PTT BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI YÖNETMELİĞİ

    PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetmeliği

    PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü

    Resmi Gazete Tarihi: 19/02/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24676

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı'nın idaresi ile üyelerinin sosyal güvencelerine katkıda bulunacak sosyal yardım ve hizmetlerin yerine getirilmesine ilişkin hükümleri düzenler.

    Sandığın merkezi Ankara'dadır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu yönetmelik, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünde ve P.T.T.'nin %50 ve daha fazla hissesine sahip olduğu iştirak ve şirketlerinde çalışan personelden; P.T.T. Biriktirme ve Yardım Sandığına üye olanlar hakkında uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 4157 sayılı Posta Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan;

    PTT: T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünü,

    Sandık: Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı'nı,

    Üye: T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünde ve PTT'nin %50 ve daha fazla hissesine sahip olduğu iştirak ve şirketlerinde çalışan personelden Sandığa aidat yatıranları,

    Delege: Genel Kurul toplantılarında Sandık üyelerini temsil etmek üzere, üyeler arasından üç yıl için seçilenler ile Sandığa üye olan PTT Genel Müdürü ve Genel Müdür yardımcıları, Sandık Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini,

    Genel Müdürlük: PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Müdürlüğünü,

    Genel Müdür: PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Müdürünü,

    Personel: PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Müdürlüğünde çalışanları,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Sandığın Organları

    Genel Kurul

    Madde 5 - Genel Kurul, Sandığa üye olan PTT Genel Müdürü ve Genel Müdür yardımcıları, Sandık Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile 150 delegeden oluşur.

    Genel Kurul Toplantısı

    Madde 6 - Genel Kurul her yıl en geç Nisan ayının sonuna kadar Yönetim Kurulunca belirlenecek bir günde Ankara'da toplanır.

    Ancak, Yönetim Kurulunca gerekli görülmesi halinde Genel Kurul Ankara dışında da toplanabilir.

    Genel Kurul toplantı günü, yeri, gündemi ile ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının yapılacağı gün ve gündemi delegelere duyurulur.

    Genel Kurulun toplanma yeter sayısı, delege tam sayısının yarıdan bir fazlasıdır.

    İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, Genel Kurul delege yeter sayısı aranmadan en geç 30 Mayıs'a kadar İkinci Genel Kurul Toplantısı yapılır.

    Mevcut delegelerin 1/3 ünün imzasını taşıyan önergeler Genel Kurul tarafından görüşülüp karara bağlanmak zorundadır.

    Ancak, Sandığın tasfiyesi ve kapatılması hususundaki tekliflerin delegelerin 3/4'ünün Genel Kurulda hazır bulunması ve iştirak edenlerin 4/5 ünün teklife olumlu oy vermesi gerekir.

    Her delegenin bir oy hakkı vardır. Oylar delegeler tarafından bizzat kullanılır. Vekaletle oy kullanılamaz.

    Kararlar çoğunlukla alınır.

    Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

    Madde 7 - Genel Kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Sandığın işlem ve hesaplarıyla mali durumu hakkındaki Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulunun verecekleri raporları inceleyerek karar bağlamak,

    b) (Değişik bend: 10/09/2002 - 24872 S. R.G. Yön./1. md.) Sandığın bilanço ve kar-zarar hesapları ile kara iştirak oranını onaylamak,

    c) Yönetim Kurulunun bir yıllık icraat ve faaliyetleri ile harcamalarını inceleyip ibrası hakkında karar almak,

    d) Yönetim kurulunca veya delegelerin 1/3'ü tarafından verilen önergeler ile belirlenen gündemi karara bağlamak,

    e) Sandığın mal varlığının işletilmesi, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlara ilişkin konularda Yönetim Kurulu veya üyelerce teklif edilen hususları karara bağlamak,

    f) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerini seçmek ve huzur hakkını belirlemek,

    g) Sandığın gerek idaresini ve gerekse amaçlarının gerçekleştirmesini teminen yönetmelikler çıkarmak ve bu yönetmeliklerde değişiklik yapmak,

    Yönetim Kurulunca yapılacak taşınmaz mal alımları için, Sandığın edinebileceği taşınmazlar sandık mal varlığı içerisindeki 1 yıllık bütçe rakamını aşamaz ve bütçe rakamı hazır değerlerin %10 unu geçemez.

    Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

    Madde 8 - Yönetim ve Denetim kurullarınca gerekli görülmesi veya mevcut delege sayısının en az 50 temsilci tarafından imzalanmış önerge verilmesi halinde Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından, olağanüstü toplantıya çağırılır.

    Olağanüstü toplantılarda gündem dışında başka bir konu görüşülemez.

    Başkanlık Divanı

    Madde 9 - Genel Kurula başkanlık etmek üzere delegeler tarafından açık oy ile yapılan seçimde oyların çoğunluğunu alan 1 başkan 2 katip üye seçilerek Başkanlık Divanı oluşturulur.

    Başkanlık Divanının Görevleri

    Madde 10 - Başkanlık Divanının görevleri aşağıda belirtilmiştir:

    a) Genel Kurul toplantısında çoğunluğun olup olmadığının tespiti için delege yoklaması yapar.

    b) Gerekli çoğunluk sağlandığı takdirde, varsa önergeleri de ilave ederek gündem maddelerinin görüşülmesini yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütür.

    c) Genel Kurulun huzur ve sükununu sağlar.

    d) Genel Kurulda yapılan görüşmeler ve alınan kararları tutanağa geçirir. Tutanak, Başkanlık Divanı tarafından imzalanarak bir nüshası Yönetim Kuruluna verilir.

    e) Genel Kurulca yapılacak seçimleri tasnif eder ve sonuçlarını açıklar.

    Yönetim Kurulu

    Madde 11 - Yönetim Kurulu sekiz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Yönetim Kurulunun en az 4 üyesi fakültelerin hukuk, işletme, mühendislik, maliye, muhasebe, eğitim ve benzeri bölümlerinden mezunlar arasından olmak üzere Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir. Yönetim Kurulu için sekiz de yedek üye seçilir. Oyların eşitliği halinde kura çekilir.

    Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından gizli oyla bir Başkan, bir de başkan vekili seçer.

    Yönetim Kurulu Toplantıları

    Madde 12 - Yönetim Kurulu ayda en az bir kez toplanır. Gerektiğinde Başkan tarafından bunun dışında da toplantıya çağrılabilir.

    Yönetim Kurulunun görüşme yeter sayısı altıdır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır. Altı üye ile yapılan toplantılarda karar nisabı dörtten aşağı olamaz.

    Kararlar, yazılı ve altları görüşmeye katılan üyeler tarafından imzalanmış olduğu halde noterce onaylanmış deftere yapıştırılır.

    Toplantıya katılan üye çekimser kalamaz. Karara muhalif üye gerekçesini açıkça yazarak kararı imzalar.

    Denetim Kurulu üyeleri oylamaya katılmamak şartıyla toplantıda bulunabilirler.

    Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

    Madde 13 - Sandık Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Genel Kurulca verilen kararların gereğini yerine getirmek ve bu Yönetmelikte öngörülen hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili kararları almak, uygulamak ve uygulatmak, Sandık hesap ve işlemlerini incelemek, gerek görmesi halinde uzmanlara inceletmek, gelir ve giderlerini takip etmek,

    b) Sandığın amacını gerçekleştirmek üzere sosyal yardım ve hizmetler ile bir yıl içerisinde yapacakları faaliyetlere ayıracağı harcamalarla bu harcamaların kaynaklarını gösteren çalışma programını hazırlamak,

    c) Yönetmeliğin öngördüğü esasları hazırlamak,

    d) Çalışacak personel sayısını belirlemek, atamak, işlerine son vermek ve bunların çalışmalarını denetlemek,

    e) (Değişik bend: 10/09/2002 - 24872 S. R.G. Yön./2. md.) Genel Müdürlük tarafından hazırlanacak senelik bilanço, kar-zarar hesabını ve mali bilanço ile o yıla ait kara iştirak oranını inceleyerek karara bağlamak,

    f) (Değişik bend: 10/09/2002 - 24872 S. R.G. Yön./2. md.) Senelik bilanço, kar-zarar hesapları ile yıllık çalışma programı, mali rapor sonuçları ve Denetleme Kurulu raporlarının delegelere ve Yönetmelikte belirtilen birimlere toplantı tarihinden en az onbeş gün önce gönderilmesini sağlamak,

    g) Genel Müdür ve diğer personelin aylık, ücret, tazminat, ikramiye, sosyal yardım gibi özlük haklarını ve harcırahlarını belirlemek.

    Yönetim Kurulu Üyeliğinden Çekilmiş Sayılma

    Madde 14 - Herhangi bir nedenle Sandık üyeliğinden ayrılan veya görevi başında bulunduğu halde, mazereti olmaksızın en çok üst üste üç veya bir yılda toplam olarak beş toplantıya katılmayan üye, Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır. Yerine ilk sıradaki yedek üye gelir.

    Temsil Yetkisi

    Madde 15 - PTT Biriktirme ve Yardım Sandığını, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkanın özürlü olduğu hallerde Başkan Vekili, her ikisinin özürlü olduğu hallerde ise Yönetim Kurulunca belirlenen bir üye temsil eder.

    Sandığın hukuki sorumluluğunu gerektirecek ve yükümlülük doğuracak her türlü evrak, belge ve sözleşmelerin Yönetim Kurulunca yetkili kılınan iki kişi tarafından imzalanması gerekir, imzaya yetkili kişilerle bunların öncelik sıraları Yönetim Kurulunca saptanır ve bir sirkülerde belirtilir.

    Yönetim Kurulunun İbra Edilmeme Hali

    Madde 16 - Yönetim Kurulunun ibra edilmemesi halinde Genel Kurul Yönetim ve Denetim kurullarını seçer. Yeni seçilen kurullar ise ibra edilmemeyi gerektiren konuları en geç dört ay içinde inceler veya inceleterek yasaya aykırı bir eylem tespit edildiği takdirde yargıya intikal etmesini sağlar.

    Denetim Kurulu

    Madde 17 - Denetim Kurulu; dördü asil, dördü yedek olmak üzere Genel Kurulca gizli oyla üç yıl için seçilir. Denetim Kurulu üyeleri aralarından bir Başkan seçer. Herhangi bir nedenle Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılanların yerine ilk sırada bulunan yedek üye getirilir.

    Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

    Madde 18 - Denetim Kurulu üyeleri, Sandığın bütün işlemlerini, hesaplarını ve defterlerini, her türlü gelir ve giderlerini bu Yönetmelik ve mevzuat esaslarına göre inceleyip kontrol ederek gördükleri hususları 2 ayda bir raporla Yönetim Kuruluna bildirirler. Düzenleyecekleri yıllık raporlarını Genel Kurula sunarlar.

    Huzur Hakkı

    Madde 19 - (Değişik madde: 13/11/2004-25642 S.R.G. Yön/1.mad) *1* Sandık Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine görev yaptıkları dönemlerde yürürlükte olan asgari ücretin neti huzur hakkı olarak ödenir.

    Teftiş

    Madde 20 - Yönetim Kurulunun talep etmesi ve PTT Genel Müdürünün uygun görmesi halinde PTT müfettişleri Sandık işlemlerini denetlerler.

    Genel Müdür

    Madde 21 - Genel Müdür, Sandık Yönetim Kurulu tarafından atanır. Genel Müdür olarak atanacak kişide, işletme, maliye, iktisat, hukuk, bankacılık, mühendislik, muhasebe ve benzeri alanlarda yönetici kademesinde en az 5 yıl deneyim ve 4 yıllık yüksek öğrenim görmesi şartları aranır.

    Sandık Genel Müdürü, Sandığı, Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı mevzuatına, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına göre yönetir. Taşıt Kanununa ve diğer tüm yasalara ve bunlarda yapılacak değişikliklere tümü ile uymayı ve bunların kendisi hakkında uygulanmasını kabul ve taahhüt eder.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Sandığın Gelirleri ve Üyelik

    Faaliyet Alanları

    Madde 22 - Sandık, amacını gerçekleştirebilmek için;

    a) Taşınır ve taşınmaz mallar alabilir, satabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, işletebilir veya rehin ve ipotek tesis edebilir, aracılık yapabilir, hizmet alımlarında bulunabilir,

    b) Şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilir, bono, tahvil, hisse senedi ve ortak payları satın alabilir, satabilir, devredebilir,

    c) Karşılıklı ve karşılıksız borçlanmada bulunabilir,

    d) Üyelerinin birikimlerini T.C. bankalarında Türk parası veya döviz olarak değerlendirebilir,

    e) Bankacılık ve sigortacılık faaliyetlerinde bulunabilir,

    f) Bu Yönetmeliğin 37 nci maddesinin (B) fıkrasında belirtilen hizmetleri yapabilir,

    g) İhracat ve ithalat yapabilir,

    h) Genel Kurulca uygun görülecek diğer faaliyetlerde bulunabilir.

    Ancak, faaliyet konularını gerçekleştirilmesi için yapılacak harcamalar, kullanılacak fonlar, sosyal yardım ve hizmetlerin yerine getirilmesine engel olmayacak şekilde yıllık programlarla belirlenir.

    Sandığın Gelirleri

    Madde 23 - Sandığın gelirleri;

    a) Üye olan personelden alınacak aidattan,

    b) Taşınır ve taşınmazların satış, kira ve işletmesinden elde edilecek gelirlerden,

    c) Sandık mevcudunun faizleri, teberrulardan elde edilecek gelirlerden,

    d) Şirket, iştirak ve ticari işletmeler ile bunların devir ve kiralamalarından elde edilecek gelirlerden,

    e) Diğer gelirlerden,

    oluşur.

    Sandık Adına Kesilen Paralar

    Madde 24 - Sandık adına kesilen aidatlar ve borç ödemeleri, PTT Genel Müdürlüğünce Sandığın bu amaçla açılmış olan posta çeki hesabına aktarılır.

    Sandık Üyeliği

    Madde 25 - Üyelik, ilk aidatın kesildiği tarihte başlar.

    Üye Aidatı

    Madde 26 - Aidat, Emekli Sandığına tabi üyelerin emekli keseneğine esas aylık matrahının %5'i, Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi üyelerin ise sosyal sigorta keseneğine esas matrahının %3'ü oranında kesilir.

    Üyelikten Ayrılma ve Çıkarılma

    Madde 27 - Üyelikten Ayrılma:

    a) Üyelikten ayrılmak isteyenler yazılı başvuru tarihinden, PTT'den ayrılanlar, görevden ayrılış tarihinden itibaren Sandık üyeliğinden ayrılmış sayılırlar.

    (Değişik paragraf: 10/09/2002 - 24872 S. R.G. Yön./3. md.;Değişik paragraf: 13/11/2004-25642 S.R.G. Yön/2.mad) *1* İstifa suretiyle Sandık üyeliğinden ayrılanlara yedek akçeden ayrılan hisseden alacağı pay ödenmez. Diğer alacaklarının tamamı ödenir. İstifa ettiği yıla ait yedek akçe de ilgiliye ödenmez.

    (Değişik paragraf: 10/09/2002 - 24872 S. R.G. Yön./3. md.) Bilançolar hazırlanmadan önce maddi duran varlıklara Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilecek yeniden değerleme oranı uygulanır.

    b) Üyelikten Çıkarılma:

    Yapılacak bildirime rağmen aylık aidat ve borç taksitlerini ödemeyen üyeler, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır ve kar payı eklenmeksizin birikmiş aidatları ödenir.

    Üyeliğe Yeniden Giriş

    Madde 28 - PTT'den ayrılanlardan yeniden PTT'de görev alanlar ile üyelikten çıkanlar, başvuruda bulundukları takdirde yeniden üye olurlar.

    Üyelikten çıkarılanların yeniden üyeliğe alınması ise Yönetim Kurulu kararına bağlıdır.

    Üyeliğe yeniden girişte de üyelik hakları Sandığa son giriş tarihindeki ilk aidatları kesildiğinde başlar.

    Ücretsiz İzne Ayrılan Üye

    Madde 29 - Sandık üyesi iken askerlik, doğum veya sair nedenlerle ücretsiz izne ayrılan üyeler, birikmiş aidatlarını almak suretiyle Sandıkla ilişiğini kesebileceği gibi birikmiş aidatlarını almadan üyeliklerini dondurabilirler.

    Üyeliğini donduranlar, izin dönüşü göreve başlamaları halinde Sandıkla ilişikleri devam eder.

    Ayrıca bu üyeler PTT'de yeniden göreve başladıkları tarihten itibaren 2 ay içinde başvurdukları takdirde, üyeliğe ara verdikleri süreye ait aidatlarını yasal faizi ile birlikte toptan veya taksitlerle ödemek suretiyle borçlanabilirler.

    Borçlanma faizi oranı, Sandık aidatlarının yıllık kar payı oranlarına kıyasla Sandık Yönetim Kurulunca belirlenir.

    Zamanaşımı

    Madde 30 - Sandık üyeliğinden istifa etmek suretiyle ayrılanların borçları, varsa birikmiş aidatlarından düşülür. Ayrılış tarihinden itibaren beş yıl içerisinde alınmayan alacaklar Sandığa gelir kaydedilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Sosyal Yardım ve Hizmetler

    Sandığın Yapacağı Yardımlar

    Madde 31 - Sandık, üyelerine veya ölümlerinde mirasçılarına bir defada ve toptan olarak, emeklilik yardımı, ölüm yardımı ve maluliyet yardımı yapar.

    Bu yardımlarla ilgili olarak Yönetmelikte yer almayan hususlar esaslarla belirlenir.

    Emeklilik Yardımı

    Madde 32 - En az 1 yıl Sandık üyesi olup, üyeliği devam edenlerden;

    a) (Değişik bend: 10/09/2002 - 24872 S. R.G. Yön./5. md.) T.C. Emekli Sandığı Kanunu veya Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri gereğince emekliye ayrılanlara,

    b) Üyenin ölümü halinde,

    c) Kendi isteği olmaksızın yasal düzenlemeler nedeniyle Sandık üyeliği sona erenlere, emeklilik yardımı ödenir.

    d) (Ek bend: 13/11/2004-25642 S.R.G. Yön/3.mad) *1* Yeniden değerleme artışlarının %50 sinin emekli olan üyelere ödenmek üzere üye hesaplarına intikâl ettirilerek.

    (Değişik fıkra: 10/09/2002 - 24872 S. R.G. Yön./5. md.) Emeklilik yardımı, üye aidatları birikimi ve bilançoda kesinleşen kar paylarından oluşur.

    Üyenin borçları hesaplanan yardım tutarından düşülerek tahsil olunur.

    Aylık Bağlanması

    Madde 33 - (Değişik madde: 10/09/2002 - 24872 S. R.G. Yön./6. md.)

    Sandıktan emeklilik yardımı almak suretiyle ayrılanlar, ödeme tarihinden sonraki üç ay içerisinde aldıkları yardımın her yıl Yönetim Kurulunca belirlenecek olan kısmını Sandığa bıraktıkları takdirde Ek Emeklilik Yardımı Hesaplama Esaslarına göre emekli aylığına hak kazanırlar.

    Ölüm Yardımı

    Madde 34 - Sandık üyesinin ölümü halinde yasal mirasçılarına, emeklilik yardımından ayrı olarak son ödediği aidata esas maaşın 10 katı ölüm yardımı net olarak ödenir.

    Sandık üyesine, eşinin ölümünde son ödediği aidata esas maaşının 5 katı, çocuğunun ölümünde 3 katı ölüm yardımı net olarak ödenir.

    Maluliyet Yardımı

    Madde 35 - Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar kanunları gereğince malulen emekliye ayrılan veya toplu ödeme yapılan üyelere, emeklilik yardımından ayrı olarak emekliye ayrıldıkları tarihteki son ödediği aidata esas maaşının 8 katı tutarı maluliyet yardımı net olarak ödenir.

    Afet Yardımı

    Madde 36 - Afete maruz kalan üyelere, zarara uğradıklarını, resmi kurum ve kuruluşlardan belgelemeleri, belge tarihi itibari ile 3 ay içerisinde Sandığa ibraz etmeleri koşuluyla, son ödediği aidata esas maaşının 3 katı kadar afet yardımı ödenir.

    Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler

    Madde 37 - A) Sandığın üyelerine yapacağı sosyal yardımlar şunlardır:

    a) Ölüm yardımı,

    b) Emeklilik yardımı,

    c) Maluliyet yardımı,

    d) Yönetim Kurulu Kararı ile afet yardımı,

    B) Sandığın üyelerine yapacağı sosyal hizmetler şunlardır:

    a) Borç Verme Fonu Usul ve Esaslarına göre borç vermek,

    b) Konut Edindirme Fonu Usul ve Esaslarına göre toplu veya bireysel kredi vermek, konut yaptırmak ve bu amaçla arsalar satın almak, yaptıracağı konutları üyelerine peşin veya ipotek karşılığında devretmek,

    c) Üye çocukları için kreş, anaokulu, öğrenci yurdu açmak, öğrenim bursu vermek, dinlenme tesisleri kurmak, satın almak, kiralamak, emekli olan üyeleri için bakımevleri açmak,

    d) Üyeleri için kampanyalar düzenlemek.

    Sosyal yardım ödemeleri Sandığın öncelikli faaliyetidir. Sandık varlığının yeterli bölümü kullanılabilir nitelikte değerler olarak tutulur.

    Üye Rezervinin Belirlenmesi

    Madde 38 - (Değişik madde: 10/09/2002 - 24872 S. R.G. Yön./7. md.)

    Ticari bilançolarının çıkarılmasından sonra mali bilanço ve rapor hazırlanır. Mali rapora göre tesbit edilecek kar paylarının hesaplanmasında kullanılacak kara iştirak oranları; Genel Kurulca onaylandıktan sonra üye hesaplarına geçirilir ve kar kesinlik kazanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 13 üncü maddesinin (e) ve (f) bentleri bu tanım doğrultusunda değerlendirilir.

    Üyenin üyelikten ayrılış yılına ait kar payı ertesi yıl Genel Kurulun onayından sonra ödenir. Tesbit edilen kardan üyelerin o yıla ait birikimlerinin %20'sine kadar yedek akçe ayrılabilir. Genel Kurul kararı ile emekliye ayrılanlara emeklilik yardımlarının %20 sine kadar bu yedek akçeden ek ödeme yapılabilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Son Hükümler

    Yapılacak Düzenlemeler

    Madde 39 - Genel Kurulca verilen yetkiye istinaden Yönetim Kurulunca;

    a) PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Borç Para Verme Fonu Esasları,

    b) PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Üyelerine Yapılacak Sosyal Yardımlar ile İlgili Esaslar,

    c) PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Delege Seçimi ve Genel Kurullara İlişkin Esaslar,

    d) PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Emeklilik Yardımı Hesaplama Esasları,

    e) PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Personel Çalıştırma Esasları,

    f) Malzeme Alım ve Satım Esasları,

    g) Genel Kurulca ihtiyaç duyulan diğer düzenlemeler,

    hazırlanarak yürürlüğe konulur.

    Geçici Maddeler

    Geçici Madde 1 - (Mülga madde: 13/11/2004-25642 S.R.G. Yön/4.mad) *1*

    Geçici Madde 2 - (Ek madde: 10/09/2002 - 24872 S. R.G. Yön./9. md.;Mülga madde: 13/11/2004-25642 S.R.G. Yön/4.mad) *1*

    Tasfiye sonrası yapılan Olağanüstü Genel Kuruldan sonraki ilk seçimli Olağan Genel Kurul toplantısı Nisan 2005 tarihinde yapılır.

    Yürürlük

    Madde 40 - Bu Yönetmelik hükümleri 09/12/2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 41 - Bu Yönetmelik hükümlerini PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulu yürütür.

    EK-1

    1 OCAK 1995 TARİHİNDEN İLERİYE DOĞRU BU TARİHTEKİ ÜYE BİRİKİMLERİNE UYGULANACAK FAİZ EMSALLERİ

    I NO.LU EMSAL TABLOSU

    _____________________

    YILLAR   EMSALLER

    _______   _________

    1      1.120000

    2      1.254400

    3      1.404929

    4      1.573519

    5      1.762341

    6      1.973822

    7      2.210680

    8      2.475962

    9      2.773077

    10      3.105846

    11      3.478547

    12      3.895973

    13      4.363489

    14      4.887108

    15      5.473561

    16      6.130388

    17      6.866034

    18      7.689959

    19      8.612754

    20      9.646284

    21      10.803838

    22      12.100298

    23      13.552334

    24      15.178614

    25      17.000047

    26      19.040053

    27      21.324859

    28      23.883842

    29      26.749903

    30      29.959891

    31      33.555077

    32      37.581687

    33      42.091489

    34      47.142468

    35      52.799564

    36      59.135511

    37      66.231773

    38      74.179585

    39      83.081135

    40      93.050871

    41      104.216975

    42      116.723012

    43      130.729773

    44      146.417345

    45      163.987427

    EK-2

    EMEKLİ YARDIMI HESABI EMSAL TABLOSU

    II NO.LU EMSAL TABLOSU

    _______________________

    YILLAR   EMSALLER

    _______   _________

    1      0.581738

    2      1.233285

    3      1.963018

    4      2.780317

    5      3.695692

    6      4.720914

    7      5.869159

    8      7.155198

    9      8.595559

    10      10.208763

    11      12.015551

    12      14.039157

    13      16.305591

    14      18.844002

    15      21.687021

    16      24.871200

    17      28.437480

    18      32.431720

    19      36.905265

    20      41.915633

    21      47.527247

    22      53.812253

    23      60.851463

    24      68.735376

    25      77.565357

    26      87.454940

    27      98.531269

    28      110.936760

    29      124.830909

    30      140.392355

    31      157.821172

    32      177.341455

    33      199.204166

    34      223.690406

    35      251.114992

    36      281.830527

    37      316.231932

    38      354.761498

    39      397.914616

    40      446.246107

    41      500.377376

    42      561.004400

    43      628.906664

    44      704.957199

    45      790.133804

    Mevzuat Kanunlar