DANIŞTAY TETKİK HAKİMLERİNİN GÖREV YAPTIKLARI DAİRE VE KURULLARIN DEĞİŞTİRİLMESİNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

   

    Danıştay Başkanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 31/01/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24657

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Danıştay tetkik hakimlerinin 4 üncü maddede yazılan kümelerde belirli sürelerle çalıştırılmak suretiyle Danıştay'ın görevine giren konularda daha geniş ve kapsamlı bilgi sahibi olarak yetişmelerini sağlamaktır.

    Kapsam

    Madde 2 - Danıştay tetkik hakimlerinin görev yaptıkları daire ve kurulların değiştirilmesinde uygulanacak esaslar bu Yönetmelikte düzenlenmiştir.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, Danıştay Kanununun 11 nci maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

    Daire ve kurulların kümelendirilmesi

    Madde 4 - Tetkik hakimlerinin görev yapacakları daireler ve kurullar, gördükleri işin niteliğine göre aşağıdaki kümelere ayrılırlar.

    A) Birinci ve İkinci Daireler, İdari İşler Kurulu ve İçtihatları Birleştirme Kurulu,

    B) Beşinci, Altıncı, Sekizinci, Onuncu, Onbirinci ve Onikinci Daireler ile İdari Dava Daireleri Genel Kurulu,

    C) Üçüncü, Dördüncü, Yedinci ve Dokuzuncu Daireler ile Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu.

    Yeniden kurulacak daireler ve kurullar ile görev alanı değiştirilen daireler bu Yönetmeliğin uygulanması yönünden, gördükleri işin niteliğine uygun kümenin içinde yer alırlar.

    Daire ve kurullarda çalışma süresi

    Madde 5 - Birinci sınıf incelemesine iki yılı kalanlar hariç olmak üzere, bir daire veya kurulda fiilen en az beş yıl çalışmış olan tetkik hakimleri diğer bir kümede yer alan daire veya kurullarda görevlendirilirler.

    Dairesi veya kurulu değiştirilecek tetkik hakimi sayısının sınırlandırılması

    Madde 6 - Bir daire veya kurulda beş yılını doldurmuş tetkik hakimlerinin sayısı o daire veya kurulda Ocak ayı başı itibarıyla çalışmakta olan tetkik hakimlerinin beşte birinden çok ise, daire veya kurulda çalışma süresi en çok olandan (sürede eşitlik halinde kıdemli olandan, kıdemde eşitlik halinde yaşı büyük olandan) başlayarak beşte biri değiştirilir.

    Bölme işlemi sonunda yarımın üstündeki kesirler tama çıkarılır.

    İki tetkik hakimi çalıştıran daire veya kurullarda, bu tetkik hakimlerinden biri; tek tetkik hakimi çalıştıran daire veya kurullarda bir yıl önceden yerine bir tetkik hakimi verilmesi koşuluyla o tetkik hakimi hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Başka kümeye gönderilme olanaksızlığı

    Madde 7 - Bir daire veya kurulda çalışma süresini doldurduğu halde, tetkik hakimi gereksinmelerinin karşılanmış olması nedeniyle başka kümelerdeki daire veya kurullarda görevlendirilme olanağı bulunmayan tetkik hakimleri, bu olanak bulununcaya kadar, aynı kümede yer alan başka daire veya kurullara verilirler. Aynı kümede yer alan başka daire veya kurullara verilmesi olanağı da yoksa, bu olanak bulununcaya kadar, bulundukları daire veya kurullarda görevlerini sürdürürler.

    Yönetmeliğin uygulanmayacağı haller

    Madde 8 - Zorunluluk bulunması halinde bir daire veya kurulda beş yıllık çalışma süresini doldurmamış tetkik hakimleri Başkanlar Kurulu kararı ile aynı kümedeki başka bir daire veya kurulda görevlendirilebilirler.

    Genel Sekreterlikte görevli tetkik hakimleri hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Buradaki görevlerinden alınan tetkik hakimleri, kalan sürelerini tamamlamak üzere eski daire veya kurullarında, sürelerini tamamlamış olanlar ise bu Yönetmelik hükümlerine göre saptanacak daire veya kurullarda görevlendirilirler.

    Değiştirme zamanı

    Madde 9 - Bu Yönetmelik hükümleri gereğince tetkik hakimlerinin daire veya kurul değiştirmelerine ilişkin işlemler her yıl Ocak ayı içinde yapılır. Daire veya kurulu değiştirilen tetkik hakimleri Şubat ayı başında yeni daire veya kurullarda göreve başlar.

    Yürürlükten kaldırma

    Madde 10 - 16/12/1978 günlü ve 16491 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Danıştay Yardımcılarının Dairelerinin Değiştirilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde - (Ek madde: 02/03/2003 - 25036 S. R.G. Yön./1. md.)

    Bu Yönetmeliğin uygulanmasının başlangıç tarihi, Danıştay Başkanlar Kurulunca belirlenir.

    Yürürlük

    Madde 11 - Danıştay Genel Kurulunca kabul edilen bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Danıştay Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar