ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

   

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

    Resmi Gazete Tarihi: 19/02/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24676

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu personeli sicil amirlerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda ücret ve mali haklar dışında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilen personeli kapsar.

    Kurumda istihdam edilen yerli ve yabancı uzmanlar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 112 inci maddesi ile 08/09/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Kurum : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

    Başkan : Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanını,

    Personel: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu asli ve sürekli hizmetlerinde istihdam edilen, ücret ve mali haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeli, ifade eder.

    Sicil Amirleri

    Madde 5 - Kurum personelinin birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirlerine ekli listede yer verilmiştir.

    Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

    Madde 6 - Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, 657 sayılı Devlet

    Memurları Kanunu ile Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

    EK LİSTE

    ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PERSONELİ SİCİL AMİRLERİ

    PERSONELİN GÖREV UNVANI     1. SİCİL AMİRİ     2. SİCİL AMİRİ     3. SİCİL AMİRİ

    --------------------------------           --------------------       -----------------       --------------

    Daire Başkanı          Başkan

    Başkan Danışmanı        Başkan

    Grup Koordinatörü        Daire Başkanı     Başkan

    Grup Başkanı          Grup Koordinatörü     Daire Başkanı    Başkan

    Enerji Uzmanı           Grup Başkanı    Daire Başkanı    Başkan

    Enerji Uzman Yardımcısı       Grup Başkanı    Daire Başkanı    Başkan

    Avukat           Grup Başkanı    Daire Başkanı    Başkan

    Kurul Danışmanı           Başkan

    Basın ve Halkla İ. Danışmanı       Başkan

    Özel Büro Müdürü       Başkan

    Özel Büro Müdür Yardımcısı        Özel Büro Müdürü    Başkan

    Özel Büro Müd.de Gör. Diğer Per.        Özel Büro Müdür Yrd.     Özel Büro Müdürü    Başkan

    Daire Baş.da Görevli Diğer Per.        Grup Başkanı    Grup Koordinatörü    Daire Başkanı

    Savunma Uzmanı        Başkan

    Savunma Uzmanlığında Görevli Per.       Savunma Uzmanı Başkan

    İrtibat Büro Müdürü       Başkan

    İrtibat Büro Müd.de Görevli Per.        İrtibat Büro Müdürü Başkan

    Mevzuat Kanunlar