HAYVAN ISLAHI MİLLİ KOMİTESİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

   

    Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 19/03/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24700

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Kanuni Dayanak, Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; hayvansal üretimi ve hayvan ıslahı çalışmalarını yönlendirecek kararlar almak, merkez birlikleri ile ıslah faaliyetleri içinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler arasındaki dayanışmayı güçlendirmek, ıslah konusunda yol gösterici faaliyetlerde bulunmak üzere kurulması öngörülen Hayvan Islahı Milli Komitesinin kuruluş ve işleyişi hakkındaki usul ve esasları belirlemek ve düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Hayvan Islahı Milli Komitesinin kuruluşu ve çalışması hakkındaki usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

    Kanuni Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 28/02/2001 tarihli ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen ifadelerden;

    a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

    b) TÜGEM: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,

    c) TEDGEM: Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,

    d) TAGEM: Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünü,

    e) KKGM: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

    f) Merkez Birlikleri: 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu çerçevesinde kurulmuş yetiştirici birliklerinin ülkesel düzeyde kurdukları üst örgütlerini,

    g) Sekreterya: Hayvan Islahı Milli Komitesi Sekreteryasını, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Hayvan Islahı Milli Komitesinin Kuruluşu, Görevleri ve Çalışma Esasları

    Kuruluşu

    Madde 5 - Hayvan Islahı Milli Komitesinin kuruluşu, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde Bakan onayı ile gerçekleşir. Kuruluş çalışmaları Bakanlık Müsteşarı tarafından yürütülür.

    a) Hayvan Islahı Milli Komitesi aşağıdaki kuruluşların temsilcilerinden oluşur.

    1 - Bakanlık Müsteşarı (Başkan),

    2 - TÜGEM'nden 1 temsilci,

    3 - TAGEM'nden 1 temsilci,

    4 - TEDGEM'nden 1 temsilci,

    5 - KKGM'nden 1 temsilci,

    6 - Ziraat Fakültelerinden 2 temsilci,

    7 - Veteriner Fakültelerinden 2 temsilci,

    8 - TürkZiraat Mühendisleri Odasından 1 temsilci,

    9 - Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyinden 1 temsilci,

    10 - Merkez Birliklerinin tümünü temsilen üç temsilci.

    b) Gerektiği hallerde komiteyi oluşturan kuruluşların kompozisyonu ve temsilcilerin görev süreleri komitenin teklifi ve Bakanın onayı ile değiştirilebilir.

    c) Temsilciler 2 yıllığına görev yaparlar.

    d) Temsilciliği sona eren kişiler görev bitiminde tekrar görev alabilirler.

    e) Kamu kuruluşlarında görev değişikliği halinde temsilcinin, Hayvan Islahı Milli Komitesindeki görevi sona erer.

    f) TÜGEM,TAGEM, TEDGEM ve KKGM Hayvan Islahı Milli Komitesi toplantılarında en az Genel Müdür Yardımcıları seviyesinde temsil edilirler.

    Görevleri

    Madde 6 - Hayvan Islahı Milli Komitesinin görevleri şunlardır:

    a) 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu'nun yürütülmesi ile ilgili yönetmeliklerdeki değişikliklerin hazırlanmasını sağlamak.

    b) Her hayvan türü için ulusal ıslah programlarının hedef ve ilkelerini belirlemek; bu programların uygulama ve yürütülmesi sürecini izlemek ve değerlendirmek, gerektiğinde düzenlemeler yapmak.

    c) Hayvansal üretimin sorunları ve çözümü ile hayvancılığı geliştirmekle ilgili her konuda görüş ve önerilerde bulunmak.

    d) Üretim ve ıslahla ilgili konularda gerek duyulduğunda, uzmanlardan oluşan alt kurullar oluşturmak, bu kurulların hazırlayacağı görüş ve önerileri inceleyip karara bağlamak.

    e) Her türlü damızlık materyalin ithalatı ve ihracatı ile ilgili konularda temel kriterleri belirlemek ve Bakanlığa sunmak.

    f) Her türlü damızlık materyal ve hayvansal ürünler ithalat ve ihracatı ile ilgili olarak uygulanmakta olan ve uygulanması gereken politikalar hakkında Bakanlığa görüş sunmak.

    g) Hayvan ıslahı ile ilgili faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlar arasındaki dayanışmayı güçlendirmek, bunlar arasında uyumu artıracak çalışmalarda bulunmak.

    h) Yetiştiricilerin ıslah amaçlı kuracakları ya da kurdukları örgüt, birlik ve merkez birliklerine yol gösterici faaliyetlerde bulunmaktır.

    Sekreterya görevini Bakanlık yürütür.

    Çalışma Esasları

    Madde 7 - Hayvan Islahı Milli Komitesi gündemli olarak yılda en az 2 kez, Hayvan Islahı Milli Komitesi Başkanının gerek görmesi veya üyelerin en az 1/3'ünün sekreteryaya yazılı müracaatından itibaren 30 gün içerisinde toplanır.

    Madde 8 - Hayvan Islahı Milli Komitesinin kararları yönlendirici olup salt çoğunluk ile alınır.

    Madde 9 - Önceki toplantıda kararlaştırılan gündem maddeleri yada başkan veya sekreterya tarafından belirlenen gündem maddeleri ile toplantı tarihi, toplantıdan en az 15 gün önce Hayvan Islahı Milli Komitesi üyelerine bildirilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yürürlük ve Yürütme

    Yürürlük

    Madde 10 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 11 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar