kaynak, göl veya deniz adı belirtilecektir)

    Pafta Adı:

    Ruhsat Sınır Koordinatları: (Tuz projelerinde ruhsat sınırı tuzlu suyun elde edildiği lokasyon, sedde, havuz, ve tuz üretimi ile ilgili tesisin alanını kapsayacak biçimde 1/25000 ölçekli paftadan belirlenir. Ayrıca tesislerin yerleşim planı uygun ölçekli olarak verilecektir)

    Talep Edilen İşletme İzin Koordinatları: (Görünür rezervin ortaya çıkarıldığı alanlar için talep edilmeli, ayrıca işletme ruhsat sınırları ve izin talep edilen alanın sınırları jeolojik harita üzerine çizilecektir. Tuz projelerinde işletme izin sınırı tuzlu suyun elde edildiği lokasyon, sedde, havuz, ve tuz üretimi alanını kapsayacak şekilde belirtilecektir)

    Ruhsat ve İzin Alanı: (Kaynak, göl veya denizden tuz üretim projelerinde kapasitesi belirtilecektir)

    Yer Bulduru Haritası: (Ruhsat sahasını yerleşim yerleriyle ilişkisini gösteren uygun ölçekli bir harita)

    Ruhsatın Numarası:

    Ruhsatın Cinsi:

    1.2. Ruhsat Sahibinin:

    Adı ve Soyadı:

    Adres:

    Vergi Dairesi ve Vergi Numarası:

    Tel. ve Faks:

    1.3. Proje ile ilgili Genel Bilgiler:

    1.3.1. Kuruluş Yeri:

    1.3.2. Yatırımın Başlama Tarihi:

    1.3.3. Projenin Süresi:

    1.3.4. Toplam Görünür Rezerv: (Kaynak, göl veya denizden tuz üretim projeleri ile gaz projelerinde optimal yıllık üretim belirtilmelidir).

    1.3.5. Üretimin Toplam Yıllık Hasılat Tutarı, Toplam Yıllık Gideri, Gayri Safi Kar:

    1.3.6. Düşünülen Finansman Kaynakları:

    BÖLÜM - 2

    PROJE SAHASININ TANITILMASI

    2.1. Altyapı Durumu: (Saha ile ilgili yol, elektrik, su, iklim vb durumlar)

    2.2. Sosyal ve Ekonomik Durum: (Proje bölgesindeki sosyal yapı ve ekonomik durumu, yetişmiş insan gücü kaynağı hakkında kısaca bilgi verilecektir)

    2.3. İstihdam Durumu: (Personel sayısı, ücret düzeyi ve gelişme trendi de belirtilecektir)

    2.4. Projenin Kapasite ve Kuruluş Yeri: (İşletmenin yılda kaç gün, günde kaç saat ve kaç vardiya çalışacağı, kuruluş kapasitesinin ve kuruluş yerinin neye göre seçildiği açıklanacaktır).

    2.5. Arazi Mülkiyeti, Araziden Faydalanma Durumu:

    2.6. Daha Önce Yapılmış Etütler ve Faaliyetler Hakkında Bilgi:

    BÖLÜM - 3

    PROJENİN TEKNİK YÖNÜ

    3.1. Maden Yatağı ile İlgili Bilgiler

    3.1.1. Ruhsat Sahası ile İlgili Jeolojik Bilgi ve Uygun Ölçekli Haritası: (Uygun ölçekli topoğrafik harita üzerine işlenmiş ve jeoloji mühendisi tarafından hazırlanarak imzalanmış jeoloji haritası. Cevherleşme ile yan kayaç ilişkilerini yansıtacak özellikte hazırlanacaktır. Sahadaki cevherleşmeyi gösteren uygun kesitler harita ile birlikte verilecektir. Jeolojik harita ve kesitler hazırlanmasında arama ve ön işletme döneminde yapılmış prospeksiyon, jeofizik, jeokimya, yarma, galeri, sondaj verileri dikkate alınacaktır. Mermer sahaları için tektonik yapı, kırık çatlak sistemleri ve bunların hakim yönleri, tabakalanma, yönlenme vb. yapılar etüt edilerek harita üzerine yansıtılacak kaynak, göl ve denizden tuz üretim projelerinde işletmeye konu tuzun oluşum mekanizması, jeolojik hidrojeolojik ve jeokimyasal özellikleri belirtilecektir.)

    3.1.2. Maden Yatağının Özellikleri: (Kaynak, göl ve denizden tuz üretim projelerinde sadece kullanılacak suyun konsantrasyonu, elde edilecek tuzun fiziksel ve kimyasal özellikleri belirtilecektir.)

    a) Yatağın cevherleşme tipi, şekli ve geometrisi:

    b) Cevher parajenezi ve gang mineralleri:

    c) Cevher tenörü, konsantrasyonu, tenör dağılımı, yoğunluğu:

    d) Fiziksel, mineralojik ve kimyasal özellikleri:

    e) Cevher yatağının boyutları (uzunluğu, kalınlığı, genişliği), doğrultu ve dalımı:

    3.1.3. Bilinen Rezervler ve Rezervin Tespit Yöntemleri: (Rezervin sahada ne tür çalışmalar sonucu tespit edildiği, cevherin boyutları, şekil ve durumu, sondaj çalışması yapılmış ise sondaj stamplarının verilmesi, mermer sahaları için ekonomik blok boyutlarına göre rezerv tespiti hesaplanacaktır. Gaz ve sıvı haldeki madenler için optimal üretim kapasitesi belirtilecektir.)

    3.1.4. Numune Alma İşlemleri: (Numunelerin hangi yöntemle alındığı, numune alınan yerlerin koordinatları ve alınan numunenin analiz raporları.)

    3.2. Üretim ile İlgili Bilgiler

    3.2.1. İşletme Yöntemi: (Projeye Konu Cevherin Hangi İşletme Yöntemi Kullanılarak üretileceğinin detaylarıyla açıklanması ve yıllık üretim miktarı, ana üretimin yanında tali üretim yapılıp yapılmayacağı, eğer yapılacak ise buna ait proje hazırlanmalı, 36. madde kapsamındaki faaliyetlerle ilgili detaylar açıklanacaktır)

    a) Kapalı işletme yöntemi:

    b) Açık işletme yöntemi:

    c) Diğer işletme yöntemi: (Kaynak, göl ve denizden elde edilen tuzlar ile gaz ve çözelti madenciliği ile ilgili işletme yöntemleri vb.)

    3.2.2. Üretim Zayiatı ve Pasa: (Tuz ruhsatları için yıllık fire miktarı belirtilecektir)

    3.2.3. Patlatma Yapılacaksa Patlatma Tekniği ve Detayları: (Patlatmanın çevreye ve varsa işletme iznine konu diğer maden/mermer sahalarına olan etkileri göz önüne alınmalıdır)

    3.2.4. Üretim Akım Şeması: (Belli başlı ünitelerin girdi ve çıktıları miktarları ile gösterilecektir)

    3.2.5. Tesislerin Tipi, Kapasitesi, Teknik Nitelikleri:

    3.2.6. Makine Parkı ve Teçhizat Listesi:

    3.2.7. Tesisin Yerleşme Planı: (Tuz ruhsatları için stok alanlarını da içine alacak şekilde hazırlanacaktır)

    3.2.8. Yatırım Uygulama ve Termin Plan: (Çubuk grafik şeklinde yatırım uygulama planı hazırlanacak ve her dönemde yapılması gereken bölümler işaretlenecektir.)

    3.2.9. Yıllık Üretim Miktarı: (İlk beş yıllık belirtilecek ve sonraki yıllar için tahmini üretim miktarı belirtilecektir)

    BÖLÜM - 4

    MALİYET VE PAZARLAMA

    4.1. Birim Üretim Maliyeti: (Birim maliyeti oluşturan her bir kalem açıklanacaktır.)

    4.2. Satışa Sunulan Ürünün Pazara Uzaklığı ve Taşıma Giderlerinin Üretim ve Satış Maliyetine Etkileri: (Tam olarak bilinmiyorsa yaklaşık olarak belirtilecektir)

    4.3. Öngörülen Satış Fiyatı:

    4.4. Pazar Durumu: (Ruhsata konu sahadan üretilen maden/mermer/tuz/gaz özelliklerine göre araştırmalar sonunda tespit edilen Pazar yerleri belirtilecektir)

    4.4.1. Cevherin Pazarlama Şekilleri: (Cevherin tüvenen, konsantre, yarı mamül, mamül olarak satışı, FOB veya CİF satışı vb.)

    4.4.2. Pazar Yerleri ve Alternatifleri: (Sahadan üretilen cevherin nerelerde kullanılacağı piyasanın istediği ürün özellikleri ile satışa sunulan ürün özellikleri)

    BÖLÜM - 5

    YATIRIM VE DEĞERLENDİRME

    5.1. Toplam Yatırım Tutarı: (Yatırıma esas tüm harcama kalemleri liste halinde verilecektir.)

    5.1.1. Toplam sabit yatırım tutarı:

    5.1.2. İşletme sermayesi:

    5.1.3. Proje genel toplamı: (Yatırım tutarı, sabit yatırım tutarı, işletme sermayesi toplamıdır.)

    5.2. Finansman Kaynakları

    (Aşağıdaki tablo doldurulacaktır.)

       YILLAR

       200..   200..   200..   200..   200

       Dış Kaynaklar

       a) Madencilik destekleme kredisi

       b) Dış proje kredisi

       Öz Kaynaklar

       TOPLAM

    5.3. Toplam Maliyet: (Kapasite kullanımı, işletme malzemesi, yakıt enerji su ihtiyacı, işçilik ve personel ihtiyacı, amortismanlar, lisans ve patentler, bakım ve onarım giderleri, genel giderler, satış giderleri tablo halinde derlenecektir.)

    5.4. Yıllık Gelirler, Kar ve Zarar: (İç satış, ihracat artıklarının değerlendirilmesi, yıllık işletme masraf toplamı)

    5.5. Proforma Gelir Tablosu: (Aşağıdaki şekilde tanzim edilecektir)

    AÇIKLAMALAR      200..   200..   200..

    --------------------      ---   ---   ---

    Proje gelirleri

    Proje giderleri

    Proje karı

    Uzun vadeli borç faizleri

    Safi kar

    Kullanılabilir kar

    Fonların Akış Tablosu

    AÇIKLAMALAR      200..   200..   200..

    -------------------      ---   ---   ---

    Kullanılabilir kar

    Amortismanlar

    Toplam

    Borç Taksitleri

    Teşekküle bırakılan fonlar

    Kümülatif bakiye

    5.6. Projenin Rantabilitesi: (Net bugünkü değer metoduna göre saptanacak iskonto haddi emsalleri üzerinden proje maliyeti işletme sermayesi, projenin sağlayacağı gelir, projeye ait ilk harcamanın yapıldığı yıl sonuna indirgenerek projenin rantabilitesi tespit edilecektir.)

    5.7. Projenin Milli Gelire Katkısı: (İstihdam etkisi, döviz tasarrufu, diğer faydalar belirtilecektir.)

    BÖLÜM - 6

    PROJE UYGULAMALARININ ÇEVRESEL ETKİLERİ

    6.1. Faaliyetin Çevresel Etkileri: (Ocak tozu, vibrasyon gürültü, patlama vs. etkileri ve alınacak önlemler açıklanmalıdır)

    6.2. Artıklar, Çevre Kirliliği ve Alınacak Tedbirler: (Üretim artıklarının konulduğu bölge ve çevreye olabilecek etkileri belirtilecektir)

    6.3. Ruhsat Sahasının İzne Tabi Yerler ile Olan İlişkisi:

    6.4. Son Durum Haritası: (Proje uygulama sonrasında maden işletmesinin alacağı son hali gösterir tasarım haritası)

    6.5. Restorasyon Planı ve Uygulaması: (Restorasyonun ne zaman ve nasıl yapılacağı, faaliyetler sonucu ocağın son durumu ve restorasyon sonrası durum çizilecek proje ile açıklanacaktır. Restorasyon sonrası bu alanın kullanım şekli vb. belirtilecektir. Ayrıca restorasyon süresi, maliyeti de belirtilecektir)

    BÖLÜM - 7

    ORGANİZASYON

    7.1. Organizasyon Tipi (Müessese, teşebbüs, anonim ortaklık)

    7.2. Organizasyon Şeması (Her kısımda kullanılacak personel sayısı gösterilecek)

    7.3. Proje ile İlgili Diğer Yatırımlar (Diğer kamu kuruluşlarınca ve özel sektörce yapılması gerekli yatırımların durumu ve bu konuda gerekli işbirliğinin nasıl sağlanacağı)

       Projeyi Hazırlayan Mühendisin         Ruhsat sahibinin

       Adı ve Soyadı               Adı Soyadı ve Adresi

       Oda Kayıt Belgesi veya Diploma No.su      İmza

       Varsa bağlı olduğu kuruluş,

       İmza

    Mevzuat Kanunlar