TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ A.Ş. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIŞI PERSONEL YÖNETMELİĞİ

   

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 09/03/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24690

    BİRİNCİ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş. (TEMSAN) bünyesinde çalışan kapsam dışı personelin, niteliklerini, istihdam şeklini, şirkette bir göreve ilk defa açıktan atanmayı, personelin eğitimi ile görev ve görev yerlerinin değiştirilmesini, çalışma şartlarını, ödev, sorumluluk, hak ve yasakları, aylıklarını, ödeneklerini ve diğer mali hükümlerini düzenler.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş. (TEMSAN) bünyesinde çalıştırılan kapsam dışı personel hakkında uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 9 uncu maddesine ve Şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Temsan: Türkiye Elektromekanik Sanayii Anonim Şirketini,

    b) İşveren: Temsan'ı,

    c) Şirket: Temsan'ı,

    d) Genel Müdürlük: Temsan Merkez Teşkilatını,

    e) İşveren Vekili: 1475 sayılı İş Kanununun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen tanıma uygun görev alanları,

    f) Personel: Kapsam dışı personeli,

    g) İşyeri: Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı ve Temsan'a bağlı fabrikaları,

    h) Yönetim Kurulu: Temsan'ın Yönetim Kurulunu,

    i) Kapsam dışı personel: Hizmet akdi ile çalışan ve Toplu İş Sözleşmesi'ne tabi olmayan personeli,

    j) Fabrika: Şirketin sahibi bulunduğu fabrikaları,

    k) Ücret skalası: Personelin kıdemine göre görev kadro derecesinde alacağı ücret ve bu derecelerin kademeleri arasındaki miktarı,

    l) Görev Kadro Derecesi: Personelin görev unvanını gösteren dereceyi,

    m) Ücret Kademesi: Personelin öğretim ve hizmet süresine göre tespit edilecek ücretinin bulunduğu yeri,

    n) Kıdem: Personelin şirkette veya mesleği ile ilgili olarak şirket dışındaki hizmet sürelerini,

    o) Aday: İşe yeni alınan ve deneme süresinde çalıştırılan kişiyi,

    p) Kıstelyevm: Ödemelerde gündelik ücretlerin saate dönüştürülmesi ya da çalışılan günlere göre ödeme yapılmasını, ifade eder.

    İKİNCİ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM : Personelin Atanması ve Nitelikleri

    Personelin Atanması ve Nitelikleri

    Madde 5 - Genel Müdür Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları, Fabrika Müdürleri, Savunma Uzmanı ve Fabrika Müdür Yardımcılarını atamaya şirket Yönetim Kurulu, diğer görevlere atamaya şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür yetkilidir.

    Müşterek kararname ile atanacakların dışında kalan personelin atanmalarında aranacak şartlar:

    a) Genel Müdür Müşaviri: En az lisans seviyesinde bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuş olmak, asgari 10 yıllık bir iş tecrübesine sahip olmak.

    b) Hukuk Müşaviri: Özel kanunlara göre Avukatlık ruhsatına sahip bulunmak ve bir kuruluşta Hukuk Müşavirliği, Avukatlık veya Serbest Avukatlık görevlerinde beş yılını doldurmuş olmak.

    c) Daire Başkanı (Teknik): En az lisans seviyesinde mühendislik eğitimi veren bir yükseköğretim kurumundan mezun ve asgari 10 yıllık bir iş tecrübesine sahip olmak. (Geçerli bir lisan bilenler tercih edilir)

    d) Daire Başkanı (İdari): En az lisans seviyesinde bir yükseköğretim kurumundan mezun ve asgari 10 yıllık bir iş tecrübesine sahip olmak. (Geçerli bir lisan bilenler tercih edilir)

    e) Fabrika Müdürü: En az lisans seviyesinde mühendislik eğitimi veren bir yükseköğretim kurumundan mezun ve asgari 10 yıllık bir iş tecrübesine sahip olmak. (Geçerli bir lisan bilenler tercih edilir)

    f) Savunma Uzmanı: Özel kanunda belirtilen hükümlere göre atama yapılır.

    g) Fabrika Müdür Yardımcısı (Teknik): En az lisans seviyesinde mühendislik eğitimi veren bir yükseköğretim kurumundan mezun ve asgari 8 yıllık bir iş tecrübesine sahip olmak. (Geçerli bir lisan bilenler tercih edilir)

    h) Fabrika Müdür Yardımcısı (İdari): En az lisans seviyesinde bir yükseköğretim kurumundan mezun ve asgari 8 yıllık bir iş tecrübesine sahip olmak. (Geçerli bir lisan bilenler tercih edilir)

    i) Müdür (Teknik): En az lisans seviyesinde mühendislik eğitimi veren bir yükseköğretim kurumundan mezun ve asgari 5 yıllık bir iş tecrübesine sahip olmak. (Geçerli bir lisan bilenler tercih edilir)

    j) Müdür (İdari): En az lisans seviyesinde bir yükseköğretim kurumundan mezun ve asgari 5 yıllık bir iş tecrübesine sahip olmak. (Geçerli bir lisan bilenler tercih edilir)

    k) Uzman: En az lisans seviyesinde bir yükseköğretim kurumundan mezun ve asgari 3 yıllık bir iş tecrübesine sahip olmak.

    l) Şef (Teknik): En az Meslek Lisesi veya dengi okul mezunu olmak, en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak ve bu sürenin en az iki yılını postabaşılık görevinde geçirmiş olmak.

    m) Şef (İdari): En az Lise veya dengi okul mezunu olmak, en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak ve bu sürenin en az iki yılını şirkette geçirmiş olmak.

    n) Sivil Savunma Uzmanı: En az ön lisans seviyesinde bir yükseköğretim kurumundan mezun olmak. Konu ile ilgili Sivil Savunma Eğitimi almış, asgari 5 yıllık bir iş tecrübesine sahip olmak.

    o) Koruma Amiri: En az Lise düzeyinde öğrenim görmüş olmak ve asgari 3 yıllık bir iş tecrübesine sahip olmak.

    p) Koruma Amir Yardımcısı: En az Lise veya dengi okul mezunu olmak ve asgari 3 yıl koruma grup şefi olarak çalışmış olmak.

    r) Koruma Grup Şefi: En az Lise veya dengi okul mezunu olmak ve asgari 3 yıl koruma görevlisi olarak çalışmış olmak.

    s) Koruma Görevlisi: En az Lise veya dengi okul mezunu olmak. 22/07/1981 tarihli ve 2495 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulamasına ilişkin Yönetmelikte belirtilen şartları taşımak.

    Yukarıda sayılan görevlerin dışındaki kadrolara atamalarda görevlere uygun tahsil ve tecrübe gibi nitelikler aranır.

    İKİNCİ BÖLÜM : İstihdam Şekli

    İstihdam Şekli

    Madde 6 - Şirket hizmetleri; sürekli, kısmi zamanlı gün (part - time) ve geçici olarak çalıştırılan personel eliyle gördürülür.

    a) Sürekli çalıştırılan görevliler: Şirket işlerinin gerektirdiği asli ve sürekli işleri yapmak üzere ve kapsam dışı statüde olmak üzere görevlendirilen,

    b) Kısmi zamanlı (part - time) çalıştırılan görevliler: İhtiyaç üzerine özel anlaşmalarla temin edilip, kısmi zamanlı gün (part - time usulü) çalıştırılan,

    c) Geçici olarak çalıştırılan personel: Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmetlerde çalıştırılan ve daimi işçi olmayan, kimselerdir.

    Üç İstihdam Şekli Dışında Personel Çalıştırılamayacağı

    Madde 7 - Şirket, 6 ncı maddede yazılı üç istihdam şekli dışında personel çalıştıramaz.

    ÜÇÜNCÜ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM : Personel Alımı, Sınav Komisyonları, Atamalarda İşe Başlama Süresi, Deneme Süresi

    Personel Alımı

    Madde 8 - Açıktan atama yoluyla personel alımları, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecek Özürlüler Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecek Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliği ile Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler için Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik uyarınca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılacak sınavda başarılı olanlar arasından, söz konusu yönetmeliklerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ve Türkiye İş Kurumunca şirkete gönderilen adaylar arasından, görev ve hizmetin niteliği dikkate alınarak yapılacak sınav sonucu başarı sırasına göre işe alınır.

    Sınav Komisyonları

    Madde 9 - Sınav Komisyonları; Genel Müdürlük ve Fabrikalarda dört kişiden az olmamak koşuluyla, Personel İdari İşler ve Eğitim Daire Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile oluşturulur.

    Atamalarda İşe Başlama Süresi

    Madde 10 - Şirkette ilk defa bir göreve atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın on beş gün içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar bir yıl süreyle şirkette istihdam edilemezler. Bunların belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı taktirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.

    Bu on beş günlük sürenin başlangıcı atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinin ertesi günüdür.

    Deneme Süresi

    Madde 11 - Açıktan atanan personel, işe başlama tarihinden itibaren otuz gün süre ile denemeye tabi tutulur. Ancak bu süre Toplu İş Sözleşmelerinde belirtilen süre kadar uzatılabilir.

    Bu süre içinde başarısız olanların hizmet akitleri Şirket tarafından bildirimsiz feshedilir.

    İKİNCİ BÖLÜM : Personelin Eğitimi, Takdir ve Ödül

    Personelin Eğitimi

    Madde 12 - Hizmet içi eğitim şirket personelinin işleriyle ilgili pratik ve teorik bilgilerinin arttırılması, kendilerine beceriler kazandırılması, davranışlarının olumlu yönde geliştirilmesi ve TSE (Türk Standartları Enstitüsü) - ISO (Uluslararası Standart Organizasyonu) - EN (Avrupa Standardı) Kalite Sistemi gereği zorunlu olan ve bu suretle hizmette verim ve etkenlik sağlayan çalışmalardır.

    Hizmet içi eğitiminden beklenen amaçlar ve bu amaçlara ulaşabilmek için izlenecek yolları gösteren bir eğitim politikası tespit edilir. Bu politika çerçevesinde, diğer birimlerin görüşü alınmak suretiyle Personel İdari İşler ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca uzun vadeli eğitim planları yapılır.

    Eğitim konularını, eğitilecek personeli, eğitim görevlilerini, eğitim yerini, süresini araç ve gereçlerini belirtmek ve bu maksatla yapılacak faaliyetlerin gerçek maliyetlerini hesap ederek yeterli ödeneği ayırmak suretiyle eğitim planının bir yıl içinde uygulanabilecek kısımlarını gösteren bir eğitim programı hazırlanır.

    Personel İdari İşler ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan yıllık eğitim programı, Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer.

    Genel Müdürlük, personelin genel ve meslek bilgilerini, deneyimlerini ve görgülerini arttırmak amacıyla kurslar ve seminerler düzenler veya başka kurumlarca açılacak kurs ve seminerlere personelin katılmasını sağlar. Gerektiğinde aynı amaçlarla yurt içine veya yurt dışına staj, eğitim ve seminer için personel gönderebilir.

    Takdirname

    Madde 13 - Görevinde olağanüstü gayret ve çalışma ile başarı sağlayan personele, Şirkette atamaya yetkili amirler tarafından takdirname verilebilir.

    Takdirnamenin bir kopyası personelin özlük dosyasında saklanır.

    Ödül

    Madde 14 - Genel Müdürlük işyerlerinde görev yapıp, olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları görülen personele ilgili amirin teklifi Genel Müdürün onayı ile bir mali yıl içinde bir aylıkları tutarını aşmamak üzere ödül verilebilir. Bunlardan uygun görülenlere Genel Müdürün teklifi ve Şirket Yönetim Kurulunun onayı ile iki aylıkları tutarında daha ödeme yapılabilir.

    Bu maddeye göre bir mali yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, şirketin fiili kadro mevcudunun yüzde ikisinden fazla olamaz.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Personelin Görev ve Görev Yerinin Değiştirilmesi, Atamalarda Görev Yerine Hareket ve İşe Başlama Süresi, Terhis Edilenlerin Göreve Dönmeleri

    Personelin Görev ve Görev Yerlerinin Değiştirilmesi

    Madde 15 - Şirket, görev ve grup eşitliği gözetmeden kazanılmış hak ve gruplarıyla personeli bulundukları kadro ve gruplara eşit veya daha üst, şirket içinde aynı veya şirket bünyesinde başka işyerindeki diğer kadro ve gruplara naklen atayabilir.

    Ancak, aile birimini muhafaza etmek bakımından yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi personelin atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması yada teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere yer değiştirme iptal edilebilir.

    Karşılıklı Olarak Yer Değiştirme

    Madde 16 - Şirketin başka başka yerlerde bulunan aynı sınıf ve kariyerindeki personeli, görev yolluğu talep etmemek koşuluyla karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirince uygun bulunmasına bağlıdır.

    Atamalarda Görev Yerine Hareket ve İşe Başlama Süresi

    Madde 17 - Naklen veya yer değiştirme suretiyle;

    a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

    b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, izleyen iş günü içinde, işe başlamak zorundadırlar.

    Ancak, savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılmış ise, Bakanlar Kurulunun tespit ettiği süre dikkate alınır.

    Yukarıdaki süreler;

    a) Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan personel için iznin veya geçici görevin bitimi,

    b) Görevi icabı hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunanlar için devrin sona ermesi, tarihinde başlar.

    Terhis Edilenlerin Görevlerine Başlamaları

    Madde 18 - Hazarda eğitim ve manevra maksadıyla veya seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan personelin terhislerinde, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde başvurmaları halinde başvuru tarihinden itibaren 15 gün içinde göreve başlatılırlar.

    DÖRDÜNCÜ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM . Çalışma Şartları

    Çalışma Şartları

    Madde 19 - Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personel için çalışma süresi; haftada 5 gün çalışma, 2 gün tatil esasına göre düzenlenir. Normal çalışma süresi haftada 45 saat olup yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesinde farklı hüküm bulunması halinde Toplu İş Sözleşmesindeki hükümler uygulanır.

    Çalışma saatleri işyerlerinin ve ünitelerin özellikleri dikkate alınarak Genel Müdürlükçe tespit edilir.

    Mevsim ya da iş gereklerinden doğacak zorunluluk hallerinde, çalışma saatleri Genel Müdürlükçe yeniden düzenlenebilir.

    Çalışılmadığı halde, aşağıda belirtilen haller çalışılmış gibi sayılır;

    a) Yıllık ücretli izinler ile ücretli mazeret izinleri.

    b) Sosyal Sigortalar Kurumunca muayene edilmek amacıyla viziteye çıkış saatleriyle muayene edilmek üzere ikamet ettiği mahalden bir başka şehir merkezindeki sağlık kuruluşuna havale edildiği takdirde, havale edildiği gün ile onu takip eden ilk gün.

    c) Sosyal Sigortalar Kurumunca verilmiş veya onaylanmış hastalık izinleri.

    d) Kadın personele, doğumdan önce ve sonra verilen hastalık izinleri.

    e) Emzikli kadın personele, çocuklarına süt vermeleri için belirlenen süreler.

    f) İşyerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan daha çok tatil edilmesi sonucu olarak, personelin yeniden işe başlaması şartıyla, çalışmadan geçirdiği zamanın 15 günü.

    g) Hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri.

    BEŞİNCİ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM : Ödev, Sorumluluk, Hak ve Yasaklar

    Sadakat

    Madde 20 - Şirket personeli, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve Kanunlarına sadakatle bağlı kalmak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarını sadakatle uygulamak zorundadırlar.

    Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık

    Madde 21 - Şirket personeli, görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar.

    Personel her durumda şirketin menfaatlerini korumak mecburiyetindedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve Kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler.

    Personelin Görev ve Sorumlulukları

    Madde 22 - Şirket personeli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.

    Amir Durumunda Olan Personelin Görev ve Sorumlulukları

    Madde 23 - Şirket personeli amiri oldukları işyeri ve hizmet birimlerinde Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, mahiyetindeki personeli yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumludurlar.

    Kişisel Sorumluluk ve Zarar

    Madde 24 - Şirket personeli, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Şirket malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Personelinin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu şirket zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili personel tarafından rayiç bedel üzerinden ödenmesi esastır.

    Mal Bildirimi

    Madde 25 - Amir durumunda olan veya bu duruma yeni atanan şirket personeli ile işyerlerindeki satın alma işleriyle ilgili personel kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi verirler.

    İKİNCİ BÖLÜM : Genel Haklar

    Uygulamayı İsteme Hakkı

    Madde 26 - Şirket personeli 1475 sayılı İş Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi hükümleri ile bu yönetmelikte tayin ve tespit olunup yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahiptirler.

    Güvenlik

    Madde 27 - Kanunlarda ve işbu yönetmelikte yazılı haller dışında şirket personelinin işine son verilemez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz.

    Emeklilik

    Madde 28 - Şirket personelinin 1475 sayılı İş Kanunu, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda yazılı belirli şartlar içinde emeklilik hakları vardır.

    Çekilme

    Madde 29 - Şirket personeli yürürlükteki 1475 sayılı İş Kanunu ile bu yönetmelikte belirtilen esaslara göre işlerinden çekilebilirler.

    Müracaat, Şikayet ve Dava Açma

    Madde 30 - Personel, şirketle ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat, amirleri veya işveren vekili tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptir.

    Müracaat ve şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirinden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır.

    İzin

    Madde 31 - Şirket personeli yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesinde gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptir.

    Yıllık İzin Kullanılışı

    Madde 32 - Yıllık izinlerin kullanılışında işin aksamaması esastır. Yıllık izinler, iş durumu ve personelin istekleri göz önüne alınarak yetkili amirler tarafından kararlaştırılan tarihlerde tam olarak veya bir bölümü 12 günden az olmamak şartı ile bölünmek suretiyle kullanılabilir. Ancak personelin mazeretine istinaden talebi halinde ve izin vermeye yetkili amirince uygun görülmesi halinde 12 günden az izin kullandırılabilir.

    Bir çalışma yılına karşılık yıllık izin, sonraki çalışma yılında kullanılır. Ancak istek halinde ve yıllık izinden düşülmek kaydı ile yılını tamamlamamış fakat 6 aydan fazla çalışmış ve yeni işe girenlere bir defaya mahsus olmak üzere 12 iş günü izin verilebilir.

    Yıllık ücretli izinlerin hak edildiği tarihten itibaren bir yıl içinde kullanılması esastır. Ancak iş durumu sebebi ile yıllık ücretli iznin kullanılmadığı hallerde son iki yılın izni son yıl içinde birlikte veya duruma göre kullanılabilir. Gelecek yıllara ait izin kullanılamaz.

    Yıllık İzin Programlarının Hazırlanması ve Onayı

    Madde 33 - İş durumu ve personelin istekleri göz önünde bulundurularak birim amirleri, izin süresince yerlerine bakacak personeli belirlemek suretiyle izin programını hazırlar ve uygulamaya koyar. Toplu izin kullandırılması halinde ise yıllık ücretli izinler yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre kullandırılacak şekilde hazırlanarak Personel İdari İşler ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bildirilir. İlgili Başkanlık listelere uygun olarak izin programını hazırlar ve Genel Müdürlüğün onayına sunar.

    Zaruri hallerde izin programında değişiklik yapılması durumunda aynı yolla Genel Müdürlüğe bilgi sunulur.

    İzin Vermeye Yetkili Merciler

    Madde 34 - Yıllık izin programına uygun olarak Genel Müdür Yardımcıları ile Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı olan birim amirleri ve Fabrika Müdürüne Genel Müdür, diğer personele Genel Müdür Yardımcıları tarafından, Fabrika personeline Fabrika Müdürü tarafından izin verilir.

    Günlük ve mazeret izinleri Genel Müdürlükçe aksine talimat verilmeyen hallerde Daire Başkanları ve Fabrika Müdürleri tarafından verilir.

    İzin Formu ve İzne Ayrılış

    Madde 35 - Personelin izin hakkı hesaplanarak izin formları Personel Müdürlüğünce iki nüsha olarak doldurulur. Gerekli imzalar tamamlandıktan sonra bir nüshası ilgili personele verilir. Diğer nüshası Personel Müdürlüğünde kalır.

    İzine ayrılacak personel izni geçireceği yerdeki açık adresini izin formuna yazmak zorundadır.

    İzin formu yetkili merci tarafından imzalanmadan ve belirtilen izne başlama tarihinden önce personel görevden ayrılamaz.

    İzin Dönüşü

    Madde 36 - İzin kullanan personel izinden döndüğünde, göreve başlayış tarihi ilgili amiri tarafından Personel Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. (Günlük yoklamalar yazılı bildirim olarak kabul edilir)

    İzinli personel, zorunlu nedenlerle ve hizmetine ihtiyaç duyulması halinde izin vermeye yetkili mercilerce göreve çağrıldıkları zaman hemen dönmek zorundadır.

    Geri çağrılma nedeni ile iznini tam olarak kullanamayan personel iş durumunu aksatmamak koşulu ile geri kalan iznini uygun tarihte kullanabilir.

    Zorunlu nedenlerle izinden çağrılan personele, TEMSAN Yolluk Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Ücretsiz İzinler

    Madde 37 - Personelin bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, kardeş, eş ve çocuklarının önemli bir kazaya uğraması veya hastalığa tutulması halinde, bu durumu raporla tevsik edenlere, ayrıca kabul edilebilir makul bir mazereti olanlara yazılı istek halinde Genel Müdür tarafından üç aya kadar ücretsiz izin verilebilir. 3 ayı aşan talepler Yönetim Kurulunca değerlendirilir. Ücretsiz izin süresince personelin bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri devam eder. Ücret ve ücrete ilişkin diğer hakları işlemez.

    Tutukluluk hallerinde ise Toplu İş Sözleşmesinin tutukluluk maddesinde belirtilen esaslara göre tutuklu kalınan süre zarfında personel ücretsiz izinli sayılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yasaklar

    Hediye Alma, Menfaat Sağlama Yasağı

    Madde 38 - Şirket personelinin doğrudan doğruya veya aracı eliyle, astlarından ve görev ile ilgili olarak denetimi altında bulunan veya şirketle ilişkisi olan gerçek ve tüzel kişilerden hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya borç para istemeleri ve almaları yasaktır.

    Şirket İhalelerine Girme Yasağı

    Madde 39 - Şirket personeli ile çeşitli nedenlerle şirketten ayrılan ve ayrılışı üç yılı dolmamış eski personel şirketin bilumum ihalelerine Tacir ve Esnaf sıfatıyla katılamazlar.

    Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı

    Madde 40 - Şirket personeli, açıklanması ve açıklandığında şirketin maddi ve manevi zararı söz konusu olan gizli bilgileri görevlerinden ayrılmış bile olsalar açıklayamazlar. Şirketle ilişkisi olan üçüncü kişilere yetkili amirden yazılı emir almadan hiçbir belge ve bilgi veremezler.

    Basına Bilgi veya Demeç Verme Yasağı

    Madde 41 - Personel, Şirket görevleri ve hizmetleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi, belge ve demeç veremezler. Bu konuda gerekli bilgi ancak Genel Müdürün yetkili kılacağı görevli tarafından verilebilir.

    Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı

    Madde 42 - Kadrolu ve geçici şirket personeli çalıştığı süre içinde şirket dışında görev alamaz. Ancak Yönetim Kurulunun müsaadesi alınmak suretiyle öğretim görevliliği, okutmanlık, mütercimlik gibi konularda görev alabilir.

    Özel yasalar gereği ve resmi makamların kararı ile verilen bilirkişi ve hakemlik görevleri bu yasağın dışındadır.

    Şirket personeli kooperatif, yardım sandıkları ve sendikalarda asli görevini aksatmamak kaydı ile görev alabilirler.

    Birlikte Çekilme, Grev ve Boykot Yasağı

    Madde 43 - Şirket personeli şirketin hizmetlerini aksatacak şekilde görevden birlikte çekilemezler. Yasal haklar saklı kalmak kaydıyla; Kapsam dışı personel grev ve boykota karar veremez, grev, boykot düzenleyemez ve katılamaz, ilan edemez ve bu yolda propaganda yapamazlar.

    ALTINCI KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM : Ücret, Yolluk, Sosyal Yardım ve İkramiyeler

    Ücret

    Madde 44 - Ücret skalasında, personelin kadro ve grubunun karşılığı alacağı bir aylık toplam ücrettir.

    a) Ücretin Ödenmesi: Personelin aylık ücretleri her ayın on beşinde peşin olarak ödenir. Ay içinde göreve başlayanların o aya ait ücretleri göreve başlama tarihlerinden, ücretine zam yapılanların ücret farkları onayda belirtilen tarihten, zamma ait onayda bir tarih belirtilmemiş ise onay tarihinden itibaren uygulanır. Personelin ücreti aylık ücret üzerinden hesaplanır. Günlük ücret, toplam aylık ücretin 30'a bölünmesi ile tespit edilir.

    b) Aylık Ücretin Tespiti: Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile kapsam dışı diğer personelin ücretleri; Yüksek Planlama Kurulu kararları çerçevesinde belirlenen tavanı geçmemek üzere mevzuat esaslarına göre Yönetim Kurulunca belirlenir.

    Kapsam dışı personelin hizmet süresi ve siciline göre alacağı ücreti gösteren skala, Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.

    Yolluk

    Madde 45 - Personelin yurtiçi ve yurtdışı geçici görevlerinde "Geçici Görev", yer değiştirme suretiyle atanmalarında "Sürekli Görev" yollukları, TEMSAN Yolluk Yönetmeliği hükümlerine göre ödenir.

    Sosyal Yardım

    Madde 46 - Şirket işyerlerinde görevli kapsam dışı personele yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesinde belirtilen şart ve tutarda sosyal yardım (Evlenme, Doğum, Ölüm, Yemek, Birleştirilmiş Sosyal yardım ve Vasıta yardımı) yapılır. Bu yardımların karşılığı ücretlerin hak sahiplerine hangi usul ve şartlarda ödeneceği, Toplu İş Sözleşmesinde belirtilen esaslara göre tahakkuk ettirilir.

    İkramiyeler

    Madde 47 - Kapsam dışı personele; 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanuna göre ve bu Kanunda belirtilen esaslarda ilave tediye yapılır.

    İlave tediye dışında birincisi Nisan ayının ilk haftası içinde, ikincisinin ise Eylül ayının ilk haftası içinde ödenmek üzere her biri 30 günlük ücret tutarında iki ikramiye ödenir.

    İkramiyelerin ödenmesinde kıstelyevm uygulanır ve ücretsiz izin günleri hesaba katılmaz.

    Kıdeme Teşvik İkramiyesi

    Madde 48 - Şirkette görevli kapsam dışı personele şirkete bağlılığını teşvik etmek amacıyla;

    a) 5 yıllık kıdemi olanlara 40

    b) 10 yıllık kıdemi olanlara 55

    c) 15 yıllık kıdemi olanlara 65

    d) 15 yıldan fazla kıdemi olanlara 75 günlük toplam ücretleri tutarında, her kıdem kademesi için bir defaya ve bulunduğu kıdem kademesine mahsus olmak üzere, kıdeme teşvik ikramiyesi ödenir.

    Kıdeme teşvik ikramiyesine hak kazanan personele bu ikramiye, hak kazandıkları ayın en son iş günü ödenir.

    Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunanlar bir sonraki kademenin süresini tamamlayınca, tamamladıkları kademenin kıdeme teşvik ikramiyesini alır.

    15 yılını dolduranlar ise, bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde TEMSAN'ın belirleyeceği bir tarihte Kıdeme Teşvik İkramiye'sini alırlar.

    Kıdeme teşvik ikramiyesinin hesabında dikkate alınacak hususlar aşağıda gösterilmiştir;

    a) Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınabilecek nitelikteki hizmetleri,

    b) Şirkette çalışmakta iken şirketin yürüttüğü hizmet alanlarından herhangi birinde eğitim - öğretim amacıyla, Şirketten zorunlu olarak işten ayrılmak suretiyle kendi imkanlarını kullanarak veya şirket kanalıyla yurt dışına giden personelin, yurt dışındaki eğitim - öğretimlerini müteakip başka bir işe girmeden derhal şirketten görev talep ederek çalışmaya başlamaları veya dönüşlerini müteakip askerlik görevlerini tamamlayarak işe dönmeleri halinde, gitmiş oldukları öğrenim için belirlenmiş yurt dışındaki asgari eğitim - öğretim süreleri,

    c) Şirkette çalışırken silah altına alınan personelin, askerlik süresinin bitiminde başka işte çalışmadan şirkette görev alması halinde, askerlikte geçen süreleri,

    d) (b) bendine göre yurt dışındaki eğitim - öğretim süresini tamamladıktan sonra şirkette görev almadan doğrudan askerlik görevini ifa edenlerin, askerlikte geçen süreleri,

    e) Aralıklıda olsa, ayrılış şekline bakılmaksızın şirkette geçen birden fazla çalışma süreleridir.

    5 yıllık kıdeme teşvik ikramiyesine hak kazandıktan sonra kıdem tazminatı almayı gerektirecek bir nedenle, iş akdi sona eren personele, idrak edecekleri kıdem yılı için ödenecek ikramiyenin beşte biri, son aldığı kıdem yılından sonraki hizmet süresinin her yılı için ödenir.

    Yıldan artan süreler için kıstelyevm uygulanır. 15 yılını doldurduktan sonra çalışanlar için aynı esaslarla ödenecek ikramiyede, 15 yıldan fazla kıdemi olanlara uygulanan kıdeme teşvik ikramiye günü esas alınır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Vekalet, Ders ve Konferans ile Fazla Çalışma Ücreti

    Vekalet

    Madde 49 - Şirketi imzası ile taahhüt altına sokan veya bir idari tasarrufun yetki ve sorumluluğunu taşıyan, mali, nakdi ve ayni sorumluluğu olan görevlerde bulunan personelin, kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle görevlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde ya da boş olan bir kadroya şirket içinden bir personel asli görevi ile ilişiği kesilmeksizin Genel Müdür tarafından vekil atanabilir.

    Görevin vekaleten yürütülmesi halinde görevin gerekleri ve nitelikleri değişmeyeceğinden vekalet görevi verileceklerin asilde aranan şartlara sahip olması şarttır.

    Personel birden fazla göreve vekalet edemez. Vekalet süresi Genel Müdür tarafından belirlenir.

    Vekalet Ücreti: Personele vekalet ettiği görev için ödenmekte olan Makam ve Sorumluluk Tazminatı asli görevi için ödenen Makam ve Sorumluluk Tazminatından fazla ise aradaki fark vekalet ücreti olarak ödenir.

    Boş olan göreve vekalet eden personele bu göreve başladığı tarihten itibaren, geçici olarak görevden ayrılan personele vekalet eden personele, başladığı tarihi takip eden 30'uncu günden sonra, vekalet ücreti ödenir.

    Ders ve Konferans Ücreti

    Madde 50 - Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre personelini yetiştirmek üzere kurs, seminer, konferans ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinde, kendilerine ders görevi verilen şirket personeline ders ücreti günlük ücretlerinin 1/2'sinden aşağı olmamak koşuluyla Personel İdari İşler ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi üzerine Genel Müdürce tayin edilir.

    Yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun Hükümlerine, öğretmen ve şirket dışında görev yapan diğer memurlara 657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesine göre ders ücreti ödenir.

    Yukarıda belirtilenlerin dışında kalanların ders saat ücretleri; Öğretim görevlisi ve şirketin karşılıklı anlaşmaları sonucu belirlenecek ücret ve esaslara göre ödenir.

    Fazla Çalışma Ücreti

    Madde 51 - Bu Yönetmelik ile tespit edilen günlük ve haftalık normal çalışma süresinin üzerinde yapılan çalışmalar fazla çalışmadır.

    İş günlerinde yapılan fazla çalışmalar için; toplam ücretin, fazla çalışma süresine isabet eden kısmı %100 fazlası ile ödenir.

    Yolluk almaya müstahak bir yerde yapılan fazla çalışmalarda, belgelendirmek şartıyla bu madde hükmüne tabidir.

    Hafta Tatili ve Ücreti

    Madde 52 - a) Hafta tatili: Bu Yönetmelik ile tespit edilen haftalık çalışma süresini düzenli olarak çalışma suretiyle tamamlayan personel, hafta tatilini hak kazanır.

    b) Hafta tatilini hak kazanabilmek için, çalışmadığı halde çalışılmış sayılan günler şunlardır:

    1) Ulusal bayram ve genel tatil günleri.

    2) Zorunlu nedenlerle, Şirket tarafından personelin hizmet akdinin kesilmeksizin, işin tatil edildiği günler.

    3) İşyerinde meydana gelen ani rahatsızlanma veya sakatlanma sonucu yalnız bir gün olarak işyerinde ya da dışarıda geçen tedavi günleri.

    4) Şirketçe verilecek bütün ücretli izin günleri.

    5) İstirahat alınmadan Sosyal Sigortalar Kurumuna viziteye çıkış günleri ile adı geçen Kurumca bir başka şehre sevk halinde, sevk edildiği gün ve onu takip eden ilk gün.

    6) Sosyal Sigortalar Kurumunca verilen istirahat günleri.

    7) Emzikli kadın personelin çocuklarına süt vermeleri için belirlenen sürelerdir.

    c) Hafta tatili ücreti:

    1) Personelin hafta tatili günlerinde günlük çalışma süresi kadar çalıştırılması halinde, fazla çalışma karşılığı olarak, Toplu İş Sözleşmesi hükümleri uygulanır.

    2) Günlük çalışma süresinin üzerinde yapılan çalışmalarda, "Fazla Çalışma Ücreti" maddesine göre işlem yapılır.

    Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde Ödenecek Ücret

    Madde 53 - Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde, günlük çalışma süresi kadar çalıştırılan personele, ayrıca yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre ödeme yapılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Avans ve Tazminatlar

    Yıllık Ücretli İzin Avansı

    Madde 54 - En az 12 iş günü süre ile yıllık ücretli izine ayrılan personele istediği takdirde, yılda bir defaya mahsus olarak izin dönüşü tarihine kadar hak ettiği ücreti aşmamak üzere izin avansı verilir.

    Bu avans personelin izin dönüşünü müteakip ilk maaşından kesilir.

    Tabii Afet ve Hastalık Avansı

    Madde 55 - Personele, aşağıda belirtilen esaslarda tabii afet ve hastalık avansı ödenir.

    a) Personelin kendisine, eşine veya velayeti altındaki çocuklarına ait ev veya eşyalarının; deprem, toprak kayması, sel ve yangın gibi tabii afetlere uğraması halinde, durumun ilgili makamlardan alınan belgelerle kanıtlanması kaydıyla, personele en fazla 3 aylık çıplak ücreti tutarını geçmemek üzere tabii afet avansı verilir.

    İki aylık ücret tutarındaki avanslar 6 eşit taksitte, iki aydan fazla verilen avanslar ise 12 eşit taksitte personelin aylık ücretlerinden kesilir.

    b) Personelin kendisinin veya eş, çocuk ve bakmakla yükümlü olduğu ana - babasından oluşan aile bireylerinin ağır ve ciddi bir hastalığa yakalandığını sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi, hastalığın ağır ve ciddi nitelikte olduğu hususunun işyeri hekimince onaylanması halinde personele en çok 4 aylık çıplak ücreti tutarında hastalık avansı verilir. Bu avans 12 eşit taksitte geri alınır.

    Avansın, kendi hastalığı nedeniyle verilmesi halinde taksitler personelin işbaşı yaptığı tarihi takip eden aybaşından itibaren başlar.

    Yukarıda belirtilen taksit süreleri sona ermeden ve alınan avans tamamen ödenmeden ikinci bir avans verilemez.

    Akdin Feshinde Bildirim ve İhbar Öneli Ücreti

    Madde 56 - İhbar öneline hak kazanmayı gerektirecek bir şekilde hizmet akdi feshedilen kapsam dışı personelin ihbar müddeti yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesinde belirtilen süredir.

    Kıdem Tazminatı

    Madde 57 - 1 - 5 yıl (5 yıl dahil) hizmet süresi olanlara, her tam hizmet yılı için 35 günlük, 5 yıldan fazla hizmet yılı olanlara her tam hizmet yılı için 40 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.

    01/01/1991 tarihinden sonra işe girenlere İş Kanunu hükümleri uygulanır.

    Makam ve Sorumluluk Tazminatı

    Madde 58 - Ayrıca kapsam dışı personele aşağıda belirtilen esaslar dahilinde bulunduğu görev unvanı ve bu unvanın gereği taşıdığı sorumlulukların karşılığı olarak, bu görevleri ifa ettikleri sürece aylık toplam ücretlerine aşağıda düzenlenen "Makam ve Sorumluluk Tazminatı" ilave olarak ödenir.

    ----------------------------------------------------------------

    GÖREV UNVANI            

    MAKAM VE      

                      SORUMLULUK   

                      TAZMİNATI %      

    ---------------------------------------------------------------   

    Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları   

    Y. Kurulunca Belirlenir   

    -----------------------------------------   

    --------------------   

    Hukuk Müşaviri, Müşavir, Daire Başkanı,       

             Fabrika Müdürü               

       40      

    -----------------------------------------   

    --------------------   

    Müdür, Savunma Uzmanı, Fabrika Müdür Yrd.   

       35      

    -----------------------------------------   

    --------------------   

    Başmühendis               

       30      

    -----------------------------------------   

    --------------------   

    Mühendis, Uzman, Avukat         

       25      

    -----------------------------------------   

    --------------------   

    Şef, Koruma Amiri            

       20      

    -----------------------------------------   

    --------------------   

    Diğer Personel               

       10      

    ----------------------------------------------------------------

    İş Güçlüğü Tazminatı

    Madde 59 - Kapsam dışı personele aşağıda düzenlenen iş güçlüğü puanlarının Devlet Memurları Yan Ödeme Katsayısı ile çarpımı sonucu hesaplanarak "İş Güçlüğü Tazminatı" ödenir.

    -----------------------------------------------------------------------

    İŞ GÜÇLÜĞÜ TAZMİNATI            

    PUANLAR      

    ----------------------------------------------------------------------   

    GÖREV ÜNVANLARI               

    ANKARA   

    TAŞRA   

    -------------------------------------------------   

    -------------   

    ------   

    Hukuk Müşaviri, Müşavir, Daire Başkanı, Fabrika Müdürü   

       9.000   

    11.500   

    -------------------------------------------------   

    -------------   

    ------   

    Müdür, Savunma Uzmanı, Fabrika Müdür Yardımcısı   

       8.000   

    10.500   

    -------------------------------------------------   

    -------------   

    ------   

    Başmühendis                  

       7.000   

    9.500   

    -------------------------------------------------   

    -------------   

    ------   

    Mühendis, Uzman, Avukat            

       6.000   

    8.500   

    -------------------------------------------------   

    -------------   

    ------   

    Şef, Koruma Amiri               

       5.000   

    7.000   

    -------------------------------------------------   

    -------------   

    ------   

    Diğer Personel                  

       4.000   

    6.000   

    -----------------------------------------------------------------------

    İş Güçlüğü Tazminatı;

    a) Ek bir ödeme niteliğindedir. Müktesep hak teşkil etmez. Personelin görev unvanı ve işyerinde çalıştığı sürece geçerlidir.

    b) Brüt toplam ücrete ilave edilir ve toplam ücrete dayalı hiç bir ek ödeme hesabına dahil edilemez.

    c) Devamlılık arz eden ödeme mahiyetinde olmadığından, kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz.

    d) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına ödenecek İş Güçlüğü Tazminatı 30.000 gösterge rakamının Devlet Memurları Yan Ödeme Katsayısı ile çarpılarak hesaplanır.

    e) Bu tazminatlardan yararlanacak personelin 4 yıllık yüksek öğrenimli olması esastır. 4 yıllık yüksek öğrenimin altında kalan her tahsil yılı için %10 eksiği ödenir.

    f) Bu tazminatlar ücretle birlikte ödenir. Ödemelerde ve hak kazanmada ücrete ilişkin hükümler uygulanır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Diğer Mali Hükümler

    Kapsam Dışı Personel Ücretlerinin Tespitinde Uygulanacak Usul ve Esaslar

    Madde 60 - Yüksek Planlama Kurulunun 18/03/1988 tarihli ve 88/40 sayılı kararının eki olan usul ve esaslar dikkate alınarak şirketimizde kapsam dışı statüde istihdam edilen personel ücretlerinin tespiti aşağıdaki esaslara bağlanmıştır.

    A) Gerekli Öğretim ve Eğitim

    Personelin kadrosunu işgal etmekte bulunduğu işin gereği için mevzuatla öngörülen tahsil olarak.

    a) Aşağıdaki Skalanın;

    1) İlk 9 grubuna dahil olanların en az 4 yıllık yüksek okul (Lisans) eğitimi,

    2) 10 uncu ve sonraki gruplara dahil olanların en az Lise ve dengi okul eğitimi,

    b) Yukarıda belirtilen eğitim seviyelerinden daha düşük eğitim seviyesine sahip olanların temel ücretleri,

    1) Yüksek Öğrenimde her eksik eğitim yılı için %2,5 oranında,

    2) Lise ve daha aşağı öğrenim tecrübesinde her öğrenim derecesi için %5 oranında, indirilerek tespit edilir.

    B) Toplam Ücret

    Personele ödenecek her bir işin toplam ücreti, o işin temel ücretine, bulunduğu ücret grubuna ait başarı, kıdem, üst eğitim ve yabancı dil ücretinin ilave edilmesi suretiyle bulunan ücrettir.

    C) Temel Ücret

    Her ücret grubunun "temel ücreti" iş analizlerine göre hazırlanarak aşağıdaki skalaya göre grup ve unvanların karşılığı olarak Yönetim Kurulunca tespit edilen ücrettir.

    D) Başarı Ücreti

    Personel Yönetmeliği hükümlerine göre, personelin değerleme dönemindeki davranışları ile sahip olduğu iş niteliklerini kullanma derecesine göre elde ettiği verim dikkate alınmak suretiyle amirlerince doldurulan sicil kartındaki toplam puanına göre aşağıdaki esaslar çerçevesinde tespit edilecektir.

    Personele yıl sonlarında almış oldukları sicil puanı;

    a) 60 - 75 olanlara temel ücretinin %2'si

    b) 76 - 89 olanlara temel ücretinin %4'ü

    c) 90 ve daha yukarı olanlara temel ücretinin %8'i oranında başarı ücreti ödenir.

    E) Kıdem Ücreti

    Personelin herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemek suretiyle geçirdiği ve tamamlanan yıllar esas olmak üzere;

    a) 6 - 10 yıl arasındaki hizmetler için temel ücretinin %2'si

    b) 11 - 15 yıl arasındaki hizmetler için temel ücretinin %3'ü

    c) 16 - 20 yıl arasındaki hizmetler için temel ücretinin %4'ü

    d) 21 ve daha fazla yıl hizmeti olanlara temel ücretinin %5'i oranında kıdem ücreti ödenir.

    F) Üst Eğitim Ücreti

    5 inci maddedeki personel niteliklerinde belirlenen gerekli öğretim ve eğitimden fazla olarak;

    a) Skalanın ilk 9 grubuna dahil olanların;

    1) Mastır seviyesinde eğitimi olanlara temel ücretinin %1'i

    2) Doktora yapanlara temel ücretinin %2'si

    b) Skalanın 10 ve daha sonraki grubuna dahil olanların belirlenen eğitim seviyelerinden daha fazla eğitimi olması halinde her fazla eğitim yılı için temel ücretinin %1'i oranında,

    Üst eğitim zammı verilir.

    G) Yabancı Dil Ücreti

    Yabancı dil bilgisi seviyesi, 26/06/1990 tarihli ve 20560 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespitine Dair Esaslar"a ilişkin tebliğ hükümlerine göre yapılacak sınavlara katılan ve sınavlar sonucunda, yabancı dil bilgileri A seviyesinde olanlara Temel Ücretinin %3'ü, B seviyesinde olanlara Temel Ücretinin %2'si, C seviyesinde olanlara Temel Ücretinin %1'i oranında yabancı dil zammı verilir.

    Yukarıda belirtilen zamlar (başarı ücreti, kıdem ücreti) yılbaşından itibaren, üst eğitim ücreti ve/veya yabancı dil ücreti ile ilgili belgenin kuruluşumuza teslim edildiği ayı takip eden aybaşından, göreve yeni başlayıp sicili doldurulmayan personele 6 ay sonra sicili doldurulmasını takip eden aybaşından itibaren uygulanır.

    Genel Müdürün başarı ücreti; temel ücretinin %8'i, kıdem ücreti temel ücretinin %5'i dir.

    Ücret Skalası

    ----------------------------------------------------------------------

    GRUP   

    ÜNVANLAR                        

    ------   

    ---------------------------------------------------------------   

    1   

    Genel Müdür                        

    2   

    Genel Müdür Yardımcısı                     

    3   

    Daire Başkanı, Genel Müdürlük Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Fabrika Müdürü   

    4   

    Fabrika Müdür Yardımcısı (Teknik)               

    5   

    Fabrika Müdür Yardımcısı (İdari)                  

    6   

    Müdür (Teknik)                        

    7   

    Müdür (İdari), Savunma Uzmanı                  

    8   

    Baş Mühendis                        

    9   

    Mühendis, Uzman, Avukat                  

    10   

    Şef (Teknik), Şef Konstrüktör                  

    11   

    Şef (İdari), Koruma Amiri                  

    12   

    Koruma Amir Yardımcısı                     

    13   

    Büro Elemanı                        

    14   

    Koruma Grup Şefi                     

    15   

    Koruma Görevlisi                     

    -----------------------------------------------------------------------

    Temsil Giderleri

    Madde 61 - Her yıl şirket bütçesinde gösterilen usul ve esaslar dahilinde ödeme yapılır.

    Eğitim Amacıyla Yurt Dışına Gönderilen Personelin Mali Yükümlülükleri

    Madde 62 - Şirket personelinin iş bu yönetmeliğin 12 nci maddesi gereği eğitim amacıyla yurtdışına gönderilmelerini müteakip şirket personeli döndüğünde şirketten bir yıl süre ile ayrılamazlar.

    Kendi isteği ile ayrılmaları halinde kendisi için yurtdışı eğitiminde şirkete mal olan tutarın 10 katı kadar tazminat ödemesi halinde işten ayrılır.

    YEDİNCİ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM : İşten Çıkarma ve Ayrılmalar

    Mazeretli İşten Ayrılmalar

    Madde 63 - Kapsam dışı personelden;

    a) Sosyal Sigortalar Kurumundan herhangi bir sebeple emekli aylığı bağlanmasına veya toptan ödeme almaya hak kazanan ve bu hususu belgelendirerek işten ayrılma talebinde bulunan,

    b) İş Kanununun 16 ncı maddesinde belirtilen sebeplerle işten ayrılan,

    c) Muvazzaf askerlik hizmetini ifa etmek amacıyla işten ayrılmak zorunda kalan,

    d) Evlenmesini müteakip bir yıl içerisinde görevinden ayrılan kadın personelin, işten ayrılmasının işleme konulmasını müteakip talebi üzerine,

    e) Herhangi bir sebeple vefat eden personelin kanuni varislerine, bu yönetmelikteki hususlar çerçevesinde kıdem tazminatı ödenir.

    Suçlu Çıkarmalar

    Madde 64 - Kanunlarda suçlu çıkarmayı gerektiren hususların tespitinde Toplu İş Sözleşmesi ve İş Kanunu hükümleri uygulanır.

    SEKİZİNCİ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu

    Madde 65 - Kapsam dışı personele yürürlükte bulunan TEMSAN Koruyucu Giyim Eşyası ve Malzeme Yönetmeliğine göre iş güvenliği malzemesi verilir.

    Hakkında Hüküm Bulunmayan Konular

    Madde 66 - Bu Yönetmelikte düzenlenmeyen hususlarda, yürürlükteki kanunlar ile yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi hükümleri dikkate alınır.

    Geçici Maddeler

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce görev almış personel ile ilgili haklar devam eder.

    Yürürlük

    Madde 67 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 68 - Bu Yönetmelik hükümlerini TEMSAN Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar