HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Devlet Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 23/03/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24704

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Hazine Müsteşarlığının Programcı ve Çözümleyici kadrolarına atanacakların seçimi için yapılacak giriş sınavlarının esas ve usulleri ile diğer hususları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

    Hukuki Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 09/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin (a) bendinin, 22/12/1997 tarihli ve 4315 sayılı Kanun ile ek cümlesine ve 06/12/1985 tarihli ve 85/10260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliğinin 02/02/1999 tarihli ve 99/12377 sayılı ve 11/10/1999 tarihli ve 99/13781 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile değişik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

    Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

    Müsteşar: Hazine Müsteşarını,

    Personel Dairesi Başkanlığı: Müsteşarlık Personel Dairesi Başkanlığını,

    Sınav Kurulu: Programcı ve/veya Çözümleyici kadrolarına atanacakların seçimi için yapılacak Giriş Sınavı Kurulunu,

    DMS Sınavı: 06/12/1985 tarihli ve 85/10260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği'nin 02/02/1999 tarihli ve 99/12377 sayılı ve 11/10/1999 tarihli ve 99/13781 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile değişik hükümleri çerçevesinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Seçme Sınavını,

    Giriş Sınavı: DMS sınavından sonra yapılacak ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülecek yazılı ve/veya sözlü sınav aşamasını, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Giriş Sınavı ile İlgili Hükümler

    Sınav Kurulu

    Madde 4 - Müsteşarlıktaki Programcı veya Çözümleyici kadrolarına atanacakların seçimi için yapılacak giriş sınavı, bir Sınav Kurulu tarafından yapılır. Sınav Kurulu, Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısının Başkanlığında, Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürü, Bilgi İşlem Merkezinden sorumlu Ekonomik Araştırmalar Genel Müdür Yardımcısı ile bir Daire Başkanı ve Personel Dairesi Başkanından oluşur. Ayrıca en fazla üç yedek üye Müsteşar tarafından belirlenir. Sınav Kurulunun sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

    Giriş Sınavı Şartları

    Madde 5 - Müsteşarlıktaki Programcı veya Çözümleyici kadrolarına atanabilmek için, Müsteşarlıkça uygun görülecek tarihlerde ve yılda iki defadan fazla olmamak üzere açılacak giriş sınavını kazanmak şarttır.

    Giriş sınavına katılabilmek için;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları haiz olmak,

    b) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde, Programcı sınavına katılacaklar için 30, Çözümleyici sınavına katılacaklar için 35 yaşını doldurmamış olmak,

    c) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt içinde veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

    d) KPDS veya eşdeğeri dil sınavından iyi derecede (70 veya üzeri) not almış olmak,

    e) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan eleme sınavından Müsteşarlıkça belirlenen asgari puanı almış olmak, gereklidir.

    Müsteşarlık, bu maddenin (c) bendinde belirtilen öğretim kurumlarının fakülte veya bölümlerini ihtiyaca göre tespit edebilir ve bunlar duyuruda yer alır.

    Giriş Sınavı Duyurusu

    Madde 6 - Sınava katılacaklarda aranacak şartlar, sınav konuları, başvuruda istenecek belgeler, başvuru yeri, sınav tarihi ve yeri ile öğrenim dalları gibi hususlar, sınav tarihinden en az 45 gün önce, Türkiye genelinde yayımlanan en az bir günlük gazetede duyurulur.

    Adayların başvuru ve kayıt süreleri, sınav tarihinden en az 20 gün önce tamamlanacak şekilde tespit edilir ve bu hususlar duyuru içinde yer alır.

    Giriş Sınavı Başvuru Şekli, Gerekli Bilgi ve Belgeler

    Madde 7 - (Değişik fıkra: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\1.mad) Giriş sınavına katılmak isteyenler; Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri iş talep formu ile birlikte;

    a) İki adet fotoğraf,

    b) Diploma veya mezuniyet belgesinin Müsteşarlıkça onaylanmış sureti

    ile Personel Dairesi Başkanlığına başvururlar.

    Yukarıda belirtilen belgelerin Müsteşarlık Genel Evrakına en geç giriş sınavı duyurusunda belirtilen son başvuru tarihi ve saatinde teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

    Aday formunda, adayın; adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olduğu yüksek öğretim kurumu ve gerekli diğer bilgiler bulunur. Formdaki soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanlar ile şartları taşımadığı tespit edilenlere durumları yazılı olarak bildirilir.

    Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir;

    a) (Değişik bend : 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\1.mad) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

    b) (Değişik bend : 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\1.mad) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan,

    c) (Değişik bend : 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\1.mad) Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,

    d) 4,5x6 ebadında dört adet fotoğraf,

    e) (Değişik bend : 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\1.mad) Sabıka kaydı olmadığına dair beyan,

    f) Kendi el yazısı ile yazılmış; doğum tarihi ve yeri, ana ve babasının adları ile meslekleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimlerini yaptıkları okulların adları, yerleri, bu okulları bitirme tarihleri, varsa başvuru tarihine kadar çalıştığı bütün işyerlerinin adı ve adresi, çalıştığı süre, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin mesleği, adı, soyadı ve adresini içeren özgeçmişi,

    g) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan eleme sınavından Müsteşarlıkça belirlenen asgari puanı aldığına dair belge.

    Bu belgeleri ibraz etmeyenler sözlü sınava alınmazlar.

    Giriş Sınavı

    Madde 8 - Giriş sınavı, Sınav Kurulu tarafından yazılı ve/veya sözlü olarak yapılabilir.

    Yazılı Sınav

    Madde 9 - Giriş sınavında yabancı dil, mesleki bilgi ve yetenek ölçme konularından yazılı sınav yapılabilir.

    Mesleki bilgi; temel bilgisayar yazılımı ve donanımı ile uygulama geliştirme araçları, veri tabanı yönetim sistemleri ve ağ teknolojileri konuları ile gerektiğinde Müsteşarlıkça belirlenecek konulardan oluşur. Ayrıca, teknolojideki gelişmelere bağlı olarak yeni sınav konuları eklenebilir.

    Yazılı sınav klasik usulde ve/veya test şeklinde yapılabilir.

    Yazılı sınav, Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince veya üniversitelerin ilgili bölümlerinde görevli bulunan öğretim üyelerinden destek hizmeti alınarak Müsteşarlık tarafından yapılabilir.

    Yazılı Sınavın Değerlendirilmesi

    Madde 10 - Yazılı sınavda değerlendirme ölçütleri İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliğine uygun olarak alınacak Müsteşarlık onayı ile belirlenir.

    Yazılı Sınav Sonuçlarının Duyurulması

    Madde 11 - Müsteşarlık, yazılı sınav sonuçlarını, sınav sonuçlarının alınış tarihinden itibaren 15 gün içinde sınava katılanlara bir yazı ile bildirir.

    Sözlü Sınav

    Madde 12 - İkinci aşamada, yazılı sınavda başarılı olanların, sözlü sınavları yapılır. Sözlü sınav tarihinden en az 15 gün önceden adaylara yazılı bildirim ile, sözlü sınav çağrısı yapılır.

    Sınav Kurulu üyelerinin her bir aday için, yazılı sınava tabi oldukları konularda bilgilerini ölçerek ve hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıklarını da gözönüne alarak ayrı ayrı verecekleri notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonucunu gösterir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak şarttır.

    Sınav Notu, Derecelendirme ve Sınav Sonrası İşlemler

    Madde 13 - Sınav Kurulu; adayların yazılı ve/veya sözlü puanlarının aritmetik ortalamasını almak suretiyle giriş sınavı nihai başarı derecelerini tespit ederek sıralamaya tabi tutar ve Programcı adayların isim listesini, sözlü sınavın bittiği günü takip eden üç gün içinde Müsteşarlık Makamına teslim eder.

    Sınavda başarılı olanlar; almış oldukları puanlar esas alınarak ilan edilir ve sınav kesin sonuçları, sınava katılan tüm adaylara 15 gün içinde yazılı olarak bildirilir. Müsteşarlık, gerekli gördüğü durumlarda yedek liste belirleyebilir.

    Giriş sınavına iki defa katılmak suretiyle, başarılı olamayanlar tekrar sınav hakkından yararlandırılmazlar.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Programcı veya Çözümleyici Olarak Atanma

    Programcı Kadrolarına Atanma Şartları

    Madde 14 - Programcı kadrolarına atanabilmek için, Giriş Sınavını kazanmış olmak ve Müsteşarlıkça gönderilen sınav kesin sonucu yazısında yeralan atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin süre içinde Personel Dairesi Başkanlığına başvurmak gereklidir.

    Atama işlemlerinin yapılması için, Müsteşarlıkça gönderilen sınav kesin sonucu yazısında yeralan atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvuruda bulunmayanların atama işlemleri yapılmaz.

    Giriş sınavını kazananların Programcı kadrolarına atamaları başarı sırasına göre yapılır.

    Adaylık Dönemi

    Madde 15 - Programcıların temel ve hazırlayıcı eğitimden sonra bilgi işlem hizmeti veren Daire Başkanlıklarında adaylık süresi bir yıldır.

    Programcıların bilgileri ve genel davranışları, çalıştığı her Daire için ayrı ayrı değerlendirilerek, birim amiri tarafından Müsteşarlık Makamına rapor edilir.

    Bu rapor esas alınarak yapılan değerlendirme sonucunda başarılı görülen Programcıların asaleti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde, Müsteşarlık Makamının Onayı ile tasdik edilir.

    Programcı veya Çözümleyici Kadrolarına Naklen Atanma Şartları

    Madde 16 - Müsteşarlık, ihtiyaç halinde, boş bulunan Programcı veya Çözümleyici kadrolarına, halen bir kamu kurumunda aynı kadrolarda çalışanlar arasından durumları, aşağıda belirtilen şartlara uygun olanları naklen atayabilir.

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları haiz olmak,

    b) Atamanın yapılacağı yılın Ocak ayının ilk gününde, 35 yaşını doldurmamış olmak,

    c) Erkek adaylar için, askerlik görevini yapmış veya tecil ettirmiş olmak,

    d) En az dört yıllık fakülte ve yüksek okulların, mühendislik (bilgisayar, elektrik, elektronik, fizik, matematik), bilgisayar eğitimi, fizik, matematik, istatistik bölümlerinden veya yukarıdaki bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmak,

    e) Temel bilgisayar yazılım ve donanımları, uygulama geliştirme araçları, veri tabanı yönetim sistemleri ve bilgisayar iletişim ağı teknolojileri ile Müsteşarlıkta kullanılmakta olan bilgisayarlara ait; işletim sistemleri, veri taban yönetim sistemleri, uygulama geliştirme araç ve programlama dilleri gibi konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

    f) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan Sınav Kurulunca belirlenecek esaslara göre yazılı veya sözlü olarak yapılacak sınavda başarılı olmak.

    Programcı veya Çözümleyici Kadrolarına Yeniden Atanma

    Madde 17 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre Programcı veya Çözümleyici kadrosuna atanıp da asaleti tasdik edildikten sonra Müsteşarlıktaki görevinden kendi isteğiyle çekilen veya çekilmiş sayılanların yeniden atanmak istemeleri halinde, boş kadro bulunmak şartıyla, haklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi hükümleri uygulanır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

    Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Hususlar

    Madde 18 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 09/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 06/12/1985 tarihli ve 85/10260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 19 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, 16/02/1999 tarihli ve 23613 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hazine Müsteşarlığı Programcı veya Çözümleyici Kadrolarına Yapılacak Atamalara İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre kadrolu olarak istihdam edilen personel ile daha önce herhangi bir kamu kurumunda Devlet Memuru olarak çalışmış kişiler arasından halen Müsteşarlığın Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğünde fiilen programcı veya çözümleyici olarak çalışan ve üniversitelerin en az 4 yıl eğitim veren fakülte veya yüksek okullarından mezun olan personel, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra bir defaya mahsus olmak üzere Müsteşarlıkça belirlenen mesleki eğitimi tamamlamaları ve bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan Sınav Kurulunca belirlenecek esaslara göre yazılı veya sözlü olarak yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde, durumlarına uygun programcı veya çözümleyici kadrolarına atanmaya hak kazanırlar.

    Yürürlük

    Madde 20 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 21 - Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar