HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

    Hazine Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

    Devlet Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 23/03/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24704

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri esas alınarak, Hazine Müsteşarlığı kadrolarında görevli personelin görevde yükselmelerine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Hazine Müsteşarlığı merkez ve taşra teşkilatları ve Döner Sermaye İşletmesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan Müdür ve daha alt kadrolarda görevli bulunan personelin görevde yükselme niteliğindeki atamalarıyla ilgili hususları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik; 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

    Müsteşarlık Teşkilatı: Müsteşarlık merkez ve taşra teşkilatları ile Döner Sermaye İşletmesini,

    Personel Dairesi Başkanlığı: Müsteşarlık Personel Dairesi Başkanlığını,

    Personel: Müsteşarlık merkez ve taşra teşkilatları ile Döner Sermaye İşletmesinde Müdür ve altındaki kadrolarda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanları,

    Birim: 4059 Sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna ekli I Sayılı (A) Cetvelde gösterilen merkez teşkilatı ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri, yardımcı birimler ile kambiyo müdürlükleri ve Döner Sermaye İşletmesini,

    Birim yöneticisi: Kurul Başkanı, Genel Müdür, I. Hukuk Müşaviri, Müstakil Daire Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Savunma Uzmanı ve Döner Sermaye Merkez Müdürünü,

    Hizmet süresi: Ücretsiz izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere, Müsteşarlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatları ile Döner Sermaye İşletmesinde çalışılan süreler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri dikkate alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen süreleri,

    Görev grupları: Benzer düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

    Alt görev grubu: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

    Görevde yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevlere aynı veya başka görev gruplarından yapılacak atamaları,

    Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak, Müsteşarlıkça, görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

    Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için Müsteşarlıkça Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınavı,

    Sınav tarihi: Sınavların başladığı ilk günü,

    657 sayılı Kanun: 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu, ifade eder.

    Görev Grupları

    Madde 5 - Bu Yönetmeliğe tabi Müsteşarlık personeli; Yönetim, Mesleki, Bilgi İşlem, Koruma ve Güvenlik, İdari Personel, Teknik ve Sağlık Grubu olmak üzere yedi ana görev grubuna, ana görev grupları da kendi içinde alt görev gruplarına ayrılmıştır.

    A) Yönetim Grubu;

    a) Şube Müdürü (Yardımcı Birimlerde), Kütüphane Müdürü, Kambiyo Müdürü, Kambiyo Müdür Yardımcısı, Döner Sermaye Merkez Müdürü ve İşletme Müdürü,

    b) Hazine Saymanı,

    c) Hazine Sayman Yardımcısı,

    d) Şef, Sayman ve Ayniyat Saymanı,

    B) Mesleki Grup;

    a) Borsa Komiseri ve Borsa Komiser Yardımcısı,

    b) Kütüphaneci,

    c) Mütercim.

    C) Bilgi İşlem Grubu;

    a) Çözümleyici,

    b) Programcı,

    c) Programcı Yardımcısı.

    D) Koruma ve Güvenlik Grubu;

    a) Savunma Uzmanı,

    b) Koruma ve Güvenlik Şefi,

    c) Koruma ve Güvenlik Görevlisi.

    E) İdari Personel Grubu;

    a) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ayniyat Memuru, Ambar Memuru, Veznedar, Sekreter, Daktilograf ve Şoför.

    F) Teknik Grup;

    a) Mühendis ve Mimar,

    b) İstatistikçi,

    c) Tekniker,

    d) Teknisyen.

    G) Sağlık Grubu;

    a) Biyolog,

    b) Hemşire,

    c) Laborant.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimine Alınacaklarda Aranan Şartlar

    Hizmet Süresi Şartı

    Madde 6 - (Değişik fıkra: 24/09/2004 - 25593 S.R.G. Yön/1.mad) *1* Görevde yükselme eğitimine alınacak personelin, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki unvanlar için eğitimin başlayacağı tarih itibariyle en az iki yıl süreyle Müsteşarlıkta çalışmış olmaları şarttır.

    Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen kadrolardan 1 - 4 dereceli olanlar için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri uygulanır.

    Sicil ve Disiplin Şartı

    Madde 7 - Görevde yükselme eğitimine alınacak personelin;

    a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (A) bendinde sayılan unvanlar için 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre; diğer bentlerinde sayılan unvanlar için de adı geçen Kanunun aynı maddesinin (D) bendine göre disiplin cezası almamış olmaları,

    b) Herbiri olumlu olmak koşuluyla son üç yıllık sicil notu ortalamasının 70 puandan aşağı olmaması, şarttır.

    Özel Şartlar

    Madde 8 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan kadrolar için görevde yükselme eğitimine alınacaklarda bu Yönetmeliğin 6 ve 7 nci maddelerinde belirtilen şartların yanı sıra aşağıdaki özel şartlar da aranır.

    A) Yönetim Grubu

    a) (Değişik alt bend: 16/03/2003 - 25050 S. R.G. Yön./1. md.) Yardımcı birimlerdeki Şube Müdürü kadrosu için;

       1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

       2) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

       3) Boş kadronun bulunduğu yardımcı birimde en az iki yıldan beri çalışıyor olmak.

    b) Kütüphane Müdürü kadrosu için;

       1) İlgili öğrenim dalında en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

       2) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

    c) Kambiyo Müdürü kadrosu için;

       1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

       2) Şef unvanını ihraz etmiş olmak,

       3) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    d) Kambiyo Müdür Yardımcısı kadrosu için;

       1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

       2) Şef unvanını ihraz etmiş olmak,

       3) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

    e) Döner Sermaye Merkez Müdürü ve İşletme Müdürü kadroları için;

       1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

       2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    f) Hazine Saymanı kadrosu için;

       1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

       2) Şube Müdürü veya Hazine Sayman Yardımcısı unvanını ihraz etmiş olmak,

       3) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    g) Hazine Sayman Yardımcısı kadrosu için;

       1) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

       2) Şef, Sayman, Ayniyat Saymanı unvanını ihraz etmiş olmak,

       3) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    h) (Değişik alt bend: 16/03/2003 - 25050 S. R.G. Yön./1. md.) Şef, Sayman ve Ayniyat Saymanı kadroları için;

       1) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

       2) Ayniyat Memuru, Ambar Memuru, Veznedar, Memur, Sekreter, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni veya Daktilograf unvanını ihraz etmiş olmak,

       3) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

       4) Boş kadronun bulunduğu birimde en az iki yıldan beri çalışıyor olmak.

    B) Mesleki Grup

    a) Borsa Komiseri ve Borsa Komiser Yardımcısı kadroları için;

       1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

       2) Ayniyat Saymanı, Şef, Memur, Bilgisayar İşletmeni veya Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni unvanını ihraz etmiş olmak,

       3) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    b) Kütüphaneci kadrosu için;

       1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

       2) En az beş yıl hizmeti bulunmak,

    c) Mütercim kadrosu için;

       1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

       2) Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavında en az (B) düzeyinde başarılı olmak,

       3) En az beş yıl hizmeti bulunmak,

    C) Bilgi İşlem Grubu

    a) Çözümleyici kadrosu için;

       1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

       2) Kadrosuyla birlikte Müsteşarlığımız Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezinde Programcı kadrosunda en az 2 yıldan beri çalışıyor olmak,

       3) En az 8 yıl hizmeti bulunmak,

    b) Programcı kadrosu için;

       1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

       2) Bilgisayar İşletmeni, V.H.K.İ., Programcı Yardımcısı unvanını ihraz etmiş olmak,

       3) Kadrosuyla birlikte Müsteşarlığımız Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezi'nde en az 6 aydan beri çalışıyor olmak,

       4) En az altı yıl hizmeti bulunmak,

    c) Programcı Yardımcısı kadrosu için;

       1) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

       2) En az beş yıl hizmeti bulunmak,

    D) Koruma ve Güvenlik Grubu

    a) Savunma Uzmanı kadrosu için; 24/10/1960 tarihli ve 108 sayılı Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanundaki şartları taşımak,

    b) Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosu için;

       1) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

       2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanını ihraz etmiş olmak,

       3) Müsteşarlıkta en az üç yıl Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak çalışmış olmak,

       4) 22/07/1981 tarihli ve 2495 sayılı Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

       5) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

    c) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için;

       1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

       2) 22/07/1981 tarihli ve 2495 sayılı Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

       3) En az beş yıl hizmeti bulunmak,

    E) İdari Personel Grubu

    a) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ayniyat Memuru, Ambar Memuru, Veznedar, Sekreter ve Daktilograf kadroları için;

       1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

       2) En az beş yıl hizmeti bulunmak,

    b) Şoför kadrosu için;

       1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

       2) En az beş yıl hizmeti bulunmak,

       3) En az beş yıllık (E) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

    F) Teknik Grup

    a) Mühendis ve Mimar kadroları için;

       1) Mühendis veya Mimar unvanını ihraz etmiş olmak,

       2) En az 3 yıl hizmeti bulunmak,

    b) İstatistikçi kadrosu için;

       1) İstatistikçi unvanını ihraz etmiş olmak,

       2) En az 5 yıl hizmeti bulunmak,

    c) Tekniker kadrosu için;

       1) İlgili öğrenim dalında en az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

       2) En az 5 yıl hizmeti bulunmak,

    d) Teknisyen kadrosu için;

       1) Lise dengi mesleki öğrenim görmüş olmak,

       2) En az 5 yıl hizmeti bulunmak,

    G) Sağlık Grubu

    a) Biyolog kadrosu için;

       1) Biyolog unvanını haiz olmak,

       2) En az 5 yıl hizmeti bulunmak,

    b) Hemşire kadrosu için;

       1) Fakülte veya yüksek okulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

       2) En az 5 yıl hizmeti bulunmak,

    c) Laborant kadrosu için;

       1) İlgili meslek lisesi veya ilgili yüksek okul mezunu olmak,

       2) En az 5 yıl hizmeti bulunmak,

    şartları aranır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimi

    Görevde Yükselme Eğitimi

    Madde 9 - Görevde yükselme eğitiminin esasları şunlardır:

    a) (Değişik bend: 16/03/2003 - 25050 S. R.G. Yön./2. md.) Yönetmeliğin İkinci Bölümünde sayılan şartları yerine getirmek suretiyle görevde yükselme sınavına girecek olanlar, sınavdan önce, atanmak istedikleri kadroya yönelik görevde yükselme eğitimine tabi tutulurlar. Atama yapılacak boş pozisyonlara ilişkin bilgiler ve/veya kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve adedi belirtilerek, bütün teşkilatlara ve personele eğitim tarihinden en az (1) ay önce; eğitimin yeri ve zamanı ise, eğitime katılacaklara en az (15) gün önce bildirilir. Bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez.

    Atama yapılacağı duyurulan kadro/pozisyon sayısının (2) katından fazla personelin başvurması halinde, bu personelin seçiminde öğrenim düzeyi, hizmet süresi, sicil, disiplin ve benzeri nitelikleri göz önünde tutularak düzenlenen EK-1'deki Değerlendirme Formunda gösterilen puanlama sistemi uygulanır ve bu forma göre değerlendirilmek suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro/pozisyon sayısının (2) katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Bu eğitimi tamamlayanlar ilgili görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

    Ayrıca, görevde yükselme sınavı sonunda alınan puanların eşit olması halinde de, ataması yapılacak personel, yine EK-1'deki Değerlendirme Formundaki puanlama esas alınarak tespit edilir.

    b) Söz konusu eğitimi tamamlayıp başka kurum ve kuruluşlardan Müsteşarlığa naklen atananlar ile Müsteşarlık içerisinde kendi birimleri dışındaki birimlerde aynı görev için benzer eğitimi tamamlamış olanların bu hakları geçerli kabul edilir.

    c) Görevde yükselme eğitim programı Personel Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenir. Adı geçen Başkanlık programın düzenlenmesi aşamasında ilgili birimlerle işbirliği yapar ve gerekli duyurularda bulunur.

    Görevde yükselme eğitimlerinde, eğitim vermek amacıyla Müsteşarlık personelinin yanı sıra diğer kamu kurum veya kuruluşları personelinden de yararlanılır.

    d) Müsteşarlık gerekli gördüğünde, görevde yükselme eğitim programlarının düzenlenmesini Devlet Personel Başkanlığından talep edebilir. Bu takdirde; eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak kadrolar ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bir kamu kurum veya kuruluşu ile ortaklaşa eğitim programı düzenlenebilir.

    e) Görevde yükselme eğitimine katılanların eğitimlere devamları zorunludur. Eğitimi tamamlayanlara eğitime katılma belgesi verilir.

    f) Bir kadro için görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı beş kişiden az ise, görevde yükselme eğitimine katılacak olan diğer gruplardan konusu yakın olanlarla birleştirilebilir. Konusu aynı veya yakın olan eğitim programları da aynı şekilde birleştirilebilir.

    g) Görevde yükselme eğitim programları 75 saatten az olamaz.

    h) Görevde yükselme eğitimine ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birimleri aracılığıyla Personel Dairesi Başkanlığına iletilir.

    Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir. Gerekli şartları taşıyanlar içerisinden bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (a) bendine göre görevde yükselme eğitimine katılmak üzere seçilenler yazı ile birimlerine bildirilir.

    Görevde Yükselme Eğitiminin Konuları

    Madde 10 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

    a) T.C. Anayasası;

    1) Genel Esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları.

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    d) 657 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat,

    e) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

    f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

    g) Hangi kadro için görevde yükselme eğitimine katılma başvurusu yapılmışsa, Müsteşarlığın o merkez ve taşra birimiyle doğrudan ilgili mesleki konular.

    Bu maddenin (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı %60'dır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Sınavı Esasları

    Sınav Şartı

    Madde 11 - Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların bu Yönetmelikte belirtilen üst görevlere atanabilmeleri için görevde yükselme sınavına katılarak başarılı bulunmaları şarttır.

    (Değişik fıkra: 16/03/2003 - 25050 S. R.G. Yön./3. md.) Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış, ancak görevde yükselme sınavında başarısız olmuş personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personelin, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmasına ilişkin bütün usul ve esaslara tabi olmaları gerekir.

    Görevde yükselme sınavında iki defa başarısız olanlar, başarısız oldukları en son sınav tarihinden itibaren, aynı görev için açılan eğitim programlarına iki yıl süre ile katılamazlar.

    Görevde yükselme eğitimine katılmayanlar görevde yükselme sınavına katılamazlar.

    Görevde yükselme sınavına ilişkin sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

    Sınavın Şekli

    Madde 12 - Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Yazılı sınav 13 üncü maddede sözü edilen Sınav Kurulu tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılır.

    Sınavda 100 üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılırlar. Ancak 70 puan alan her aday imtihanı kazandı sayılmaz.

    Yazılı sınava, belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın girmeyenler sınava girme hakkını kaybetmiş sayılırlar.

    Sınav Kurulu

    Madde 13 - Sınav Kurulu; Müsteşar tarafından belirlenen bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, bir Genel Müdür, Personel Dairesi Başkanı ve iki Genel Müdür Yardımcısı olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

    Sınav Kurulu üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya vekilleri iştirak eder.

    Sınav Kurulunun Görev ve Yetkileri

    Madde 14 - Sınav Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Sınav tarihinin belirlenmesi,

    b) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi,

    c) Sınav sonuçlarının ilanı,

    d) Sınav sonuçlarına itirazların sonuçlandırılması,

    e) Sınava ilişkin diğer işler.

    Sınav Sonuçlarının Açıklanması

    Madde 15 - (Değişik madde: 16/03/2003 - 25050 S. R.G. Yön./4. md.)

    Sınav Kurulu, sınav sonuçlarını sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içerisinde ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

    Sınav Sonuçlarına İtiraz

    Madde 16 - Sınava katılanların sınav sonuçlarına itirazı, sonuçların açıklanmasından itibaren 10 gün içerisinde, bir dilekçe ile Personel Dairesi Başkanlığına yapılır.

    İtirazlar Sınav Kurulunca en geç 15 gün içinde sonuca bağlanır ve sonuç ilgililere yazılı olarak bildirilir.

    Sınavı Kazananların Atanması

    Madde 17 - Görevde yükselme sınavında başarılı olanlardan, başarı sıralamasına göre, boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Başarı sıralamasının ve atamaların Müsteşarlık onayına sunulması esastır.

    70'in üzerinde puan almak suretiyle sınavda başarılı olan ancak başarı sıralaması itibariyle atananlar arasına giremeyenler "Sınavı kazanamamış" sayılırlar ve herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

    (Ek fıkra: 16/03/2003 - 25050 S. R.G. Yön./5. md.) Görevde yükselme eğitimi ve sınavı sonucunda başarılı olanlar ile başarılı olanlardan durumlarına uygun kadro/pozisyonlara atananlara ilişkin EK-2'deki Görevde Yükselme Formu (bugüne kadar yapılan eğitimler de dahil olmak üzere) doldurularak, her yılın Haziran ve Aralık ayı içerisinde Devlet Personel Başkanlığı'na gönderilir.

    Göreve Başlamayanlar

    Madde 18 - Ataması yapılanlardan, belge ile ispat edilebilen geçerli bir mazeretleri olmaksızın süresi içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir. Ataması iptal edilenler ile atanma hakkını kazandığı halde bu haktan feragat edenler bir yıl süre ile aynı göreve atanamazlar.

    Müsteşarlık, göreve başlamayanların veya bu haktan feragat edenlerin yerine, başarı sıralamasına uygun olarak atama yapabilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Görev Grupları Arasında Geçişler ve Naklen Atamalar

    Madde 19 - Görev grupları arasındaki geçişler ve naklen atamalar aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

    a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak ve atanılacak kadronun gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan diğer görevlere atanabilirler.

    b) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden, bu Yönetmeliğin aynı ana görev grubunda veya alt görev grubu içinde sayılan unvanları ihraz etmiş olanlar, aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara, bu Yönetmelikteki hükümlere bakılmaksızın, genel hükümlere göre naklen atanabilirler.

    c) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Kanuna tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.

    Çözümleyici ve Programcı Kadrolarına Atanma

    Madde 20 - Çözümleyici ve Programcı kadrolarına yapılacak atamalarda, 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin değişik (a) bendine göre yürürlüğe konulan Hazine Müsteşarlığı Programcı ve Çözümleyici Kadrolarına Yapılacak Atamalara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Sağlık Nedeniyle Görev Değişikliği

    Madde 21 - Bulundukları kadro görevini yapamayacaklarını tam teşekküllü Devlet hastahanesinden alacakları sağlık kurulu raporuyla belgelemiş olanların, durumlarına uygun aynı düzeydeki diğer görevlere atanmalarında, bu Yönetmelikte öngörülen hizmet süresi şartı aranmaz.

    Özelleştirilen Kuruluşlardan Atama

    Madde 22 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Yeterlik Sınavını Kaybedenler

    Madde 23 - Müsteşarlığın ilgili yönetmeliklerine göre yapılan, Hazine Kontrolörlüğü, Sigorta Denetleme Uzmanlığı, Aktüerlik ve Hazine Uzmanlığı yeterlik sınavını kazanamayanların ya da mazeretsiz olarak belirtilen sınava girmeyenlerin, aldıkları aylık derecelerine uygun olarak, durumlarına uygun boş kadrolara atanmalarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 24 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Madde 25 - Müsteşarlık, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan personeli bakımından 8 inci maddede öngörülen öğrenim düzeyinin bir altı öğrenim düzeyi belirleyebilir.

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 26 - 07/05/2000 tarihli ve 24042 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hazine Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Maddeler

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarına Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır. 07/05/2000 tarihinde iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olup görevde bulunanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler.

    Yürürlük

    Madde 27 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 28 - Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar