MİLLETLERARASI TAHKİM ÜCRET TARİFESİ YÖNETMELİĞİ

   

    Adalet Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 28/12/2001

    Resmi Gazete Sayısı: 24624

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 21/06/2001 tarihli ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca, taraflarla hakem veya hakem kurulu arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaması veya tahkim anlaşmasında ücretin belirlenmesine ilişkin herhangi bir hükmün bulunmaması ya da taraflarca hakem veya bu konuda yerleşmiş milletlerarası kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmamış olması hallerinde başvurulacak ücret tarifesinin hazırlanmasına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

    Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 21/06/2001 tarihli ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 16 ncı ve Geçici 1 inci maddeleri uyarınca hazırlanmıştır.

    Hakem Ücretinin Hak Edilmesi

    Madde 3 - Taraflar aksini kararlaştırmadıkça, tek hakemli davalarda hakemin seçildiği, birden çok hakemli davalarda ise hakem kurulunun ilk toplantı tutanağının düzenlendiği tarihten başlayarak, tahkim yargılamasının sona ermesi ile hakemlik ücretine hak kazanılır.

    Hakem Ücretinin Belirlenmesi

    Madde 4 - (Değişik madde: 14/03/2003 - 25048 S. R.G. Yön./1. md.)

    Hakem veya hakem kurulunun ücreti, Adalet Bakanlığınca ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının görüşleri alınarak hazırlanan ücret tarifesine göre belirlenir.

    Ücret Tarifesi

    Madde 5 - Ücret tarifesinde gerekli görülecek değişiklikler, ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının görüşleri alınarak, her yıl Mart ayında Adalet Bakanlığınca tespit olunur.

    Yeni tarife yürürlüğe girinceye kadar eski tarife uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 6 - Bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar