KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Kuruluş Ve Görev Yönetmeliği

    Devlet Bakanlığı :

    Resmi Gazete Tarihi: 21/03/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24702

    BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Kuruluş Teftiş Kurulu Başkanlığının teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Kuruluş Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettişler, Müfettiş Yardımcıları ve Teftiş Kurulu Başkanlığı Yazı İşleri Servisi Şefliğinin görev, yetki ve sorumluluklarını, teftiş edilenlerin sorumluluklarını, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları'nın atanmalarını, özlük haklarını ve Teftiş Kurulu ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının çalışma usul ve esaslarını kapsar.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen kavramlardan;

    Kuruluş : ( Değişik tanım: 15/08/2007 - 26614 S.R.G Yön\2.mad ) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünü,

       Genel Müdürlük: ( Değişik tanım: 15/08/2007 - 26614 S.R.G Yön\2.mad ) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünü,

       Genel Müdür: ( Değişik tanım: 15/08/2007 - 26614 S.R.G Yön\2.mad ) Kıyı Emniyeti Genel Müdürünü,

       Teftiş Kurulu : Kuruluş Teftiş Kurulunu,

    Kurul Başkanı : Kuruluş Teftiş Kurulu Başkanını,

    Refakat Müfettişi: Kuruluş Teftiş Kurulu Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen Kuruluş Müfettişlerini,

    Müfettiş : Kuruluş Teftiş Kurulu Başkanını, Başmüfettişleri ve Müfettişlerini,

    Müfettiş Yardımcısı: Resen teftişe yetkili veya yetkisiz Kuruluş Müfettiş Yardımcılarını,

    Yazı İşleri Servisi Şefliği: Kuruluş Teftiş Kurulu Başkanlığı Yazı İşleri Servis Şefliğini,

    Yazı İşleri Servisi Şefliği Personeli: Kuruluş Teftiş Kurulu Başkanlığı Yazı İşleri Servisi Şefliğinde görevli Şef, Memur, Sekreter ve Daktilograf kadrolarındaki personeli, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Teşkilat, Bağlılık ve Görev Merkezi

    Teşkilat ve Bağlılık

    Madde 4 - Teftiş Kurulu Başkanlığı;

    a) Başkan,

    b) Başmüfettişler,

    c) Müfettişler,

    d) Müfettiş Yardımcıları,

    e) Yazı İşleri Servisi Şefliği personelinden, müteşekkil olup, doğrudan Genel Müdüre bağlıdır. Müfettişler Başkandan alacakları talimatlara göre çalışırlar ve Genel Müdür adına teftiş, inceleme ve soruşturma yaparlar.

    Görev Merkezi

    Madde 5 - Teftiş Kurulu Başkanlığının görev merkezi İstanbul'dur. Bu merkez, Müfettişlerin de görev merkezidir.

    Ancak, Teftiş Kurulu Başkanlığınca Genel Müdürlük Makamından onay alınarak, devamlı teftişi sağlamak amacıyla Müfettiş bulundurulması gereken illerde görev merkezleri kurulabilir, değiştirilebilir ve kaldırılabilir.

    Bu çalışma merkezlerinde, verilen görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi, büro hizmetlerinin yürütülmesi, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının büro ile ilişkilerinin düzenlenmesi konularında o merkezlerdeki Müfettişlerden biri Başkanlıkça görevlendirilebilir.

    İKİNCİ KISIM : Görev, Yetki ve Sorumluluklar

    BİRİNCİ BÖLÜM : Teftiş Kurulu Başkanlığı

    Teftiş Kurulu Başkanlığının Görevleri

    Madde 6 - Teftiş Kurulu Başkanlığı, Kuruluş amacı gereğince, genel ilke ve politikalar çerçevesinde aşağıdaki temel görevleri yürütmekle yükümlüdür:

    a) Genel Müdürlük Merkez birimleri ile İl Müdürlükleri, Tahsilat Şeflikleri, Tahlisiye ve Gemi Kurtarma İstasyonları, Gemiler, Fener ve Radyofarlar gibi yönetimi ve gözetimi Genel Müdürlüğe ait tüm birimlerin, Kuruluşça arama ve kurtarma faaliyetlerinin yürütülebilmesi için yurt dışında açılacak şube, istasyon ve sair tesislerin her türlü hesap, işlem ve faaliyetlerini, Kuruluşla sözleşmesi bulunan bütün Acenteler ile yurt dışında kurulacak ya da ortak olunacak Şirketlerin Kuruluşla ilgili işlem ve hesaplarını incelemek, teftiş ve kontrol etmek.

    b) Kapsam dışı ve kapsam içi olmak üzere büro personeli, gemi adamı, müstahdem, işçi ve özel güvenlik teşkilatı personelinin görevleri ile ilgili kusurlu hal ve hareketleri hakkında inceleme ve soruşturma yapmak.

    Teftiş Kurulu Başkanlığının Sorumlulukları

    Madde 7 - Teftiş Kurulu Başkanlığı personeli (madde 4'de kayıtlı);

    a) İşleri yürürlükteki Kanun, Kararname, Yönetmelik, Tüzük, Toplu İş Sözleşmeleri, Genelgeler ve diğer mevzuata uygun olarak, gereği gibi zamanında yapmamaktan,

    b) Yetkilerini aşmaktan veya kötüye kullanmaktan ve gerekli yerlerde kullanmamaktan, dolayı sorumludurlar.

    İKİNCİ BÖLÜM : Teftiş Kurulu Başkanının Atanması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Başkanın Atanması

    Madde 8 - ( Değişik madde: 15/08/2007 - 26614 S.R.G Yön\3.mad )

    Başkan; Genel Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile Başmüfettişler arasından atanır.

    Teftiş Kurulu Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 9 - Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup, aşağıda belirtilen görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

    a) Başkanlığın 6'ncı maddede belirtilen görevlerini Genel Müdürün emir ve onayı üzerine, Genel Müdür adına yürütmek,

    b) Teftiş Kurulunu yönetmek, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları ile Yazı İşleri Servisinin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

    c) Her yıl en geç ocak ayının sonuna kadar Yıllık Teftiş Programını hazırlayarak, Genel Müdürün onayına sunmak, onaylanan programların uygulanmasını sağlamak ve gerektiğinde değiştirme teklifinde bulunmak,

    d) Gerektiğinde bizzat teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak,

    e) Genel Müdürün teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma emir ve onayları üzerine Müfettişleri görevlendirmek ve verilen görevlerin yerine getirilmesini izlemek,

    f) Önemli ve çok acele konularda, olaylara zamanında el koymak amacı ile daha sonra Genel Müdüre bilgi vermek üzere inceleme ve soruşturma emri vermek,

    g) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, eksikliklerin giderilmesini sağlamak, inceleme ve soruşturma raporlarını değerlendirmek, gerektiğinde soruşturmanın genişletilmesini istemek, Başkanlık görüş ve kanaatini de belirterek Genel Müdürün onayına sunmak; onaylanmış raporların neticesini ilgili birimlere iletmek, birimlerce alınacak tedbirlerin ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını izlemek ve alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerde bulunmak,

    h) Müfettiş Yardımcılarının işe alınmalarını ve 3 yıllık staj döneminde yetiştirilmelerini sağlayıcı tedbirleri almak,

    ı) Müfettiş yeterlik sınavlarının düzenlenmesini ve yapılmasını sağlamak, Müfettişliğe atanma ile ilgili işlemleri yürütmek,

    i) Müfettişlerin bilgi, görgü ve yeteneklerinin arttırılması, denetim yöntemlerinin geliştirilmesi, çağdaş işletmecilik yöntemlerinin tanıtılması amacıyla, görevi aksatmayacak şekilde uygun görülen süre, yer ve zamanda kurs, seminer ve konferanslar düzenlemek veya başka birim ve kuruluşlar tarafından düzenlenen bu tür etkinliklere katılma olanaklarını araştırmak ve sağlamak,

    j) Müfettişlerin, Müfettiş Yardımcılarının ve Yazı İşleri Servisi personelinin Gizli Sicil Raporlarını düzenlemek,

    k) Müfettişlerin temsil ödeneği ve diğer giderleriyle, özlük hakları konularında çalışmalar yapmak ve ilgili birimlere önerilerde bulunmak,

    l) Müfettişlerin ve Yazı İşleri Servisi personelinin haberleşme, hakediş ve idari işlere ilişkin işlemlerini incelemek, onaylamak ve değerlendirmek,

    m) Üyesi olduğu Kurul ve Komisyonlara iştirak etmek,

    n) Teftiş Kurulunun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporu düzenlemek ve Genel Müdüre sunmak,

    o) Teftiş Kurulu ve Yazı İşleri Servisinin kadrosunu önermek,

    ö) Teftiş, inceleme ve soruşturmaların yürütülmesinde, uygulama birliği ve esaslarını belirleyen Teftiş Rehberini ve Başkanlık Talimatlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,

    p) Mevzuatın, Müfettişler arasında değişik yorumlandığı hallerde görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak,

    r) Kuruluşun genel amacı ve politikası çerçevesinde karlılık ve verimliliğin arttırılmasına yönelik olanakların araştırılmasını sağlamak, bu araştırmalar sonucunda ortaya çıkan değerlendirme ve önerileri Genel Müdüre sunmak,

    s) Diğer yöneticilik görevlerini yürütmek,

    Teftiş Kurulu Başkanı görevlerini yapabilmek için gerekli yetkiye sahip olup, bu yetkiyi her yerde ve her işte Genel Müdür adına kullanır.

    Teftiş Kurulu Başkanı kendisine verilen ve Başkanlığa ait diğer görevlerin yerine getirilmesinden, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Genel Müdüre karşı sorumludur.

    Teftiş Kurulu Başkanına Yardım

    Madde 10 - Teftiş Kurulu Başkanı, kendisine yardımcı olmak üzere yeterli sayıda Müfettişi "Refakat Müfettişi" olarak görevlendirebilir. Refakat Müfettişlerinin görev dağılımı Teftiş Kurulu Başkanınca belirlenir. Refakat Müfettişlerinin görev süresi en fazla bir yıl olup, süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilirler.

    Teftiş Kurulu Başkanına Vekalet

    Madde 11 - Teftiş Kurulu Başkanı geçici sebeplerle görevden ayrıldığında, Müfettişlerden birini vekil olarak görevlendirilmek üzere Genel Müdürün onayına sunar.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Müfettişler

    Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 12 - Müfettişler, Başkandan alacakları talimat veya programlara göre Genel Müdür adına;

    a) Genel Müdürlük Merkez birimleri ile İl Müdürlükleri, Tahsilat Şeflikleri, Tahlisiye ve Gemi Kurtarma İstasyonları, Gemiler, Fenerler ve Radyofarlar gibi yönetimi ve gözetimi Genel Müdürlüğe ait tüm birimlerin, Kuruluşça arama ve kurtarma faaliyetlerinin yürütülebilmesi için yurt dışında açılacak şube, istasyon ve sair tesislerin her türlü hesap, işlem ve faaliyetlerini, sözleşmemiz bulunan bütün Acenteler ile yurt dışında kurulacak ya da ortak olunacak Şirketlerin Kuruluşla ilgili işlem ve hesaplarını incelemek, teftiş ve kontrol etmek, sonuçlarını rapora bağlamak,

    b) Kapsam dışı ve kapsam içi olmak üzere büro personeli, gemi adamı, müstahdem, işçi ve özel güvenlik teşkilatı personelinin görevleri ile ilgili kusurlu hal ve hareketleri hakkında inceleme ve soruşturma yapmak,

    c) Teftiş ve inceleme sırasında öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan yolsuzlukları veya soruşturma açılmasını gerektiren diğer konuları gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere hemen Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirmek, ancak gecikmesinde sakınca bulunan veya delillerin kaybolması ihtimali olan durumlarda hemen hadiseye el koymak ve kaybolma ihtimali olan delilleri toplayarak, soruşturma için izin istemek,

    d) Teftiş edilen birimleri ve bu birimlerce yapılan işleri; organizasyon ve metot, karlılık ve verimlilik ile hukuksal yönlerden inceleyip, hizmetin niteliğini artırıcı ve verimini yükseltici önerilerde bulunmak,

    e) Teftiş, inceleme ve soruşturma yaptıkları işyerlerindeki görevlilerin muhafazasına verilmiş olan kasa, para, pul ve gerektiğinde ambar, depo ve her türlü değerleri ve eşyayı saymak, bunlara ait gizli olsun veya olmasın her türlü evrak, dosya ve belgeleri tetkik etmek, gereğine göre bu belgelerin aslını ve/veya suretini almak,

    f) Teftiş ve soruşturma esnasında işleri başından ayrılmaları mahsurlu bulunan görevlilerin ayrılmalarının teftiş ve soruşturmanın sonuna bırakılmasını veya izne ayrılmış olanlardan görevleri başında bulunmasına ihtiyaç duyulanların geri çağrılmalarını yazılı olarak işyeri amirliğinden istemek,

    g) Teftiş, inceleme ve soruşturma işlerinin aksamamasına, geciktirilmemesine ve düzenli olarak yürütülmesine özen göstermek, süresinde bitirilemeyeceği anlaşılan işler hakkında nedenlerini de belirtmek suretiyle Başkanlığa zamanında bilgi vermek,

    h) Çalışmaları sırasında inceleme ve değerlendirilmesi uzmanlık gerektiren konulara rastlanması halinde Kuruluş personelinden resen Kuruluş dışından ise Teftiş Kurulu Başkanının yazılı teklifi ve Genel Müdürün onayı ile bilirkişi heyeti oluşturmak,

    ı) Teftiş edilen birimlerin personelinin bilgi ve yeteneklerini değerlendirip, özellikle yönetici kadronun, Kuruluş amaç ve çıkarları yönünde yeterli olup olmadıklarını araştırarak, gerekli görmeleri halinde personel hakkında Gizli Sicil Raporu düzenlemek, başarılı çalışmalarını tespit ettikleri personelin takdirname ile ödüllendirilmeleri için öneride bulunmak,

    i) 13'üncü madde hükümleri çerçevesinde Kuruluş personelini görevden uzaklaştırmak,

    j) Kuruluş görevleri ile ilgili olarak yurt içinde ve dışında Genel Müdürlükçe verilen inceleme ve araştırmaları yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılarak, bunlar hakkında düzenleyecekleri raporları Başkanlığa sunmak,

    k) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde incelemeler yaparak, tespit ettikleri yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak, işlerin istenen verimlilikte ve düzende yürütülmesini sağlamak için alınması gereken tedbirleri ve görüşleri raporlarla Başkanlığa bildirmek,

    l) Refakatlerine verilecek Müfettiş Yardımcılarının kısa zamanda en iyi biçimde yetişmesini sağlamak ve Müfettişlik niteliğinin oluşması için gerekli ilgi ve duyarlılığı göstermek, en az altı ay süre ile eşliğinde çalışan Müfettiş Yardımcıları hakkında Gizli Sicil Raporu düzenleyerek, görüşlerini de gizli bir yazı ile Başkanlığa bildirmek,

    m) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak, ile görevli ve yetkilidirler.

    Müfettişler bu Yönetmelikte öngörülen yetkilerini kullanmaktan, yaptıkları çalışmalar ile hazırladıkları raporlardan, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.

    Müfettiş Yardımcılarının bu yetkileri kullanabilmeleri ya da bağımsız olarak görev yapabilmeleri, belirli bir yetişme süresinin sonunda, Başkanlıkça kendilerine "Yetki" verilmesiyle mümkündür.

    Görevden Uzaklaştırma Yetkisinin Kullanılması

    Madde 13 - Müfettişler görevlendirildikleri hususlarla ilgili olarak aşağıdaki şartların gerçekleşmesi halinde ilgilileri usulüne göre görevden uzaklaştırabilirler:

    a) Basit ve nitelikli zimmeti veya işlemlerinde önemli yolsuzluğu bulunmak,

    b) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve ayniyatı bunların hesap, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek davranışlarda bulunmak,

    c) 19/04/1990 tarih ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17'nci maddesine giren eylemlerde bulunmak,

    d) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmak,

    e) Soruşturma sırasında suç kanıtları henüz elde edilmemiş olmakla birlikte iş başında kalmasının soruşturmayı güçleştireceği kanısına varılmak,

    f) Kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden somut gerekçelere dayandırılmak şartı ile görevi başında kalması sakıncalı olmak.

    Ancak, görevden uzaklaştırma yetkisinin kullanılabilmesi için yukarıdaki bentlerde belirtilen fiillerin soruşturma ile sabit olması gereklidir.

    Görevden uzaklaştırma keyfiyeti; Müfettiş tarafından gerekçesi ile birlikte derhal ilgiliye, tayine yetkili amirine ve Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilir. Başkan tarafından durum Genel Müdüre arz edilir. Atama yetkisi Yönetim Kuruluna ait personelin görevden uzaklaştırılması halinde, keyfiyet Kurul Başkanınca Yönetim Kuruluna bilgi verilmek üzere Genel Müdüre sunulur.

    Herhangi bir personelin görevden uzaklaştırılması sebebi ile işlerin aksamaması için Müfettiş bu görevin geçici olarak kime verilmesinin uygun olacağı hakkındaki görüşlerini de Başkanlığa bildirir. Görevden uzaklaştırılan personelin görevini Müfettiş üstlenmez.

    Görevden uzaklaştırılan kişinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık bir şekilde ortaya konması, (b) bendinde yazılı hususun bir tutanakla tespit edilmesi gerekir. Zanlıların ilgili kanunlardaki susma hakkı saklıdır.

    Görevden uzaklaştırılan personel hakkında, görevden uzaklaştırmayı izleyen on iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır. Bu gibi soruşturma olayları öncelikle ve süratle sonuçlandırılır.

    Personelin eylem ve davranışı sadece disiplin cezası gerektiriyorsa en çok üç ay süre ile görevden uzaklaştırılabilir.

    Yasal soruşturma da gerektiren bir eylemden dolayı görevden uzaklaştırılan personelin durumu her iki ayda bir değerlendirilerek, görevine dönüp dönmemesi hakkında Başkanlığa bilgi verilir.

    Görevden uzaklaştırıldığı halde işini bırakmayıp, görevi başında kalmakta direndiği tutanakla belgelenecek personel hakkında Türk Ceza Kanununun 252'nci maddesi gereğince takibat yapılması için Müfettiş tarafından, o yerin Cumhuriyet Savcılığına yazıyla başvurulur ve tutanak da bu yazıya eklenir.

    Görevden uzaklaştırmanın gereği olan konularda ihmali görülen amirler hakkında da Müfettiş tarafından ayrıca soruşturma başlatılmak üzere durum Teftiş Kurulu Başkanlığına iletilir.

    Teftiş ve Soruşturma neticesinde görevden uzaklaştırmaya neden olan fiil veya halin işlendiğinin kanıtlanamadığı veya yeterli delil bulunamadığı hallerde; görevden uzaklaştırılmış olan personel Müfettişin vereceği rapor üzerine, atamaya yetkili Makamlarca bekletilmeksizin görevine iade edilir.

    Görevlendirme

    Madde 14 - Müfettişler, Genel Müdürün emir ve onayı üzerine, Teftiş Kurulu Başkanından aldıkları talimatla görev yaparlar.

    Müfettişlere, Genel Müdür ve Teftiş Kurulu Başkanı dışında hiçbir makam tarafından emir verilemez.

    Müfettişler, yürüttükleri görevlerin sonuçlarını Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.

    Birlikte Görev

    Madde 15 - Teftiş, inceleme ve soruşturma programlarının gruplar halinde uygulanmasında, her gruba dahil Müfettişlerden en kıdemlisi o grubun başkanı sıfatıyla çalışmaları düzenler. Grup başkanları ayrıca, işe başlarken ve çalışmaların devamı sırasında teftiş ve incelemelere yönelik en uygun yöntemi belirleyerek, işlerin seyrini takip ve sonuç alınmasını sağlayabilecek fikir ve tedbirlerin uygulanmasını temin ederler.

    Çalışmaların seyri hakkında zaman zaman veya talep halinde Başkanlığa özet bilgi verirler.

    İşlerin Süresinde Bitirilmesi ve İşin Devri

    Madde 16 - Müfettişler, kendilerine verilen işleri, Teftiş Kurulu Başkanlığınca belirtilen süreler içinde bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığına zamanında bilgi verip alacakları talimata göre hareket ederler.

    Müfettişlere verilen işin devredilmemesi asıldır. Müfettişler ellerindeki işleri, Teftiş Kurulu Başkanının yazılı emri veya müsaadesi ile başka bir Müfettişe devredebilirler.

    Devredilecek işler için devri yapacak olan Müfettiş bir devir notu hazırlar. En az üç nüsha hazırlanacak devir notuna;

    a) Devredilecek işin ne olduğu,

    b) Devir gününe kadar, işin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği,

    c) İş hakkında ne gibi görüş ve kanaate varıldığı,

    d) Belirtilen görüş ve kanaat olarak o işin özelliğine göre bundan sonraki en uygun inceleme ve soruşturma şeklinin ne olması gerekeceği, hakkındaki düşüncelerini yazar.

    Bundan başka devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren dizi pusulasının bir nüshasını, işe ait defter ve belgelerle birlikte, işi devralan Müfettişe imza karşılığı verir.

    Devir notunun ve dizi pusulasının ikinci nüshası bir yazı ile devreden Müfettiş tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir. Üçüncü nüsha devreden Müfettişte kalır.

    Müfettişlerin Uyacakları Hususlar

    Madde 17 - Müfettişler bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının önemine uygun vakar ve ciddiyeti göstermek, nezaket kurallarına uymak, her ne suretle olursa olsun tartışmalara girmekten kaçınmak ve görevlerini yerine getirirken hiçbir etki altında kalmaksızın, tarafsız davranmak zorundadırlar.

    Müfettişler;

    a) İcraya müdahale edemezler, Teftiş Kurulu Başkanlığının görev alanına giren konulara yönelik icrai faaliyetlere katılamazlar.

    b) Belirli bir döneme ait işlemlerin teftiş edildiğini gösteren tarih ve imza konulmak suretiyle yapılan açıklamalar dışında, evrak, defter ve kayıtlar üzerinde ilave ve düzeltme yapamazlar.

    c) Teftiş, inceleme ve soruşturma için gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve muttali oldukları gizli belge ve bilgileri açıklayamazlar.

    d) Görevleri nedeniyle öğrendikleri gizli hususlar ile idari işler hakkında yetkili mercilerden başkalarına bilgi veremezler.

    e) Gizli yazılarını başkalarına yazdıramazlar.

    f) Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar dışında, teftişe tabi olan kimselerle özel münasebetler tesis edemezler.

    g) Teftiş, inceleme ve soruşturma için gittikleri yerlere varış ve ayrılışlarını 24 saat içinde Başkanlığa bildirirler.

    h) Kuruluş Harcırah Yönetmeliğine aykırı davranamazlar.

    ı) Müfettişlik görevinden ayrılmaları halinde ellerindeki işleri Teftiş Kurulu Başkanlığından alacağı emre göre ve bu Yönetmeliğin 16'ncı maddesi gereğince devrederler. Ayrıca zimmetlerinde bulunan kimlik belgesi, mühür, kredi cüzdanı, çek karnesi, yazı ve hesap makinesi, evrak çantası v.b. demirbaş eşyayı Teftiş Kurulu Başkanlığına teslim ederler.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Teftiş Kurulu Yazı İşleri Servisi Şefliği

    Servis Şefi ve Diğer Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 18 - Yazı İşleri Servisi Şefliği Teftiş Kurulu Başkanının emri altında bir Servis Şefi ve yeterli sayıda personelden oluşur.

    Teftiş Kurulu Yazı İşleri Servis Şefliğinin görevleri şunlardır:

    a) Başkanlığa intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve cevaplarını sevketmek,

    b) Müfettişlerden gelen rapor ve yazıları kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere göndererek takip etmek,

    c) İşleri biten rapor, yazı ve evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek,

    d) Teftiş Kurulu Başkanlığının çalışmalarıyla ilgili kayıt ve dosyaları tutmak,

    e) Müfettişlere ait tahakkuka esas olacak evrakı, ilgili ünitelere zamanında teslim etmek,

    f) Müfettişlerin görevleriyle ilgili mevzuatı çoğaltmak, dağıtmak ve dosyalamak,

    g) Teftiş Kurulu Başkanlığına mal edilen demirbaş, mefruşat, büro malzemeleri ve benzer eşyanın kayıt ve korunmasını sağlamak, kırtasiye ve matbu evrakın ihtiyaca göre temin, muhafaza ve dağıtımını yapmak,

    h) Kitaplığa intikal eden kitap, dergi ve benzeri yayınların kayıt ve korunmasını sağlamak, faydalanmaya hazır halde bulundurmak,

    ı) Teftiş Kurulu Başkanlığında bulunanların mali ve özlük işlerini zamanında ve düzenli yürütmek,

    i) Teftiş Kurulu Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    Yazı İşleri Servisi Şefliğinin idaresinden Başkan ve Başkana yardımla görevlendirilen Müfettişlere karşı, birinci derecede Servis Şefi sorumludur. Servis işlerinde gizlilik esastır. Servis Şefi ve servis personeli rapor, yazışma ve dosyaları, Başkanlığın izni olmadan, Genel Müdürün dışında kimseye gösteremez, veremez, görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Teftişe Tabi Olanların Sorumluluk ve Yükümlülükleri

    Teftişe Tabi Olanların Sorumluluk ve Yükümlülükleri

    Madde 19 - a) Teftiş, inceleme ve soruşturmaya tabi yerlerde görevli personel para ve para hükmündeki kağıtlar ile ambar ve depolarında bulunan malzemeleri ve bunlarla ilgili kayıt, belge ve defterleri, gizli de olsa bütün vesikaları sözlü veya yazılı ilk talebinde Müfettişe göstermek veya vermek, saymasına ve incelemesine yardımcı olmak zorundadırlar.

    b) Teftiş, inceleme ve soruşturmaya tabi birimlerdeki yönetici ve diğer personel, Müfettişin gerekli gördüğü evrak, kayıt ve belgelerin suretlerini veya asıllarını vermek zorundadır.

    Müfettiş, asıllarını aldığı evrak ve belgelerin mühür ve imzasıyla onaylı suretlerini ilgili birimlere iade eder.

    c) Teftiş, inceleme ve soruşturmaya tabi birimlerin yöneticileri tarafından, Müfettişlere görevleri süresince uygun bir çalışma yeri ile göreve ilişkin araç ve gereçler sağlanır ve gerekli görülen diğer tedbirler alınarak, her türlü yardım ve kolaylık gösterilir.

    d) Teftiş, inceleme ve soruşturmaya tabi birimlerdeki personele verilmiş olan izinlerin kullanılması, hastalık ve bunun gibi zorunlu sebepler dışında, Müfettişin isteği üzerine teftiş, inceleme yada soruşturmanın sonuna kadar durdurulur.

    İznini kullanmaya başlamış olan görevli Müfettişin isteği üzerine geri çağrılır.

    e) Teftişe tabi birimlerin yöneticileri (gemi kaptanları dahil) teftiş dosyası tutmak, tüm teftiş raporlarını ve bunlar üzerine yapılan yazışmaları bu dosyada muhafaza etmek, görev değişimlerinde de halefine imza karşılığı teslim etmek zorundadırlar.

    f) Teftişe tabi olanlar, Müfettiş tarafından sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktirmeden cevaplandırmakla yükümlüdür.

    Görevliler üst makamlardan, amirlerinden izin almak gibi veya buna benzer diğer nedenlerle de olsa yükümlülüklerinin yerine getirilmesini geciktiremezler.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : Sınava İlişkin Hükümler

    BİRİNCİ BÖLÜM : Kuruluş Müfettişliğine Giriş

    Kuruluş Müfettişliğine Giriş

    Madde 20 - (Değişik madde: 30/03/2003 - 25064 S. R.G. Yön./1. md.)

    Kuruluş Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettişliğe, Müfettiş Yardımcısı olarak girilir. Müfettiş Yardımcılığına atanabilmek için eleme ve giriş sınavlarını kazanmak şarttır. Eleme Sınavı, 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilip 03/05/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılır. Kuruluşça yapılacak giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki bölümden oluşur.

    Giriş sınavına katılabilmek için, adayların 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınav Hakkında Yönetmelik gereği yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)'nda yeterli puan almış olmaları zorunludur. (Yeterli puan, her sınav dönemi için Teftiş Kurulu Başkanlığınca tespit edilen ve ilan edilecek puanı ifade eder.)

    Giriş sınavına, KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylardan, açıktan atama izni alınmış kadro veya pozisyon kontenjanının 20 katından fazla olmamak üzere kuruluş tarafından belirlenen sayıda aday çağrılır.

    Yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü sınava davet edilir.

    Kuruluşça yapılacak Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavının açılmasına, Teftiş Kurulu Başkanının önerisi üzerine Genel Müdürün onayı ile karar verilir.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Kurulu

    Madde 21 - Kuruluşun Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı; Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanının seçeceği ve Genel Müdürün onaylayacağı üç Müfettişin iştiraki ile oluşacak dört kişilik bir kurul tarafından yapılır. Ayrıca, Müfettişler arasından iki yedek üye belirlenir.

    Kurul, sınav sorularını hazırlamak, yazılı sınav kağıtlarını değerlendirmek ve sözlü sınavı yapmakla görevlidir. Gerektiğinde üniversite öğretim üye ve görevlilerinden yararlanmak suretiyle sınavları yürütür.

    Müfettiş Yardımcılığına Giriş Sınavının İlanı

    Madde 22 - Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavlarının yazılı kısmının yapılacağı yer ve tarihler, giriş şartları, sınav konuları, başvuru yeri ve son başvuru tarihi sınav gününün en az iki ay öncesinden başlamak üzere Resmi Gazetede ve Türkiye genelinde yayımlanan yüksek tirajlı iki gazetede ve en az iki kez ilan edilir. Son ilan, başvuru tarihinin bitiminden en az 1 ay önce yapılır.

    Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavların başlama tarihinden en çok 15 gün öncesine kadar devam edecek şekilde tespit edilir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmez.

    Müfettiş Yardımcılığı Sınavına Giriş Şartları

    Madde 23 - Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için, adaylarda aşağıda belirtilen şartlar aranır.

    a) ( Değişik bend: 15/08/2007 - 26614 S.R.G Yön\4.mad ) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak,

    b) Sınavın açıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış bulunmak, (Askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra iki sene ilave edilir.)

    c) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak,

    d) Sağlık yönünden her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olmak, görev yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmamak,

    e) Sicil ve özgeçmişi bakımından Müfettişlik mesleğine alınmasına engel bir durumu bulunmamak,

    f) Kuruluş Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına daha önce bir defadan fazla katılmamış olmak,

    g) (Değişik bend: 30/03/2003 - 25064 S. R.G. Yön./2. md.) 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınav Hakkında Yönetmelik gereği yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)' nda yeterli puan almış olmak, (Yeterli puan, her sınav dönemi için Teftiş Kurulu Başkanlığınca tespit edilen ve ilan edilecek puanı ifade eder.)

    h) İktisat, Hukuk, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, Denizcilik ve Mühendislik Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen ve en az dört yıllık yüksek öğrenim lisans diploması veren yerli ve yabancı fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak, gerekir.

    Denizcilik ve Mühendislik Fakültelerinden mezun olanların mühendislik dallarına ilişkin ayrım sınav ilanında ayrıca belirtilir.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına Girmek İsteyenlerden Aranılan Belgeler

    Madde 24 - ( Değişik madde: 15/08/2007 - 26614 S.R.G Yön\5.mad )

    Sınava girmek isteyenler Teftiş Kurulu Başkanlığına aday formu veya bir dilekçe ile başvururlar.

       Aday formu veya dilekçede adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olunan yüksek öğretim kurumu ve gerekli diğer bilgiler bulunur. Başvuruda adaylardan, KPSS sonuç belgesinin aslı veya Teftiş Kurulu Başkanlığınca onaylı sureti ile adayın kendi el yazısı ile hazırlanmış, baba ve annesinin adları, meslekleri ve halen ne işle meşgul oldukları, adayın bitirdiği ilk, orta, lise ve yüksek okulun adı ve bulunduğu yer ve bitirilme yılları ile varsa yüksek tahsilindeki bölümünün adı, ihtisas veya doktorasının bulunup bulunmadığı, bildiği yabancı dil ve derecesi, yüksek okulu bitirdikten sonra çalıştı ise, çalıştığı yerlerin adı, çalışma süresi ve yürüttüğü görevi, halen çalışıyor ise yeri, kendisi hakkında açık bilgi verebilecek iki kişinin adı ve bu kişilerin açık haberleşme adresleri ve telefon numaraları gibi bilgilerin yer aldığı özgeçmişi istenir.

       Giriş sınavını kazanan adaylardan ise, atama işlemi yapılmadan önce aşağıdaki belgeler istenir.

       a) (Değişik bent: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./1. md.) T.C. kimlik numarası beyanı

       b) Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya Kurul Başkanlığınca onaylı sureti,

       c) Son üç ay içinde çekilmiş altı adet renkli vesikalık fotoğraf,

       ç) Erkek adaylardan, askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair beyan,

       d) Sabıka kaydının bulunmadığına dair beyan,

       e) Tebliğe esas ikametgah beyanı,

       f) Sağlık durumunun yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunduğuna dair beyan.

       Sınavı kazanan adayların (ç), (d) ve (f) bendinde bulunmuş oldukları beyanların doğruluğu, atama işlemlerinden önce Teftiş Kurulu Başkanlığınca tespit edilir.

    Gerçeğe Aykırı Beyan

    Madde 25 - Başvuru dilekçesinde ve ekinde yer alan belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar, tüm haklarını kaybedecekleri gibi, haklarında Türk Ceza Kanunu yönünden işlem yapılmak üzere yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

    Adaylık Belgesi

    Madde 26 - Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına iştirak edebileceklere Teftiş Kurulu Başkanlığınca fotoğraflı ve onaylı "Adaylık Belgesi" verilir. Bu belgede adayın adı, soyadı, numarası, sınava gireceği yerin adresi, gün ve saati belirtilir. Sınava ancak bu belge gösterilerek girilebilir.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavının Yapılacağı Yer

    Madde 27 - Giriş sınavı İstanbul'da yapılır.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Konuları

    Madde 28 - Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı aşağıdaki konulardan seçilmek suretiyle ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır.

    I - İktisat, Hukuk, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden Mezun Olanlar;

    A) HUKUK

    a) Anayasa Hukuku, (T.C. Anayasasının Genel Esasları, Mali ve Ekonomik Hükümleri)

    b) İdare Hukuku, (Genel Esaslar, İdari Yargı)

    c) Medeni Hukuk, (Genel Esaslar, Ayni Haklar)

    d) Borçlar Hukuku, (Genel Hükümler)

    e) Ticaret Hukuku, (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri, Kıymetli Evrak)

    f) Deniz Ticaret Hukuku,

    g) Ceza Hukuku, (Genel Esaslar, Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Suçlar)

    h) Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku, (Görev ve Yetki, Kamu Davası, Soruşturma Usulleri)

    ı) İş Hukuku, (1475, 854, 2821 ve 2822 sayılı Kanunlar)

    i) İcra İflas Hukuku.

    B) İKTİSAT

    a) Makro ve Mikro İktisat,

    b) Uluslararası İktisat,

    c) Para, Banka ve Kredi,

    d) İşletme İktisadı.

    C) MALİYE

    a) Maliye Politikası,

    b) Vergi Kanunlarının Esasları,

    c) Kamu Gelir ve Giderleri,

    d) Bütçe.

    D) MUHASEBE

    a) Genel Muhasebe,

    b) Şirketler Muhasebesi,

    c) Bilanço Analizi ve Teknikleri,

    d) Ticari Hesap.

    E) YABANCI DİL

    a) İngilizce,

    b) Fransızca,

    c) Almanca, dillerinden birisi.

    II - Denizcilik ve Mühendislik Fakültelerinden Mezun Olanlar

    A) Bölümlerinde okutulan mesleki dersler,

    B) Hukuk, İktisat ve İşletmenin Genel Esasları,

    C) Genel Matematik,

    D) Yabancı dillerden (İngilizce, Fransızca, Almanca) birisi.

    Sınav Sorularının Hazırlanması

    Madde 29 - Sınav Kurulu, 28'inci maddede yer alan sınav konuları ile ilgili soru ve cevapları hazırlar veya üniversite öğretim üye ve görevlilerine hazırlatır. Hazırlanan soru ve cevaplar ile puan değerleri tutanakla saptanır.

    Bu tutanaklar Sınav Kurulu üyelerince imzalandıktan sonra, sınav gruplarına göre ayrı ayrı zarflara konur. Zarflar, kapatma yerlerinin üstü mühürlenip, Sınav Kurulu üyelerince imzalandıktan sonra Kurul Başkanınca saklanır.

    Soruların hazırlanmasında ve saklanmasında gizliliğe uyulur.

    Gerek görüldüğünde giriş sınavı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aracılığıyla da yapılabilir.

    Gözetim Kurulları

    Madde 30 - Giriş sınavının yazılı bölümünün yapılacağı yerlerde gözlemci olarak görev yapmak üzere, Başkanlıkça en az iki Müfettiş ve/veya Müfettiş Yardımcısından oluşacak Gözetim Kurulları görevlendirilir. Her Gözetim Kurulundaki en kıdemli Müfettiş, Gözetim Kurulunun başkanıdır.

    Sınav yapılacak yerler için Başkanlıkça birer sınav sorumlusu belirlenir. Sınav sorumluları görevli oldukları yerlerdeki sınavların düzen ve disiplininden sorumludurlar.

    Yazılı Sınavın Hazırlığı

    Madde 31 - Başkanlıkça sınav sorularının, sınavın yapılacağı yerlerde kapalı ve mühürlü zarflar içersinde sınavın başlangıcından bir saat önce bulundurulması için gerekli önlemler alınır.

    Kuruluşun sınav yerlerindeki ve Genel Müdürlükçe görevlendirilecek Birimleri, sınav için gerekli büro gereçlerini sağlamak ve sınav sorumlularının sınavla ilgili diğer taleplerini yerine getirmekle yükümlüdür.

    Yazılı Sınavın Yapılış Şekli

    Madde 32 - Yazılı sınavlar aşağıda belirlenen esaslara göre yürütülür.

    a) Yazılı sınavlar, duyurulmuş olan yer ve saatte başlatılır ve önceden saptanmış olan sürede bitirilir.

    b) Sınava iştirak edecek olanlar kendilerine verilen "Adaylık Belgesi" kontrol edilerek salona alınır. Ancak sınava giren adaylar yanlarında "Adaylık Belgesi"nin yanısıra resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve benzeri) bulundurmak zorunda olup, istendiğinde bu belgeleri sınav gözlemcilerine ibraz etmekle yükümlüdürler.

    c) Sınava giren adayların kimlikleri bir tutanakla tespit edilir ve her sınav sonunda imza karşılığında sınav sorumlusuna teslim edilir. Sınav sorumluları teslim aldıkları tutanakları Başkanlığa teslim ederler.

    d) Gözetim Kurulları sınav disiplinini kurmak, kopya çekilmesini önlemek ve sınavların olaysız sonuçlanmasını sağlamakla görevlidirler.

    e) Soru zarfları sınava katılanların önünde açılır.

    f) Sınav cevap kağıtları, adaylık belgesi ile kağıttaki isim ve numara karşılaştırıldıktan sonra isim kısmı kapatılmak suretiyle toplanarak bir zarfa konur. Zarfın üzerine, içerisinde bulunan kağıt sayısı yazılır. Gözetim Kurulu Başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve her sınav sonunda, imza karşılığında sınav sorumlusuna teslim edilir. Sınav sorumluları teslim aldıkları zarfları Başkanlığa teslim ederler.

    Sınavda Uyulması Gereken Kurallar

    Madde 33 - Sınavda aşağıdaki kurallara uyulur.

    a) Soru zarfları açıldıktan sonra gelenler sınava alınmazlar.

    b) Sınava girenler yanlarında hiçbir kağıt, kitap ve not bulunduramazlar.

    c) Cevap kağıtlarından başka kağıtlar kullanılamaz, aksi takdirde sınav kağıdı iptal edilerek aday başarısız sayılır.

    d) Sınav sırasında disiplin ve düzeni bozanlar veya diğer adaylara yardım edenler sınavdan çıkarılır ve durum Gözetim Kurulu tarafından bir tutanakla saptanır. Bu şekilde sınavdan çıkarılan adaylar Kuruluşun Müfettiş Yardımcılığı sınavına bir daha alınmazlar.

    Ayrıca Sınav Kurulunca belirlenmiş olan uyulması gerekli diğer kurallar Gözetim Kurulu Başkanı tarafından sınavdan önce adaylara duyurulur.

    Sınav Kağıtlarının Okunması ve Değerlendirilmesi

    Madde 34 - Sınav kağıtları Başkanlıkça Sınav Kuruluna teslim edilir. Sınav kağıtları Sınav Kurulu yada 29'uncu maddede belirtilen Kurum veya kişilerce değerlendirilir.

    Yazılı sınavda her grup için tam not 100'dür. Okunup değerlendirilen sınav kağıtlarının baş tarafına verilen not yazılır. Bütün kağıtlar okunup değerlendirildikten sonra kapalı olan ad yerleri açılarak verilen notlar aday numarası sırasına göre düzenlenen cetvellere geçirilir. Cetveller Sınav Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

    Yazılı Sınavda Başarının Saptanması

    Madde 35 - Yazılı sınavı kazanmış sayılmak için her gruptan en az 60, genel ortalamada da en az 70 not almış olmak gerekir.

    Sınavda başarılı olan adaylar Sınav Kurulu üyelerince imzalanacak bir tutanakla tespit edilir.

    Sözlü Sınava Çağrı

    Madde 36 - Yazılı sınavda başarı gösterenler, iadeli taahhütlü bir mektupla yeri, günü ve saati belirtilerek sözlü sınava çağrılırlar.

    Yazılı sınavı kazananların sayısı fazla olduğu takdirde, Başkanlıkça başarı derecesi sırasına göre ve belirlenmiş kadro sayısının en az iki katı kadar aday sözlü sınava çağrılabilir.

    Sözlü Sınavın Yapılış Şekli

    Madde 37 - Sözlü sınav, adaylara yapılan bildirimde belirtilen yer, gün ve saatte Sınav Kurulunca yapılır.

    Sözlü sınavda adaylara yazılı sınav konularından sorular sorulur ve adayın bilgisi, zekası, kavrama hızı, anlatım ve temsil yeteneği, tavır davranış gibi kişisel nitelikleri değerlendirilir.

    Sözlü Sınavın Değerlendirilmesi ve Başarının Saptanması

    Madde 38 - Sözlü sınavda tam not 100'dür. Adaylara, Sınav Kurulu Başkanı ve üyelerinden her biri, bütün sınav konuları için bir not verir. Notlar toplanarak verilen not sayısına bölünüp ortalaması bulunur.

    Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için sözlü sınavda alınan aritmetik ortalama notun 70'ten aşağı olmaması gerekir.

    Sözlü sınav sonunda adayların not ortalamaları, aday numarası sırasına göre düzenlenen bir cetvele geçirilir ve cetvel Sınav Kurulu Başkan ve üyelerince imzalanır.

    Başarının Saptanması, Başarı Sırası ve Atanma

    Madde 39 - Müfettiş Yardımcılığı, Giriş Sınavını başarmış sayılmak için giriş sınavı notunun 70 ten az olmaması gerekir. Giriş Sınavı notu, yazılı sınav notu ortalaması ile sözlü sınav notu ortalaması toplamının ikiye bölünmesi ile bulunur.

    Sınavda başarı gösterenler, başarı sırasıyla ve boş olan Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanırlar.

    Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu en yüksek olandan başlamak kaydıyla puan sıralaması takip edilerek kadro sayısı kadar aday seçilir. Sınav notunun eşitliği halinde yazılı sınav notu yüksek olan, yazılı sınav notlarının da eşit olması halinde KMS (Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı) notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Göreve başlamayan ya da başlayıp iki yıllık süre içinde ayrılan adayların yerine atanmak üzere, sıralamada asıl adaylardan sonra gelen aynı sayıdaki aday da yedek aday olarak kabul edilir.

    Sınavı başaranlara Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılır.

    Sınav sonucuna ilişkin olarak Sınav Kurulunca düzenlenen tutanak, adayların başarı derecesine ve açık kadroya göre atanmalarına yönelik işlemlerin tamamlanmasını teminen Başkanlıkça bir yazı ekinde ilgili birime iletilir.

    Yazılı sınavın ÖSYM'ne yaptırılması halinde sınav sonuç yazısı, yazılı sınava ait tutanak yerine geçer.

    Asıl veya yedek aday oldukları halde atanmamış olanlar için sınav sonucu kazanılmış hak teşkil etmez.

    Kuruluş Yönetim Kurulunca atanması yapılan ilgililere ise başlamak için yapılması gerekli işlemler iadeli taahhütlü bir mektupla bildirilir. Bu kişiler bildirimin kendilerine ulaştığı tarihten itibaren belgeyle kanıtlanması olanaklı, zorlayıcı nedenler olmaksızın bir ay içinde Kuruluşa başvurmamaları halinde haklarını kaybederler.

    Atandığı halde yasal mazereti olmaksızın onbeş gün içerisinde göreve başlamayanlar, Müfettiş Yardımcılığına atanmak için sonradan hak iddia edemezler.

    Müfettiş Yardımcıları arasındaki kıdem sırası, aynı giriş sınavını kazanarak Müfettiş Yardımcılığına atananlar arasındaki giriş sınavı notuna göre belirlenir.

    Sınav Sonuçlarının Duyurulması ve Sınav Kağıtlarının Saklanması

    Madde 40 - Sınav sonuçları Genel Müdürlükte onbeş gün süre ile duyurulur. Bu duyuru tebligat niteliğindedir.

    Sınavda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri bir yıl, bunun dışındaki sınavla ilgili belgeler üç ay süre ile Başkanlık arşivinde saklanır.

    Adayların sınavlara giriş sayısının belirlenebilmesi açısından, sınava giren adayların bir listesi çıkartılarak saklanır.

    Sınav Sonucuna İtiraz

    Madde 41 - Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavının sonuçları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihinden başlayarak on gün içinde Başkanlığa dilekçe ile başvurmak suretiyle yazılı sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar Sınav Kurulunca incelenir. Kurul, inceleme sonucunu bir tutanağa bağlayıp Başkanlığa sunar. Başkanlıkça inceleme sonucuna göre işlem yapılır.

    Giriş Sınavının Tatil Günlerinde Yapılabilmesi

    Madde 42 - Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümleri hafta sonu tatili günlerinde de yapılabilir.

    İKİNCİ BÖLÜM : Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

    Yetiştirmede Amaç

    Madde 43 - Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesinde aşağıdaki amaçlar güdülür.

    a) Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,

    b) Yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile teftiş, inceleme ve soruşturma konularında tecrübe ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak,

    c) Bilimsel çalışmalara, araştırmaya yöneltmek, bilgisayar ve benzeri çağdaş araç ve gereçleri kullanma becerileri kazandırmak,

    d) Yabancı dil bilgilerini geliştirmelerine olanak sağlamak,

    e) Sosyal, kültürel ve beceri temelli etkinliklere aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla yol gösterici ve teşvik edici olmak.

    Müfettiş Yardımcılarını Yetiştirme Programı

    Madde 44 - Müfettiş Yardımcıları, üç yıllık yardımcılık döneminde aşağıdaki programa göre yetiştirilirler.

    a) Birinci Dönem Çalışmaları: Bu dönem çalışmaları Teftiş Kurulu Başkanlığınca Kurulun yetki alanına giren teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili yürürlükteki mevzuatın Yardımcılara öğretilmesi amacı ile 3 aylık hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir. Bu sürenin bitiminde yapılan sınavda alınan not kurs notudur.

    b) İkinci Dönem Çalışmaları: Bu dönem çalışmaları, Müfettiş refakatinde yapılır. Teftiş ve soruşturmalarda Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesine önem ve öncelik verilir. Yetiştirme görevi, Müfettiş Yardımcılarının sayısına göre bir veya birkaç Müfettişe verilir.

    Müfettiş Yardımcıları, belirlenen süre içinde refakatinde bulundukları Müfettişin denetimi ve gözetimi altındadırlar. Kendilerine verilen görevleri Müfettişin talimatına göre yerine getirirler, resen teftiş, inceleme ve soruşturma yapamazlar, rapor düzenleyemezler.

    Müfettişler bu dönemde programlarını, mevzuatın, teftişin ve soruşturma usullerinin yeterli derecede öğrenilmesini sağlayacak şekilde düzenler ve uygularlar.

    c) Üçüncü Dönem Çalışmaları: En az 15 aylık birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarıyla bitiren Müfettiş Yardımcılarına, refakatinde çalıştıkları Müfettişlerin haklarında verecekleri özel not ile birlikte mütalaaları da alınarak Teftiş Kurulu Başkanlığınca resen teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verilebilir.

    Resen teftiş, inceleme ve soruşturmaya yetkili kılınan Müfettiş Yardımcıları; resen veya lüzumu halinde diğer Müfettiş Yardımcılarıyla ya da Müfettişlerle birlikte görev yaparlar.

    Müfettiş Yardımcılarının üçüncü döneme ait çalışmaları, yetişmelerinin tamamlanması hususu da göz önünde tutularak, Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenir.

    Kurulda iki yılını dolduran Müfettiş Yardımcıları, Kurul Başkanlığınca belirlenecek mesleki konularda etüt hazırlarlar. Bu etütleri en geç yardımcılık dönemi sonunda üç ay önce Teftiş Kurulu Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur. Etütler Kurul Başkanı ve üç Müfettişten oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilir.

    Yetişme Notu

    Madde 45 - Müfettiş Yardımcılarının yeterlilik sınavına girebilmeleri için aşağıda belirtilen konulardan her biri için verilen notlar ortalaması alınarak yetişme notu tespit edilir.

    a) Kurs ve/veya seminer notu: Kurs ve/veya seminerler sonunda yapılan sınavda aldıkları notlar ortalamasıyla belirlenen not,

    b) Etüt notu: Üçüncü dönem çalışmaları sırasında hazırlayacakları etütle ilgili verilen not,

    c) Teftiş notu: Resen teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verilen Müfettiş Yardımcılarının yaptıkları teftiş, inceleme ve soruşturma sonucu düzenledikleri raporlara Kurul Başkanınca verilen not,

    d) Özel not: Müfettiş Yardımcılarının nitelikleri, tutum ve davranışları, mesleki bilgileri, çalışkanlıkları, mesleki liyakatları, sorumluluk duyguları, yazılı ve sözlü ifade yetenekleri, kendilerini yetiştirme ve yenileme gayretleri, disipline riayetleri hakkında refakatinde çalıştıkları Müfettişler tarafından verilen nottur.

    Bu notlar; 100 tam puan üzerinden verilir. Her bölümünden verilecek notun 60'tan yetişme notu ortalamasının ise 70'ten aşağı olmaması gerekir.

    Yeterlik Sınavından Önce Kuruldan Çıkarılma

    Madde 46 - Müfettiş Yardımcıları en az 6'şar ay süreyle yanında çalıştığı iki Müfettişin birinden olumlu mütalaa ve yetişme notu alamazlar ise, 6 ay süreyle üçüncü bir Müfettiş refakatine verilir. Müfettiş Yardımcısı, yanında çalıştığı üçüncü Müfettişten de olumlu mütalaa ve yetişme notu alamadığı takdirde, yetiştirilme süresi uzatılmaz. Bu kişilerle, Müfettiş Yardımcılığı döneminde Genel Müdürlük Müfettişliği karakter ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar yeterlik sınavı beklenilmeksizin Teftiş Kurulu dışında durumlarına uygun başka bir memuriyete nakledilirler.

    Yeterlik Sınavına Girme Hakkının Kazanılması

    Madde 47 - Genel Müdürlük Müfettiş Yardımcıları 3 yıllık bir staj döneminden sonra yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

    Müfettiş Yardımcılığı staj süresi içersinde sürekli 2 ay ve daha fazla hastalık izni verilenler ile ücretsiz izin alanlar, askerlik hizmeti nedeni ile 3 yıl görev yapmamış olanların Müfettiş Yardımcılığındaki yetişme süreleri görevden ayrı kaldıkları süre kadar uzatılır.

    Müfettiş Yardımcılarının Yeterlik Sınavına girebilmeleri için;

    a) Müfettiş Yardımcılığı döneminde fiilen en az 3 yıl çalışmış olması,

    b) Müfettiş Yardımcılığında geçen hizmet yıllarına ait bütün sicillerinin olumlu olması,

    c) Yetişme notunun 100 tam puan üzerinden en az 70 olması, gerekir.

    Yeterlik sınavına girmeye hak kazanan Müfettiş Yardımcılarına yazılı olarak yapılacak yeterlik sınavının tarihi, saati ve sınav yeri en az 1 ay önce yazı ile bildirilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yeterlik Sınavı ve Müfettişliğe Atama

    Müfettiş Yeterlik Sınav Kurulu

    Madde 48 - Müfettiş yeterlik sınavı, bu Yönetmeliğin 21'inci maddesinde belirtilen Sınav Kurulu tarafından yapılır.

    Yeterlik Sınavı Programı

    Madde 49 - Müfettiş Yardımcılarının üç yıllık dönemde kazandıkları mesleki bilgi ve tecrübe derecesinin anlaşılması için yapılacak yeterlik sınavı; aşağıda kapsamı belirlenen konulardan sorular seçilmek suretiyle yapılır.

    A - Mevzuat ve Uygulama;

    a) Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait mevzuat,

    b) Ticaret Hukuku, (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri, Kıymetli Evrak)

    c) Deniz Ticaret Hukuku,

    d) Medeni Hukuk, (Genel Esaslar, şahsın hukuku, eşya hukuku)

    e) Borçlar Hukuku, (Genel Esaslar ve akdin nevileri)

    f) İş Hukuku, (1475, 854, 2821 ve 2822 sayılı Kanunlar)

    g) İcra ve İflas Hukuku,

    h) İdare Hukuku, (Genel esaslar, Türkiye'nin idari yapısı ve idari yargı)

    ı) Devlet Memurları Kanunu,

    i) Harcırah Kanunu,

    j) Vergi Mevzuatı,

    k) Hukuk Muhakemeleri Usulü Hukuku,

    l) Kuruluş Ana Sözleşmesi ve Kuruluşa ait mevzuat ve uygulaması.

    B - Muhasebe;

    a) Genel Muhasebe,

    b) Bilanço Analizi ve Teknikleri,

    c) Kuruluş Muhasebesi ve Uygulaması.

    C - Teftiş, İnceleme ve Soruşturma Yöntemleri;

    a) Ceza Hukuku, (Genel esaslar ve ikinci kitabından devlet idaresi ammenin itimadı aleyhine işlenen suçlar ve mal aleyhindeki cürümlere ilişkin genel bilgiler)

    b) Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku,

    c) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu,

    d) Özel Soruşturma Usulleri ile ilgili kanunlar,

    e) Teftiş Kurulu Yönetmeliği.

    Yazılı Sınav Sorularının ve Cevap Anahtarlarının Hazırlanması

    Madde 50 - Yazılı sınav soruları ve cevap anahtarları bu Yönetmeliğin 49'uncu maddesinde yer alan konulardan seçilmek suretiyle hazırlanır. Sınav süresi ve her soruya verilecek puanlar Sınav Kurulunca tespit edildikten sonra, hazırlanan sorular Kurul üyeleri tarafından imzalanarak mühürlü zarf içerisinde Sınav Kurulu Başkanına teslim edilir.

    Yazılı Sınavın Yapılma Şekli

    Madde 51 - Yazılı sınav, belirtilen gün ve saatte Sınav Kurulu üyelerinin gözetiminde yapılır. İçinde sınav soruları bulunan mühürlü zarf, sınava katılan Müfettiş Yardımcılarının huzurunda açılarak, sorular dağıtılır veya yazdırılır.

    Müfettiş Yardımcıları cevaplarını mühürlü cevap kağıtlarına yazarlar. Sınav sonunda cevap kağıtları isim bölümü kapatıldıktan sonra toplanarak bir zarfa konulur ve mühürlenir. İçinde sınava katılan Müfettiş Yardımcılarının cevap kağıtlarının bulunduğu mühürlü zarf ve sınava katılanların isimleri ile sınav sonunda kaç sayfa cevap kağıdı verdiklerinin tespit edildiği tutanak Sınav Kurulu Başkanına verilir.

    Sınavda kopya çektiği tespit edilen Müfettiş Yardımcılarının durumu tutanakla tespit edilir ve başarısız sayılırlar.

    Yeterlik sınavına girecek adaylardan hastalık, bir yakınının ölümü ve bu gibi geçerli bir mazeretle sınava katılamayanlar olduğunda, durumun resmi belgeyle kanıtlanması halinde Sınav Kurulu geçerli mazereti olan adayların sınavının ileri bir tarihte yapılmasına karar verebilir. Bu halde durum bir tutanakla tespit edilir ve yeni sınav tarihi adaylara yazıyla bildirilir.

    Yazılı Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi

    Madde 52 - Sınav kağıtları, Sınav Kurulu tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilir ve notlar üzerlerine yazılır. Kağıtlar okunup, değerlendirildikten sonra kapalı olan isim yerleri açılarak verilen notlar düzenlenen cetvele dökülür. Cetvel, Sınav Kurulu başkan ve üyelerince imzalanır.

    Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için sınav konularını oluşturan her bir grup için üyelerin verdiği notların aritmetik ortalamasının en az 60 ve genel ortalamanın ise en az 70 olması gerekir.

    Sözlü Sınavın Duyurulması

    Madde 53 - Yazılı sınavda başarı gösteren Müfettiş Yardımcılarına Başkanlıkça, on gün önce sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saati belirten bir duyuru yapılır.

    Sözlü sınav, yazılı sınavı izleyen en geç bir ay içinde yapılır.

    Sözlü Sınavın Yapılış Şekli

    Madde 54 - Müfettiş Yardımcıları sınava, yazılı sınavdaki başarı sıralarına göre alınırlar. Sözlü sınav, 49'uncu maddede belirtilen sınav konularından yapılır.

    Sözlü Sınavın Değerlendirilmesi

    Madde 55 - Sözlü sınavda tam not 100'dür. Müfettiş Yardımcılarına, Sınav Kurulu Başkanı ve üyelerinden her biri, tüm sınav konuları için tek not verir. Notlar toplanarak verilen not sayısına bölünür, ortalaması bulunur.

    Müfettiş Yardımcılarının sınavda aldıkları sözlü not ortalamaları bir cetvele geçirilir. Cetvel Sınav Kurulu Başkanı ve üyelerince imzalanır.

    Sözlü sınavı başarmış sayılmak için, bu sınavda alınan ortalama notun 70'ten aşağı olmaması gerekir.

    Yeterlik Sınavı Notlarının Değerlendirilmesi

    Madde 56 - Yeterlik notu; yetişme notu, yazılı sınav ve sözlü sınav notu ortalamasından oluşur.

    Tam not, yetişme notu ile yazılı sınav gruplarında ayrı ayrı ve sözlü sınavda tek olmak üzere 100 puandır.

    Yeterlik sınavını başarmış sayılmak için;

    a) Alınan notların her birinin 60'tan,

    b) Yazılı sınav gruplarından alınan notlar ortalamasının 70'ten,

    c) Sözlü sınav gruplarından alınan notlar ortalamasının 70'ten,

    d) Yetişme notu ve yazılı sınav grupları notları ile sözlü sınav notu ortalamasının 70'ten, aşağı olmaması gerekir.

    Not ortalaması eşit olan Müfettiş Yardımcıları için Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavındaki başarı sıraları esas alınır.

    Sınav Kurulu, yeterlik sınavında başarılı olan Müfettiş Yardımcılarının başarı sıralarını gösterir bir tutanak düzenler.

    Sınav Sonuçlarının Duyurulması ve Sınav Kağıtlarının Saklanması

    Madde 57 - Sınava katılanlara sonuçlar, en geç sınavın bitiş gününü izleyen on gün içinde Başkanlıkça bir yazı ile duyurulur.

    Sınav kağıtları bir yıl süre ile saklanır.

    Sınav Sonuçlarına İtiraz

    Madde 58 - Sınav sonuçlarına itiraz 41'inci maddeye göre yapılır.

    Yeterlik Sınavını Kazanamayanlar ve Sınava Girmeyenler

    Madde 59 - Yeterlik sınavında başarı göstermeyenler ya da mazeretsiz olarak sınava girmeyenler, Teftiş Kurulu Başkanlığı dışında durumlarına uygun başka bir göreve atanırlar.

    Geçerli mazeretleri dolayısıyla sınava katılamayanlar açılacak yeni sınava girerler.

    Müfettişliğe Atanma

    Madde 60 - Müfettiş yeterlik sınavı sonucuna ilişkin olarak Sınav Kurulunca düzenlenen tutanak, Müfettiş Yardımcılarının sınavdaki başarı sırasına göre boş bulunan Müfettişlik kadrolarına Yönetim Kurulunca atanmalarını sağlamak için bir yazı ekinde ilgili birime iletilir. İlgili birimce hazırlanacak müzekkerenin onaylanması ile yeterlik sınavını başaranlar Müfettişliğe atanırlar.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yükselme, Kıdem ve Müfettişlik Güvencesi

    Başmüfettişliğe Yükselme

    Madde 61 - Başmüfettişliğe yükselmede esas; kıdem, mesleki yetenek, gayret ve başarı ile Teftiş Kurulu Başkanlığı nezdinde bırakılacak genel intiba ve kanaatin olumlu olmasıdır.

    ( Değişik fıkra: 15/08/2007 - 26614 S.R.G Yön\6.mad ) Başmüfettişliğe aday olabilmek için; Müfettişin Kurulda veya kamu kurum ve kuruluşlarında en az 7 yıl Müfettiş olarak fiilen görev yapmış olması gerekir.

    Müfettişlerin Başmüfettişliğe yükselmeleri, Teftiş Kurulu Başkanının yazılı önerisi üzerine yapılır.

    Müfettişlerin Kıdemi

    Madde 62 - Müfettişlik kıdemine esas süre; Müfettiş Yardımcılığında, Müfettişlikte ve ücretli tüm kanuni izinlerde geçirilen süredir.

    Müfettişlik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası; Müfettiş Yardımcıları açısından giriş sınavındaki, Müfettişler için yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir.

    Başmüfettişlerin kıdem sırası, Müfettişlerden öncedir. Başmüfettişler arasındaki kıdem sırasının tespitinde; Başmüfettişliğe atanma tarihi, aynı tarihte atananlar için Müfettişlik kıdemi, Müfettişlik kıdemi aynı olanlar için yeterlik sınavındaki başarı derecesi esas alınır.

    Teftiş Kurulundan Nakil ve İstifa Suretiyle Ayrılan Müfettişlerin Tekrar Kabulleri

    Madde 63 - Teftiş Kurulundan istifa suretiyle veya naklen ayrılan Müfettişlerin Teftiş Kuruluna tekrar kabulleri Genel Müdürlük Makamının onayı ve Yönetim Kurulu kararına bağlıdır.

    Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra Müfettişliğe dönenler, dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla Müfettiş varsa, bunların kıdem sırasının tespitinde Müfettişlik kıdemleri esas alınır.

    Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan, Müfettişliğe dönenlerin kıdem sırası, bu Yönetmeliğin 62'nci maddesi hükümlerine göre tespit edilir.

    Müfettişlik Güvencesi

    Madde 64 - Teftiş hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; Müfettişler kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz, diğer idari görevlere atanamazlar.

    Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu raporu, Müfettiş raporu gibi belgelerle kanıtlanması gerekir.

    Müfettişlerin İdari Kademelerde Görevlendirilmeleri

    Madde 65 - Genel Müdürlük Müfettişleri, Müfettişlik hakları saklı kalmak üzere Teftiş Kurulu Başkanının uygun görüşü, Genel Müdürün Oluru ve Müfettişin rızası ile Genel Müdürlük Merkez ve Taşra Teşkilatı idari kademelerinde altı aylık bir süreyi geçmemek şartıyla geçici olarak görevlendirilebilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Müfettişlerin Çalışma Anlayışı ve Yurtdışında Görevlendirilmeleri

    Müfettişlerin Çalışma Anlayışı

    Madde 66 - Müfettişler çalışmalarında; Kuruluşun görev ve hizmetlerini zamanında ve verimli bir şekilde yerine getirip getirmediğini, amaca yönelik olarak benimsenen ilke, politika ve yöntemler ile yapılan işlemlerin yerindelik ve etkinliğini araştırmak, incelemek, denetlemek, planlanan hedeflerden ve mevzuattan sapma varsa, bunları ve nedenlerini saptayıp, tahlil etmek, aksaklıkların giderilmesi ve Kuruluş hizmetlerinin daha verimli ve rasyonel bir düzeye ulaşması için alınması gerekli olan önlemleri belirlemek ve ilgili mercilere tavsiyelerde bulunmak amaçlarını göz önünde tutarlar.

    Müfettişler bu amaçları nazara alarak yaptıkları çalışmalar sırasında görevini gayret ve feragatla yerine getiren, yetkilerini Kamu ve Kuruluş yararı doğrultusunda kullanan ve başarılı görülen personelin ödüllendirilmesi için teklifte bulunurlar.

    Müfettişler, görevlerini yaparlarken personeli motive etmeye bilgi ve davranışlarıyla onlara rehberlik yapmaya özen gösterirler.

    Yurt Dışında Görevlendirilmeleri

    Madde 67 - Müfettişler; bilgi ve görgülerini arttırmak, inceleme ve araştırma yapmak için Teftiş Kurulu Başkanının teklifi, Genel Müdürlük Makamının onayı ve Yönetim Kurulu kararıyla azami bir yıla kadar yurt dışına gönderilebilirler. Yurt dışı eğitim programlarından faydalanılması için, "Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esaslar" uyarınca ÖSYM tarafından yapılan veya yapılacak olan sınavlarda asgari (E) seviyesinde başarı gösterme şartı aranır. Ayrıca; kıdem, yetenek, başarı da dikkate alınır.

    Yabancı memleketlerdeki staj konuları ve çalışma programları Teftiş Kurulu Başkanlığınca tayin ve tespit edilir. Bu programlara göre Müfettişlerin, gönderildikleri memleketlerde kuruluş faaliyetleri ile ilgili konular ile ekonomik, mali ve sosyal konuları ve bunların uygulanmasını incelemeleri esas olmakla beraber, normal programları dışında şahsen ilgilenecekleri ve önemli gördükleri konuları da programlarını aksatmamak şartı ile inceleyebilirler.

    Staj neticeleri her konu için ayrı ayrı düzenlenecek raporlarla Başkanlığa bildirilir. Bu raporların staj yerinde düzenlenmesi esastır. Ancak, bunun mümkün olmaması halinde yurda dönüşten itibaren en geç üç ay içinde raporların Başkanlığa verilmesi gerekir.

    Bu stajlardaki başarı derecesi, ileride yurt dışına Müfettiş gönderilmesinde özellikle göz önünde bulundurulur.

    Ayrıca, TOEFL, GMAT ve GRE gibi yabancı dil yeterliği açısından uluslararası kabul görmüş sınavlarda başarılı olarak yurt dışında master ve doktora yapmak isteyen Müfettişlere de şartlar ölçüsünde imkan sağlanmasına çalışılır.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : Yıllık Teftiş Programı, Teftiş, İnceleme ve Soruşturma İşleri, Raporlar

    BİRİNCİ BÖLÜM : Teftiş Programı ve Uygulanması

    Teftiş Programı

    Madde 68 - Teftiş Kurulunun çalışmaları, her yıl Başkanlıkça hazırlanarak, Genel Müdür tarafından onaylanan Yıllık Teftiş Programına göre yürütülür.

    Yıllık Teftiş Programı bir önceki teftiş programının sonuçlarına göre; Genel Müdürlük Merkez ve Taşra Teşkilatı, Acenteler ile yönetimi ve gözetimi Genel Müdürlüğe ait tüm birimlerin iş kapasitesi ve çalışma durumları, Müfettiş kadrosu göz önünde bulundurularak hazırlanır ve yeni çalışma devresine başlanmadan en geç ocak ayının sonuna kadar onaya sunulur.

    Gereklilik görülmesi halinde; Yıllık Teftiş Programında Genel Müdürün onayı ile değişiklik yapmak mümkündür.

    Teftiş Programının Uygulanması

    Madde 69 - Müfettişlere Yıllık Teftiş Programı çerçevesinde verilen görev emirleri uyarınca teftişe en kısa sürede başlanılması esastır. Bu süre, Müfettiş tarafından yedi günden fazla uzatılamaz. Ancak, zorunlu nedenlerin mevcut olması halinde, durum gerekçeleri ile birlikte Kurul Başkanına bildirilir ve alınacak talimata göre hareket edilir.

    İKİNCİ BÖLÜM . Teftiş, İnceleme ve Soruşturma İşleri

    Teftiş Kavramı, Teftişin Kapsamı ve Yöntemi

    Madde 70 - Teftiş; Genel Müdürlük Merkez ve Taşra Teşkilatı, Acenteler ile yönetimi ve gözetimi Genel Müdürlüğe ait tüm birimlerin her türlü hesap, işlem ve çalışmalarının yasa, tüzük, yönetmelik, karar, tebliğ, toplu iş sözleşmesi, ana sözleşme, genelge ve emirlerle, yıllık iş programları çerçevesinde belirlenen hedeflere uygun olarak yapılıp yapılmadığının saptanması yönünde Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları tarafından sürdürülen, ayrıca birimlerin daha üstün bir düzeye ulaşmalarını amaçlayan önerileri de kapsayan denetim ve inceleme çalışmalarının tamamıdır.

    Teftiş, bir evvelki teftişe başlama tarihi ile başlanılan teftiş tarihi arasındaki devreyi kapsar.

    ( Ek fıkra : 15/08/2007 - 26614 S.R.G Yön\7.mad ) Teftiş, mer'i mevzuata ve Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlattırılan teftiş kılavuzlarına göre sondaj yöntemi ile yapılır. Ancak, teftiş edilen ünitenin işlemlerinin genellikle mevzuata uymaması ve tetkik olunan işlerde yolsuzluğa rastlanması halinde, bu işlerle ilgili işlemlerin tümü teftişe tabi tutulur.

    ( Mülga fıkra: 15/08/2007 - 26614 S.R.G Yön\7.mad )

    ( Mülga fıkra: 15/08/2007 - 26614 S.R.G Yön\7.mad )

    ( Mülga fıkra: 15/08/2007 - 26614 S.R.G Yön\7.mad )

    Teftişin ilk koşulu ani ve habersiz başlanılmış olmasıdır. Teftiş edilecek ünitenin özelliğine göre, önce kasa ve kıymetli evrak sayımları yapılır. Daha sonra demirbaşlar ve malzeme mevcutları sayılır.

    Sayım sonucunda tespit edilen miktarlar hakkında tutanaklar düzenlenir ve yetkililerce imza edilir. Bundan sonra servis teftişine geçmeden bir önceki teftişte eleştirilen konuların düzeltilip düzeltilmediği, verilen emirlerin yerine getirilip getirilmediği araştırılır. Verilen talimatlara uyulmamış olması halinde durum "Bir Önceki Teftiş" başlığı altında eleştirilir.

    Teftiş esnasında para ve para hükmündeki değerler sayıldıktan sonra incelenmesi gerekli olan her çeşit sözleşmeler, vekaletnameler ve bunlara benzer kıymetli evrak ile belgeler, çizelgeler fişler ve dayanakları, duran varlıklar ve malzeme ambarı kartları, defter ve kalamaza föyleri gözden geçirilir. Her türlü malzemenin sarfında tutumlu davranılması, harcamaların ödenek sınırları içinde yapılması duran varlıkların bakım ve onarımına dikkat edilmesi ile ilgili hususlara özellikle önem verilir.

    Merkez veya Taşra Teşkilatı içindeki herhangi bir birim, Yönetmelik, Genelge ve benzeri düzenlemelerle yetki alanı dışına çıkarılamaz.

    Herhangi bir birim, mutad ve makul süreler dışında ve kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın, teftiş dışı tutulamaz.

    İnceleme ve Araştırma

    Madde 71 - İnceleme ve araştırmalar;

    a) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve emirlerin uygulanmalarında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller,

    b) Teftişlerde cevaplı rapora bağlanması gerekli görülmeyen hususlar,

    c) Şikayet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda, soruşturma açılmasına gerek görülmeyen haller,

    d) Genel Müdür tarafından incelenmesi istenilen veya doğrudan Müfettişçe belirlenen sorun ve konular, hakkında yapılır.

    Soruşturma

    Madde 72 - Soruşturma; teftiş ve incelemeler sırasında saptanan veya ihbar ve şikayet yoluyla haber alınan konular ile Genel Müdürlük Makamınca lüzum görülen eylem ve işlemlerin mevzuat hükümleri karşısındaki durumunun, müsebbiplere uygulanacak yaptırımların, alınacak önlemlerin, cezai, disiplin, idari ve mali yönlerden değerlendirilmesidir.

    Soruşturma Açma Şekli ve Yetkisi

    Madde 73 - Müfettişler, Kuruluş personeli ve Kuruluşla irtibatı olan kişiler hakkında isnat olunan suçlardan dolayı, Genel Müdürün emir ve onayı üzerine soruşturma yaparlar.

    Müfettişler, Genel Müdür tarafından gerekli görülen durumlar dışında;

    Teftiş ve incelemeleri sırasında suç teşkil edecek eylem ve olaylar tespit ettiklerinde,

    Kimliği belli kimseler tarafından açık imzalı ve maddi dayanağı bulunan veya kimliği belli olmamakla beraber, doğruluğu hakkında belirti görülen veya böyle bir izlenim bırakan, ihbar ve şikayet mektubu aldıklarında, soruşturma yapmak ve rapora bağlamakla yükümlüdürler.

    Bu durumlarda, soruşturmaya başlanabilmesi için Kurul Başkanlığı aracılığı ile Genel Müdürlük Makamından onay alınması gerekir.

    Ancak, geciktirilmesinde sakınca görülen veya anında el konulması gereken durumlarda, suç delillerinin saptanması amacıyla, Müfettişler tarafından doğrudan doğruya soruşturmaya başlanır, gerekli önlemler alınır ve durum en seri araçla Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilir. Teftiş Kurulu Başkanı durumu Genel Müdürün onayına sunar ve alacağı neticeye göre hareket eder.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Raporlar

    Rapor Çeşitleri

    Madde 74 - Müfettişler, çalışmalarının sonucunda işin özelliğine göre;

    a) Cevaplı Rapor,

    b) İnceleme Raporu,

    c) Mütalaa Raporu,

    d) Soruşturma Raporu,

    e) Değerlendirme Belgesi (Gizli Sicil Raporu), düzenlerler.

    Cevaplı Rapor

    Madde 75 - Teftişler neticesinde, noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce düzeltilmesi gereken işlemleri belirleyen, denetlenenlerin cevaplarıyla bu cevaplara ilişkin "Müfettişin Son Görüşü" ve birimin genel durumunu kapsayan hususlarda "Cevaplı Rapor" düzenlenir.

    Bu raporlarda şu esaslara uyulur;

    a) Her birim için servis ve fonksiyonları itibariyle ayrı ayrı ve üç nüsha olmak üzere cevaplı rapor düzenlenir.

    b) Raporlar üç nüsha halinde varsa ekleriyle birlikte usulüne göre cevaplandırıldıktan sonra geri gönderilmek üzere, teftiş emrinin numarasını taşıyan bir yazı ekinde ilgili birime gönderilir.

    c) Cevaplı raporlarda;

    1) Teftiş emrinin tarih ve numarası, işlemleri teftiş edilen birimin adı, teftiş eden Müfettiş/Müfettişlerin adı, teftişin hangi dönemi kapsadığı, teftişin süresi,

    2) Önceki teftişte eleştirilen kusur ve noksanlıkların ne düzeye kadar düzeltildiği, düzeltilmemiş olanlar varsa bunların hangi sebeplerden dolayı ileri geldiği,

    3) Hatalı ve eksik görülen konuların hangi yasa, tüzük, yönetmelik ve genel tebliğlerin hangi maddeleriyle ilgili olduğu,

    4) Raporun ilgililerce cevaplandırılma süreleri,

    5) Düzenlenme itibariyle; Müfettişin mütalaası, Teftiş edilen birimin cevabı, Müfettişin son mütalaası ve ekler olmak üzere dört bölüm yer alır.

    d) Eleştiri, öneri veya görüşü gerektiren durumlar ile bunların dayanakları ve mevzuata göre yapılması gereken işlemler, alınması gerekli önlemler ve kararlarla ilgili önerileri açık bir şekilde belirtilir.

    e) Raporlara verilecek cevaplar için 10 günden az olmamak üzere içerdiği konular da dikkate alınarak en fazla 30 gün süre verilir. İlgili birimce verilecek cevaplar, teftiş edilen yerin amiriyle imzaya yetkili diğer ilgilisi tarafından imzalanır. Cevapların tanınan süreler içinde verilemediği durumlarda Müfettişler, istek halinde ek süre verebilir. Ancak bu ek süre 1 haftayı geçemez.

    f) Gelen raporlar en geç 30 gün içinde Müfettiş tarafından son mütalaası da eklenerek Teftiş Kurulu Başkanlığı'na intikal ettirilir.

    g) Cevaplı raporlara, ilgililerce verilen cevapların Müfettişlikçe uygun görülmemesi halinde; son mütalaanın açık ve gerekçeli hazırlanmasına önem verilir.

    h) Hastalık, askerlik, yurt dışı stajı gibi zorunlu sebeplerle Müfettişçe cevaplandırılamayan raporların son mütalaaları, Başkanın görevlendireceği bir Müfettiş tarafından yazılabilir.

    ı) Cevaplı raporların ilgililerce zamanında cevaplandırılması, Müfettişlerce bizzat takip edilir. Haklı sebeplere dayanmadan süresinde cevaplandırılmayan raporlar hakkında gereği yapılmak üzere Müfettişlerce Teftiş Kurulu Başkanlığına bilgi verilir.

    i) Son mütalaaları yazılı olarak gelen raporlar hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığınca, bu Yönetmeliğin 81'inci maddesine göre işlem yapılır.

    j) Cevaplı rapor düzenlenmesine lüzum görülmeyen hallerde, durum bir yazı ile teftiş edilen üniteye bildirilir ve bu yazının bir nüshası Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir.

    k) Teftiş raporlarına, teftiş sırasında görülen gerek Türk Ceza Kanunu, gerekse diğer yasalara ve Kuruluş Yönetmeliklerine göre yasal kovuşturmayı ya da disiplin işlemini gerektiren konular yazılmaz. Konu bir yazı ile Kurul Başkanına bildirilir ve alınacak emre göre işlem yapılır.

    İnceleme Raporu

    Madde 76 - İnceleme raporu, bu Yönetmeliğin 71'inci maddesinde belirtilen hususlarda yapılan çalışmalar sonucunda düzenlenir. Ayrıca, merkez birimlerinde yapılan teftişler sonucunda tespit edilen hata ve noksanlıklar ile bunların düzeltilmesine ilişkin görüş ve öneriler hakkında ve taşra birimlerinin normal denetimlerinden sonra gerekli görülen hallerde inceleme raporu düzenlenebilir.

    Teftiş ve soruşturmalar sırasında, inceleme raporu kapsamına giren hususların belirlenmesi halinde, görüş ve önerilere cevaplı rapor veya soruşturma raporunda yer verilmeyerek, bu hususlarda da ayrı inceleme raporu düzenlenir.

    İnceleme raporlarında; incelemenin konusu ve intikal şekli, yapılan inceleme ve araştırmalar, kanıtlar (belge ve alınan ifadeler), sonuç ve öneri yer alır.

    İnceleme raporları, konuyla ilgili olan üniteler göz önünde tutularak, yeterli sayıda düzenlenir. Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilen inceleme raporunun bir nüshası da Müfettişte kalır.

    Mütalaa Raporu

    Madde 77 - Teftiş edilenler tarafından bilinmesi istenmeyen konularla, Müfettişin kanaatine göre değiştirilmesi gereken yöntem ve mevzuat hakkında, teftiş ve soruşturma işleri dışında Genel Müdürlükçe incelenmesi istenilen ve Makama bildirilmesi Müfettişlikçe gerekli görülen konular için mütalaa raporu düzenlenir.

    Bu raporlarda teftiş edilen ünitelerin daha rasyonel ve verimli çalışma olanaklarıyla, idari teşkilatta ve sosyal konularda görülen aksaklıklar, teftiş edilen yerin ve görevli personelin nitelik ve başarıları ana hatları ile belirtilir.

    Üç nüsha olarak düzenlenen mütalaa raporlarının iki nüshası Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir, bir nüshası da Müfettişte kalır.

    Soruşturma Raporları

    Madde 78 - Soruşturma raporu, bu Yönetmeliğin 72'nci maddesinde belirtilen hususlarda ve yine bu Yönetmeliğin 73'üncü maddesinde yer verilen "Soruşturma Açma Şekli ve Yetkisi" çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda düzenlenir.

    Soruşturma Raporlarının düzenleme şekli;

    1) Başlangıç,

    2) Konu,

    3) İnceleme ve Soruşturma,

    4) Değerlendirme,

    5) Sonuç.

    Birinci bölümde, kısa ve öz olmak üzere soruşturmaya başlama nedeni, soruşturma ile ilgili emrin, ihbar ve şikayetin tarih ve sayısı yazılır.

    İkinci bölümde, soruşturma nedenini oluşturan olay, eylem, ihbar ve şikayetin özü belirtilir.

    Üçüncü bölümde, incelenen belge ve kayıtların konuya ilişkin özetleri, kaydı ve hesabi bilgiler, kimlerin ifadelerinin alındığı, gerek duyulursa mevcut ifadelerin özeti, belge ve ifade tutanaklarının ek sıra numaraları yazılır. Bu bölümde soruşturma sonunda işlem yapılması gereken kişilerin sicil özetlerine de yer verilir.

    Dördüncü bölümde, olay hakkında elde edilen belge, kanıt, bulgu, ifade ve savunmalar olayın akış seyri içinde incelenerek değerlendirilir; Mevzuat hükümlerine göre irdelenerek inandırıcı dayanaklara göre konular kesin ve açıkça belirtilir. Fiillerin kimler tarafından yapıldığı, bu fiillerden dolayı zarar - veya kayıp varsa bunun miktarı ve nedeni, varsa suç ile suçlu arasındaki sebepler açıkça ortaya konur. Müfettiş şahsi görüşünü bu bölümde belirtir.

    Beşinci bölümde, konunun tüm yönleri ile özeti, fiilin veya kusurun hangi mevzuat maddesini veya hangi tür disiplin cezası maddesini ilgilendirdiği, ne tür cezanın verilmesi gerektiği, ilgililer hakkında yasal kovuşturma yapılıp yapılmayacağı, olayın niteliğine göre kusurlu veya suçlu personelin iş yerinin veya görevinin değiştirilmesi gerekiyorsa bu husus da belirtilir.

    İşlenen suç veya kusur nedeniyle Kuruluşun menkul ve gayrı menkul mallarında ve kıymetlerinde eksiklik ve zarar meydana geldiği takdirde bu zararın miktarı tespit edilir. Bu tespit gerektiğinde bilirkişiye de yaptırılabilir.

    Müfettiş soruşturmayı bitirdikten sonra en çok bir ay içersinde soruşturma raporunu düzenleyip, Kurul Başkanlığına vermek zorundadır. Kurul Başkanlığınca kabul edilir mazeretin bulunması halinde bu süre, makul bir süre uzatılabilir.

    Soruşturma raporları üç nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası Müfettişte kalır, kalan iki nüsha Teftiş Kurulu Başkanlığına teslim edilir.

    Soruşturma konusu yapılan olayda şahsın fiilinden, disiplin cezasından başka, cezai veya hukuki mesuliyeti görülüyorsa zamanaşımı dikkate alınarak şahıs veya şahıslar hakkında adli makamlara iletilmek üzere suç duyurusu teklif edilir.

    Teftiş Kurulu Başkanlığına verilen soruşturma raporları, Başkanlıkça esas ve usul bakımından incelenir. Noksanları varsa Müfettişe tamamlattırılır. Rapor, Başkanlık görüşü ile birlikte Genel Müdürün onayına sunulur. Onaylanan raporlar gereği için ilgili yerlere gönderilir.

    Suç duyurusu teklif edilen soruşturma raporları, Kuruluş Hukuk Baş Müşavirliğine intikal ettirilir. Açılan davanın takip ve sonuçlandırılması söz konusu birimce yapılır.

    Soruşturmalarla ilgili tanık ve sanıkların ifadeleri, işin mahiyet ve gereğine göre sorgu, ifade tutanağı, istizah veya istinabe sureti ile Müfettiş tarafından alınır.

    Savunmaları alınmadan hiçbir personelin disiplin yolu ile cezalandırılması istenemez.

    Soruşturma sırasında hakkında soruşturma yapılan Kuruluş personelinden cevap vermekten kaçınanlar veya gelmeyenler olursa, Müfettiş konunun kısa bir özetini yaparak, Teftiş Kurulu Başkanlığı Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinin "Teftişe Tabi Olanların Sorumluluk ve Yükümlülükleri" başlıklı 19'uncu maddesi (f) bendini hatırlatır ve personeli yeniden cevap vermeye çağırır. Müfettişin ikinci çağrısı üzerine de ifade ve beyanda bulunmayan ve savunma yapmayan personel CMUK'nun 135 inci maddesinden hareketle "susma hakkını" kullanmış sayılır. Ancak, bu durumun belgelenmesi gerekir. Susma hakkını kullanan kişi bunu yazılı olarak bildirmeli ya da ifadesi sırasında susma hakkını kullandığına dair beyan tutanağa geçirilerek, imzası alınmalıdır. Susma sanığın suçluluğunu kanıtlamaz, Müfettişlikçe gerekirse yeniden incelemeler ve karşılaştırmalar yapılıp sonuçları belgelendikten ve başkaca kanıt bulunmadığına kanaat getirildikten sonra soruşturma raporunun düzenlenmesine başlanır.

    ( Değişik fıkra: 15/08/2007 - 26614 S.R.G Yön\8.mad ) Soruşturma sırasında tanık durumunda olan Kuruluş personelinden cevap vermekten kaçınanlar ikinci defa çağrılarak, 21/3/2002 tarihli ve 24702 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin (f) bendi hatırlatılır ve cevap vermeleri istenir. Cevap vermekten kaçınma ve gecikme usulünce tespit edilir ve belgelenir. Cevap vermemekte direnen personel hakkında Kapsamdışı Kararı ve Toplu İş Sözleşmesi hükümleri uygulanır. Tanıkların dinlenmesinde CMK'nın 45 ila 48 inci maddelerindeki tanıklıktan çekinme halleri dikkate alınır.

    Kuruluş mensupları dışındaki şahısların tanık sıfatı ile ifadelerine müracaat edilmesi gerektiğinde, usul bakımından kanuni icaplara uyulmakla beraber, çağrılmaları tamamen idari yollardan yapılır. Kanuni yollardan kendilerine bir mecburiyet yüklenemez. Bu durumda, Müfettişlikçe ifadesine müracaat edilecek şahıslar ya bir mektup veya münasip bir vasıta ile davet edilir.

    Çağrıldıkları halde gelmeyen tanıklar hakkında başkaca bir işlem yapma yetkisi olmayıp, davete icabet etmedikleri ve ifadelerinin alınmadığı soruşturma raporuna dercedilir. Geldiği halde ifade vermeyen veya ifade vermekten çekinen Kuruluş mensubu olmayan tanıkların, ifadeden kaçındıkları bir tutanakla tespit edilir.

    Değerlendirme Belgesi (Gizli Sicil Raporu)

    Madde 79 - Personel Denetleme Raporu, teftiş edilen birimlerin amir ve memurları hakkında Müfettişlerin görüş ve kanaatini belirten formlardır.

    Bu formlarda, teftiş edilen birimlerin amir ve memurlarının;

    a) Kişisel nitelik ve yetenekleri,

    b) Çalışması ve iş performansı,

    c) Yöneticilik yetenekleri,

    d) Görevlerinde başarı dereceleri, hangi görevlerde başarılı olabilecekleri ve daha fazla sorumluluk yüklenip yüklenemeyecekleri, hususlarında Müfettişin objektif ve müşahedelerine dayanan kanaatları belirtir. Yetersiz ve delillendirilmemiş hususlarda görüş belirtilmemesi esastır.

    Değerlendirme raporları, Müfettiş tarafından; kendi el yazısı ile iki nüsha olarak düzenlenip, her biri üzerinde ilgili personelin, adı, soyadı, unvanı ve sicil numarası yazılı kapalı zarf içinde hakkında değerlendirme belgesi düzenlenen personeli gösterir iki nüsha liste ile birlikte bir yazı ekinde Genel Müdüre iletilmek üzere Kurul Başkanlığına gönderilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Raporlarla İlgili İşlemler

    Raporların Düzenlenmesi

    Madde 80 - Raporlar Kurul Başkanlığınca belirlenen matbu rapor kağıtları kullanılmak suretiyle daktilo ile ya da aynı rapor kağıdı formlarında bilgisayarda yazılır. Raporlarda silinti ve kazıntı yapılmaz. Zorunlu olarak yapılan düzeltmeler Müfettiş tarafından parafe edilir.

    Raporların her sahifesi Müfettişlik mühürü ile mühürlenerek, parafe edilir. Son sahifesi raporu düzenleyen Müfettiş tarafından adı, soyadı, unvanı yazılarak, imzalanır.

    Raporlar Üzerinde Teftiş Kurulu Başkanlığınca Yapılacak İşlemler

    Madde 81 - Müfettişler tarafından Kurul Başkanlığına gönderilen raporlar, Başkanlıkça ve görevli Müfettişlerce incelendikten sonra, Başkanlık görüşünün de belirtildiği onay hazırlanarak, Genel Müdüre sunulur.

    Onayı takiben, rapor ve suretleri ile onay, gereği yerine getirilmek üzere ilgili birim/birimlere gönderilir.

    Gerek merkez, gerekse taşra birimlerinin teftişine ait cevaplı raporlarda Başkanlığın görüşü, Müfettişin görüş ve tekliflerine uygun ise, onaylarda ayrıntılı görüş yazılmasına gerek yoktur.

    Raporlara istinaden ilgili birimlerce yapılması gereken işlemler Kurul Başkanlığınca izlenir.

    Raporlar Üzerine Kuruluş Birimlerince Yapılacak İşlemler

    Madde 82 - Cevaplı Rapor, İnceleme Raporu, Soruşturma Raporu ile Mütalaa Raporları üzerine yapılan işlemler ve sonuçları ilgili birimlerce en kısa zamanda Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilir.

    Rapor Sonuçlarının Müfettişe Bildirilmesi

    Madde 83 - Müfettişlerce düzenlenen raporların sonucunda yapılan işlemlerin ilgili birimlerce Kurul Başkanlığına iletilmesi üzerine, bu işlemler Başkanlıkça raporu yazan Müfettişe, rapor birden fazla Müfettiş tarafından yazılmış ise en kıdemlisine gönderilir.

    Müfettişler bu işlemleri uygun ve yeterli bulmadıkları takdirde, konu ile ilgili görüşlerini gerekçeleri ile birlikte en geç 30 gün içinde Kurul Başkanlığına bildirirler.

    Müfettişlerin bu yeni görüşleri karşısında, ilgili birimlerin kendi tutum ve işlemlerini değiştirmemeleri halinde, Kurul Başkanı konuyu Genel Müdüre intikal ettirir.

    BEŞİNCİ KISIM : Çeşitli ve Son Hükümler

    BİRİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Aylık, Yolluk ve Diğer Hakların Alınması

    Madde 84 - ( Değişik madde: 15/08/2007 - 26614 S.R.G Yön\9.mad )

    Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları maaşlarını ilgili bankadan alırlar.

       Gündelik, yol parası ve diğer zorunlu masraflarını ise; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Harcırah Yönergesi çerçevesinde, kendilerine verilen kredi cüzdanı ve çek karnelerine istinaden Kuruluşun muhasebe servisi ve veznesi olan Merkez ve Taşra Teşkilatındaki birimlerden alırlar. Bunun için kendilerine bir kredi cüzdanı ve çek karnesi verilir. Kredi cüzdanı ve çek karnesi tamamen kullanıldıktan sonra yenisi alınmak üzere Başkanlığa iade edilir.

    İş Durum ve Çalışma Cetveli

    Madde 85 - Müfettişler, çalışmalarını her ay düzenleyecekleri iş durum ve çalışma cetvelinde gösterirler.

    Çalışma cetveline, ay içinde yapılan çalışmalar, verilen veya el konulan bütün işler kaydedilir. Verilen iş sonuçlandırıldığında çalışma cetvelinden çıkarılır ve yazılan raporun nevi, tarih ve sayısı cetvelde gösterilir. İşin başka Müfettişe devredilmesi halinde de aynı işlem yapılır.

    Bu cetvel, ilgili olduğu ayı izleyen ayın üçüncü iş günü akşamına kadar iki nüsha olarak Teftiş Kurulu Başkanlığına verilir veya gönderilir.

    Kimlik Belgesi, Mühür ve Demirbaşlar

    Madde 86 - Müfettişlere, Teftiş Kurulu Başkanlığına ait birer mühür, Genel Müdür ve Teftiş Kurulu Başkanı tarafından imzalanmış birer kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesinde Müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten bir özet yer alır. Kimlik belgesi, gerektiğinde veya istek üzerine gösterilir.

    Müfettiş Yardımcılarına mühür ve kimlikleri resen görev yapmaya yetkili kılındıklarında verilir.

    Müfettişlere taşınabilir bilgisayar, yazı ve hesap makinesi, çanta gibi demirbaşlarla gerekli olan diğer malzeme ve kitaplar Kurul Başkanlığınca sağlanarak zimmetle verilir.

    Ayrılmalarda Yapılacak İşlemler

    Madde 87 - Müfettişlikten ayrılanlar, sonuçlandırılmış görevlere ilişkin raporları, henüz sonuçlandırılmamış görevlere ilişkin belgeleri, kendilerine teslim edilen resmi mühür, kimlik belgesi, kredi cüzdanı, çek karnesi, demirbaş ve diğer eşyayı on beş gün içinde bir yazı ve dizi pusulası ekinde Teftiş Kurulu Başkanlığına iade etmek zorundadırlar.

    Sonuçlandırılmamış görevlere ilişkin işlemleri bu Yönetmeliğin 16'ncı maddesinde belirtilen esaslara göre yürütülür.

    İzin Kullanılması ve Görev Yerinden Ayrılma

    Madde 88 - Müfettişler, kanuni izinlerini Kuruluş mevzuatına göre kullanırlar. Merkez dışında görevli Müfettişler izne başlayış ve göreve dönüş tarihlerini telgraf ve yazı ile Kurul Başkanlığına bildirirler.

    Müfettişler, görevli bulundukları yerden, Başkanlığın izni olmadan ayrılamazlar. Hafta sonu ve genel tatil günlerini önceden Başkanlığa haber vermek kaydıyla görev yeri dışında geçirebilirler.

    Teftiş ve Soruşturmaya Diğer Yetkililerce El Konulması

    Madde 89 - Müfettişin gittiği yerde, Kuruluşu aynı konuda teftişe yetkili ilgili Bakanlık Müfettişi bulunduğu ve orada çalışmakta iken böyle bir Müfettişin teftiş ve soruşturma için geldiği yahut bir işe daha önce veya sonradan yetkili bir makamca el konulduğu veya konulmak istendiğinde, Müfettiş teftiş veya soruşturmanın konu ve amacını öğrenerek durumu Kurul Başkanlığına bildirir ve alacağı emre göre hareket eder.

    Haberleşme

    Madde 90 - Müfettişler teftiş, inceleme ve soruşturma münasebetiyle ve bu işlere özgü olmak koşuluyla Genel Müdürlük teşkilatına bağlı her türlü mercii ile, resmi makamlarla, özel kurumlarla gerçek ve tüzel kişilerle, doğrudan doğruya yazışmalarda bulunabilirler. Ancak, Bakanlıkların merkez teşkilatı ile yapılacak yazışmalarını Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığı ile yaparlar.

    Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilecek yazılardan diğer dairelere ulaştırılması gerekli görülenler yeterli sayıda hazırlanır.

    Haberleşmenin yazılı olarak yapılması asıldır. Acele ve fakat gizli olmayan haberleşmelerde duruma göre uygun görülen iletişim aracı kullanılabilir.

    Müfettişler görevli gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılışlarını, telgraf, telefon, faks ya da elektronik posta yolu ile Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.

    Kayıt ve Dosya İşleri

    Madde 91 - Müfettişler, yazdıkları raporlar ve diğer yazıların birer nüshalarını ve kendilerine gelen yazılarla, genelge ve emirleri özel dosyalarında muhafaza ederler.

    Raporlar ilgili Makamlara birer yazıya eklenerek gönderilir. Bu yazılara raporun numarası verilir.

    Müfettişler, çeşitli Makamlara gönderdikleri rapor ve yazılar ile kendilerine gelen yazıları bir "kayıt defteri"ne işlerler.

    Teftiş Rehberi

    Madde 92 - Teftiş, inceleme, soruşturmaların yapılışı, raporların şekli ve düzenleniş biçimleri ile diğer hususları belirtir "Teftiş Rehberi" Kurul Başkanlığınca hazırlanarak, uygulamaya konulur. Müfettişler, teftiş rehberindeki esaslara göre hareket ederler.

    İKİNCİ BÖLÜM : Son Hükümler

    Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

    Madde 93 - 27/09/1997 tarihinde Yönetim Kurulunun teşekkülü ile yürürlüğe giren, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsünün "Yeni Tüzük ve Yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar T.D.İ. Tüzük ve Yönetmelikleri uygulanır." hükmü uyarınca yürürlükte olan; 15/12/1994 tarihli ve 22142 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü yönünden yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Maddeler

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Genel Müdürlük Teftiş Kurulunda görev yapmakta olan Başkan, Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının kazanılmış hakları saklıdır.

    Geçici Madde 2 - Kuruluş bünyesinde yürütülen "Norm Kadro Çalışması"nın Teftiş Kurulu Başkanlığı ile ilgili kısmı, Başkanlığın görüş ve onayı doğrultusunda yapılır ve Teftiş Kurulu Başkanlığı Kuruluş ve Görev Yönetmeliğine aykırı bir düzenleme içeremez.

    Yürürlük

    Madde 94 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 95 - ( Değişik madde: 15/08/2007 - 26614 S.R.G Yön\10.mad )

    Bu Yönetmelik hükümlerini Kıyı Emniyeti Genel Müdürü yürütür.

    EK

    TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

    ORGANİZASYON ŞEMASI

    _______________________

    BAŞKAN

    _______________________

    ____________________

    YAZI İŞLERİ

    ___________

    SERVİS

    ŞEFLİĞİ

    ____________________

    _____

    _________ ______

    _______ _____________

    ________

    BAŞMÜFETTİŞLER

    MÜFETTİŞLER

    MÜFETTİŞ YARDIMCILARI

    _______________

    ______________

    ______________________

    Mevzuat Kanunlar