ASKERİ KANTİN YÖNETMELİĞİ

    Askeri Kantin Yönetmeliği

    Milli Savunma Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 22/03/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24703

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kanuni Dayanak

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik; askeri kantinlerin gelirleri ile teşkil, idare, murakabe, işletme ve kontrol şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik; Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hariç olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerindeki bütün askeri kantinleri kapsar.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

    a) Kuruluş : Karargah, birlik ve kurumları,

    b) Merkez : Bir piyasası bulunan il ve ilçe gibi yerleşim yerlerini,

    c) Gelir kaynağı : Orduevi, askeri gazino ve askeri kantin dışında kalan ve gelir sağlayan çay ocağı, berber, boyacı, sinema, lahmacun fırını, tekel, jeton, kart, sayısal loto bayiliği, fotoğrafhane, iş ocakları, gıda kontrol müfreze laboratuvarları ve benzeri işletmeleri,

    d) Kantin şubesi : Kantine bağlı olarak açılıp işletilen satış yerlerini,

    e) Reyon : Kantinlerde belirli gruplarda toplanan malların satıldığı bölümleri,

    f) Yan kuruluş : Kantine bağlı olarak çalışan gelir getirici işletmeleri,

    g) Muaddel : Üretilecek nesnenin belirli bir standartta olması için içersine konacak ham maddelerin cinsini ve miktarını gösteren belgeyi, ifade eder.

    Kanuni Dayanak

    Madde 4 - Bu Yönetmelik; 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 106 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Teşkilat ve Görevler

    Kuruluş

    Madde 5 - Askeri kantinlerin kuruluş ve işletilmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir :

    a) Kışla içerisindeki askerlerin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil personelin çeşitli zaruri ihtiyaçlarını daha ucuza ve kolaylıkla sağlayabilmeleri, erbaş ve erlerin kışla dışı ilişkilerini azaltarak, sağlık ve disiplinin korunması amacıyla, her kışlada ihtiyaca binaen bir askeri kantin açılabilir. Aynı kışla içerisinde birden fazla kantin kurulamaz. Ancak, aynı kantine ait kantin şubesi açılabilir.

    b) Kantinler, askeri kantinin kurulacağı kışlada konuşlanmış birliğin aynı garnizonda bağlı bulunduğu en üst seviyedeki komutanın teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığının izni ile kurulur ve kışlada konuşlu karargah, birlik veya kurum tarafından işletilir. Kantinlerin işletilmesi yetkisinin, aynı kışla içerisinde başka bir komutanlığa bağlı diğer bir birlik veya kuruluşa devri mümkündür. Askeri kantinlerin kuruluşu bir ay içinde silsileler yolu ile bağlı bulunulan kuvvet komutanlığı, Genelkurmay Personel Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Dairesi Başkanlığına bildirilir.

    Milli Savunma Bakanlığına bağlı birlik ve kurumlarda kurulacak kantinler, ilgili birlik veya kurum amirinin teklifi üzerine Milli Savunma Bakanlığının izni ile kurulur ve bu kantinlerin kuruluşu bir ay içinde Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Dairesi Başkanlığına bildirilir.

    c) Askeri kantinler ve şubeleri, kışla sınırları içersinde hizmet vermeye uygun, kapalı ve emniyetli yerlerde kurulur. Çeşitli nedenlerle araziye çıkılması halinde, kantin faaliyetleri araç veya çadır içerisinde devam edebilir.

    Kantin Heyetinin Teşkili

    Madde 6 - Askeri kantin heyeti, bir yıllık bir süre için seçimle teşkil edilir.

    a) Kantin heyetinde, bir başkan, bir muhasip üye, bir kasa sorumlusu ve bir mubayaa görevlisi olmak üzere en az dört kişi bulunur.

    b) Kantin heyetlerinde bir subay ve bir astsubay bulunması şarttır.

    c) (Değişik bent: 8/10/2009 - 27370 S.R.G Yön/1.mad.) İş hacmi ve şube sayısı fazla olan kantinlerde heyete bir depo sorumlusu, farklı kışlalarda bulunan veya yan kuruluşları fazla olan kantinlerde ise ihtiyaç halinde yan kuruluş sorumluları ilâve edilir.

    ç) Subay, astsubay ve devlet memuru toplamı 10 kişiden az olan kışlalarda, kantin heyeti üç kişiden oluşabilir.

    d) (Mülga bent: 8/10/2009 - 27370 S.R.G Yön/1.mad.)

    e) Kantin heyetlerinde muhasip ile kasa sorumlusu görevi aynı kişide birleşemez.

    f) Yönetmeliğin 41 inci maddesinde belirtilen durum gereğince bilanço usulü (tek düzen) muhasebe sistemi uygulayan kantinlerde muhasip, kışla komutanı tarafından muhasebe eğitimi görmüş personel arasından seçilerek atanır.

    g) Bilanço usulü uygulayan kantinlerde ücreti kantin gelirlerinden karşılanmak üzere sözleşmeli muhasebe personeli çalıştırılabilir.

    Adayların Belirlenmesi

    Madde 7 - Kantin heyeti seçimine katılacak adaylar, aşağıdaki esaslar çerçevesinde belirlenir :

    a) (Değişik bent: 8/10/2009 - 27370 S.R.G Yön/2.mad.) Kantin heyetinin asıl ve yedek üye adayları, seçimden önce, tahsil ve yetenekleri dikkate alınmak suretiyle, görevlendirilmesi düşünülen görev yerlerine göre ayrı ayrı belirlenerek, kışla komutanlığı tarafından aday gösterilir.

    b) Aday sayısı, seçilecek asil ve yedek üye sayısının üç katından az olamaz.

    c) Subay, astsubay ve devlet memuru toplamı on kişiden az olan kışlalarda aday sayısını kışla komutanı belirler.

    ç) Bir kışlada birden fazla kuruluş bulunduğu takdirde, adayların kuruluş mevcutlarına göre belirlenmesi esastır.

    d) Kantin heyetine mal saymanları, hesap sorumluları tahakkuk memurları ve saymanlık mal sorumluları aday gösterilemez.

    e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis cezası ile cezalandırılmış olanlar, bu cezaları paraya çevrilmiş veya ertelenmiş olsa bile aday gösterilemezler. Bununla ilgili olarak, adaylar hakkındaki gerekli soruşturma kışla komutanları tarafından yapılır.

    Kantin Heyetinin Seçimi

    Madde 8 - Askeri kantin heyetinin seçiminde dikkate alınacak esaslar aşağıda belirtilmiştir :

    a) Asil ve yedek üyeler; kışla komutanlığı tarafından gösterilen adaylar arasından, kışlada görev yapan subay, astsubay ve sivil personel mevcudunun en az yarıdan bir fazlasının katılacağı toplantıda, toplantıya katılanların oy çokluğuyla, gizli oy ve açık ayrımla seçilir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, müteakip toplantıda herhangi bir yeter sayı aranmaz.

    b) (Mülga bent: 8/10/2009 - 27370 S.R.G Yön/3.mad.)

    c) Seçimin cereyan tarzı ve sonuçları, bir tutanakla tespit edilir. Tutanağın bir nüshası kışla komutanlığı personel şubesinde, bir nüshası da kantinin teftişinde ibraz edilmek üzere kantin başkanlığında saklanır.

    ç) (Değişik bent: 8/10/2009 - 27370 S.R.G Yön/3.mad.) Kantin heyetinin seçimi, her yılın Kasım ayının ilk haftasında yapılır. Yeni kantin heyeti, devreden kıymetleri teslim alarak 1 Ocak tarihinde göreve başlar. Yeni heyet göreve başlarken mal beyanında bulunur. Bu husus kışla komutanlığınca takip edilir. Kışla komutanlığı tarafından yeni heyetin tecrübe kazanması için, eski heyet ile birlikte Aralık ayı sonuna kadar iki haftayı geçmeyecek şekilde, çalışmaları sağlanır. Ancak, 31 Aralık tarihine kadar muhasebe kayıtlarındaki imza yetkisi eski heyete aittir."

    d) Kantin heyetinde görev alanlar, gelecek dönemlerde tekrar seçilebilir.

    Kantin Heyetlerinin Değiştirilmesi

    Madde 9 - Kantin heyeti başkan ve üyeleri;

    a) Herhangi bir nedenle görevlerinden iki aydan fazla ayrılmaları,

    b) İstifa etmeleri,

    c) Görevini kötüye kullanmaları,

    ç) Görevlerinde başarısız olmaları,

    durumlarında, kışla komutanı tarafından değiştirilir.

    Yedek Üyelere Görev Verilmesi

    Madde 10 - (Değişik madde: 8/10/2009 - 27370 S.R.G Yön/4.mad.)

    Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen sebeplerle boşalan üyeliklere, seçim sonu tutanaklarındaki sıraya göre yedek üyeler görevlendirilir. Yedek üyelerin görevlendirilmesinde öncelik, aday olarak belirlendiği görev yerindedir. Bir görev yerinde yedek üye bulunmaması halinde seçime katılan diğer yedek üyelerden biri kışla komutanı tarafından yazılı emirle görevlendirilir. Kantin heyetinin, üye sayısındaki eksiklik nedeniyle oluşturulamaması halinde, seçim derhal yenilenir.

    İzin, istirahat ve benzeri nedenlerle iki aydan kısa süreli olarak görevden ayrılan asıl üyenin yerine, kasa ve muhasebe görevleri aynı üyede olmamak şartıyla kantin başkanının uygun göreceği üye görevlendirilir. Kantin başkanının ayrılması halinde ise, üyelerden en kıdemlisi ikiz görevli olarak kantin başkanlığı görevini yürütür.

    Görev ve Sorumluluklar

    Madde 11 - Kışla komutanı; askeri kantini kurmak, kantin heyetinin seçimini sağlamak, kantin faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini gözetmek ve kantin gelirlerinin sarf yerlerini tespit etmekle görevli ve sorumludur.

    (Değişik fıkra: 8/10/2009 - 27370 S.R.G Yön/5.mad.) Kantin heyeti; kantin hizmeti ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi, kantin hesaplarının tutulması, kantine ait mahkemelik alacakların takip edilmesi, kantine ait belge, defter ve evrakların muhafazası ve teftişe tâbi dönem teftişinin verilmesi ile görevli ve sorumludur.

    Kantin Şubeleri

    Madde 12 - Bir askeri kantine bağlı olarak;

    a) (Değişik bend: 28/04/2006-26152 S.R.G. Yön./1.mad) Üst komutanlık payları kesildikten sonra geliri ait olduğu birlik tarafından kullanılmak üzere, aynı kuvvete mensup birbirine yakın iki kışlada konuşlanan veya aynı kışlada konuşlanmakla birlikte farklı komutanlıklara bağlı bulunan birliklerde (Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığına doğrudan bağlıları için aynı kuvvete mensup olma veya farklı komutanlıklara bağlı olma şartı aranmaz),

    b) Geniş bir alana yayılmış olan kışla sınırları içerisinde,

    c) Kışla içindeki ve dışındaki lojman bölgelerinde,

    ç) Atış ve tatbikat veya eğitim için uzun süreli olarak garnizon dışına veya yurt dışına intikal eden birlik veya kurumlarda, şubeler açılabilir.

    Kapatılma ve seferberlik hali

    Madde 13 - Herhangi bir sebeple kapatılması gereken kantinlerin nakit, mal, demirbaş ve belgeleri, bir üst komutanlık tarafından verilecek emre göre diğer bir askeri kantine devredilir ve sonuç hakkında bir ay içerisinde silsileler yolu ile bağlı bulunulan kuvvet komutanlığı, Genelkurmay Personel Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Dairesi Başkanlığına bilgi verilir.

    Milli Savunma Bakanlığına bağlı birlik ve kurumlardaki kantinlerin nakit, mal, demirbaş ve belgeleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilecek emre göre diğer bir askeri kantine devredilir ve sonuç hakkında bir ay içerisinde silsileler yolu ile Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Dairesi Başkanlığına bilgi verilir.

    (Ek fıkra: 8/10/2009 - 27370 S.R.G Yön/6.mad.) Seferberlik ilânı ile kantin heyet başkanı ve üyeleri; kantin sefer görev yerine götürülecekse kışla komutanı tarafından görevlendirilen personele; kışla güvenlik sınırları içerisinde kantin unsuru bırakılacak ise kışlada kalacak tesellüm heyetine, emredilen miktarda kantin sermayesini, belgelerini ve demirbaşlarını devir teslim belgesi ile devreder ve asli görev yerlerine katılırlar.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Kantinlerden Yararlanma, Tertip ve Hizmet Esasları

    Kantinlerden Yararlanma

    Madde 14 - Askeri kantinlerden;

    a) Kışla içersindeki askeri kantinlerden; askerler ile Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 115 inci maddesinde belirtilen sivil personel,

    b) Kışla dışındaki kantin satış şubeleri ile kışla içindeki lojmanlar bölgesindeki şubelerden; yukarıda belirtilen personel ile birlikte, bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler, yararlanabilirler.

    Tertip ve Temizlik

    Madde 15 - Askeri kantinlerin tertip ve temizliği aşağıdaki esaslar çerçevesinde sağlanır:

    a) Kantinlerin iç dizaynı, görevli personelin çalışmalarında verimlilik ve istifade eden personele kolaylıklar sağlayacak şekilde yapılır.

    b) Temizlik maddeleri, gıda maddelerinden ayrı yerde depolanır ve satışa sunulur.

    c) Çabuk bozulabilen maddeler ile dondurulmuş gıda maddeleri uygun soğutucularda satışa sunulur.

    ç) Kantinler günün belirli saatlerinde temizlenerek hiçbir surette kirli kalmalarına müsaade edilmez.

    d) Kantin ve depolarının haşerelere karşı etkin bir biçimde korunabilmesi için gerekli önlemler kantin idare heyeti tarafından alınır.

    Hizmet Esasları

    Madde 16 - Kantinden yararlanan personele en iyi hizmeti vermek için :

    a) Kantinde reyon sorumlusu olarak görevlendirilecek erbaş ve erler, bu görevi en iyi şekilde yapabilecek olanların içinden seçilir.

    b) Kantinden yararlanacaklar ile kantinde görevli personel arasındaki ilişkilerde askeri terbiye ve nezaket kurallarına dikkat edilir.

    c) Kantinden yararlananlar, kendilerine farklı muamele yapılması için görevli personelden istekte bulunamaz.

    ç) Kantinde, belirli bir ünite veya reyon hiçbir şekilde kiraya verilemez, ancak; mal satış işlemlerinde yan işletme prosedürü uygulanmak suretiyle, ayrı işletme defteri ve ayrı para teslim defteri tutularak ve kantin bilançosunda "Kantin Gelirleri, İş Ocakları Karı" bölümünde "Konsinye Satış" hanesi açılarak elde edilen kar direkt yazılmak kaydıyla konsinye usulü satış yapılabilir.

    d) (Ek bent: 8/10/2009 - 27370 S.R.G Yön/7.mad.) Söz konusu satış işleminde;

    1) Konsinye usulü satış ile ilgili hususlar, teklif yolu ile belirlenecek resmi/özel kuruluş veya firmalar ile kantin işletmesinden sorumlu kantin heyeti arasında yapılacak sözleşmede tespit edilir.

    2) Sözleşme süresi bir (1) yıldır. Sözleşme yapılacak firma ya da kişi asgari üç (3) firma, kuruluş veya kişi arasından teklif usulü ile seçilir. Buna ilişkin belgeler denetimlerde aranır.

    3) Vergi dairesine kayıtlı olmayan kişi, kuruluş veya firma ile sözleşme yapılmaz.

    4) Sözleşme tarihi itibarıyla, kesinleşmiş vergi borcu ile sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belgelerin ilgili kantin heyetine sunulması gerekir.

    5) Konsinye satış yapılacak reyonlardaki mallar için mal sahibine ve kantine kalacak oranlar ayrı ayrı belirtilmek suretiyle, kantin heyeti bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen oranı geçmeyecek şekilde kâr oranını firmayla ortaklaşa belirler ve fiyat bu şekilde oluşturulur.

    6) Malın gönderilmesinde sevk irsaliyesi düzenlenmelidir. Düzenlenen bu irsaliyede malın konsinye olarak satılacağını belirtmek için irsaliye üzerine "konsinye olarak teslim edilmiştir" ibaresi açıkça yazılmalıdır.

    7) Mal veya eşya, kantine giriş esnasında kantin heyeti tarafından kontrol edilir. Fiyat etiketi Kantin Başkanlığınca tanzim edilip mühürlenir. Pos kasa bulunan kantinler için, ay sonunda pos kasalardan satış raporu alınarak satılan miktar Kantin Başkanlığına fatura edilir. Pos kasa bulunmayan kantinlerde konsinye satış yapılacak reyonlara ayrı ayrı birer yazar kasa tahsis edilerek günlük ve aylık alınacak satış raporları doğrultusunda satılan miktar kantin başkanlığına fatura edilir.    

       8) Konsinye olarak satılmak üzere bekleyen malın mülkiyeti satış vaki oluncaya kadar malı gönderene aittir.

       9) Malın satılamaması halinde, değiştirilmesi ihtiyacı doğduğunda veya malın reddine karar verilmesi durumunda mal yükleniciye iade edilir.

       10) Satılan mal için kesilecek faturanın, irsaliye tarihinden itibaren değil, satışın gerçekleştiği tarihten itibaren yedi gün içinde düzenlenmesi gerekir.

       11) Reyonda satılacak mal ve eşya sözleşmede belirlenir; bunun dışında mal ve eşya satılamaz.

       12) Askeri kantinlerde konsinye usulü satışlarda firma personeli çalıştırılmaz.

       13) Reyonda satılan her türlü mal ve eşyanın hesabı mutlak surette kantin kasasında işlem görür, işletme defterine girişi yapılır.

    Sağlık ve Gıda Denetimi

    Madde 17 - Kantinin sağlık ve gıda denetimi aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

    a) Muhtemel iş kazalarına anında müdahale edilebilmesi için, ilk yardım sıhhiye dolabı bulundurulur.

    b) İlk yardım yapabilecek bilgi ve beceriye sahip bir personel görevlendirilir.

    c) Bütün ünitelerde, genel temizlik, gıda hijyeni ve "Silahlı Kuvvetler Gıda Kontrol Devamlı Talimatı" esaslarına uygun önlemler alınır.

    ç) Çalışan personelin:

    (1) Sağlık cüzdanları düzenli olarak tutulur.

    (2) Genel sağlık muayeneleri en az ayda bir kez yaptırılır.

    (3) Periyodik portör muayenelerinin üç ayda bir kez olmak üzere askeri veya devlet hastanelerinin ilgili servislerinde yapılması, birlik doktoru tarafından sağlanır.

    (4) Aşıları zamanında yaptırılır.

    (5) El, yüz, saç, sakal, kılık, kıyafet temizlikleri her gün denetlenir.

    d) Satışa sunulan raf ömürlü gıda maddelerinin raf ömrünün takibi konusunda gerekli önlemler alınır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Kantinin İşletilmesi

    Gelir Kaynaklarının Bağlantısı

    Madde 18 - Kışlalarda mevcut hiçbir gelir kaynağı, bağlantı dışı bırakılamaz. Bu gelir kaynakları:

    a) Askeri gazino bulunmayan kışlalarda kantine bağlanır ve kantin idare heyeti tarafından yönetilir.

    b) Askeri gazino bulunan kışlalarda bağlantı, hizmet ilişkileri dikkate alınarak kışla komutanlığınca belirlenir.

    Kantin Sermayesi

    Madde 19 - (Değişik madde: 8/10/2009 - 27370 S.R.G Yön/8.mad.)

    Askerî kantinin kuruluş sermayesi 100 Türk Lirası olup, aşağıdaki yollardan biri veya birkaçı ile karşılanarak, ihtiyaca yeterli hâle gelmesi sağlanır.

       a) Genel olarak yapılacak bağışlar,

       b) Sermayesi ve geliri fazla olan kantinlerden sermayesi kısıtlı olan kantinlere, bu kantinlerin müştereken bağlı bulunduğu en az kolordu veya eşiti seviyesindeki komutanlığın onayı ile verilecek mal ve para,

       c) Kuruluş aşamasındaki promosyonlar,

       ç) Gelir getiren yan kuruluşların sermayelerinden yapılacak nakiller,

       d) Düzenlenecek müsamere ve eğlence gelirleri

       Kantin sermayesi her ay, en az Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan bir önceki ayın Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranı kadar arttırılır.

       Bu işlemde; Tüketici Fiyatları Endeksi, % 4 ve daha az ise en az Tüketici Fiyatları Endeksi oranı kadar, % 4'ten fazla ise % 4 oranında arttırma yapılır.

       Bu oran, Millî Savunma Bakanlığı tarafından her ay yayımlanır. Enflasyondaki olağandışı artışlar hâlinde, bu oran Millî Savunma Bakanlığınca belirlenir.

       Kantin sermayesinin ihtiyaç duyulan miktarın çok üstüne çıkması durumunda; takvim yılına başlangıç sermayesinin en fazla % 25'ine kadar olan kısmı, öncelik erbaş ve erlere yönelik projeli kışla gelişim faaliyetlerinde olmak üzere, askerî kantinin hizmet verdiği birlik/kurumların, ödeneği olmayan veya kâfi gelmeyen diğer resmî ve zarurî işlerine, en az kolordu seviyesindeki (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında eşiti) komutanlığın teklifi ve ilgili kuvvet komutanlığının onayı ile o yıl içerisinde harcanabilir.

    Avans

    Madde 20 - Kantin sermayesi ve geliri borç verme amacı ile kullanılamaz. Ancak, birlik komutanı veya kurum amirinin yazılı izni alınmak ve hizmetle ilgisi olmak kaydıyla 29 gün süreli avans verilebilir. Verilen avans, hizmetin bitiminde gerekli evrak düzenlenerek kapatılır. Birinci avans kapatılmadan ikinci avans verilemez. Birliğe verilmiş avans, yıl sonu kapanış bilançosunda devredilemez.

    Kantin Alacaklarının Takibi

    Madde 21 - Kantin alacaklarının takip ve tahsili aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülür.

    a) Bir suçla bağlantısı bulunmayan alacaklara ilişkin davalar, hazine avukatlarınca hukuk mahkemelerinde Milli Savunma Bakanlığı adına açılır ve takip edilir. Bu çeşit alacaklar için illerde muhakemat müdürlüklerine veya defterdarlıklara, ilçelerde mal müdürlüklerine başvurulur.

    b) Zimmet, görevi ihmal ve benzeri suçlardan kaynaklandığı iddia edilen alacaklara ilişkin dava dosyaları, askeri savcılığa sunulmak üzere bağlı bulunduğu komutanlığa iletilir.

    c) Kantinle ilgili olarak adli makamlara intikal eden davalar, mahkeme harç ve masrafları, kantin idare heyetince ödenmek üzere hazine avukatlarının takip ve sorumluluğundadır.

    İhtiyaçların Tespiti

    Madde 22 - (Değişik madde: 8/10/2009 - 27370 S.R.G Yön/9.mad.)

    Kantine alınacak malların cins ve miktarı;

       a) Muhafaza ve satış imkânları,

       b) Sermayenin yeterlilik durumu,

    c) Kantinden istifade eden personelin istekleri,

    ç) Satış istatistikleri,

    dikkate alınarak kantin heyetleri tarafından tespit edilir ve mal alım ihtiyaç listeleri kışla komutanı tarafından onaylanır.

    Kantinden istifade eden personelin isteklerini tespit etmek amacıyla anket düzenlenebilir.

    Her ay sonunda yapılan sayımlar neticesinde az ve çok tüketilen malların listesi sayım listesine eklenir.

    Mal Alım Esasları

    Madde 23 - Alımda dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir :

    a) (Değişik bent: 8/10/2009 - 27370 S.R.G Yön/10.mad.) Kantinde satılacak mallar, ihtiyaç listesine göre toptan veya perakende olarak, birinci elden ve askerî kantinlere en yakın merkezlerden temin edilir.

    b) Mal bedelinin peşin ödenmesi esastır. Ancak, mal bedeli belli bir vadede veya taksitle de ödenebilir. Kantin, kredili mal alımlarından dolayı gelecek yıla borç devredemez. Kredi kartı slipleri tutarı karşılığı alınan mallar, peşin alınmış sayılır.

    c) Aynı garnizonda bulunan kantin heyetlerinin toplu ve standart mal alımlarında ortak hareket etmelerine özen gösterilir.

    ç) Kantine yakın merkezlerde bulunmayan veya istenilen kalitede olmayan mallar, kışla komutanının izni ile civar merkezlerden sağlanır. Bu alımların asgari seviyede tutulması için gerekli önlemler, sorumlu komutanlık tarafından alınır.

    d) (Değişik bent: 8/10/2009 - 27370 S.R.G Yön/10.mad.) Kantinde satılacak mallar, piyasa araştırması yapılmak suretiyle alınır.

    e) Mal alımında, piyasa araştırma esaslarına bağlı kalınarak hipermarketler, toptan mal satan hal ve merkezlere öncelik verilir.

    f) Büyük kantinlerin yüksek ıskonto ile aldıkları mallardan temin yolları araştırılır.

    g) Toptan yapılacak alıma ödenecek para miktarı, kantinin günlük alımdaki ödemesini aksatmayacak oranda olur.

    g) Satın alınacak malların miktarı ve satın alma yeri konusunda kantin heyetine baskı yapılamaz.

    h) (Ek bent: 8/10/2009 - 27370 S.R.G Yön/10.mad.) Kantinde satılmak üzere alınan mallara ait faturaların ödemesi yapılmadan ve mal satışa sunulmadan önce, müşterek sorumluluk gereği, cins, miktar ve maliyetleri hakkında bilgi edinilmek maksadıyla, faturanın arkası kantin heyeti tarafından imzalanır ve kantin başkanı tarafından onaylanır.

    ı) (Ek bent: 8/10/2009 - 27370 S.R.G Yön/10.mad.) Promosyon alımları da dâhil olmak üzere tüm mal alım sözleşmeleri, bir mali yıl içerisinde tamamlanacak şekilde ve bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen ihtiyaç tespit esasları dikkate alınmak suretiyle, o mali yıl içerisinde görev yapacak kantin heyeti tarafından yapılır. Yeni sözleşme yapılıncaya kadar eski sözleşme ile alıma devam edilebilir. Bu süre 30 takvim gününü geçmez.

    Alım Heyeti

    Madde 24 - Alım heyeti, en az iki kantin görevlisinden oluşur. Mal alımına, satışta görevli erbaş veya erlerden birisi mutlaka iştirak ettirilir.

    Civar merkezlerden yapılacak alımlarda, alım heyetine araç tahsis edilmiş ise yevmiyeleri, edilmemiş ise yolluk ve yevmiyeleri, harcırah kanunundaki aylık derecelerini geçmemek üzere kantin gelirlerinden ödenir. Ayrıca, alımlara katılacak erbaş veya erlerin zaruri masrafları da kantin gelirlerinden karşılanabilir.

    Mal Alım Dayanak Belgeleri

    Madde 25 - (Değişik fıkra: 8/10/2009 - 27370 S.R.G Yön/11.mad.) Yapılan bütün alımların karşılığında fatura alınır. 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu çerçevesinde, fatura düzenleme yükümlülüğü bulunmayanlardan mal veya hizmet alınması halinde ise, faturada bulunması gereken bilgileri içeren ve örneği EK-12'de yer alan harcama pusulası düzenlenir ve kantin başkanına onaylatılır. Faturada;

    a) Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası,

    b) Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası,

    c) Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası,

    ç) Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı,

    d) Satılan malın teslim tarihi ve irsaliye numarası ile imza ve bedelin tamamen alındığına dair beyanın,

    bulunması zorunludur.

    Kantinlerde mal alım ve onaylı giderler için yazar kasa fişi kullanılması halinde, kasa fişleri beyaz bir kağıda yapıştırılarak, o fiş ile alınan malzemenin; cinsi, miktarı, fiyatı, tutarı, alım tarihi ne maksatla alındığı ve nerede kullanıldığı yazılır ve kantin heyeti tarafından imzalanır.

    Tekel Bayiliği

    Madde 26 - Askeri kantinde "Tekel Bayii" unvanı alınmak koşuluyla tütün mamulleri; garnizon komutanlığınca tespit edilen kışla haricinde, erbaş ve erlerin istifade etmediği kantin veya kantin şubelerinde ise bunlara ilaveten alkollü içki satışı yapılabilir.

    Jeton ve Kart Bayiliği

    Madde 27 - Kışlalardaki erbaş ve erlerin aileleri ile haberleşmelerinin sağlanması amacıyla kışla komutanlıkları tarafından kantin ve yan kuruluşlarına öncelikle "Telefon Kart ve Jeton Satışı Bayiliği", eğer bu mümkün olmaz ise "kontürlü telefon bayiliği" alınır. Kontürlü telefon görüşmeleri, muhasebe kayıtları için esas teşkil etmek üzere örneğine EK-20'de yer verilen "Kontürlü Telefon Kayıt Defterine" kaydedilir. Bu satışlardan elde edilecek kar, kantin bilançosu "Kantin Gelirleri" bölümünün "İş Ocakları Karı" hanesine "Jeton Kart Bayiliği" veya " Kontürlü Telefon Geliri" olarak işlenir.

    Mal Satım Esasları

    Madde 28 - Kantinde mal satışı, nakit veya kredi kartı karşılığında yapılabilir. Kantin personeli, kendisi veya başkası hesabına mal alıp satamaz.

    Satış Fiyatının Belirlenmesi

    Madde 29 - Satış fiyatı, kantin heyeti tarafından aşağıdaki esaslar dahilinde belirlenir.

    a) Promosyon gelirleri hariç olmak üzere sağlanacak aylık ortalama kar oranı, %10'u aşamaz. Satılan malın özelliğine göre kar oranı değişebilir.

    b) Satış fiyatı, malın piyasadaki perakende satış fiyatından fazla olamaz.

    c) Satış fiyatı belirlenirken, piyasada bulunabilen bozuk para esas alınır.

    ç) Kar oranının belirlenmesi, malın katma değer vergisi hariç olmak üzere çıplak birim fiyatı üzerinden yapılır. Müteakiben ödenen katma değer vergisi miktarı eklenerek satış fiyatı belirlenir. Satış fiyatının belirlenmesinde, malın muhtemel firesi ile ambalaj ve taşıma giderleri dikkate alınmaz.

    d) Aynı garnizonda bulunan kantinlerin satış fiyatları arasında ayniyet sağlanır.

    e) Satış fiyatları, herkes tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde, kantin ve şubelerinin uygun yerlerine asılır ve her malın üzerine alım ve satım fiyatını gösteren etiket konur.

    Model değişikliği ve benzerlerinin piyasa ucuzlaması gibi çeşitli nedenlerle karlı satış olanağını yitiren mallar, kantin heyetinin imzası ve kışla komutanının onayını taşıyan bir tutanakla tespit edilir. Söz konusu malların maliyetinin % 50'sinden aşağı olmamak kaydıyla indirimli satışına, kışla komutanlığı tarafından yetki verilmesi kaydıyla kantin heyeti karar verebilir; % 50'den fazla indirimli satış yapılabilmesi, asgari kolordu komutanının (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında eşidi) onayına bağlıdır.

    f) (Ek bent: 8/10/2009 - 27370 S.R.G Yön/12.mad.) Kantine bağlı olarak çalışan ve üretim yapan yan kuruluşlarda üretilen yiyecek ve içeceklerin belirli bir standartta olması için içerisine konacak erzakın cinsini ve miktarını gösteren, örneği EK-22'de yer alan muaddel cetveli hazırlanır ve birlik/kışla komutanına onaylatılır. Söz konusu bu yiyecek ve içeceklerin satış fiyatları, örneği EK-23'te yer alan maliyet cetveli ile belirlenir. İmal için alınan malzemelerin alış fiyatı değiştikçe, maliyet cetveli yeniden düzenlenir. Yan kuruluş hesabı, muaddel cetvelinde belirtilen partinin veya porsiyonun satış fiyatı üzerinden hesaplanır ve alınır. Maliyet cetveli kantin başkanı tarafından onaylanır.

    Yazar Kasa İşlemleri

    Madde 30 - Yazar kasalar, mesai başlangıcında kasiyerlerin huzurunda sıfırlanarak ruloları takılır. Mesai bitiminde, yazar kasa rulosundaki miktar ile kasadaki nakit para miktarı kasa sorumlusu tarafından karşılaştırılır. Eşitlik olmaması halinde, nedenleri araştırılır.

    Günlük Hasılatın Toplanması

    Madde 31 - Günlük hasılat, mesai bitiminden yarım saat önce, para teslim defteri ile imza karşılığında, kasa sorumlusu tarafından teslim alınır. Para teslim defteri, iki nüsha tutulur. Bir tanesi kasa sorumlusunda, diğeri ise parayı teslim eden sorumluda bulunur. Teslim alınan para her iki deftere de yazılır ve defterler karşılıklı olarak imzalanır.

    Tatil günlerinin hasılatı, nöbetçi amirinin görevlendireceği bir nöbetçi subayı tarafından teslim alınır. Teslim alınan hasılat, bir tutanakla ertesi gün nöbeti teslim alan nöbetçi subayına teslim edilir. Tatil günlerinde toplanan kantin hasılatı, tatilin bitiminde kantin heyetine tutanakla teslim edilir. Bu durum, nöbet defterine ve ayrıca para teslim defterlerine işlenip, imza edilir.

    Hasılatın Değerlendirilmesi

    Madde 32 - (Değişik fıkra: 8/10/2009 - 27370 S.R.G Yön/13.mad.) Satıştan elde edilen hâsılat, faiz gelirleri ve kantinin nakdî sermayesi, kışlanın bulunduğu yerde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasında, kantin heyeti adına açılacak Türk Lirası cinsinden bir hesaba yatırılır. Ödeme ve tahsilâtın banka vasıtasıyla yapılmasına ağırlık verilecektir. Bankadan para çekme işlemi çift imza ile yapılır. Görevliler nezdinde, kantinin bağlı bulunduğu birlik komutanı veya kurum amirleri tarafından belirlenen miktarın üzerinde nakit bulundurulmayacaktır. Bu miktar, kantinin bir ay önceki günlük satış ortalamasının beş katını geçemez.

    Silahlı Kuvvetler sigarası satışlarından elde edilen karlar, kantin geliri içinde ayrı bir kalemde gösterilir. Bu gelir, her ayın 10'una kadar Mehmetçik Vakfı'nın banka hesabına yatırılır.

    Kantinde Bulundurabilecek Para

    Madde 33 - Kantinde bulundurabilecek günlük para miktarı, kantinin bir ay önceki günlük satış ortalamasının beş katını geçemez.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Gelirler ve Giderler

    Gelirler

    Madde 34 - Askeri kantin gelirleri;

    a) Kantin ve yan kuruluşlarının karları,

    b) Banka faizleri,

    c) İhtiyaç fazlası boş ambalaj malzemesi satışları,

    ç) Tasfiye nedeniyle devreden mal ve para,

    d) Düzenlenecek müsamere ve eğlence gelirleri,

    e) Sermayesi ve geliri fazla olan kantinlerden yapılan sermaye (mal, para) nakli,

    f) Firmalar tarafından yapılan promosyon bağışlarından, oluşur.

    Promosyonlar

    Madde 35 - (Değişik madde: 8/10/2009 - 27370 S.R.G Yön/14.mad.)

    Promosyon gelirleri:

    a) Kullanılacak mal olarak alınmış ise, ilgili ordu mal saymanlığınca fatura bedelleri üzerinden kuruşlu belge kesilerek irada alınır.

    b) Satılacak ürün (emtia) olarak alınmış ise, kantin işletme defterine sıfır alış fiyatı üzerinden kaydedilir. Satış fiyatı, emsali malın satış fiyatı ile aynı olacak şekilde işlem yapılır. Ay içerisinde alınan emtia promosyonu EK-5'te yer alan ay sonu kapaması örneğine uygun olarak, işlem gören (satılan) mal tutarından çıkarılarak kantin brüt kârından ayrılır.

    c) Nakit ve ürün (emtia) promosyon gelirleri, EK-9'da yer alan kantin bilânçosunun 2 nci maddesi "kantin gelirleri" hanesine, "emtia" ve/veya "nakit" olarak kaydedilir. Ayrıca kasa defterine girdisi yapılarak, muhasebe kayıtlarına intikali sağlanır. Promosyon gelirleri, aynı malî yıl içerisinde bir defada veya parça parça harcanabilir.

    ç) Bu şekilde elde edilecek gelir, öncelikle erbaş ve erlerin eğitim ihtiyaçları ile birliklerin ödeneği olmayan öncelikli ihtiyaçlarının temininde ve kantin sermayesinin enflasyona karşı güçlendirilmesinde kullanılır. Bu gelirlerden üst komutanlıklara pay gönderilmez. Promosyon bağış sözleşmeleri ile yapılan işlemlerin belge ve dayanakları, kantin heyetleri tarafından teftiş evrakına dâhil edilmek üzere teftişi alan Millî Savunma Bakanlığı müfettişlerine ibraz edilir.

    Giderler

    Madde 36 - Kantin gelirleri, kışla komutanın emri ile ödeneği olmayan veya ödeneği olup da yeterli olmayan zaruri ve resmi işlere harcanır. Yapılan tüm harcamalar, bir üst komutanlıkça denetlenir.

    (Değişik fıkra: 28/04/2006-26152 S.R.G. Yön./2.mad) Resmî işler, Analitik Bütçe Sistemi Ekonomik Dört Düzeyli Sınıflandırma Malî Satır Kalemleri içinde kalan işlerdir. Resmî işin zarurî olup olmadığını ve ödeneğinin yeterlilik durumunu belirleme yetkisi, kışla komutanına aittir.

    Askeri kantinlerin aylık karlarının azami % 10'u kışla komutanı tarafından, aynı üst birliğe bağlı olan diğer birlik ve kuruluşların ödeneği olmayan veya ödeneği kafi gelmeyen resmi ve zaruri işlerine sarf olunabilir. Bunun için, askeri kantinin hizmet verdiği birliğin bağlı olduğu en az kolordu seviyesindeki komutanın (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında eşidi) yazılı onayının alınması gereklidir.

    Kışla komutanının iznine bağlı olmadan yapılabilecek harcamalara ilişkin üst sınır, her yılın 1 Ocak tarihinde kantin heyetine ulaşacak şekilde Milli Savunma Bakanlığınca yayımlanır.

    (Ek fıkra: 03/09/2009-27338 S.R.G. Yön/1.mad) Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan ve erbaş ve erler tarafından kullanılan teknik donanımı yüksek ve özel nitelikli askerî araçlardan, askerî kantinin bağlı bulunduğu komutanlık tarafından belirlenen ve Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülen araçların kasko sigortası giderleri askerî kantin gelirlerinden ödenir.

    Kantin gelirlerinin yukarıda belirtilenler dışında diğer resmi ve zaruri işlere sarfına Milli Savunma Bakanı yetkilidir.

    Kantin Gelirlerinin Harcanma Esasları

    Madde 37 - Askeri kantin gelirleri, hizmet verdiği birliğin personeli ile kışla ihtiyaçları için kullanılır. Resmi ve zaruri işlerde, erbaş ve er eğitimi ile ilgili olanlara öncelik verilir. 36'ncı ve 40'ıncı madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kantin gelirlerinden aidat, yardım ve benzeri nedenlerle, bünyesinde kurulduğu birlik dışındaki kuruluşlara hiçbir ödeme yapılmaz. Kantinin birden fazla birliğe hizmet vermesi halinde, kantin ve şubelerinin gelirlerinin sarfında personel miktarı ve gelir oranları esas alınır.

    Yukarıda belirtilen harcamalardan arta kalan gelirlerden; temsil, ağırlama, tören ve diğer idari giderler için asgari ölçüde harcama yapılabilir. Bu gelirler, tasarruf İlkelerine aykırı lüks ve israf niteliğinde olan tüketim malzemeleri için sarf olunamaz.

    Gider Belgeleri

    Madde 38 - Gider belgelerinin; alınan malzemelerin nerede kullanılacağının açıkça belirtecek şekilde hazırlanması ve kışla komutanı tarafından, "Kantin gelirlerinden ödenmesi uygundur." kaydı ile onaylaması gereklidir. Ayrıca, aylık döküm listeleri de kışla komutanı tarafından onaylanır. Giderin niteliklerine göre belgeler, aşağıdaki gibi düzenlenir:

    a) Bir süre kullanılması mümkün olan kalıcı mallarda, ilgili ordu mal saymanlığından teslimat karşılığı alınan kuruşlu belge faturaya bağlanır.

    b) Sarf edilen mallarda:

    1) (Değişik bent: 8/10/2009 - 27370 S.R.G Yön/15.mad.) Bakım ve onarım için sarf edilerek yok olan mallara ilişkin faturaların arkasının, kullanıldığı yerler belirtilerek, yetkililerce imzalanması ile sarf işlemi tamamlanmış olur. Ayrıca bir sarf belgesi düzenlemesine gerek yoktur. Ancak, inşaat malzemesi alınması halinde bunların sarfı "2 nci keşif belgesi" düzenlenmek suretiyle yapılır ve düzenlenen belgenin bir sureti ilgili taşınmaz mal saymanına gönderilir.

    2) (Değişik bent: 8/10/2009 - 27370 S.R.G Yön/15.mad.) Bakım ve onarım için sarf edilerek yok olan mallara ilişkin faturaların arkasının, kullanıldığı yerler belirtilerek İnşaat malzemesi de olsa, alınan sarf malzemelerinin sarfiyatı sonucunda yeni bir mal elde edilmiş ise, "sarf imal istihsal belgesi" düzenlenir. İta amirinin onayını müteakip, ait olduğu mal saymanlığının kayıtlarına intikal ettirilerek irada alınır.

    c) Taşıma, ambalaj ve kantinle ilgili yazışma giderleri için fatura, tutanak ve benzeri belgeler yeterlidir.

    Fireler

    Madde 39 - Alım ve muhafaza kusuru olmaksızın evsafını kaybederek hiçbir şekilde kullanılmaz hale gelen mallar, fire işlemine tabi tutulur. Hatalı mal alımlarından ve muhafaza kusurlarından doğan kayıplar fire olarak kabul edilmez.

    Fireler, kantin heyeti ile varsa kışla tabibinin veya gıda kontrol subayının imzasını ve kışla komutanının onayını taşıyan bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanak, gider belgeleri arasında saklanır. Fire tutanağında belirtilen mallar, muhasebe kayıtlarından düşülür.

    Üst Komutanlık Payları

    Madde 40 - Kantinlerin aylık brüt karlarından ödeyecekleri üs komutanlık pay oranları, Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilir. Tespit edilen üst komutanlık payları, kantin heyetince aylık olarak yatırılır.

    ALTINCI BÖLÜM : Kantinlerde Muhasebe Esasları

    Muhasebe

    Madde 41 - Askeri kantin hesap yılı, 1 Ocakta başlayıp, 31 Aralıkta son bulur. Kantinler işletme defteri usulü muhasebe sistemine göre işletilir.

    Bilanço usulü (tek düzen) muhasebe sistemini uygulayacak kantinlerin sermaye limiti, Milli Savunma Bakanlığınca her yıl 1 Ocak tarihinde kantin heyetlerine ulaşacak şekilde yayımlanır. Bilanço usulü (tek düzen) muhasebe sistemi uygulayan kantinler, Ordu Evleri, Askeri Gazinolar ve Sosyal Tesisler Yönetmeliğinde belirtilen belge ve kayıtları tutarlar. İşletme defteri usulü muhasebe sistemine göre işletilen kantinler, bu Yönetmelikte belirtilen belge ve kayıtları tutarlar.

    Kantinde meydana gelecek kasa fazlasının, her ay düzenlenen yan tesisler kar çizelgesinde gösterilerek, aylık bilançoya intikali sağlanır.

    Muhasebe kayıtlarının tutulmasında, kredi kartı slipleri nakit olarak değerlendirilir.

    Belge ve Kayıtlar

    Madde 42 - Askeri kantinde aşağıda yer verilen belge ve kayıtlar tutulur.

    a) Kantin Ambar Defteri : Birden fazla şubesi bulunan veya günlük mal akışı fazla olan kantinlerde kurulacak ambara giren ve çıkan malların kaydında kullanılan ve örneğine EK-1'de yer verilen defterdir. Bu defterde her cins mal için yeteri kadar sayfa açılır.

    Kantine alınan mallar önce ambara girer ve defterin ilgili mala ait "Giren" bölümüne kaydedilir. Kantin reyonları veya şubelerinin talebi üzerine çıkan mallar, defterin ilgili mala ait "Çıkan" bölümüne kaydedilir. Ay sonunda, geçen aydan devreden mallar ile ay içinde giren malların toplamından, ay içersinde ambardan çıkan malların toplamı çıkartılarak, ertesi aya devreden mal miktarı bulunur. Eski malın tamamının çıkışı yapılmadan, yeni fiyatla alınan malın ambardan çıkışı yapılamaz.

    b) Mal Giriş ve Çıkış Belgesi : Ambardan veya piyasadan satış için alınarak kantine veya satış şubelerine verilen malların cins, miktar, alış fiyatı ve tutarıyla, satış fiyatı ve tutarını gösteren ve örneğine EK-2'de yer verilen belgedir. Dört nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası çıkış nüshası olarak ambarda, bir nüshası satış şubelerinde, bir nüshası alış ve satış etiketlerini düzenlemek için mubayaacıda, bir nüshası da alış faturasına eklenerek kantin muhasebesinde saklanır. Çeşitli nedenlerle satış sorumlularından geri alınan mallar için de aynı belge kullanılır.

    c) Kantin İşletme Defteri : Önceki aydan devreden malların alış değerleri toplam tutarıyla (Bu tutarın, ilgili ay sonlarında düzenlenen mal sayım ve tartı çizelgesinde gösterilen malların alış değerleri toplam tutarlarına eşit olması gerekir.) ay içinde satın alınan malların cins, alış fiyatı, satış fiyatı ve kar oranlarının kaydedildiği ve örneğine EK-3'de yer verilen defterdir. Defter, örneğine EK-4'de yer verilen kullanma talimatına göre düzenlenir ve her ay yapılan sayım sonunda örneğine EK-5'de yer verilen örneğe uygun şekilde ay sonu kapaması yapılır.

    ç) (Değişik bent: 8/10/2009 - 27370 S.R.G Yön/16.mad.) Kantin Kasa Defteri: Kantin nakit hareketlerinin tespit ve takibine yarayan ve örneğine EK-6'da yer verilen bir defterdir. Kasa subayı tarafından, örneğine EK-21'de yer verilen kullanma talimatına göre tutulur, muhasebeci tarafından kontrolü yapılır, ay sonunda kantin heyeti tarafından imzalanarak kışla/birlik komutanına onaylatılır.

    d) Para Teslim Defteri : Satış sorumluları tarafından mesai günleri her akşam kasa sorumlusuna, tatil günleri nöbetçi subaylarına satışlardan sonra teslim edilecek nakit ve kredi kartı fişlerinin yazıldığı ve örneğine EK-7'de yer verilen defterdir. İki nüsha tutulan bu defterlerden biri kasa sorumlusunda, diğeri ise satış sorumlularında bulunur. Teslim alan ve teslim edenlerin imzalarını taşır. Ay sonlarında defterlerin altı kapatılır. Toplam miktar yazılır ve defterleri kantin heyeti ile hasılatı teslim eden sorumlu imzalar.

    e) (Değişik bent: 8/10/2009 - 27370 S.R.G Yön/16.mad.) Mal Sayım ve Tartı Çizelgesi: Tüm kantin heyeti ve reyon sorumluları tarafından ay sonlarında veya gerektiği zaman, kantinlerdeki mal mevcudu ile değerini saptamak amacıyla üç nüsha olarak düzenlenen ve örneğine EK-8'de yer verilen çizelgedir. Bir nüshası satış şubesinde, bir nüshası kantin muhasebesinde, bir nüshası da ambar sorumlusunda bulunur. İdari denetlemelerde ihtiyaç duyulması halinde, denetleme için görevlendirilen heyet tarafından sayım yapılır. Bu durumda sayıma kantin heyeti ve reyon sorumluları da katılır.

    Sayım çizelgelerinin her sayfası, satış sorumlusu dahil olmak üzere sayım yapanlar tarafından parafe edilir ve son sayfası, bu kişilerce açık kimlikleri yazılarak imza edilir.

    f) Bilanço : Kantinin ay sonunda veya belli zamanlarda sayılmak, tartılmak veya ölçülmek suretiyle tespit edilen mevcutları ile alacak ve borçlarının tasnifli bir şekilde ve değerleri itibarıyla gösterildiği ve örneğine EK-9'da yer verilen belgedir.

    g) Gelir Tablosu : İşletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net karını veya dönem net zararını kapsar.

    Dayanak ve Kontrol Belgeleri

    Madde 43 - Kantin muhasebe kayıtlarında iç denetimi sağlamak amacıyla, aşağıda belirtilen dayanak ve kontrol belgeleri tutulur.

    a) Alım Belgeleri : Mal alım faturaları ile örneğine EK-12'de yer verilen fatura yerine düzenlenen tutanaklardan ibarettir. Bu belgeler, kantin işletme defterindeki sıralarına göre numaralandırılarak dosya içinde saklanır.

    b) (Değişik bent: 8/10/2009 - 27370 S.R.G Yön/17.mad.) Gider Belgeleri: Kantin gelirlerinden yapılan harcamalara ilişkin fatura, yazar kasa fişi ve tutanaklardan ibarettir. Yazar kasa fişleri dosya kâğıdına yapıştırılarak tutanak hâline getirilir ve arkası, kullanıldığı yerler belirtilerek malı kullanan personel, diğer yetkililer ve kantin heyeti tarafından imzalanarak komutanın onayına sunulur. Bu faturalar, yazar kasa fişleri ve tutanaklar tarih sırasına göre numaralanarak dosyalanır.

    c) Aylık Gider Listesi : Bir aylık gider belgelerinin dökümüdür. Altı, kantin heyeti tarafından imzalanır ve kışla komutanınca onaylanarak ait olduğu ay bilançosuna bağlanır.

    ç) Fiyat Tespit Tutanağı : Piyasa incelemesi sonucunu tespit etmek maksadı ile hazırlanan tutanaklardır. Bu tutanaklar alımı yapanlar tarafından imza edilir ve alım faturasına bağlanır.

    d) Fire Tutanağı : Satılmak üzere alınan mallarda ortaya çıkan fireyi tespit etmek amacıyla, aynı gün düzenlenen ve örneğine EK-10'da yer verilen belgedir. Gider belgeleri arasında muhafaza edilir.

    e) Devir ve Teslim Belgesi : Kantin heyeti değişikliğinde kantin sermayesi, belgeleri ve demirbaşlarının devir ve teslimi esnasında kullanılan ve örneğine EK-11'de yer verilen belgedir. Sayım sırasında satışa sunulan mallar ve demirbaş olarak kullanılan mallar için ayrı ayrı sayım tartı çizelgesi düzenlenir. Satışa tabi olan malların devri, alış fiyatları üzerinden yapılır.

    f) Avans Kredi Fişi : Bir mal alımı veya bir hizmetin ifası için komutanlıkça kantinden verilmesi emredilen paranın kantin kasasından çıkması esnasında ve kantin mubayaa sorumlusunca kantinde satılacak malların alımında tanzim edilen ve örneğine EK-13'de yer verilen fiştir. Üç suret düzenlenir. Nakit çıkışına ilişkin olduğunda, bir sureti avans mutemedinde, bir sureti muhasebede, bir sureti de kasa sorumlusunda bulunur. Muhasip ve kantin başkanının imzasını müteakip komutanlıkça onaylanır. Bilahare avansı kullanacak şahıs imza karşılığı avansı kantin kasa sorumlusundan alır. Mal satımına ilişkin olduğunda sadece kantin başkanınca onaylanır. Bir sureti mubayaacıda, bir sureti muhasebede, bir sureti de kasa sorumlusunda bulunur.

    g) Avans Mahsup Fişi : Birlik avans mutemetleri ve kantin mubayaa sorumlularınca kantinden alınan avansın kapatılmasında kullanılan ve örneğine EK-14'de yer verilen bir fiştir. Üç suret düzenlenir bir sureti avans mutemedi veya mubayaa sorumlusunda, bir sureti muhasebede, bir sureti de kasa sorumlusunda bulunur. Birlik avans mutemedince kullanılan avansın mahsup fişi kantin heyetince kontrolü ve imzasını müteakip komutanlıkça onaylanır ve işleme konur. Kantin mubayaa sorumlusunun kullandığı avansın mahsubunda kontrol sonunda sadece kantin başkanı onaylar. Her iki avansın mahsup edilmesinde artan para varsa mahsup fişinde yazılır ve kasa sorumlusuna iade edilir, avans mutemedi ve kasa sorumlusunca imzalanır.

    ğ) Kasa Girdi Fişi : Kasaya giren her türlü nakit için düzenlenen ve örneğine EK-15'de yer verilen bir fiştir. Para teslim defterleri ile kasa sorumlusuna teslim edilen nakitler bir kasa girdi fişine işlenir ve kasa defterine girişler bu fiş ile yapılır.

    h) Kasa Çıktı Fişi : Avans mutemetlerine verilen avanslar ile kantinde satılmak üzere alınan malların bedellerinin ve masraf faturalarının ödenmesi için kasadan çıkan nakitleri belirten ve örneğine EK-16'da yer verilen belgedir.

    ı) İstizan: (Değişik bend: 28/04/2006-26152 S.R.G. Yön./3.mad) Yapılacak bir iş veya alınacak bir mal veya hizmet için ödenecek paranın Analitik Bütçe Sistemi Ekonomik Dört Düzeyli Sınıflandırma Mali Satır Kalemleri içinde yer alan resmî işler kapsamında bulunduğu ve ödeneği olmadığına dair kullanılan ve örneğine EK-17'de yer verilen belgedir. Parayı kullanacak birlik komutanlığınca hazırlanır. Kışla komutanının onaylamasından sonra avans verilmesini sağlayan belgedir.

    i) Kredili Mal Takip Defteri : Kantin idare heyetince kantinde satılmak üzere kredili olarak alınan mallar için ilgili firmalara yapılacak ödemelerin kayıt edildiği ve örneğine EK-18'de yer verilen defterdir. Kredili mal alınan her firma için bir sayfa açılır. Buraya alınan mallar faturaları ve kasa çıktı fişleri ile yapılan ödemeler yazılır. Ödemelerden sonra kalan borçlar defterde toplanarak belirlenir. Sene sonunda kredili mal alımlarından dolayı firmalara olan borçlar sıfırlanır. Yeni heyete borç devredilmez.

    j) Mahkeme Yolu ile Alacakların Takibi Defteri : Kantinlerin mahkeme yolu ile alacaklarının takibinde kullanılan ve örneğine EK-19'da yer verilen defterdir.

    k) Kontürlü Telefon Kayıt Defteri : Kontürlü telefon görüşmelerinin, muhasebe kayıtlarına esas olmak üzere kayıt edildiği ve örneğine EK-20'de yer verilen defterdir.

    Diğer Belgeler

    Madde 44 - Askeri kantinlerde, bu Yönetmelikte yer verilmeyen ve kışla komutanlığı tarafından gerekli görülen yardımcı kayıt ve belgelerin kullanılması da mümkündür.

    Belgelerde Yapılacak İşlemler

    Madde 45 - Kantin ambar defteri, kantin işletme defteri, para teslim defteri ve kantin kasa defterinin sayfaları, mali yıl başında numaralandırılarak kantin heyeti tarafından mühürlenir. Bilahare, ait olduğu yıl ve yaprak sayısı yazılarak, kışla komutanı tarafından onaylanır. Kantinle ilgili defter ve belgeler, teftişe tabi evrak olduklarından kantin heyetince muhafaza edilir ve teftişin bitimini müteakip teftiş sandığına konularak Milli Savunma Bakanlığı Arşiv Müdürlüğüne gönderilir.

    Kayıtların Bilgisayar Yardımı ile Tutulması

    Madde 46 - Kantin muhasebe kayıt ve belgelerinin bilgisayar destekli olarak tutulması mümkündür. Bu takdirde, günlük alınan bilgisayar çıktıları Yönetmelik esaslarına göre yetkililerce imzalamalarını müteakip, ait oldukları bölümlerde teftişte ibraz edilmek üzere saklanır.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Denetleme ve Son Hükümler

    Denetleme

    Madde 47 - Askeri kantinler;

    a) İdari denetleme,

    b) Özel denetleme,

    c) Durum denetlemesi,

    ç) Hesap denetlemesi,

    olmak üzere dört çeşit denetlemeye tabi tutulur.

    İdari Denetleme

    Madde 48 - İdari denetleme; kışla komutanı, üst komutanlıklar veya görevlendirecekleri heyet tarafından yılda en az iki defa yapılır. Söz konusu heyette, bir maliyeci personelin bulunması sağlanır. Bu denetlemede;

    a) Kantinlerin tertip, tanzim, temizlik durumları,

    b) Satılan malların uygunluğu ve kar nispetleri,

    c) Hesapların günü gününe tutulup tutulmadığı,

    ç) Kantin sermayesi ile kantin borçları ve giderleri arasındaki münasebetler,

    d) Lüzum görülecek diğer hususlar,

    incelenir ve inceleme sonuçları bir raporla tespit edilir.

    Rapor gereğinin yerine getirilmesi, kışla komutanlığınca sağlanır. Bu raporun bir nüshası, levazım teftiş kurullarına ibraz edilmek üzere kantin heyeti dosyasında saklanır.

    Özel Denetleme

    Madde 49 - Özel denetleme, garnizon komutanınca veya daha üst komutanlıklarca öğrenilmesi gerekli herhangi bir konunun aydınlanması için başvurulacak bir denetleme yoludur. Bu denetleme, idari denetleme konularında olabileceği gibi, bunun dışında belirli bir veya bir kaç konuyu da kapsayabilir.

    Durum Denetlemesi

    Madde 50 - Durum denetlemesi, askeri kantinin herhangi bir tarihteki durumunun, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi amacıyla, Milli Savunma Bakanlığı özel müfettişleri tarafından kendi talimatlarına ve programlarına göre yapılır.

    Hesap Denetlemesi

    Madde 51 - (Değişik madde: 8/10/2009 - 27370 S.R.G Yön/18.mad.)

    Hesap denetlemesi, askerî kantinin bir hesap yılı içersindeki faaliyetlerinin ve bütün gelir gider belgelerinin incelenerek kesin sonuca varılması amacı ile Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Dairesi Başkanlığına bağlı hesap müfettişleri tarafından 15/10/2002 tarihli ve 24907 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Hesap Teftiş Yönetmeliğine göre yapılır.

    Denetim Yapanların Sorumluluğu

    Madde 52 - Müfettiş ve denetleyiciler, görevlerini tam ve zamanında yapmak, denetleme sonuçlarını ilgili makama bildirmekle yükümlüdürler.

    Yürürlükten Kaldırılan Hüküm

    Madde 53 - 23 Kasım 1967 tarihli ve 12758 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Askeri Kantin Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde 1 - 1 Ocak 2002 tarihinde devreden sermayeleri yüz milyar ve daha fazla olan kantinler, bilanço usulü (tek düzen) muhasebe sistemine göre işletilirler.

    Yürürlük

    Madde 54 - Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 55 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar