TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PERSONEL YÖNETMELİĞİ

   

    Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası

    Resmi Gazete Tarihi: 18/02/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24675

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler ve Özlük Hakları

    Kapsam

    Madde 1 - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası'nın ilgili kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler uyarınca, yürütmekle yükümlü olduğu hizmetlerde, görevlendirilecek bütün personelin, özlük hakları ile görev, yetki ve yükümlülüklerinde bu Yönetmelik kuralları uygulanır. Toplu iş sözleşmesi ve hizmet akdinden doğan haklar saklıdır.

    Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik; 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte;

    a) Kadro çizelgesinde belli edilen kadrolara atanmış olup, ilgili hizmetleri yapanlar "daimi personel",

    b) Kadro çizelgesinde gösterilen geçici hizmetlerin yerine getirilmesi için belirli süreli hizmet akdiyle çalışanlar "geçici personel",

    olarak tanımlanmıştır.

    Atamada Aranacak Koşullar

    Madde 4 - Göreve alınacak daimi ve geçici personelde aşağıda sayılan genel ve özel koşulların bulunması gereklidir.

    a) Genel koşullar;

    (1) T.C. Vatandaşı olmak,

    (2) 18 yaşını bitirmiş olmak,

    (3) Yapılacak görev için, bu Yönetmelik'le veya Oda Genel Kurulu'nca saptanan eğitimi görmüş olmak,

    (4) Affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

    (5) Askerlik görevini yapmış veya göreve alınacağı sırada erteletmiş, yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

    (6) Görevini devamlı olarak yapmasına engel olacak akıl hastalığı veya vücut noksanlığı ile malul bulunmamak.

    b) Yayın Sorumlu Yazı İşleri Müdürleri, Oda Sekreter yardımcıları, Müdür ve Teknik Görevlilerde bulunacak özel koşullar;

    (1) Odaya kayıtlı asıl üye bulunmak,

    (2) Odaya karşı bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak,

    (3) Oda Onur Kurulu'nca herhangi bir cezayla tecziye edilmemiş olmak,

    (4) Oda Denetleme ve Oda Onur Kurulu, Oda, Şube Yönetim veya İl/İlçe Temsilciliği yürütme kurullarında görevli olmamak (bu personel adı geçen kurullarda görev aldığı takdirde, Oda'da personel olarak görevinden çekilmiş sayılır.)

    Atamada Aranacak Belgeler

    Madde 5 - Oda'da görev almak için başvuranlardan aşağıdaki belgeler istenir.

    a) İş isteme kağıdı (özgeçmiş ekli).

    b) Nüfus kağıdı örneği,

    c) İkametgah belgesi,

    d) Adli sicil belgesi,

    e) Öğrenim belgesi aslı veya noterden tasdikli örneği,

    f) Askerlik belgesi,

    g) En az iki kişinin referansı,

    h) Yeteri kadar vesikalık fotoğraf.

    Madde 5b ve 5c bentlerinde belirtilen belgelerin, atama işleminden sonra tamamlanması yetkili makamın takdirine bağlıdır.

    Atama Öncesi İşlemler

    Madde 6 - Oda Merkezine ve Şubelere alınmak istenen personel için ilgili kadro ve bütçe uygun ise, istihdam istemi uygun araçlarla duyurulur. Başvurular Oda Merkezinde ve Şubelerde Sekreter üye'nin başkanlığında üç (3) kişiden oluşacak bir değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir.

    Değerlendirme sonucu alınan karar, Şubelerde yönetim kurullarının kararıyla, Oda Merkezinde Oda Sekreterinin yazısı ile Oda Yönetim Kurulu onayına sunulur.

    Atama Koşulu

    Madde 7 - a) Daimi personelin atanmasının yapılabilmesi için ilgili kadronun olması ve bütçede yeterli ödeneğin bulunması,

    b) Geçici personelin atanmasının yapılabilmesi için bütçenin ilgili bölümünde yeterli ödenek bulunması zorunludur.

    Atama

    Madde 8 - Oda Örgütü içinde görev alacak bütün personel, Oda Yönetim Kurulu kararıyla atanır.

    Görevlendirme Şekilleri

    Madde 9 - Oda'da görev alacak personel;

    a) Tam gün çalışma,

    b) Kısmi gün çalışma,

    esaslarına göre görevlendirilebilirler. Atanan personelin ne şekilde görevlendirileceği, atama kararında gösterilir. Kısmi gün çalıştırılacak personelin mali ve özlük haklarıyla, çalışma koşulları sözleşmesinde açık olarak belirtilir. Kısmi gün sözleşmeli olarak çalışacak olan personellerin sözleşmeleri ile yönetmelik arasında fark varsa yönetmelik hükümleri esas alınır.

    İşe Başlama

    Madde 10 - Atanan personelin iş isteme belgesinde gösterdiği adrese durumu ilgili Oda birimlerince taahhütlü olarak tebliğ olunur. Özürsüz olarak tebellüğ tarihinden itibaren onbeş (15) gün içinde işe başlamayanların atanma işlemi kendiliğinden iptal edilmiş sayılır.

    Deneme Süresi

    Madde 11 - Deneme süresi işe her başlayan personele uygulanır. Bu personelden,

    a) Toplu iş sözleşmesi kapsamına girenler, toplu iş sözleşmesinin ilgili maddesindeki süreye,

    b) Kapsam dışı olan personel iş kanunundaki ilgili maddeye uymak zorundadır.

    İşten Ayrılma

    Madde 12 - Sürekli işlerde, belirli veya belirsiz süreli hizmet akdiyle çalışan Oda Personeli, durumu önceden yazılı olarak bildirmek koşuluyla işten ayrılabilir. Bu işlemde;

    a) Toplu iş sözleşmesi kapsamına girenler, sözleşmedeki bildirim öneli süresine,

    b) Kapsam dışı olarak çalışanlar İş Kanunu'ndaki bildirim öneli süresine uymak zorundadır.

    Bildirim öneline aykırı hareket edenler, bildirim öneli süresine ait ücretleri tutarında tazminat ödemek zorundadır. Bu tazminat varsa ayrılan personelin alacağından kesilir. Alacağı bulunmayanlardan hukuken tahsil yoluna gidilir. Oda'nın ayrılma sonucu maruz kaldığı zararlar konusunda ayrıca tazminat isteme hakkı saklıdır. Belirsiz süreli hizmet akdiyle çalışan tüm personelin hizmet akidleri, atamaya yetkili organ tarafından bildirim önerilerine uymak koşulu ile her zaman feshedilebilir.

    Ücret ve Sosyal Hakları

    Madde 13 - Oda personelinin mali hakları, toplu iş sözleşmesi veya (Ek-1)'de belirtilen süreli hizmet akidleriyle düzenlenir.

    Personel Sicilleri

    Madde 14 - Oda personelinin her biri için Merkez Örgütü'nde birer sicil dosyası tutulur. Şubede çalışan personelin sicilleri ayrıca çalıştıkları örgüt biriminde de bulunur.

    Bu dosyalarda aşağıda belirtilen belge ve bilgiler yer alır.

    a) İş isteme kağıdı,

    b) Nüfus kağıdı örneği,

    c) İkametgah belgesi,

    d) Adli sicil belgesi,

    e) Öğrenim belgesi,

    f) Askerlik belgesi,

    g) İstenmişse kefalet belgesi,

    h) Referanslar,

    ı) Yeterli vesikalık fotoğraf,

    j) Evvelce çalıştığı kurumlarla ilgili belge örnekleri,

    k) SSK Bildirgesi,

    l) Sendika üyesi ise üye kayıt fişi sureti,

    m) Sendika üyeliğinden ayrılanların noterce düzenlenmiş istifa belgesi,

    n) Personel ile ilgili yazışmalar,

    Sicil dosyaları, Merkez ve diğer örgüt birimlerinde, Sekreterlerin sorumluluğu altında saklanır.

    Disiplin, Suç ve Ceza

    Madde 15 - Oda personelinin görev, sorumluluk ve davranışlarından suç sayılacak fiilleri, ayrıca bir ceza gerektirse bile disiplin kovuşturmasına tabi tutulur.

    Disiplin kovuşturmaları;

    a) Toplu İş sözleşmesinden yararlanan personel için, toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre oluşturulacak disiplin kurulu,

    b) Kapsam dışı personel için Oda Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Oda Merkez Örgütü Personeli

    Yayın Sorumlu Yazı İşleri Müdürleri

    Madde 16 - Yayın Sorumlu Yazı İşleri Müdürleri, Basın Yayın Yasası'na göre görevli ve yetkili olup, doğrudan Oda Yönetim Kurulu'na bağlı ve sorumludur. Tam gün sözleşme ile çalıştıklarında, Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğünü üstlendiği yayın ile ilgili olarak yayın Sekreter yardımcısı ve gereğinde yayın Teknik Görevlisinin görevlerini de yürütür.

    Oda Sekreter Yardımcıları

    Madde 17 - Oda Sekreter yardımcıları, Oda Sekreterine bağlı ve sorumludur. Oda Sekreter yardımcıları; Yönetmelikler ve Oda Yönetim Kurulu kararları ile tanımlanan Oda'nın örgütlenme, eğitim, yayın v.b. çalışmaları ve Oda Sekreteri tarafından verilen görevleri yürütür.

    Oda Müdürü

    Madde 18 - Oda Müdürü; idari yönden Oda Sekreterine mali yönden Oda Saymanına bağlı ve sorumludur. Oda Müdürünün görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Oda'nın bütün işlerini, kanun, yönetmelik ve Oda Yönetim Kurulu kararları içerisinde yürütmek,

    b) Oda Yönetim Kurulunun vereceği yetkiler içerisinde Odanın temsilciliğini ve sözcülüğünü yapmak.

    c) Oda Yönetim Kurulunca verilecek yetkiye dayanarak, harcama yapabilmek sarf evrakını ita amir olarak imzalayabilmek,

    d) Uzmanlık komisyonu çalışmaları ile ilgili verilecek görevleri yapmak,

    e) Oda, Şube ve İl/İlçe Temsilciliği personelinin çalışmalarını Oda mevzuatı içerisinde programlaştırmak, verimliliğini sağlamak üzere incelemek, izlemek, takip ve kontrol etmek, bu Yönetmelik hükümlerine göre tayin, terfi ve cezalandırma önerilerini yapmak ve sicillerini tutmak,

    f) Oda Sekreteri'nin ve mali konularda da Oda Saymanının vereceği diğer görevleri yapmak,

    Oda Hukuk Danışmanı

    Madde 19 - Oda Hukuk Danışmanı, Oda Sekreterine bağlı ve sorumludur. Oda Hukuk Danışmanı, Odanın ve üyelerinin hukuksal sorunları konusunda danışmanlık yapmak ve Odanın davalarını yürütmekle görevlidirler.

    Oda Danışmanları

    Madde 20 - Oda danışmanları Oda Sekreterine bağlı ve sorumludur. Oda danışmanları uzmanlık alanı ile ilgili olarak (mühendislik, basın, ekonomi, eğitim, sosyoloji, kültürel vb.) Odanın ve üyelerin sorunları konusunda danışmanlık yapar.

    Teknik Görevliler

    Madde 21 - Teknik görevliler, Oda Müdürüne veya Oda Sekreter yardımcılarından birine bağlı ve sorumludurlar. Teknik görevlilerin görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Makina Mühendisliği ile ilgili teknik rapor ve belgeleri düzenlemek, projeleri incelemek ve onaylamak, teknik etütler yapmak, diğer teknik hizmet ve çalışmaları yürütmek,

    b) Görevlendirildiklerinde uzmanlık komisyonlarının çalışmalarına yardımcı olmak

    c) Üyelerin başvurusu durumunda teknik bilgi yönünden danışmanlık yapmak ve üyeleri aydınlatmak,

    d) Kalite ve Yeterlilik belgesi çalışmalarını yürütmek,

    e) Büro Tescil Belgesi çalışmalarını yürütmek,

    f) Oda Müdürü veya bağlı olduğu Oda Sekreter yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

    (Yayın) Teknik Görevlisi

    Madde 22 - (Yayın) Teknik Görevlisi, Yayından Sorumlu Sekreter yardımcısına bağlıdır. (Yayın) Teknik Görevlisinin görevleri şunlardır:

    a) Reklam sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak ve reklam işlerini yürütmek,

    b) Yayının basımında sarf edilen kağıt ile ilgili hesapları tutmak,

    c) Basım için gereken kağıt stokunu takip etmek,

    d) Oda ile matbaa arasındaki irtibatı temin etmek, matbaada yapılması gereken işleri yürütmek,

    e) Yayından sorumlu sekreter yardımcısı ve ilgili yayın ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü tarafından verilen diğer işleri yürütmek.

    Oda Mali Danışmanı

    Madde 23 - Oda Mali Danışmanı, Oda Sekreteri ve Oda Saymanına bağlı ve sorumludur. Odanın mali işlerini takip eder. Oda Denetleme Kurulunun Oda Yönetim Kurulu'na talebi halinde Denetleme Kurulu üyeleri ile birlikte Oda ve Birim denetlemelerinde danışmanlık yapar. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler kanunu kapsamında danışmanlık görevlerini yürütür.

    Muhasebe ve Mali İşler Şef ve Yardımcıları

    Madde 24 - Muhasebe ve Mali İşler Şefi, Oda Müdürüne bağlı ve sorumludur. Muhasebe ve Mali İşler şefinin görevleri şunlardır:

    a) Oda Mali İşler Yönetmeliği ile belli edilen kayıtların tutulması,

    b) Aylık mizan, üç aylık mali rapor ve yıllık bütçe ile yıllık mali raporu hazırlamak,

    c) Vergi, sigorta primi ile yapılması gerekli diğer ödemelere ait beyanname ve belgelerin düzenlenmesi ve zamanında ödenmesini temin etmek,

    d) Oda gelirlerini zamanında tahakkuk ettirilerek bunların tahsili için gerekli işlevleri yapmak, olağan yollardan tahsili mümkün olmayanların yasal yollardan tahsili için ilgili belgeleri Oda Müdürlüğüne vermek,

    e) Oda alacaklarının zaman aşımına uğramasını önlemek,

    f) Oda Yönetim Kurulu üyeleri, personel ve diğer ilgililerin huzur hakkı, aylık ve diğer alacaklarına ait istihdam bordrolarını zamanında hazırlatarak ödenmesini temin için gerekli işlemleri yapmak. Bunlardan Oda'ya tahakkuk etmiş borcu bulunanların mahsubunu temin etmek,

    g) Oda Denetleme Kurulu üyelerinin denetim sonuçlarına göre, kendilerine gerekli açıklamayı istem tarihinden en geç bir (1) gün sonra yapmak, denetim raporlarının gerekleri hakkında Oda Saymanı ve Oda Müdürüne bilgi vermek ve alacağı emre göre icap eden işlemleri yapmak,

    h) Odanın bütün gelir ve giderlerini belgelere dayanarak, Oda Mali İşler Yönetmeliğine ve kurallarına uygun olarak muhasebeleştirmek,

    ı) Oda Müdürünün vereceği diğer işleri yapmak.

    j) Muhasebe ve Mali işlerle ilgili evrak ve belgelerin stoklarını takip etmek basım ve dağıtım işlerini gerçekleştirmek.

    k) Muhasebe ve Mali İşler Şef yardımcısının görevi yukarıda tanımlanan Muhasebe ve Mali İşler Şefinin görevlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak.

    l) Muhasebe ve Mali İşler Şefi en az Lisans düzeyinde eğitim veren ilgili Yüksek Öğretim Bölümlerinden mezun olmalıdır.

    m) Muhasebe ve Mali İşler Şef Yardımcıları en az Ön Lisans düzeyinde eğitim veren ilgili Yüksek Öğretim Bölümlerinden mezun olmalıdır.

    Büro Şefi

    Madde 25 - Büro Şefi, Oda Müdürüne bağlı ve sorumludur. Büro Şefinin görevleri şunlardır:

    a) Oda'nın yazışma işlerini düzenlemek ve yürütmek,

    b) Gelen ve giden evrakın ilgili deftere kaydını yaptırarak zamanında ilgililere verilmesi veya gönderilmesini sağlamak,

    c) Oda Müdürü tarafından havale olunan yazıların evveliyatını ekleyerek ilgililere verilmesini sağlamak,

    d) Emrinde çalışan görevlilerin görev dağıtımını yapmak, bunların çalışmalarını denetlemek, yetişmelerini sağlamak,

    e) Oda arşiv işlerinin usulüne uygun şekilde yürütülmesini temin etmek,

    f) Oda Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    g) Büro Şefi en az Ön Lisans düzeyinde eğitim veren ilgili Yüksek Öğretim Bölümlerinden mezun olmalıdır.

    Muhasebe Görevlileri

    Madde 26 - Muhasebe görevlileri, Muhasebe ve Mali İşler Şefi'ne bağlı ve sorumludur. Muhasebe görevlilerinin görevleri şunlardır:

    a) Oda Mali İşler Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere göre tahsil, tediye ve mahsup fişlerini belgelere dayanarak düzenlemek, yönetmelikle gösterilen defter kayıtları tutmak,

    b) Oda gelirini tahsil etmek, Oda giderlerini ödemek, kasa giriş çıkışlarını yaparak kayıtlarını tutmak,

    c) Yayın reklam gelirlerini takip ederek zamanında tahsil edilmesini sağlamak,

    d) Oda yayın ve projelerinin satışını yapmak,

    e) Üye ödenti kartlarını ve yayın-proje stok kartlarını tutmak, bunları düzenli olarak işlemek,

    f) Birimlerce istenen yayın ve projelerin zamanında gönderilmesini sağlamak, bunları kartlara işlemek,

    g) Yayın satış ve istek fişlerini takip etmek ve kontrolünü yapmak,

    h) Muhasebe ile ilgili evrakların ve kanuni defterlerin usulüne uygun olarak arşivlenmesini sağlamak,

    ı) Mali İşler Şefi'nin vereceği diğer görevleri yapmak.

    j) En az Ticaret Lisesi Mezunu olmalıdır.

    Basın Yayın / Halkla İlişkiler Görevlileri

    Madde 27 - Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Görevlileri Oda Müdürüne veya Oda Sekreter Yardımcısına bağlı ve sorumludurlar. Basın yayın / halkla ilişkiler görevlilerinin görevleri şunlardır:

    a) Odanın kamuoyu oluşturma ve tanıtımına ilişkin plan programlar oluşturmak ve bu yönde çalışmalar gerçekleştirmek.

    b) Odanın diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinin üretken ve olumlu yönde gelişmesine yönelik çalışmalar yapmak ve Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak.

    c) Ülke düzeyinde basın yayın kurum ve kuruluşları ile iletişimin sağlıklı olarak kurulup işlemesini sağlamak. Bu kuruluşlara Oda etkinlik ve çalışmalarını sürekli ve düzenli olarak iletmek.

    d) Şubelerdeki basın yayın ve halkla ilişkiler görevlileri ile koordineli ve verimli bir çalışmayı yaşama geçirmek. Odanın ve Şubelerin etkinliklerinin düzenli olarak kamuoyuna yansıtılmasını sağlamak.

    e) Odanın süreli ve süresiz yayınları ile afiş, broşür vb.'lerinin hazırlanması ve reklamlarına ilişkin çalışmalarını Yayın Teknik Görevlisi ile birlikte gerçekleştirmek.

    f) Oda Müdürü veya Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilen diğer işleri yapmak.

    g) En az Lisans düzeyinde eğitim veren ilgili Yüksek Öğretim Bölümlerinden mezun olmalıdır.

    Yayın Büro Görevlileri

    Madde 28 - Yayın Büro Görevlileri, Yayın Teknik Görevlisine veya Basın Yayın Halkla İlişkiler Görevlilerine bağlıdır. Yayın Büro Görevlilerinin görevleri şunlardır:

    a) Odanın her türlü yayınları ile ilgili yazışmaları yapmak,

    b) Tüm yayınlarla ilgili dizgi ve sayfa düzenlemesi işlerini yapmak,

    c) Yayın arşiv işlerini yürütmek,

    d) Oda süreli yayınlarının abone ve gönderim işlerini yürütmek,

    e) Oda'nın Yayın Teknik Görevlisi veya Basın Yayın Halkla İlişkiler Görevlilerinin verdiği diğer işleri yürütmek.

    f) En az Lise Mezunu olmalıdır.

    Büro Görevlileri

    Madde 29 - Büro Görevlileri, Büro Şefi'ne veya Oda Sekreter yardımcılarından birine bağlı ve sorumludur. Büro görevlilerinin görevleri şunlardır:

    a) Odanın yazışma işlerini yürütmek,

    b) Gelen ve giden evrakın kaydını yaparak, zamanında ilgililere verilmesini veya gönderilmesini sağlamak,

    c) Telefon görüşmelerini idare etmek,

    d) Üyelerin sicil kayıtları ve dosyalarını düzenli bir şekilde tutmak,

    e) Üyelerle ilgili olayları zamanında sicil kayıtlarına geçirmek, dosyalamak, gereken hallerde ilgililere bilgi vermek,

    f) Üye adreslerini düzenli olarak tutmak,

    g) Üye kimlik kartını ve belgelerini düzenlemek,

    h) Oda dışındaki kişilerin başvurularını ilgililere duyurmak,

    ı) Büro görevi ile ilgili dosya, yazışma ve belgelerin arşivlenmesini sağlamak,

    j) Büro Şefi'nin veya bağlı olduğu Oda Sekreter yardımcısının vereceği diğer işleri yapmak.

    k) En az Lise Mezunu olmalıdır.

    Ara Teknik Elemanları

    Madde 30 - Oda'da gerçekleştirilecek etkinlikler için gerekli olan ara teknik elemanının görevleri şunlardır:

    a) Oda Müdürü ve ilgili Teknik Görevlinin teknik ölçüm ve teknik analiz v.b. vereceği teknik işleri yapmak.

    b) En az Meslek Lisesi mezunu olmalıdır.

    Hizmetliler

    Madde 31 - Hizmetliler, Büro Şefi'ne bağlı ve sorumludur. Hizmetlilerin görevleri şunlardır:

    a) Oda'nın sürekli olarak temizliğini yapmak,

    b) Çay, kahve diğer içecekleri hazırlayıp dağıtımını yapmak,

    c) Evrakın iç ve dış dağıtımını yapmak,

    d) Gerektiğinde mutemetlik işlerini görmek,

    e) Yukarıdaki işlerle birlikte Oda mallarını korumak,

    f) Büro Şefi'nin vereceği diğer görevleri yapmak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Şube Örgütü Görevlileri

    Şube Müdürü

    Madde 32 - Şube Müdürü; Şube Sekreteri ve mali işlerden dolayı Şube Saymanına bağlı ve sorumludur.

    Şube Müdürünün görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Şube görevlilerine görev vermek, çalışmalarını denetlemek ve verimliği sağlamak,

    b) Şube görev ve hizmetlerinin aksamadan yürütülmesini temin etmek,

    c) Şube hizmetlerinde gelişme sağlayıcı çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak,

    d) Gerektiğinde teknik hizmetleri yapmak,

    e) Şube uzmanlık komisyonları çalışmalarına gerektiğinde katılmak, komisyon çalışmaları ile ilgili olarak Şube Müdürlüğüne düşen görevleri yapmak,

    f) Sosyal faaliyet ve hizmetleri organize ederek yürütmek,

    g) Şube Sekreteri ile mali konularda şube saymanı ve gereken durumlarda Oda Müdürü tarafından verilen görevleri yapmak.

    Şube Hukuk Danışmanı

    Madde 33 - Şube hukuk danışmanı; şube sekreterine bağlı ve sorumludur. Şube etkinlik alanında şube ve üyelerinin hukuksal sorunları konusunda danışmanlık yapmak ve davaları yürütmekle sorumludur.

    Şube Mali Danışmanı

    Madde 34 - Şube mali danışmanı, Şube sekreterine ve saymanına bağlı ve sorumludur. Şube mali danışmanı, Odanın, Şubenin ve üyelerin mali sorunları konusunda danışmanlık yapar.

    Şube Danışmanları

    Madde 35 - Şube danışmanları, Şube sekreterine bağlı ve sorumludur. Şube danışmanı uzmanlık alanı ile ilgili olarak (Mühendislik, basın-yayın, ekonomi, eğitim, sosyoloji, kültür vb.) konularda Şubenin ve üyelerin teknik sorunları konusunda danışmanlık yapar.

    Şube Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Görevlileri

    Madde 36 - Şube Basın Yayın / Halkla İlişkiler Görevlileri Şube Müdürüne bağlı ve sorumludur. Şube Basın Yayın / Halkla İlişkiler görevlilerinin görevleri şunlardır:

    a) Şubenin kamuoyu oluşturma ve tanıtımına ilişkin öneri programlar hazırlamak ve çalışmalar gerçekleştirmek.

    b) Şubenin diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinin olumlu ve üretken yönde gelişmesine yönelik çalışmalar yapmak.

    c) Basın yayın kurum ve kuruluşları ile iletişimin düzenli olarak kurulup işlemesini sağlamak.

    d) Oda basın yayın görevlileri ile koordinasyonu sağlamak.

    e) Şube ve Oda süreli ve süresiz yayınları ile afiş, broşür vb. her türlü yayının hazırlanması ve reklam çalışmalarını yürütmek.

    f) Şube Müdürünün vereceği diğer işleri yapmak.

    g) En az Lisans düzeyinde eğitim veren ilgili Yüksek Öğretim Bölümlerinden mezun olmalıdır.

    Şube (Yayın) Büro Görevlileri

    Madde 37 - Şube yayın büro görevlileri Şube Basın Yayın ve Halkla İlişkiler görevlisine bağlıdır.

    a) Şube ve Odanın her türlü yayını ile ilgili yazışmaları yapmak.

    b) Tüm yayınlarla ilgili dizgi, sayfa düzenlemesi işlerini yapmak.

    c) Yayın arşiv işlerini yürütmek.

    d) Şube süreli yayınlarının abone ve gönderim işlerini yürütmek.

    e) Şubenin Basın Yayın/Halkla İlişkiler birimlerinin vereceği diğer işleri yapmak.

    f) En az Lise Mezunu olmalıdır.

    Şube Teknik Görevlileri

    Madde 38 - Şube Teknik Görevlileri; Şube Müdürüne bağlı ve sorumludur. Şube Teknik Görevlilerinin görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Makina Mühendisleri ile ilgili teknik rapor ve belgeleri hazırlamak, projeleri incelemek ve onaylamak, teknik etütler yapmak, Şubenin diğer teknik çalışmalarını yürütmek,

    b) Gerektiğinde veya görevlendirildiğinde Şube uzmanlık komisyonlarının danışmanlığını yapmak,

    c) Üyelerin başvurusu durumunda teknik bilgi yönünden danışmanlık yapmak,

    d) Tesisat, araç, vb. projelerinin kontrol vize işlemlerini yapmak,

    e) Oda yayın çalışmalarına katkıda bulunmak,

    f) Basınçlı kaplar, kaldırma makinaları ve benzeri araçların periyodik kontrollerini yapmak,

    g) Bilirkişilik ve ekspertiz hizmetlerini yürütmek,

    h) Kalite ve yeterlilik belgesi çalışmalarını yürütmek,

    ı) Şube müdürünün vereceği diğer işleri yapmak.

    Şube Muhasebe ve Mali İşler Sorumlusu

    Madde 39 - Şube muhasebe ve mali işler sorumlusu, Şube saymanına, Şube Müdürüne bağlı ve sorumludur. Şube muhasebe ve mali işler sorumlusunun görevleri şunlardır:

    Şubenin mali işlemlerini; kanun, yönetmelik, yönetim kurulu kararları, Şube saymanı ve Şube Müdürünün talimatlarına göre zamanında ve eksiksiz olarak yapılması ile görevli olup, her türlü kayıtları tutmak ve veznedarlık işlerini yapmak ve bu Yönetmelik'te Madde 24 ve 26'da belirtilen görevleri Şube hizmetleriyle sınırlı olmak üzere yapmak. En az Ön Lisans düzeyinde eğitim veren ilgili Yüksek Öğretim Bölümlerinden mezun olmalıdır.

    Şube Muhasebe Görevlileri

    Madde 40 - Şube muhasebe görevlileri, Şube Saymanına, Şube muhasebe ve mali işler sorumlusuna; bağlı ve sorumludur. Şube muhasebe görevlilerinin görevleri şunlardır:

    Şube mali işlemlerini; kanun, tüzük, yönetmelik, Şube Müdürünün talimatlarına göre zamanında ve eksiksiz olarak yapılması ile görevli olup, her türlü kayıtları tutmak ve veznedarlık işlerini yapmak ve bu Yönetmelik'te madde 26'da belirtilen görevleri Şube hizmetleriyle sınırlı olmak üzere yapmak.

    En az Ticaret Lisesi Mezunu olmalıdır.

    Şube Büro Görevlileri

    Madde 41 - Şube büro görevlileri, Şube Müdürüne bağlı ve sorumludur. Şube büro görevlilerinin görevleri şunlardır:

    Şube müdürünün yapacağı görev bölümü içerisinde bu Yönetmelik'te madde 29'da belirtilen görevleri Şube hizmetleriyle sınırlı olmak üzere yapmak. En az Lise Mezunu olmalıdır.

    Şube Ara Teknik Elemanları

    Madde 42 - Şubelerde gerçekleştirilecek etkinlikler için gerekli olan ara teknik elemanın görevleri şunlardır:

    a) Şube Müdürü ve ilgili Teknik Görevlinin teknik ölçüm ve teknik analiz v.b.vereceği teknik işleri yapmak.

    b) En az Meslek Lisesi Mezunu olmalıdır.

    Şube Hizmetlileri

    Madde 43 - Şube hizmetlileri, Şube Müdürüne bağlı ve sorumludur. Şube hizmetlilerinin görevleri şunlardır:

    Bu Yönetmelik'te madde 31'de sayılan görevleri, şube hizmetleriyle sınırlı olmak üzere yapmak.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : İl/İlçe Temsilciliği Örgütü Görevlileri

    İl/İlçe Temsilciliği Teknik Görevlileri

    Madde 44 - İl/İlçe temsilciliği Teknik Görevlileri sırasıyla, İl/İlçe Temsilciliği Sekreteri, Şube Sekreteri ve gereken durumlarda Şube Müdürüne bağlı ve sorumludur. İl/İlçe Temsilciliği Teknik Görevlilerinin görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Makina Mühendisleri ile ilgili teknik rapor ve belgeleri hazırlamak, projeleri incelemek ve onaylamak teknik etütler yapmak, İl/İlçe Temsilciliğinin diğer teknik çalışmalarını yürütmek,

    b) Gerektiğinde ve görevlendirildiğinde İl/İlçe Temsilciliği uzmanlık komisyonlarının danışmanlığını yapmak,

    c) Üyelerin başvurusu durumunda teknik bilgi yönünden danışmanlık yapmak,

    d) Tesisat, araç, projelerin kontrol, vize işlemlerini yapmak,

    e) Oda yayın çalışmalarına katkıda bulunmak,

    f) Basınçlı kaplar, kaldırma makinaları ve benzeri araçların periyodik kontrollerini yapmak,

    g) Bilirkişilik ve ekspertiz hizmetleri yürütmek,

    h) İl/İlçe Temsilciliği Sekreteri ve gereken durumlarda Şube Müdürünün vereceği diğer işleri yapmak.

    İl/İlçe Temsilciliği Muhasebe Görevlisi

    Madde 45 - İl/İlçe temsilciliği muhasebe görevlisi sırasıyla, İl/İlçe Temsilciliği sekreteri ve saymanına, Şube saymanına ve gereken durumlarda Şube muhasebe ve mali işler sorumlusuna sorumludur. İl/İlçe Temsilciliği muhasebe görevlisinin görevleri şunlardır:

    İl/İlçe Temsilciliği mali işlemlerini; kanun, tüzük, yönetmelik, yönetim kurulu kararları, İl/İlçe Temsilciliği saymanı, Şube saymanı ve gereken durumlarda Şube muhasebe ve mali işler sorumlusu talimatlarına göre zamanında ve eksiksiz yapılması ile görevli olup, her türlü kayıt işlemleri yapmak ve bu Yönetmelik'te madde 26'da belirtilen görevleri İl/İlçe Temsilciliği hizmetleriyle sınırlı olmak üzere yapmak. En az Ticaret Lisesi Mezunu olmalıdır.

    İl/İlçe Temsilciliği Büro Görevlileri

    Madde 46 - İl/İlçe temsilciliği büro görevlileri; İl/İlçe temsilciliği sekreterine, Şube sekreterine ve gereken durumlarda Şube Müdürüne sorumludur. İl/İlçe temsilciliği büro görevlilerinin görevleri şunlardır;

    İl/İlçe temsilciliği sekreterinin vereceği işler ve bu Yönetmelik'te madde 29'da ve gereğinde madde 26'da belirtilen görevleri İl/İlçe Temsilciliği hizmetleriyle sınırlı olmak üzere yapmak. En az Lise Mezunu olmalıdır.

    İl/İlçe Temsilciliği Ara Teknik Elemanları

    Madde 47 - İl/İlçe Temsilciliklerinde gerçekleştirilecek etkinlikler için gerekli olan ara teknik elemanın görevleri şunlardır:

    a) İl/İlçe Temsilciliği sekreteri ve gereken durumlarda Şube Müdürünün ve ilgili Teknik Görevlinin vereceği teknik işleri yapmak.

    b) En az Meslek Lisesi Mezunu olmalıdır.

    İl/İlçe Temsilciliği Hizmetlileri

    Madde 48 - İl/İlçe Temsilciliği hizmetlileri; İl/İlçe Temsilciliği sekreteri, Şube Sekreteri ve gereken durumlarda Şube Müdürüne bağlı ve sorumludur. İl/İlçe Temsilciliği hizmetlilerinin görevleri şunlardır:

    Bu Yönetmelik'te madde 31'de sayılan görevleri İl/İlçe Temsilciliği hizmetleriyle sınırlı olmak üzere yapmak.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Mesleki Denetim Bürosu Örgütü Görevlileri

    Mesleki Denetim Bürosu Teknik Görevlileri

    Madde 49 - Mesleki denetim bürosu Teknik Görevlileri sırasıyla, mesleki denetim sorumlusuna, Şube sekreteri ve gereken durumlarda Şube Müdürüne bağlı ve sorumludur. Mesleki denetim bürosu Teknik Görevlilerinin görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Makina Mühendisleri ile ilgili teknik rapor ve belgeleri hazırlamak, projeleri incelemek ve onaylamak, teknik etütler yapmak, mesleki denetim bürosunun diğer teknik çalışmalarını yürütmek,

    b) Üyelerin başvurusu durumunda teknik bilgi yönünden danışmanlık yapmak,

    c) Tesisat, araç, projelerin kontrol, vize işlemlerini yapmak,

    d) Basınçlı kaplar, kaldırma makinaları ve benzeri araçları periyodik kontrollerini yapmak,

    e) Bilirkişilik ve ekspertiz hizmetleri yürütmek,

    f) Mesleki denetim sorumlusu ve gereken durumlarda Şube Müdürünün vereceği diğer işleri yapmak.

    Mesleki Denetim Bürosu Büro Görevlileri

    Madde 50 - Mesleki denetim bürosu büro görevlileri; mesleki denetim sorumlusuna, Şube sekreterine ve gereken durumlarda Şube Müdürüne sorumludur. Mesleki denetim bürosu büro görevlilerinin görevleri şunlardır:

    Mesleki denetim sorumlusunun vereceği işleri ve bu Yönetmelik'te madde 26 ve madde 29'da belirtilen görevleri mesleki denetim bürosu hizmetleriyle sınırlı olmak üzere yapmak. En az Lise Mezunu olmalıdır.

    ALTINCI BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Görevleri Yapmada Kurallar

    Madde 51 - Personelin, görevlerini hizmetin gerektirdiği dikkat, uzmanlık ve çabuklukla yerine getirmesi kuraldır. Özellikle mevzuat hükümleri ve amirlerince verilen emirler uyarınca Oda'nın, Oda üyelerinin çıkarlarına uygun hareket etmeye zorunludur.

    Davranışlar

    Madde 52 - Personel, görevlerini yaparken amirlerine, iş arkadaşlarına, Oda üyelerine, diğer ilgililere nazik ve saygılı davranmaya mecburdurlar.

    Devam Zorunluluğu

    Madde 53 - Personelin belli edilen çalışma sürelerinde görevlerinin başında bulunmaları zorunludur.

    Oda Mallarının Korunması

    Madde 54 - Personel hizmet icaplarının gerektirdiği hallerde, kendilerine amirleri tarafından verilen görevleri yapmakla yükümlüdürler. Kabule değer özürlü olmaksızın bunu yerine getirmeyenler disiplin kovuşturmasına tabi tutulur.

    Yarar Sağlama Yasağı

    Madde 55 - Personel, görevlerini yapmak veya yapmamak karşılığı hiçbir kimseden herhangi bir şekilde yarar sağlayamazlar.

    Sır Saklama

    Madde 56 - Personelin görevlerini yaparken öğrendikleri Devlet, Oda, üyeler ve diğer kişiler ile ilgili sırları saklamaları zorunludur. Oda Yönetim Kurulu veya Oda Başkanının izni olmaksızın Oda ile ilgili konularda hiçbir açıklamada bulunamazlar.

    Toplu İş Sözleşmesi

    Madde 57 - Oda Yönetim Kurulu, Toplu İş Sözleşmesi bağlamaya, Oda Örgütü'nün tümü veya belirli işlerini kapsayacak toplu iş sözleşmesi uygulamaya ve bir işyeri için yapılmış toplu iş sözleşmesinin diğer bir iş yerine teşmile ve hizmet akdi olarak uygulamaya yetkilidir.

    Toplu iş sözleşmesinden yararlanan işçiler hakkında bu Yönetmeliğin toplu iş sözleşmesine aykırı hükümleri uygulanamaz.

    Hüküm Olmaması Hali

    Madde 58 - Bu Yönetmeliğin açıklık getirmediği durumlarda toplu iş sözleşmesi ve iş hukuku mevzuatı hükümleri uygulanır.

    Eğitim

    Madde 59 - Bu Yönetmelikte yeralan tüm personel Oda Yönetim Kurulunun belirleyeceği eğitim programları dahilinde örgüt içi eğitime tabi tutulur. Gerektiğinde bu eğitim Oda Yönetim Kurulunun kararı ile herhangi bir Şube yürütücülüğünde de yapılır.

    Yürürlük

    Madde 60 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 61 - Bu Yönetmelik hükümlerini, Oda Yönetim Kurulu yürütür.

    EK - 1

    TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ (TMMOB)

    MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

    TEKNİK GÖREVLİ SÜRELİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

    (...../...../.....-...../...../.....) DÜZENLEYİCİ HÜKÜMLER

    Sözleşmenin Amacı

       Madde 1 - Bu sözleşmenin amacı, ODA'da düzenli ve verimli çalışmayı sağlamak, üretimi ve üretkenliği arttırmak, İŞVEREN ve TEKNİK GÖREVLİ'lerin hak ve çıkarlarını dengelemeyi amaçlamaktadır.

    Kapsam

       Madde 2 - Bu SÖZLEŞME, ODA'da çalışan tüm TEKNİK GÖREVLİLERİ kapsar. Oda birimlerinde Müdür olarak çalışan ODA üyesi mühendisler "TEKNİK GÖREVLİ" kabul edilir.

    Tanımlar

       Madde 3 - Bu sözleşme metni içinde,

       a) TMMOB Makina Mühendisleri Odası "İŞVEREN"

       b) İşverenin, Merkezinde, Şube, İl ve İlçe Temsilciliği ve Mesleki Denetim Büroları, vb. eklenti ve bağlantılarına "ODA BİRİMİ"

       c) Oda birimlerinin tümü "ODA"

       d) Oda düzeyinde hazırlanan işbu sözleşme "SÖZLEŞME"

       e) Teknik görevliler ile işveren birlikte "TARAFLAR" diye adlandırılmıştır.

    Taraflar

       Madde 4 - Bu sözleşme'de TARAFLAR, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, "İŞVEREN", ODA BİRİM'lerinde tam zamanlı çalışan ODA üyesi mühendisler "TEKNİK GÖREVLİ"dir.

    Sözleşmenin Süresi

       Madde 5 - Bu SÖZLEŞME, ...../...../.....-...../...../..... Tarihleri arasındaki süreyi kapsar. Hangi nedenle olursa olsun, sona eren SÖZLEŞME'nin hizmet akdine ilişkin hükümleri yenisi yürürlüğe girinceye dek hizmet akdi olarak sürer.

    İŞİN DÜZENLENMESİNE VE ÇALIŞMA KOŞULLARINA AİT HÜKÜMLER

    Deneme Süresi

       Madde 6 - Deneme süresi 3 aydır. Bu süre içinde TEKNİK GÖREVLİ ve İŞVEREN iş akdini bildirimsiz ve tazminatsız feshedebilir. Ancak TEKNİK GÖREVLİ'lerin çalıştığı günler için ücret ve sosyal hakları saklıdır.

    Çalışma Süreleri

       Madde 7 - Haftalık çalışma süresi 40 saattir. Bu süre haftanın 5 gününe 8'er saat olarak bölünür. TEKNİK GÖREVLİ'lerin çalışma gün ve saatleri ilgili birim Yönetim Kurulları tarafından belirlenir.

    Geçici Görevlendirme

       Madde 8 - İŞVEREN; ODA BİRİMLERİ'nin oluru ile TEKNİK GÖREVLİ'yi bir ODA BİRİMİ'nden diğer bir ODA BİRİMİ'ne geçici olarak görevlendirebilir. Bu görevlendirme süresi yılda en fazla 30 işgünüdür. Bu durum TEKNİK GÖREVLİ'ye yazılı olarak bildirilmelidir. Bildirimde, görevlendirilecek ODA BİRİMİ, geçici görev başlangıç ve bitim tarihleri bulunmalıdır. Ancak, bitimi önceden saptanamayan işlerde, geçici görev süresi uzatılabilir.

    Yıllık Ücretli İzin

       Madde 9 - Yıllık izin yılda 20 işgünüdür. İzinler genelde 1 Haziran - 30 Eylül tarihleri arasında kullanılır. İzin tarihleri TEKNİK GÖREVLİ istekleri ve Oda veya Şube Yönetim Kurullarının onayı ile belirlenir. TEKNİK GÖREVLİ izninin bir bölümünü 1 işgününden az olmamak kaydıyla bölebilir. Yıllık iznin 12 günlük bölümünden vazgeçilemez. Kalan bölümü için zorunluluk durumunda TEKNİK GÖREVLİ'nin yazılı oluru alınmak koşuluyla normal ücreti ödenerek çalıştırılabilir.

    Diğer İzinler

       Madde 10 - Ücretli mazeret izinleri;

       a) TEKNİK GÖREVLİ'nin evlenmesi halinde 7 gün,

       b) Erkek TEKNİK GÖREVLİ'nin karısının doğum yapması halinde 5 gün,

       c) TEKNİK GÖREVLİ'nin anasının, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde 7 gün;

       d) TEKNİK GÖREVLİ'nin isteğine bağlı olarak ayda bir günü geçmemek koşuluyla yılda 7 (yedi) gün ücretli izin verilir. Bu izinler yarımşar gün şeklinde kullanılabilir.

       Ücretsiz izin:

       e) TEKNİK GÖREVLİ'nin yıllık izinlerinin dışında ve yazılı istemi halinde Şube Yönetim Kurulu önerisi ve Oda Yönetim Kurulu onayı ile 60 (altmış) güne kadar ücretsiz izin verilebilir. Bu süreler TEKNİK GÖREVLİ'nin kıdeminden sayılmaz. Yıllık ücretli izin uygulamasında, ücretsiz izin süresi hizmet süresinden düşülür.

    Doğum İzni

       Madde 11 - Bu konuda İş Kanunu hükümleri geçerlidir.

    Ödeme

       Madde 12 - Teknik görevlilere ücretleri tam ve işlenmiş olarak aylık ödenir. Ödeme ile birlikte TEKNİK GÖREVLİ'ye ücret kesintilerini gösterir ücret ödeme belgesi verilir.

    İşin Son Bulması ve İhbar Önelleri

       Madde 13 - Bu konuda İş Kanunu hükümleri geçerlidir.

    MALİ HÜKÜMLER

    Aylık Ücret Zammı

       Madde 14 - a) TEKNİK GÖREVLİ'lere aylık ücretleri ve ücret zamları, ODA BİRİM'lerinin kademelerine görev ve TEKNİK GÖREVLİ'lerin mühendislik yılları dikkate alınarak İŞVEREN tarafından belirlenen ücret aralıkları arasından ODA BİRİMİ olan Şubelerin ücret önerisinin İŞVEREN tarafından onaylanması ile belirlenir. ODA ve ODA BİRİM'lerinde Müdür statüsünde çalışan TEKNİK GÖREVLİ'ler için mühendislik yılları değil de ODA'daki çalışma yılları dikkate alınır.

       1. Kademe ODA BİRİMİ: ODA Merkezi, İŞVEREN'in 1500'ün üzerinde üyesi bulunan Şube statüsündeki ODA BİRİM'leri,

       2. Kademe ODA BİRİMİ: İŞVEREN'in 1500'ün altında üyesi bulunan Şube statüsündeki ODA BİRİM'leri,

       3. Kademe ODA BİRİMİ: İŞVEREN'in İl ve İlçe Temsilciliği statüsündeki ODA BİRİM'leridir. Mühendislik yılları, Okul mezuniyet tarihleri dikkate alınarak belirlenir. Buna göre:

       0-5 Yıl, 6-10 yıl , 10 yıl üzeri, Müdür

       b) Aylık ücret zamları 1 Mart ve 1 Eylül tarihlerinde yılda iki kez yapılır. İŞVEREN tarafından her altı ayda bir kademelere ve mühendislik yıllarına göre belirlenen ücret aralıkları ve TEKNİK GÖREVLİ ücret kararları bu sözleşmenin ekidir.

    İkramiye

       Madde 15 - İŞVEREN, TEKNİK GÖREVLİ'lere yılda 4 maaş tutarında ikramiye vermeyi kabul eder. İkramiyeler Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları sonunda ödenir.

    Taşıt Yardımı

       Madde 16 - İŞVEREN, TEKNİK GÖREVLİ'lere işe geliş-gidişlerini sağlamak amacı ile her ay toplu taşım kartını veya tutarında TL'yi vermeyi kabul eder. İşyerinin bulunduğu kentte toplu taşım uygulaması bulunmaması durumunda, ANKARA T.T.K. rayiç bedeli üzerinden net ödeme yapılır.

    Aylık Gıda Yardımı

       Madde 17 - İŞVEREN, TEKNİK GÖREVLİ'lere SÖZLEŞME süresince her ay için, brüt ........................TL gıda yardımı yapar.

    Kıdem Teşvik İkramiyesi

       Madde 18 - İŞVEREN, yetişmiş TEKNİK GÖREVLİ'lerin ODA'daki sürekliliğini sağlamak amacıyla,

       a) 5 yılını dolduran TEKNİK GÖREVLİ'ye 1 aylık,

       b) 10 yılını dolduran TEKNİK GÖREVLİ'ye 1 aylık,

       c) 15 yılını dolduran TEKNİK GÖREVLİ'ye 1 aylık,

       d) 20 yılını dolduran TEKNİK GÖREVLİ'ye 1 aylık,

       e) 25 yılını dolduran TEKNİK GÖREVLİ'ye 1 aylık,

       çıplak ücretleri tutarında kıdem teşvik ikramiyesini hak kazanma süresinin dolduğu ay başında öder. Bu SÖZLEŞME öncesinde bunu almaya hak kazanan teknik görevlilere SÖZLEŞME öncesi aylık çıplak ücretleri ödenir.

    Ölüm Yardımı

       Madde 19 - İŞVEREN, TEKNİK GÖREVLİ'ler için brüt ücretin bir yıllık toplamı kadar iş kazası ve ölüm durumları için genel kaza sigortası yaptırır.

    Sözleşmenin Yorumu ve Uygulanması

       Madde 20 - Bu SÖZLEŞME'de yer alan sosyal haklar, ücretsiz izinler dışında ödenir. Bu sözleşmeyi yürütmekle İŞVEREN sorumludur.

       Madde 21 - Bu sözleşme 21 maddeden oluşmuş olup, İŞVEREN ve her bir TEKNİK GÖREVLİ'ce ayrı ayrı imzalanarak yürürlüğe girer.

       Bu sözleşmede yer alamayan tüm konularda TMMOB MMO Personel Yönetmeliği geçerli olup, bu sözleşme TMMOB MMO Personel Yönetmeliğinin ekidir.

    Ek -1 ( Değişik ek:131/05/2009-27227 S.R.G. Yön/1.md)

    TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI TEKNİK GÖREVLİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

       Sözleşmenin amacı

       Madde 1 - Bu sözleşmenin amacı, Odada düzenli ve verimli çalışmayı, üretimi ve üretkenliği arttırmayı, işveren ve teknik görevlilerin hak ve çıkarlarını dengelemeyi, teknik görevlilerin sosyal, ekonomik ve kültürel düzeylerini yükseltmeyi, çağın gereklerine uygun ücretlendirmeyi, sosyal güvenliğin, iş ve işçi sağlığının gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını amaçlamaktadır.

       Kapsam

       Madde 2 - Bu Sözleşme, Odada çalışan tüm teknik görevlileri kapsar. Oda birimlerinde Müdür olarak çalışan Oda üyesi mühendisler teknik görevli kabul edilir.

       Tanımlar

       Madde 3 - Bu sözleşme metni içinde,

       a) TMMOB Makina Mühendisleri Odası "İşveren",

       b) İşverenin, Merkezi, Şube, İl ve İlçe Temsilciliği ve Mesleki Denetim Büroları ve benzeri eklenti ve bağlantılarına "Oda Birimi",

       c) Oda birimlerinin tümü "Oda",

       d) Oda düzeyinde hazırlanan işbu sözleşme "Sözleşme" diye adlandırılırlar.

       Taraflar

       Madde 4 - Bu Sözleşmede, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, işveren, Oda birimlerinde tam zamanlı çalışan Oda üyesi mühendisler teknik görevlidir.

    İŞİN DÜZENLENMESİNE VE ÇALIŞMA KOŞULLARINA AİT HÜKÜMLER

       Deneme süresi

       Madde 5 - Deneme süresi 2 aydır. Bu süre içinde teknik görevli ve işveren iş akdini bildirimsiz ve tazminatsız feshedebilir. Ancak teknik görevlilerin çalıştığı günler için ücret ve sosyal hakları saklıdır.

       Çalışma süreleri

       Madde 6 - Haftalık çalışma süresi 40 saattir. Bu süre haftanın 5 gününe 8'er saat olarak bölünür.

       Geçici görevlendirme

       Madde 7 - İşveren; Oda birimleri'nin oluru ile teknik görevliyi bir Oda biriminden diğer bir Oda birimine geçici olarak görevlendirebilir. Bu görevlendirme süresi yılda en fazla 30 işgünüdür. Bu durum teknik görevliye yazılı olarak bildirilmelidir. Bildirimde, görevlendirilecek oda birimi, geçici görev başlangıç ve bitim tarihleri bulunmalıdır. Ancak, bitimi önceden saptanamayan işlerde, geçici görev süresi uzatılabilir.

       Yıllık ücretli izin

       Madde 8 - Teknik görevlilerin yıllık izinleri aşağıdaki gibidir;

       1 - 10 yıl arası (10. yıl dahil); 22 iş günü,

       10 yıl üzeri 26 iş günüdür.

       İzinler genelde 1 Haziran - 30 Eylül tarihleri arasında kullanılır. İzin tarihleri teknik görevli istekleri ve Oda veya Şube yönetim kurullarının onayı ile belirlenir. Teknik görevli izninin bir bölümünü 1 işgününden az olmamak kaydıyla bölebilir. Yıllık iznin 14 günlük bölümünden vazgeçilemez. Kalan bölümü için zorunluluk durumunda teknik görevlinin yazılı oluru alınmak koşuluyla normal ücreti ödenerek çalıştırılabilir.

       Diğer izinler

       Madde 9 - Ücretli mazeret izinleri;

       a) Teknik görevlinin evlenmesi halinde 7 gün,

       b) Erkek teknik görevlinin karısının doğum yapması halinde 5 gün,

       c) Teknik görevlinin anasının, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde 7 gün,

       d) Teknik görevlinin çocuğunun evlenmesi halinde 2 gün,

       e) Teknik görevlinin isteğine bağlı olarak ayda bir günü geçmemek koşuluyla yılda 7 gün, ücretli izin verilir. Bu izinler yarımşar gün şeklinde kullanılabilir.

       Ücretsiz izin

       Madde 10 - Teknik görevlinin yıllık izinlerinin dışında ve yazılı istemi halinde Şube Yönetim Kurulu önerisi ve Oda Yönetim Kurulu onayı ile 60 (altmış) güne kadar ücretsiz izin verilebilir. Bu süreler teknik görevlinin kıdeminden sayılmaz. Yıllık ücretli izin uygulamasında, ücretsiz izin süresi hizmet süresinden düşülür.

       Doğum izni

       Madde 11 - Doğum yapan teknik görevliye doğum öncesi ve sonrası toplam 120 gün ücretli izin verilir. Doğum izni sonunda göreve başlayan teknik görevliye 6 ay süre ile günde iki kez 1,5 saatlik süt izni verilir. Teknik görevlinin istemi halinde bu izin bir defada günde 3 saat olarak kullanılabilir.

       Ödeme

       Madde 12 - Teknik görevlilere ücretleri tam ve işlenmiş olarak aylık ödenir. Ödeme ile birlikte teknik görevliye ücret kesintilerini gösterir ücret ödeme belgesi verilir. Teknik görevliye isteği halinde ücretlerinden kesilmek üzere 15 gün önce aldığı net ücretin %50'sini geçmemek kaydıyla her ayın 15'inden itibaren ücret avansı verilir.

       İşin son bulması ve ihbar önelleri

       Madde 13 - İş Kanunu hükümleri geçerlidir.

    MALİ HÜKÜMLER

       Ücret ve ücret artışları

       Madde 14 - a) Teknik görevli taban ücretleri Oda birimlerinin kademelerine göre Oda Yönetim Kurulu (OYK) tarafından belirlenir. Taban ücret ve halen uygulanmakta olan ücretlerdeki artışlar, Oda Genel Kurulunun OYK'na verdiği yetki çerçevesinde şube yönetim kurullarının önerisi doğrultusunda 6'şar aylık periyotlarda OYK tarafından yeniden belirlenir.

       1. Kademe Oda Birimi: Oda merkezi, Ankara, İstanbul ve İzmirdeki şube statüsündeki Oda birimleri,

       2. Kademe Oda Birimi: Diğer şube statüsündeki Oda birimleri,

       3. Kademe Oda Birimi: İşverenin il ve ilçe temsilciliği statüsündeki Oda birimleridir.

       b) Odaya yeni istihdam edilecek bir teknik görevli, en az istihdam edileceği Oda birimindeki taban ücret ile işe başlatılacaktır.

       c) İstihdam edilecek teknik görevlinin taban ücretine;

       1. Aşağıda formülle hesap edilen deneyim puanı (%) oranında ücret ilave edilir.

       Deneyim Puanı = Mühendislik Yaşı * 0,25

       2. Yabancı dil bilmesi ve Kamu Personeli Dil Sınavından (KPDS) 70 ve üzerinde puan alarak belgelemesi durumunda her dil için taban ücretine %10 oranında ücret ilave edilir. Halen çalışmakta olan teknik görevli de bu maddede belirtilen koşulları sağlar ise ücretine yukarıda belirtilen oranda ilave yapılır.

       3. Akademik olarak yüksek lisans yapan teknik görevlinin taban ücretine %5, doktora yapan teknik görevlinin taban ücretine %10 oranında ücret ilave edilir. Halen çalışmakta olan teknik görevli de yüksek lisans veya doktora yapar ise bu teknik görevlinin ücretine yukarıda belirtilen oranda ilave yapılır.

       4. Yapacağı işin niteliğine uygun niteliklere sahip olan teknik görevlinin taban ücretine, Şube Yönetim Kurulunun önerisi Oda Yönetim Kurulunun onayı ile %30'u geçmeyecek oranlarda ücret ilavesi yapılır. Halen çalışmakta olan bir teknik görevliye, yaptığı işin niteliğine uygun nitelikleri sağlaması ve geliştirmesi durumunda bu madde uygulanır.

       İkramiye

       Madde 15 - İşveren, teknik görevlileri yılda 4 maaş tutarında ikramiye vermeyi kabul eder. İkramiyeler Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları sonunda ödenir.

       Taşıt yardımı

       Madde 16 - İşveren, teknik görevlileri işe geliş-gidişlerini sağlamak amacı ile her ay toplu taşım kartını veya bedelini vermeyi kabul eder. İşyerinin bulunduğu kentte toplu taşım uygulaması bulunmaması durumunda, Ankara T.T.K. rayiç bedeli üzerinden net ödeme yapılır.

       Aylık gıda yardımı

       Madde 17 - İşveren, teknik görevlilere Sözleşme süresince her ay için, 3. kademe Oda biriminin taban ücretinin %20'si tutarında brüt gıda yardımı öder.

       İzin yardımı

       Madde 18 - İşveren, yıllık izne çıkan teknik görevliye yılda bir kez haziran ayında bulunduğu Oda biriminin taban ücretinin %10'u tutarında brüt izin yardımı öder.

       Giyim yardımı

       Madde 19 - İşveren, teknik görevliye yılda bir kez ocak ayında bulunduğu oda biriminin taban ücretinin %10'u tutarında brüt giyim yardımı öder.

       Çocuk yardımı

       Madde 20 - İşveren, teknik görevlinin çocukları için Devlet Memurları Kanun'unda belirtilen esaslar tutarında çocuk yardımı öder.

       Hastalık yardımı

       Madde 21 - İşveren; raporlu teknik görevlinin SSK'dan alacağı iş göremezlik ödeneğini teknik görevliden tahsil ederek, o aya/güne ait ücretini tam olarak öder.

       Evlenme yardımı

       Madde 22 - İşveren, teknik görevlinin evlenmesi durumunda belgelemek koşuluyla evliliğinin ilk yılında teknik görevliye bulunduğu Oda biriminin taban ücretinin %20'si tutarında brüt evlenme yardımı öder.

       Doğum yardımı

       Madde 23 - İşveren, teknik görevlinin veya eşinin doğum yapması ve belgelemesi koşuluyla teknik görevliye doğumdan sonraki ilk ay bulunduğu oda biriminin taban ücretinin %20'si tutarında net doğum yardımı öder.

       Kreş yardımı

       Madde 24 - İşveren, teknik görevlinin etüde ve kreşe verdiği her çocuk için belgelemek koşuluyla, her ay teknik görevliye bulunduğu Oda biriminin taban ücretinin %5'i tutarında brüt kreş yardımı öder.

       Ölüm yardımı

       Madde 25 - 1. İşveren, teknik görevlinin bakmakla yükümlü olduğu eşi, çocuğu, anne ve babasının ölümü halinde ve belgelemek koşuluyla teknik görevliye ölümden sonraki ilk ay bulunduğu Oda biriminin taban ücretinin %20'si tutarında net ölüm yardımı öder.

       2. İşveren, teknik görevliler için brüt ücretin bir yıllık toplamı kadar iş kazası ve ölüm durumları için genel kaza sigortası yaptırır.

       Mesleki risk ve sorumluluk tazminatı

       Madde 26 - İşveren, teknik görevliye ücretinin %10'u oranında mesleki sorumluluk tazminatı ödenir.

       Kıdem teşvik ikramiyesi

       Madde 27 - İşveren, yetişmiş teknik görevlilerin Odadaki sürekliliğini sağlamak amacıyla,

       a) 5 yılını dolduran teknik görevliye 1 aylık,

       b) 10 yılını dolduran teknik görevliye 1 aylık,

       c) 15 yılını dolduran teknik görevliye 1 aylık,

       d) 20 yılını dolduran teknik görevliye 1 aylık,

       e) 25 yılını dolduran teknik görevliye 1 aylık,

       çıplak ücretleri tutarında kıdem teşvik ikramiyesini hak kazanma süresinin dolduğu ay başında öder. Bu Sözleşme öncesinde bunu almaya hak kazanan teknik görevlilere Sözleşme öncesi aylık çıplak ücretleri ödenir.

       Sözleşme ekleri

       Madde 28 - Oda bünyesinde kurulan ve kurulabilecek MİEM, PBK, Ege Kalmem, AKM, Merkez Laboratuvarı, Periyodik Kontrol Muayene Kuruluşu ve benzeri alt birimlerin işleyişi gereği teknik görevliler ile yapılan sözleşmeler bu sözleşmenin ekidir.

       Sözleşmenin yorumu ve uygulanması

       Madde 29 - Bu Sözleşmede yer alan sosyal haklar, ücretsiz izinler dışında ödenir. Bu sözleşmeyi yürütmekle işveren sorumludur.

       Madde 30 - Bu sözleşme 30 maddeden oluşmuş olup, işveren ve her bir teknik görevlice ayrı ayrı imzalanarak yürürlüğe girer. Bu sözleşmede yer alamayan tüm konularda 4857 sayılı İş Kanunu ve TMMOB MMO Personel Yönetmeliği geçerli olup, bu sözleşme TMMOB MMO Personel Yönetmeliğinin ekidir.

    **Diğer Ekleri Görmek İçin Resmi Gazeteye Bakınız.**

    Mevzuat Kanunlar