YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK DANIŞTAY MESLEK MENSUPLARININ SEÇİMLERİ İLE DİĞER ESASLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Yurt Dışına Gönderilecek Danıştay MeslekMensuplarının Seçimleri ile Diğer Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

    Danıştay Başkanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 31/01/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24657

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç ve kapsam

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, idare ve vergi hukuku alanında bilimsel araştırmalar yapmak ve mesleki incelemelerde bulunmak amacıyla, idari yargı sisteminin uygulandığı yabancı ülkelere gönderilecek Danıştay meslek mensuplarının seçimlerini ve diğer esasları düzenler.

    Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Danıştay Kanununun 65'inci maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen kavramların tanımları aşağıda belirtilmiştir.

    a - Danıştay meslek mensupları: Danıştay Başkanı, Başsavcısı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ifade eder.

    b - Bilimsel araştırma: İdare ve vergi hukuku alanında belirli konuların bilimsel yöntemlerle araştırılmasıdır.

    c - Mesleki inceleme: İdari yargının örgütlenmesi, görev alanı ve etkinliği konularında bilgi edinilmesi ve bu alanlardaki gelişmelerin incelenmesidir.

    İKİNCİ BÖLÜM : Bilimsel Araştırma Amaçlı Gönderilme Esasları

    Araştırma konusunun belirlenmesi

    Madde 4 - Bilimsel araştırmanın konusu, süresi, yapılacağı yabancı ülke ile araştırmayı yapacak olanların sayısı, Danıştay Başkanının önerisi üzerine, Danıştay Başkanlar Kurulunca belirlenir.

    Seçim ve yabancı dil düzeyinin tespiti

    Madde 5 - Yurt dışına gönderilecek Danıştay meslek mensupları, araştırmanın yapılacağı ülkenin dilini yeterli düzeyde bilenler arasından, Danıştay Başkanlar Kurulunca seçilir. Yabancı dil düzeyi, Kamu Personeli Dil Sınavı sonuçlarına göre belirlenir.

    Adayların yurt dışına gönderilebilmeleri için, son iki yıl içindeki sınavlarda, en az 70 (yetmiş) puan almış olmaları gerekir. Puanda eşitlik halinde, sırasıyla aynı düzeyde ikinci yabancı dil (ingilizce, fransızca, ispanyolca, almanca ve italyanca) bilmek ve Danıştay üyeliğindeki kıdem sırası öncelik nedenidir.

    Görevlendirme süresinin uzatılması

    Madde 6 - Görevlendirme süresi, ilgilinin isteği ve haklı nedenlerin varlığı halinde, Danıştay Başkanının önerisine dayanılarak, bir defaya mahsus olmak ve toplamı bir yılı geçmemek üzere, Başkanlar Kurulu kararı ile uzatılabilir.

    Uzatma isteğinin, sürenin bitiminden bir ay öncesine kadar Danıştay Başkanlığına yazılı olarak ulaştırılması gerekir.

    Geri çağırma

    Madde 7 - Yurt dışına gönderilenlerden Danıştay meslek mensupluğunun onur ve haysiyeti ile bağdaşmayan davranışları tespit edilenler, sağlık nedenleriyle çalışamayacak duruma düşenler veya hizmete ilişkin nedenlerle yurt dışında daha fazla kalmasında yarar görülmeyenler gönderildikleri usulle geri çağrılabilirler.

    İlgili, geri çağrıldığına ilişkin yazının kendisine tebliğ gününden itibaren onbeş gün içinde Danıştaydaki görevine başlamak zorundadır.

    Raporun hazırlanması ve yayımı

    Madde 8 - Bilimsel araştırma yapmak üzere yabancı ülkelere gönderilenler, yurda dönüş tarihlerinden itibaren üç ay içerisinde, araştırma konularına ilişkin olarak hazırlayacakları raporu, Danıştay Başkanlığına sunarlar. Bu süre, zorlayıcı nedenlerin bulunması halinde, Başkanlıkça bir kereye mahsus olmak üzere uzatılabilir.

    Hazırlanan rapor, Danıştay Başkanlar Kurulunca oluşturulacak komisyonun yapacağı incelemenin sonucuna göre değerlendirilir ve uygun görülenler Danıştay Başkanlığınca yayımlanır.

    Yurt dışına gönderilenler hakkında mecburi hizmet yükümlülükleri yönünden, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilme durumu hariç, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 34'üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları; bunlardan 7'nci madde gereğince kendi kusuru nedeniyle yurt dışından geri çağrılanlar, rapor vermeyenler ve araştırmayı sonuçsuz bırakanlar hakkında Başkanlar Kurulunca yapılacak değerlendirme sonucuna göre aynı maddenin üçüncü fıkrası hükümleri uyarınca işlem yapılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Mesleki İnceleme Amaçlı Gönderilme Esasları

    Seçim

    Madde 9 - Mesleki incelemelerde bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilecek Danıştay meslek mensupları, gönderilme tarihleri ve süresi, gönderilecekleri ülke, Danıştay Başkanlar Kurulunca belirlenir.

    Seçimde uygulanacak esaslar

    Madde 10 - Seçim, Danıştay üyeliğine seçilme tarihinden sonra bilimsel araştırmalarda veya mesleki incelemelerde bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmemiş olanlar arasından, kıdemli meslek mensuplarından başlanarak yapılır. Meslek mensuplarının tümünün gönderilmiş olması durumunda ise, en az gidenler arasından aynı esasa göre seçilenler gönderilir.

    Kıdemin tespitinde, Danıştay üyeliğine seçilme tarihi esas alınır. Aynı tarihte seçilenlerden doğum tarihi eski olan kıdemli sayılır.

    (Ek fıkra: 02/03/2003 - 25036 S. R.G. Yön./1. md.;Değişik fıkra: 04/01/2004 - 25690 S.R.G. Yön/1.mad; Değişik cümle: 20/07/2011 - 28000 S.R.G. Yön./1. md.) Son gönderilme tarihinden itibaren iki tam yıl geçmedikçe, meslek mensupları bu madde uygulamasından yararlanamazlar. Ancak, yeterli sayıda istekli bulunmaması halinde iki yıl şartı aranmaz.

    (Ek fıkra: 04/01/2004 - 25690 S.R.G. Yön/1.mad) Ayrıca,Başkanlar Kurulu, her yurt dışına gönderilmelerde en fazla iki kişiyi, mesleki incelemenin amacı, hizmet gerekleri ve meslek mensuplarının durumlarını dikkate alarak yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın tespit edebilir.

    Geçici Madde - (Ek fıkra: 04/01/2004 - 25690 S.R.G. Yön/1.mad) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarih itibarıyla mesleki inceleme amaçlı yurt dışına gönderilmemiş ve üyeliğe seçilme tarihinden itibaren iki tam yıl geçmemiş meslek mensupları için 10 uncu maddede öngörülen seçilme tarihinden itibaren iki yıllık süre koşulu aranmaz.

    Yürürlük

    Madde 11 - Danıştay Genel Kurulunca kabul edilen bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Danıştay Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar