ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

   

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

    Resmi Gazete Tarihi: 19/02/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24676

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu personeli disiplin amirlerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda ücret ve mali haklar dışında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilen personeli kapsar.

    Kurumda istihdam edilen yerli ve yabancı uzmanlar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 124 üncü maddesi ve aynı Kanunun değişik 134 üncü maddesi gereğince, 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Kurum : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

    Başkan : Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanını,

    Personel: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu asli ve sürekli hizmetlerinde istihdam edilen ve ücret ve mali haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeli, ifade eder.

    Disiplin Amirleri

    Madde 5 - Kurum personelinin disiplin ve üst disiplin amirlerine ekli listede yer verilmiştir.

    En Üst Disiplin Amiri

    Madde 6 - Başkan, Kurumda görevli bütün personelin en üst disiplin amiridir. Bu sıfatla, haiz bulunduğu uyarma, kınama ve aylıktan kesme disiplin cezası vermeye ilişkin bütün yetkilerini her derecedeki personel hakkında doğrudan kullanabilir.

    Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

    Madde 7 - Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 8 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

    EK LİSTE

    ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PERSONELİ DİSİPLİN AMİRLERİ

    PERSONELİN GÖREV UNVANI DİSİPLİN AMİRİ ÜST DİSİPLİN AMİRİ

    --------------------------------------           --------------------        ------------------

    Daire Başkanı        Başkan

    Başkan Danışmanı       Başkan

    Grup Koordinatörü       Daire Başkanı     Başkan

    Grup Başkanı       Grup Koordinatörü     Daire Başkanı

    Enerji Uzmanı       Grup Başkanı     Daire Başkanı

    Enerji Uzman Yardımcısı        Grup Başkanı     Daire Başkanı

    Avukat       Grup Başkanı     Daire Başkanı

    Kurul Danışmanı        Başkan

    Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanı        Başkan

    Özel Büro Müdürü       Başkan

    Özel Büro Müdür Yardımcısı        Özel Büro Müdürü     Başkan

    Özel Büro Müdürlüğünde Gör. Diğer Per.    Özel Büro Müdür Yrd.    Özel Büro Müdürü

    Daire Başkanlığında Görevli Diğer Per.    Grup Başkanı    Daire Başkanı

    Savunma Uzmanı       Başkan

    Savunma Uzmanlığında Görevli Personel Savunma Uzmanı    Başkan

    İrtibat Büro Müdürü       Başkan

    İrtibat Büro Müdürlüğünde Görevli Per.     İrtibat Büro Müdürü    Başkan

    Mevzuat Kanunlar