TURİZM BAKANLIĞI ADAY MEMURLARI YETİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

   

    Turizm Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 23/01/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24649

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Turizm Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına atanan aday memurların yetiştirilmeleri ve asli memurluğa geçirilmeleri için uygulanacak eğitim programlarını, eğitim sürelerini, eğitimlerde uygulanacak sınavları, sınav değerlendirme esaslarını ve ilgili diğer hususları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, Turizm Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına aday memur olarak atananlar hakkında uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 21 Şubat 1983 tarihli ve 83/6061 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmeliğin 33 üncü maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakanlık: Turizm Bakanlığını,

    Merkez ve Taşra Teşkilatı: Turizm Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatını,

    Bakanlık Merkez Eğitim Birimi: Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü'nü,

    Aday Memur: Bu Yönetmelikte belirlenen temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulmak üzere Bakanlık merkez ve taşra teşkilatındaki görevlere ilk defa devlet memuru olarak atananları,

    Asli Memur: Adaylık süresi içerisinde temel, hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarılı olan ve bu süre içerisinde olumlu sicil alarak adaylığı kaldırılan memuru,

    Adaylık Süresi: Devlet memurluğuna ilk defa atananların atandıkları tarihten başlamak üzere bir yıldan az iki yıldan çok olmayan süreyi,

    Eğitim: Birbirini izleyen sıra içinde sürdürülen temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim ve stajın tamamını,

    Temel Eğitim: Aday memurların, asli memur olabilmeleri için tabi tutuldukları Devlet memurlarının ortak nitelikleri ile ilgili hususları kapsayan eğitimi,

    Hazırlayıcı Eğitim: Aday memurların Bakanlıkta, atandıkları birim, sınıfı, kadro ve görevi ile ilgili olarak yapılan eğitimi,

    Staj: Aday memurların birimlerindeki görevleriyle ilgili olarak yapılan uygulamalı eğitimi,

    Sınav: Temel ve hazırlayıcı eğitim dönemleri sonunda yapılacak değerlendirmeler için bilgi düzeyini ölçme işlemini,

    Değerlendirme: Temel ve hazırlayıcı eğitim dönemleri sonunda yapılacak sınavlar ile staj dönemi sonundaki bilgi düzeyini ölçme işlemini,

    Temel Eğitim Kurulu: 21/02/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelikte belirtilen, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı'nda oluşturulan üst kurulu,

    Yönetme Kurulu: Bakanlıkta, aday memurların eğitimlerinin yönetimi, yürütülmesi ve denetimi için oluşturulan Merkezi Eğitim Yönetme Kurulu'nu,

    Komisyon: Bakanlıkta Yönetme Kurulu'nca oluşturulan Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu'nu, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Eğitim İlke ve Esasları

    Eğitimin Genel İlkeleri

    Madde 5 - Aday memurların eğitiminde, aşağıda belirtilen ilkeler göz önünde tutulur:

    a) Eğitimlerin amacı; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na, Atatürk İnkılap ve İlkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Atatürk Milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacak, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacak, yurt ve vatandaş sevgisiyle dolu, güleryüzlü, yol gösterici, vatandaşlara daima yardımcı, disiplinli ve bilgili memur yetiştirmektir.

    b) Aday memurlara Bakanlık hizmetlerinin gerektirdiği bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandırarak; görevlerini, zaman ve kaynak savurganlığına yol açmadan, en verimli biçimde yapmalarını sağlayacak yönde yetiştirilmeleri esastır.

    c) Eğitimlerini başarıyla tamamlayamayan aday memurlar, asli memurluğa atanamaz.

    d) Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj, birbirini izleyen sıra içinde sürdürülür. Bu eğitimler, hiçbir nedenle adaylık süresini aşamaz.

    e) Eğitimler, aday memurların öğrenim durumuna göre düzenlenip yürütülür.

    f) Eğitimler, Merkezi Eğitim Yönetme Kurulu sorumluluğunda yürütülür.

    g) Eğitim sürelerine sınavlar dahildir.

    Temel Eğitimin İlkeleri

    Madde 6 - Temel eğitimin hedefi; aday memurlara, Devlet memurlarının ortak nitelikleriyle ilgili bilinmesi gereken asgari bilgileri vermektir.

    Bu eğitim; her sınıf ve kadroya atanan aday memura, ortak bir program içinde, öğrenim durumları dikkate alınarak uygulanır.

    Bu eğitimin süresi; on günden az, iki aydan çok olamaz.

    Temel eğitim için ayrılan süreye dönem sonunda yapılan sınav süreleri dahildir.

    Temel eğitim, Merkezi Eğitim Yönetme Kurulu'nca belirtilen tarihte başlar.

    Hazırlayıcı Eğitimin İlkeleri

    Madde 7 - Hazırlayıcı eğitimin hedefi; aday memurlara, Bakanlıkta atandıkları kadro ve görevlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırarak, görevlerine uyumlarını sağlamaktır.

    Bu eğitimin süresi bir aydan az üç aydan çok olamaz.

    Hazırlayıcı eğitim için ayrılan süreye dönem sonunda yapılan sınav süreleri dahildir.

    Hazırlayıcı eğitim, temel eğitimin bitiminden sonra başlar.

    Stajlarla İlgili İlkeler

    Madde 8 - Stajın hedefi; aday memurlara hazırlayıcı eğitim döneminde verilen kuramsal bilgileri, atandıkları kadro ve görevlerle ilgili bilgi ve işlemlerle kazandırılan becerileri uygulamak suretiyle deneyim kazandırmaktır.

    Aday memurlara, atandıkları birimlerde staj yaptırılması esastır.

    Gerektiğinde, Bakanlığın diğer birimlerinde ya da aday memurun görevleriyle ilgili olmak üzere, diğer bir kurum veya kuruluşta da staj yaptırılabilir.

    Bu yetiştirme, iki aydan az olmamak koşuluyla adaylık süresi içinde tamamlanır.

    Eğitim Konuları

    Madde 9 - Aday memurların eğitim konuları aşağıda gösterilmiştir:

    a) Temel eğitim konuları:

    1 - Atatürk İlkeleri,

    2 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (genel esaslar, temel hak ve ödevler, Cumhuriyetin temel organları, yürütme),

    3 - Genel olarak Devlet Teşkilatı,

    4 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (ödev ve sorumluluklar, genel haklar, yasaklar, sicil ve disiplin işleri, sosyal ve mali haklar, amir ve memur ilişkileri, müracaat ve şikayetler, kılık kıyafet, yer değiştirme, beşeri ilişkiler),

    5 - Yazışma ve dosyalama usulleri,

    6 - Devlet malını koruma ve tasarruf tedbirleri,

    7 - Halkla ilişkiler,

    8 - Gizlilik ve gizliliğin önemi,

    9 - İnkılap Tarihi,

    10 - Milli Güvenlik bilgileri,

    11 - Haberleşme,

    12 - Türkçe dil bilgisi kuralları,

    13 - İnsan Hakları.

    b) Hazırlayıcı eğitim konuları:

    Aday memurların kadro ve görevleri göz önünde tutularak aşağıdaki konularda eğitim yapılır:

    1 - Bakanlıkla ilgili bilgiler (tanıtımı, görevleri, teşkilatı, hizmet politikası, ilgili mevzuatı, diğer kurumlarla ilişkileri),

    2 - Aday memurların görevleri ile ilgili konular,

    3 - Merkezi Eğitim Yönetme Kurulu'nun uygun göreceği diğer konular.

    c) Staj dönemi konuları:

    Bu eğitimde aday memur; atandığı birimde, birim yöneticisinin veya görevlendireceği Daire Başkanı ya da Şube Müdürü'nün gözetiminde birimin özelliği dikkate alınarak aşağıda belirtilen konularda yetiştirilir:

    1 - Sorumluluğuna verilen araç ve gereçleri kullanma ve bakımını yapma,

    2 - Görevi ile ilgili mevzuatı bilme ve kurallarına uyma,

    3 - İş ilişkileri,

    4 - Çevre ilişkileri,

    5 - Görevi ile ilgili gözlem, araştırma ve incelemeler,

    6 - Güvenlik ve koruma tedbirleri,

    7 - Uygulamada tarafsızlık,

    8 - Zamanın ve kaynakların verimli şekilde kullanılması,

    9 - İlgili diğer konular.

    Eğitim Programları ve Eğitim Yeri

    Madde 10 - Temel eğitim programları, bu eğitim konularını kapsayacak biçimde Temel Eğitim Kurulu'nca hazırlanır; Devlet Personel Başkanlığı'ndan temin edilerek, Bakanlığın Merkezi Eğitim Yönetme Kurulu'nca dağıtılır.

    Hazırlayıcı eğitim ve staj programlarını, Yönetme Kurulu hazırlar.

    Eğitim programları; ilköğretim, lise ve dengi okullar ile yükseköğretim mezunları düzeyinde olmak üzere, ayrı ayrı düzenlenir.

    Hazırlayıcı eğitim, temel eğitimin yapıldığı yerde yapılır.

    Eğitimin Yapılması

    Madde 11 - Eğitimler, Komisyon'ca yürütülür.

    Temel ve hazırlayıcı eğitimler ile stajın başlangıç ve bitiş tarihleri, yerleri, eğitime katılanların sayısı ve diğer bilgiler; eğitimlerin başlamasıyla birlikte, Bakanlık Merkez Eğitim Birimi'nce, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Sınavlara İlişkin Esaslar

    Sınav Sorularının Hazırlanması

    Madde 12 - Temel eğitime ilişkin sınav soruları, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı'ndan temin edilir.

    Hazırlayıcı eğitime ilişkin sınav soruları ise; aday memurların kadro ve görevleri göz önünde tutularak, eğitim programlarındaki her konu için ayrı ayrı olmak üzere Yönetme Kurulu'nca, konuların ağırlıklarına göre hazırlanıp Komisyon'a teslim edilir.

    Sorular, her iki eğitim programında, her konu için saptanacak zamanlarla orantılı olacak biçimde önceden en az toplam 100'er adet olarak hazırlanır. Sınav başlamadan önce; Komisyon'ca her konu için ayrı ayrı olmak üzere, sınav konusu yapılacak sorular kura yöntemiyle adayların önünde belirlenir.

    Sınavlarla İlgili İlke ve Yöntemler

    Madde 13 - Temel ve hazırlayıcı eğitim dönemleri sonunda yapılacak sınavlarla ilgili ilke ve yöntemler şunlardır:

    a) Sınavlar; test, uzun cevaplı veya uygulamalı şekilde yapılır, uygun görülen sınav çeşitlerinden biri veya birkaçı birden kullanılabilir.

    b) Sınav önceden duyurulan yer, gün ve saatte yapılır.

    c) Sınav soruları, salon başkanı tarafından yoklama yapılıp, sınava katılmayanların tutanakla tespit edilmesinden ve sınav kurallarının adaylara açıklanmasından sonra dağıtılır.

    d) Sınavlarda standart kağıt kullanılması zorunludur.

    e) Sınavlarda sınavın başlayışını, akışını ve bitimini, kullanılan kağıtların ve sınava giren adayların sayısını ve her adayın kullandığı kağıt adedini gösteren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanaklar salon başkanı ve en az iki gözcü tarafından imzalanır.

    f) Eğitim dönemlerinin süreleri dikkate alınarak, eğitim sonunda yapılacak sınavlara hazırlamak amacıyla temel ve hazırlayıcı eğitim süreleri içinde ara sınavları yapılabilir.

    Değerlendirme

    Madde 14 - Eğitimler, aşağıdaki şekilde değerlendirilir:

    a) Temel ve hazırlayıcı eğitimler:

    Bu eğitimlerde sınav kağıtları, Komisyon'ca değerlendirilir. Değerlendirme, 100 tam puan üzerinden yapılır. 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır.

    Başarısız olan aday memurların kağıtları, Komisyon'ca en geç bir gün sonra bir daha okunarak yeniden değerlendirilir.

    Sınavlarda alınan buçuklu puanlar, bir üst tam puana tamamlanır.

    Uzun cevaplı yazılı ve uygulamalı sınavların kesin puanı, sınavı yapmakla görevli komisyon üyelerinin verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak bulunur.

    b) Stajlar: Aday memur staj dönemi sonunda sicil amirlerince Ek - 1'de gösterilen staj değerlendirme belgesi ile ve aşağıdaki genel özelliklere göre toplam 100 puan üzerinden değerlendirilir:

    1 - Genel nitelikler (10 puan),

    2 - Disiplin (15 puan),

    3 - Çalışkanlık (15 puan),

    4 - İşbirliği (5 puan),

    5 - Güvenirlik (5 puan),

    6 - Meslek bilgisi (50 puan).

    Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi

    Madde 15 - Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı günü izleyen iki gün içinde açıklanır.

    Başarısız olan adaylara, durum ayrıca yazılı olarak bildirilir.

    Yazılı Sınavlara İtiraz

    Madde 16 - Aday memurlar, yazılı sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının adaylara duyurulmasından başlayarak iki gün içinde, dilekçeyle Komisyon Başkanlığı'na yapılır. Komisyon, dilekçeleri on gün içinde yanıtlamak zorundadır. Yapılan bu inceleme sonucu kesindir.

    Sınavlara itiraz edenlerin itirazları sonuçlanıncaya kadar, aday memurlar bir sonraki eğitime devam ettirilirler.

    Sınavlara Katılmama Durumu

    Madde 17 - Sağlık nedenleri dışında sınavlara katılmayanlar, başarısız sayılır. Sağlık nedeniyle sınava katılamayanların sınavları, adaylık süresi içinde uygun bir zamanda yapılır.

    Soruların açılması ve yazdırılmasından veya dağıtılmasından sonra sınav salonuna gelenler de sınava katılmamış sayılırlar ve başarısız olarak değerlendirilirler.

    Sınavları Geçersiz Sayılacaklar

    Madde 18 - Adaylar aşağıdaki durumlarda sınavlarda başarısız sayılırlar:

    a) Kopya girişiminde bulunanlar, kopya çekenler veya kopya verenler,

    b) Sınav düzenine aykırı davranışlarda bulunanlar,

    c) Kendi yerine başkasını sınava sokanlar.

    Bunlar hakkında bir tutanak düzenlenerek, sınavları geçersiz sayılır ve haklarında gereken kanuni işlem yapılır.

    Sınavların İptalini Gerektiren Durumlar

    Madde 19 - Aşağıda belirtilen durumlarda, sınavlar Yönetme Kurulu'nca iptal edilir:

    a) Sınav sorularının çalınmış olduğunun saptanması,

    b) Soru zarflarının sınav zamanından önce açıldığının saptanması,

    c) Soruların yetkili olmayan kişilerce sınavlardan önce görülmüş olması.

    Yukarıda sayılan hususlara sebep olanlar hakkında kanuni işlem yapılır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Adaylığın Kaldırılması

    Staj Değerlendirme Belgesinin Doldurulması

    Madde 20 - Adaylığın kaldırılması için, staj sonunda, (EK - 1)'deki uygulamalı eğitim değerlendirme belgesi;

    a) Birinci sicil amirince bu belgedeki değerlendirmeye esas her bir niteliğe,

    b) İkinci sicil amirince yine bu belgedeki değerlendirmeye esas niteliklerin toplam puanlarının gösterildiği genel özelliklere, ayrı ayrı puan verilerek doldurulur.

    Değerlendirmede kesirli puan verilemez.

    Staj sonunda doldurulan staj değerlendirme belgesine göre, birinci ve ikinci sicil amirlerinin bu belge üzerinde ayrı ayrı verecekleri toplam puanlarının aritmetik ortalamasının 60 ve daha yukarı olması durumunda, aday memur staj da başarılı sayılır.

    Belgelendirme

    Madde 21 - Staj değerlendirme belgesine göre, sicil amirlerince verilen puanların aritmetik ortalamasının adaylığın kaldırılması için gerekli olan 60 puanın altında ya da değerlendirmeye esas her bir niteliğe verilen puanların verilebilecek en fazla puanın yarısı veya yarısından daha az olması durumunda, az puan vermeyi gerektiren sebeplerin belge ile ispatı zorunludur.

    Aday Memur ile Birlikte Çalışma Süresi

    Madde 22 - Staj değerlendirme belgesini dolduracak sicil amirlerinin, değerlendirmeye esas nitelikler çerçevesinde aday memuru izleme, denetleme, yöneltme ve rehberlikte bulunmaları ve bu belgeyi doldurabilmeleri için aday memur ile en az altı ay birlikte çalışmaları zorunludur.

    Ancak sicil amirlerinin görev değişikliği, istifa ve emeklilik gibi sebeplerle görevlerinden ayrılmaları dolayısıyla aday memur ile birlikte altı aydan az çalışmaları durumunda değerlendirme belgesi, aday memurun mevcut sicil amirleri tarafından, rehber eğitici veya rehber öğretmenlerin, varsa önceki sicil amirlerinin yazılı görüşleri de alınarak doldurulur.

    Memur ile iki aydan az olmamak üzere birlikte çalışan sicil amirlerinden, ölüm ve görevine son verilme dışındaki çeşitli sebeplerle görevlerinden ayrılanlar aday memur hakkındaki yazılı görüşlerini varsa belgeleri ile birlikte kendi yerlerine atananlara bırakmak zorundadırlar.

    Adaylığın Kaldırılması Teklifi

    Madde 23 - Aday memurlardan staj değerlendirmesi sonunda başarılı olduğu anlaşılanların adaylıklarının kaldırılması teklifi, değerlendirme belgesi ile birlikte adaylığın kaldırılması gereken tarihten bir ay önce, adaylık işlemlerini yürüten birimde bulundurulacak şekilde gönderilir.

    Adaylığın Kaldırılması

    Madde 24 - İlgili birimler 23 üncü maddede belirtilen süreler içinde kendilerine intikal eden belgeleri inceleyerek usul ve işlem eksikliği bulunmayanları (EK - 2) formla makamın onayına sunarlar.

    Usul ve işlem eksikliği bulunanların bu eksiklikleri en kısa sürede tamamlattırılır.

    Adaylığı kaldırılan personelle ilgili onayların birer örneği, sicil dosyalarında muhafaza edilmek üzere ilgili birimlere gönderilir.

    Adaylık İşlemlerinin Takibi

    Madde 25 - Adaylık işlemlerini yürüten birimler, işlemlerin Yönetmelikte belirtilen sürelerde yapılıp yapılmadığını takip eder ve zamanında yapılması için gerekli tedbirleri alır.

    Eksik Eğitimin Tamamlattırılması

    Madde 26 - Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle ders saati olarak belirlenen her programın en az 1/5'ine devam edemeyenlerin eksik eğitimleri, eğitim programı bütünlüğü içinde tamamlattırılır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Eğitim ve Sınavlarla İlgili Kurullar

    Merkezi Eğitim Yönetme Kurulu

    Madde 27 - Bu Kurul, Bakanın görevlendireceği Müsteşar veya Müsteşar yardımcılarından birinin başkanlığında; Turizm Eğitimi Genel Müdürü, Personel Dairesi Başkanı ile Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğünde görevli üç Daire Başkanından oluşur. Kurulun sekreterlik görevi Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü'nce yürütülür.

    Kurulun görevleri şunlardır:

    a) Eğitimin belli bir program içinde yürütülmesini sağlamak,

    b) Temel eğitim programları ile sorularının, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı'ndan istenmesini sağlamak,

    c) Eğitim programlarının uygulanması ile ilgili araç ve gereçleri hazır etmek,

    d) Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu'nu kurmak,

    e) Eğitici personeli ve yedeklerini belirlemek,

    f) Eğitimler ve bunlarla ilgili sınavların belirtilen sürelerde yapılması için gerekli önlemleri almak,

    g) Eğitimleri planlamak, sınav yerlerini belirlemek,

    h) Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

    ı) Eğitimleri denetlemek veya denetlenmesini sağlamak,

    j) Hazırlayıcı eğitim ile staj programlarını düzenlemek, bunların sınav sorularını hazırlayıp eğitim yerlerine dağıtılmasını sağlamak.

    Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu

    Madde 28 - Aday memur eğitiminin yapılacağı yerlerde, Yönetme Kurulu'nca oluşturulan Komisyon'un başkan ve üyeleri; eğitilecek aday memur sayısı, adayların eğitim düzeyleri ve atandıkları görevler dikkate alınarak en az Şube Müdürü düzeyindeki yöneticiler arasından üç kişiden az olmamak üzere seçilir.

    Komisyonunun görevleri şunlardır:

    a) Eğitimleri, Yönetme Kurulu'nca saptanan programlar ve esaslar dahilinde yürütmek,

    b) Eğitim ve sınavları, belirlenen süreler içinde tamamlamak,

    c) Adaylara sınav salonu sağlamak,

    d) Yeteri kadar sınav uygulayıcısı, gözetmen ve salon başkanını belirlemek,

    e) Sınavlar için gerekli güvenlik önlemlerini almak,

    f) Sınavları yapmak ve değerlendirmek,

    g) Sınav sonuçlarını aday memurlara tebliğ etmek,

    h) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek sonuca bağlamak.

    ALTINCI BÖLÜM : Son Hükümler

    Askerlik Durumu

    Madde 29 - Aday memurların askerlik hizmeti ile ilgili hususlar, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 inci maddesi (E) ve (F) bentleri hükümleri göz önünde bulundurularak kurumlarınca belirlenir.

    Aday memurların adaylık süresi içinde silah altına alınmaları nedeniyle tamamlanamayan eğitimleri, terhislerinden sonra tamamlattırılır.

    Başarısız Adayların Bildirilmesi

    Madde 30 - Görevlerine son verilen aday memurlar; Devlet Personel Başkanlığı'nca tespit edilen formlar doldurularak, en geç bir ay içinde adı geçen Başkanlığa bildirilir.

    Formda, göreve son vermeyi gerektiren nedenler açıkça belirtilir.

    Memuriyete Alınmama

    Madde 31 - Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olan, bu sebeple görevlerine son verilen aday memurlar; 3 yıl süreyle Devlet memurluğuna alınmazlar. Ancak sağlık nedeniyle ilişkileri kesilenler için, bu koşul aranmaz.

    Üç yıllık sürenin saptanmasında, Devlet Personel Başkanlığı'nda tutulan kayıtlar esas alınır.

    Eğitim ve Öğretim Elemanları

    Madde 32 - Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj çalışmalarında; Bakanlık personeli arasından görevlendirilecek öğretme niteliğine sahip uzman personel ile diğer kurum ve kuruluşlardaki ilgili uzmanlardan, gerekirse üniversite öğretim elemanları ile diğer eğitim ve öğretim elemanlarından da yararlanılır.

    Söz konusu eğitimlerde, Bakanlık müşavirleri ile Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu uzmanları da, uzmanlık alanlarında, eğitmen olarak görevlendirilebilir.

    Ders Ücretleri

    Madde 33 - Eğitim işlerinde eğitim veya öğretim elemanı olarak görev alanlara verilecek ücretler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bütçe kanunları hükümleri gereğince ödenir.

    Denetim

    Madde 34 - Devlet Personel Başkanlığı; temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj faaliyetlerini yerinde denetlemeye yetkilidir.

    Sınav Belgelerinin Saklanması

    Madde 35 - Sınav sorularının cevap anahtarları ile cevap kağıtları bir yıl, tutanaklar ile değerlendirme fişleri iki yıl kanuni süresi içinde yargı yoluna başvuranların dosyası ise dava sonuçlanıncaya kadar saklanır.

    Yargı yoluna başvuran aday memurlar, bu durumlarını bağlı olduğu birime de yazılı olarak bildirirler.

    İşbirliği ve Ortak Eğitim

    Madde 36 - Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj programlarının uygulanmasında, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılabilir; ortak eğitim olanaklarından yararlanılabilir.

    Hüküm Bulunmayan Durumlar

    Madde 37 - Bu Yönetmelikte yer almayan konularda, 21/02/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 38 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 39 - Bu Yönetmelik hükümlerini Turizm Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar