KABLOLU YAYIN LİSANS VE İZİN YÖNETMELİĞİ

    Kablolu Yayın Lisans ve İzin Yönetmeliği

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan

    Resmi Gazete Tarihi: 28/03/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24709

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, yayın hizmetlerini kablo ortamından vermek isteyen radyo ve televizyon kuruluşlarının kablolu yayın lisansı ve izni almaları için yerine getirmeleri gereken yükümlülüklerle, Üst Kurul tarafından kuruluşlara kablolu yayın lisans ve izni verilme esas ve usullerini ve bu yayının kablo ortamından iletilmesini sağlayan kablo platform işletmecilerinin yükümlülüklerini belirlemektir.

    KAPSAM

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, kablo ortamından kamuya yönelik yayın hizmeti vermek isteyen kuruluşlarla, bu yayının kablo ortamından iletimini sağlayan kablo platform işletmecilerini kapsar.

    HUKUKİ DAYANAK

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 13/4/1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 2, 8 ve 16 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    TANIMLAR

    Madde 4 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında geçen deyimlerden;

    a) Üst Kurul: Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu,

    b) Kanun: 13/4/1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunu,

    c) Yönetmelik: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Lisans ve İzin Yönetmeliğini,

    ç) Asgari Şartlar Yönetmeliği: 16/3/1995 tarihli ve 22229 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşlarının Uyması Gerekli Asgari, İdari ve Mali Şartlarla, Yayın Alanı, Yayın Saat ve Süreleri Hakkında Yönetmeliği,

    d) Kablolu Yayın: Radyo ve televizyon programlarının ve/veya program ilintili veri sinyallerinin kablo ortamından (metal veya fiber optik kablo gibi transmisyon ortamları üzerinden) kamuya yönelik olarak iletilmesi suretiyle gerçekleştirilen yayını,

    e) Program İlintili Veri: Radyo ve televizyon programları ile ilintili bilgileri içeren veriyi (Uygulama Ara yüz Programı, Elektronik Rehberi, Abone Yönetim Sistemi, Teleteks vb. bilgiler),

    f) Sayısal Program: Sayısal teknik kullanılarak yapılan radyo ve televizyon yayınını ve/veya program ilintili veriyi,

    g) Program Kanalı: Bir programın iletildiği ve izleyicinin alıcı cihazında seçme imkanına sahip olduğu sanal bağlantıyı,

    h) Yayıncı Kuruluş: Radyo ve televizyon yayınını veya abonelere ücreti karşılığı verilen radyo ve/veya televizyon yayınlarından (video on demand; near video on demand; pay per view, gibi) herhangi birisini, kablo platformu üzerinden kamuya yönelik olarak yayınlanmak üzere program tertip eden ve içeriğinden sorumlu olan kuruluşu,

    ı) Multipleks Hizmeti (çoklayıcı hizmeti): Birden fazla sayıda farklı radyo ve televizyon yayınının sayısal teknik kullanılarak paketlenmesini,

    i) Sayısal Ek Hizmetler: Radyo ve televizyon yayınları ile birlikte yapılan ve doğrudan programla ilintili olmayan elektronik ticaret, internet ve benzeri veri iletimini,

    j) Kablo Platformu: Analog yayınlar ve/veya multipleks hizmeti (çoklayıcı hizmeti) ve/veya sayısal ek hizmetlerin birleştirilerek kablo şebekesi üzerinden kamuya yönelik olarak iletilmesini sağlayan sistemi,

    k) Kablo Platform İşletmecisi: Kablo platform hizmeti veren kuruluşu,

    l) Kablo Platform Hizmeti Taahhütnamesi: Kablo platform işletmecisi tarafından, Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getireceğine dair, verilecek noter tasdikli belgeyi,

    m) Kablolu Yayın Lisansı: Yayın hizmetlerini, kablo ortamından kamuya ulaştıran radyo ve televizyon kuruluşlarına, bu Yönetmelikte ve ilgili mevzuatta aranan şartlara haiz oldukları takdirde kablolu yayın yapabilmelerini teminen Üst Kurulca verilen belgeyi,

    n) Kablolu Yayın İzni: Kablolu Yayın Lisansı alan kuruluşların, Üst Kurulca belirlenen şartları sağladıktan sonra, kablo ortamından yayına geçebilmeleri için Üst Kurul tarafından verilecek izni,

    o) Koşullu Erişim Sistemi: Abonelerin şifreli radyo ve televizyon programları ve veri hizmetlerine erişimini kontrol eden sistemi,

    ö) Set Üstü Cihaz (set top box): Multipleks (çoklayıcı) edilmiş veya edilmemiş yayınların şifreli veya şifresiz, sayısal veya analog olmaları durumunda analog televizyon alıcıları tarafından alınmasını-izlenmesini sağlayan; ITU-R ve ETSI tarafından belirlenen tavsiyelere uygun dönüştürücü cihazı,

    p) Eş Zamanlı Yayın (Simulcasting): Bir programın hem analog, hem de sayısal olarak aynı anda iletimini,

    r) İzle ve Öde (Pay Per View): Ödemeli televizyon servisinden farklı olarak tüm program paketi için değil, sadece istenilen program için ödeme yapılmasını,

    s) İsteğe Bağlı Program (Video on demand): İzle ve öde türü hizmetin izleyiciyle etkileşimli olanını,

    ş) Paralel Kanalda İsteğe Bağlı Program (Near video on demand): Aynı programın paralel kanallarda gecikmelerle oynatılması ile gerçekleştirilecek servis türünü,

    t) ETSI: Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsünü,

    u) ITU: Uluslararası Telekomünikasyon Birliğini,

    ü) DVB-C: Kablo ortamından kamuya yönelik olarak yapılan sayısal yayıncılık standardını, ifade eder.

    LİSANS TİPLERİ

    Madde 5 - Bu Yönetmelikte ve ilgili mevzuatta öngörülen şartları sağlayan kuruluşlar, Üst Kurula;

    a) Kablo ortamında radyo yayını yapacak yayıncı kuruluşlar K-RD lisansı,

    b) Kablo ortamında televizyon yayını yapacak yayıncı kuruluşlar K-TV lisansı,

    almak üzere başvuruda bulunabilirler.

    KABLO PLATFORM HİZMETİ TAAHHÜTNAMESİ

    Madde 6 - Kablo ortamından platform hizmeti verecek kuruluşlar, bu Yönetmelikte ve ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getireceklerine ve getirmedikleri takdirde bu hizmeti yapmayacaklarına dair noter tasdikli taahhütnameyi Üst Kurula vermekle yükümlüdürler.

    KABLO PLATFORM İŞLETMECİLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

    Madde 7 - Kablo platform işletmecileri;

    a) Kamu hizmeti anlayış ve sorumluluğu içinde Atatürk İlke ve İnkılaplarına, Anayasa'da ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, Cumhuriyet İlkelerine saygılı, Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, Türkiye Cumhuriyetinin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne ve demokratik kurallara uygun yayınların iletilmesini sağlamakla,

    b) İletecekleri yayınlarda Kanunda, Üst Kurulca çıkarılan yönetmeliklerde ve Türkiye'nin taraf olduğu milletler arası antlaşmalarda belirlenen ilke ve esaslara uymakla,

    c) Kablo ortamından yapılan sayısal yayıncılık, Avrupa DVB-C sistemi ve bu sistemle ilgili standartlara göre yapılacaktır. Platform işletmecileri kablo ortamından ilettikleri yayınlarda ITU-R ve ETSI tarafından kabul edilmiş radyo ve televizyon yayınlarına ilişkin standartları sağlamakla,

    d) Telekomünikasyon Kurumu tarafından onaylı set üstü cihazlarını abonelerine vermekle,

    e) Telekomünikasyon Kurumundan aldığı platform işletmecisi olduğunu gösterir belgeyi Üst Kurula vermekle,

    f) Üst Kurula noter tasdikli taahhütname vermekle (Ek-1),

    g) Üst Kurulca iletilmesi uygun bulunmayan yurt dışı kaynaklı yayınları iletmemekle,

    h) Üst Kuruldan kablolu yayın lisans ve izni almamış olan yayıncı kuruluşlar ile bu lisans ve izinleri iptal edilmiş kuruluşların yayınlarını iletmemekle,

    ı) Yayıncı kuruluşlardan aldığı yayınları, herhangi bir değişiklik yapmaksızın anında iletmekle,

    i) Üst Kuruldan geçici yayın durdurma cezası alan yayıncı kuruluşun, yayınının durdurulduğu süre içinde, sadece yayının durdurulması ile ilgili Üst Kurul duyurusunun iletimini sağlamakla,

    j) Kablo platformu üzerinden yayınları iletilen yayıncı kuruluşları, her yılın Ekim ayı başında Üst Kurula bildirmekle, kablo platform sisteminde boşalan kapasiteyi ve yayınlarını ilettikleri kuruluşlarla ilgili her türlü değişikliği bu değişikliğin olduğu tarihten itibaren bir hafta içinde Üst Kurula bildirmekle,

    k) Yayıncı kuruluşlar arasındaki rekabette tarafsız olmakla,

    l) Karasal vericilerle iletilen yerel yayınlardan (talep olması halinde) en az iki radyo ve iki televizyon yayınını iletmekle,

    m) Karasal ve/veya uydu ortamından yayın yapan yayıncı kuruluşların iletim talepleri ile sadece kablo ortamından yayın yapmak isteyen yayıncı kuruluşların iletim talepleri arasında ayrım yapılmamasını sağlamakla,

    n) Ortakları ile yöneticilerini Üst Kurula bildirmekle,

    o) Kablo kontrol merkezinin kurulu bulunduğu yerlerin fiziki güvenliği konusunda gerekli önlemleri almak ve bu yerlerin açık adreslerini Üst Kurula bildirmekle,

    ö) Kablo platformu üzerinden iletilecek yayın sayısı, yayın türü, veri kapasitesi ve hedeflenen abone sayısını Üst Kurula bildirmekle,

    p) Multipleks sayısı ve multipleks kapasitesini (MHz cinsinden) Üst Kurula bildirmekle,

    r) Teknik altyapı ile ilgili plan (blok şemalar) ve mevcut durumları hakkındaki bilgileri Üst Kurula vermekle,

    s) Yayınların izlenmesini/dinlenmesini sağlayan set üstü cihazlarıyla ilgili teknik özellikleri Üst Kurula bildirmek ve kablo platformu üzerinden iletilen yayınların denetimi amacıyla izlenmesini/dinlenmesini teminen, gerekli teçhizat ve aboneliği ücretsiz olarak Üst Kurula tahsis etmekle,

    ş) Ek-3'de örneği verilen formu doldurarak Üst Kurula vermekle,

    yükümlüdürler.

    Kamu yayınlarının kablodan iletimi hususu, Telekomünikasyon Kurumunun kablo platform işletmecileri ile yapacağı sözleşme ile belirlenir.

    Radyo ve televizyon yayıncılığındaki teknolojik gelişim, abone talepleri ve iletim imkanına göre, yerli ve yabancı yayınların hangi oranlarda kablodan verileceği hususu, Üst Kurulun görüşü alınarak, Telekomünikasyon Kurumu ile platform işletmecileri arasında yapılacak sözleşmede yer verilir.

    Kablo platform işletmecileri; Telekomünikasyon Kurumundan aldıkları kablo platform işletmecisi olduğunu gösterir belge ile birlikte, bu Yönetmelikte belirtilen taahhütname, ücret, bilgi ve belgeleri Üst Kurula ibraz ettikten sonra, kendilerine radyo ve televizyon yayınlarını iletebileceklerine ilişkin bir belge verilir.

    Kablo platform işletmecilerinin bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklere uymadıklarının tespiti halinde, kendilerine Üst Kurulca gerekli uyarı yapılır ve bu durumu düzeltmeleri için ihlalin niteliğine göre Üst Kurulca takdir edilecek bir süre verilir; verilen süre içerisinde de yükümlülüğünü yerine getirmeyen platform işletmecisinin radyo ve/veya televizyon yayın iletiminin, söz konusu olumsuzluk giderilinceye kadar durdurulması, Telekomünikasyon Kurumundan istenir.

    YAYINCI KURULUŞLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

    Madde 8 - Yayıncı kuruluşların yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.

    a) Kablo ortamından yayın yapmak isteyen yayıncı kuruluşlar, Kanunda, bu Yönetmelikte ve Asgari Şartlar Yönetmeliğinde, diğer mevzuatta ve Türkiye'nin taraf olduğu milletler arası antlaşmalarda öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve Üst Kuruldan Kablolu Yayın Lisansı ve İzni almakla yükümlüdürler,

    b) Yayıncı kuruluşlar şirket yapıları, hisse oranları, yayınları ve program ilintili veri hizmetleri itibariyle Kanun, ilgili Yönetmelikler ve duyurularda belirtilen yayıncı kuruluşların uyması gerekli yükümlülüklere tabidir,

    c) Yayıncı kuruluşlar şirket yapılarına, programlarına, yayınlarını ilettirdikleri kablo platform işletmecilerine ve abonelerine ilişkin Üst Kurul tarafından istenilen her türlü bilgi ve belgeleri belirtilen süre içerisinde bildirmekle yükümlüdürler,

    d) Yayıncı kuruluşlar, yayınlarının ulaştığı abone sayısı ile kablo platform işletmecisine ait bilgileri içeren belgeyi her yıl Aralık ayının ilk haftası içerisinde Üst Kurula vermekle yükümlüdürler,

    e) Kablolu Yayın Lisansı alan yayıncı kuruluşlar, radyo ve televizyon yayınlarını ancak ilgili Yönetmeliklerde belirtilen (uydu, karasal, vb.) gerekli lisans ve izinleri almaları halinde yapabilirler,

    f) Yayıncı kuruluşlar, kablo ortamından iletilen yayınlarının varsa diğer ortamlardan iletilen yayınlarla aynı anda iletimini sağlamakla,

    g) Kablo ortamından yapılan analog ve/veya sayısal yayınları karasal ve/veya uydu ortamından da veren yayıncı kuruluşlara Üst Kurul tarafından, Kanun ve Yönetmelik hükümlerine aykırılık nedeniyle verilen yayın durdurma cezaları, müeyyide uygulanan yayıncı kuruluşun yayın yaptığı tüm iletim ortamlarını kapsar,

    h) Üst Kurula müracaatta bulunmayan ve/veya bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen kablo platform işletmecisine, Üst Kurulun bildirimi üzerine yayınlarını ilettirmemekle,

    ı) Yayıncı kuruluşlar şifreli olarak yapılan yayınlarda görüntü ile birlikte sesin de anlaşılmayacak şekilde şifrelenmesiyle,

    i) Kablo ortamından sayısal yayınlar Avrupa DVB-C sistemi ve bu sistemle ilgili standartlara göre, analog yayınlar ise ITU-R BT.709 ve BT.470'de PAL B/G sistemi için belirtilen teknik özelliklere uygun olarak yapılacaktır. Kuruluşlar kablo ortamından ilettikleri yayınlarında, stüdyo çıkışında ve/veya multipleks çıkışında görüntü, ses ve veri ile ilgili olarak ve kablo ortamından yapılan yayınlarda ITU-R ve ETSI tarafından kabul edilmiş ve/veya ileride kabul edilecek olan radyo ve televizyon yayınlarına ilişkin standartları sağlamakla,

    j) Tebligat adresindeki değişikliği bir hafta içerisinde Üst Kurula bildirmekle, yükümlüdürler.

    YÜKSEK ÖĞRENİM ŞARTI

    Madde 9 - Kablo ortamından yayın hizmeti veren yayıncı kuruluşlarda görev yapan genel müdür ve genel müdür yardımcıları, denetleme kurulu başkan ve üyeleri ile sorumlu müdürlerin yüksek öğrenim görmüş olması şartı aranır.

    YAYINCI KURULUŞLARIN KABLOLU YAYIN LİSANSI BAŞVURU ŞEKLİ

    Madde 10 - Bu Yönetmelikte ve ilgili mevzuatta öngörülen şartları sağlayan yayıncı kuruluşlar, kablo ortamından yayınlarının yapılabilmesini teminen, Üst Kurula kablolu yayın lisansı almak üzere yazılı olarak başvururlar.

    YAYINCI KURULUŞLARIN LİSANS BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

    Madde 11 - Lisans başvuruları, yayıncı kuruluşlar tarafından EK-2'de örnekleri verilen formları içeren üç ayrı dosya tanzim edilerek yapılır.

    Bu dosyalarda kuruluşun;

    a) Mali yapısı ve kaynaklarına ilişkin bilgiler,

    b) Program hizmeti ile ilgili bilgiler,

    c) Teknik alt yapıya ilişkin bilgiler,

    d) Yayıncı kuruluşların ortaklarıyla, yönetim kurulu başkan ve üyeleri hakkında Başbakanlıktan alacakları ulusal güvenlik belgesi (belge verilirken uyulacak esas ve kriterler Başbakanlıkça belirlenir),

    e) Kendisinin ve bu kuruluşa ortak şirketlerin hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olduğuna ilişkin ortaklık ana sözleşmesi, pay defteri ve taahhütname,

    f) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Kanunlara, Kanuna dayanılarak Üst Kurulca yürürlüğe konulan Yönetmeliklere ve diğer mevzuat hükümlerine uygun şekilde yayın yapacaklarına, yayın ilke ve esaslarına bağlı kalacaklarına ve kuruluş amaçları dışında faaliyet göstermeyeceklerine dair noter tasdikli taahhütname, olmalıdır.

    Kuruluşların, başka bir iletim ortamından (karasal, uydu, vb.) yayın yapmak maksadıyla Üst Kurulda başvuru dosyaları mevcut olsa dahi, kablolu yayın lisansı almak üzere yukarıda belirtilen dosyaları başvuruda ayrıca vermeleri zorunludur.

    YAYINCI KURULUŞLARIN MALİ YAPISI VE KAYNAKLARINA İLİŞKİN BİLGİLERİ İÇEREN DOSYADA BULUNMASI GEREKEN BELGELER

    Madde 12 - Dosyada aşağıdaki belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti bulunmalıdır.

    a) Doldurulmuş lisans başvuru formları,

    b) Lisans ücreti avans ödeme makbuzu,

    c) Şirkete ilişkin; kuruluşun ana sözleşmesinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, hisselerin nevini gösteren belge, ödenmiş sermayesinin son durumunu gösterir mali müşavir raporu, gerçek kişiler bazına indirgenmiş ortaklık yapısını gösterir liste,

    d) Hissedarlar, yönetim kurulu ve denetim kurulu, genel müdür ve yardımcıları ile sorumlu müdürlere ilişkin kimlik suretleri, ikametgah belgeleri, adli sicil belgeleri, ilgili mevzuatta belirtilen hısımlık ve gazete sahipliğine ilişkin beyanlar.

    YAYINCI KURULUŞUN PROGRAM HİZMETİ İLE İLGİLİ BİLGİLERİ İÇEREN DOSYADA BULUNMASI GEREKEN BELGELER

    Madde 13 - Dosyada aşağıdaki bilgi ve belgeler bulunmalıdır.

    a) Verilmesi öngörülen program hizmetlerinin içeriği, genel yayın planı ve yayın saatleri hakkında bilgiler,

    b) Hedeflenen abone sayısı,

    c) Programın kablodan başka iletim ortamlarından da (karasal, uydu, vb.) yayınlanması durumunda, buna ait bilgiler,

    d) Eş zamanlı yayın yapıyorsa bununla ilgili bilgiler,

    e) Yönetim yapısı.

    YAYINCI KURULUŞLARIN TEKNİK ALTYAPI İLE İLGİLİ DOSYADA BULUNMASI GEREKEN BELGELER

    Madde 14 - Kuruluşlar teknik altyapıyla ile ilgili plan ve mevcut durumları hakkında bilgi vereceklerdir.

    ASGARİ ÖDENMİŞ SERMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

    Madde 15 - Kablo ortamından yayın hizmeti veren yayıncı kuruluşların ödenmiş sermayelerinin, Üst Kurul tarafından hizmet türüne göre belirlenen miktardan az olmaması gerekir.

    Yayıncı kuruluşun asgari ödenmiş sermayesi;

    Radyo program yayınları için : ASK x 1.000.000- TL.,

    Televizyon program yayınları için : ASK x 5.000.000- TL. olmalıdır.

    Asgari Ödenmiş Sermaye Katsayısı (ASK), Üst Kurul tarafından her yıl Aralık ayında belirlenerek takip eden Ocak ayından itibaren yürürlüğe girer.

    Yayıncı kuruluşların radyo ve televizyon yayın faaliyetlerini birlikte yapmaları durumunda, kuruluşun asgari ödenmiş sermayesinin yukarıda belirtilen asgari sermaye miktarlarının toplamı kadar olması şartı aranır.

    BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

    Madde 16 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen lisansları almak için başvuruda bulunan kuruluşlar, bu Yönetmelikte ve ilgili Yönetmeliklerde sayılan bilgi ve belgeleri, lisans başvuru tarihinde Üst Kurula ibraz etmekle yükümlüdürler.

    LİSANS AVANSI

    Madde 17 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen lisansları almak için başvuruda bulunan yayıncı kuruluşlar, Üst Kurul tarafından belirlenen her lisans türü için lisans ücretinin %10'u tutarındaki lisans avansını, daha sonra lisans ücretinden mahsup edilmek üzere başvuru tarihinde Üst Kurul banka hesabına yatırırlar. Lisans almaya hak kazanamayan kuruluşların ödedikleri lisans avansları yazılı talepleri üzerine kendilerine aynen iade olunur.

    KABLOLU YAYIN LİSANSI ÜCRETİ

    Madde 18 - Kablo ortamından yayın yapan yayıncı kuruluşların ödeyecekleri ücretler, aşağıda belirtilmiştir.

    Tek İl'e yönelik yayın yapacak yayıncı kuruluşun;

    Radyo program yayınları için : KLK x 1.000.000- TL.,

    Televizyon program yayınları için : KLK x 10.000.000- TL.,

    Birden fazla İl'e yönelik yayın yapacak yayıncı kuruluşun;

    Radyo program yayınları için : KLK x 5.000.000- TL.,

    Televizyon program yayınları için : KLK x 50.000.000- TL.,

    Kablolu yayın lisans katsayısı (KLK), Üst Kurul tarafından her yıl Aralık ayında belirlenerek takip eden Ocak ayından itibaren yürürlüğe girer.

    Yayıncı kuruluşlardan alınacak lisans ücretleri, her lisans dönemi için bir defaya mahsus olmak üzere, Üst Kurul tarafından belirlenen lisans ücret tarifesine göre ödenir. Lisans döneminin başlangıcı, lisans belgesinin düzenlendiği tarihtir. Lisans ücreti, lisans belgesinin düzenlendiği tarihte geçerli olan tarifeye göre ödenir.

    KABLO PLATFORM İŞLETMECİLERİNDEN ALINACAK ÜCRET

    Madde 19 - Kablo ortamından platform hizmeti verecek olan kablo platform işletmecilerinin ödeyecekleri ücretler;

    KAS (Kablo Abone Sayısı) x KPK'dır.

    KPK: Kablo platform hizmeti katsayısıdır.

    Kablo Abone Sayısı (KAS): Kablo platform işletmecisinin radyo ve televizyon yayınlarını ulaştırdığı abone sayısıdır. Yeni faaliyete geçerek kablo şebekesini işletecek olan kablo platform işletmecisinden, ilk yılda alınacak ücretin hesaplanmasında KAS sayısı platform işletmecisinin o yıl içerisinde ulaşmayı planladığı abone sayısının yarı değeri olarak alınır.

    KAS sayısı, platform işletmecisi tarafından, Telekomünikasyon Kurumundan temin edilerek Aralık ayının ilk haftası içerisinde Üst Kurula bildirilecektir.

    Kablo ortamından platform hizmeti verecek olan kablo platform işletmecilerinin Üst Kurula yıllık olarak ödeyecekleri ücretlere ilişkin kablo platform hizmeti katsayısı (KPK), her yılın Aralık ayında Üst Kurulca belirlenerek, takip eden Ocak ayı başında yürürlüğe girer. Kablo platform işletmecileri bu ücretin o yılın sonuna kadar olan miktarını (kıst olarak) peşin olarak, sonraki yıllara ait ücretleri ise tahakkuk eden yılın Ocak ayının sonuna kadar peşin olarak öderler. Bu ücret, yapılacak ilk müracaatta taahhütname ile birlikte alınır.

    LİSANS DÖNEMİ

    Madde 20 - Kablo ortamından yapılacak yayınlarda lisans dönemi, lisans belgesinin düzenlendiği tarihten başlayarak beş yıldır.

    DEĞERLENDİRME VE LİSANS VERİLMESİ

    Madde 21 - Yönetmelikte ve mevzuatta öngörülen şartları sağladıkları değerlendirme sonucunda tespit edilen yayıncı kuruluşlara, Üst Kurul Kararıyla lisansları verilir.

    DİĞER LİSANS BAŞVURULARI

    Madde 22 - Yayıncı kuruluşların daha önce Üst Kuruldan almış olduğu diğer ortamlara (karasal, uydu, vb.) ait lisans ve izinler, kablolu yayın lisansı için yapacakları başvurularında müktesep hak teşkil etmez.

    YAYINCI KURULUŞLARIN KABLOLU YAYIN İZNİ ALABİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

    Madde 23 - Yayıncı kuruluşların kablolu yayın izni alabilmesi için vermesi gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir.

    a) Satın alınmış ve/veya kiralanmış olan tesis, araç, gereç ve hizmetlerine ilişkin bilgiler,

    b) Yayın sisteminin blok şeması,

    c) Sistemde kullanılacak teknik teçhizatın envanteri,

    d) Kablo platform işletmecisi ile yaptığı sözleşmenin birer sureti,

    e) Şifreli olarak yayın yapılması halinde, hedeflenen abone sayısı, izleme ve ücretlendirme yöntemleri ile şifreleme sistemi hakkında bilgiler.

    KABLOLU YAYIN İZNİ VERİLMESİ

    Madde 24 - Kablolu Yayın İzni verilmesine dair esaslar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Kablolu Yayın Lisansı alan kuruluşlara, bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde istenen belge ve şartları sağlamalarından sonra, ayrıca bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (h) ve (ı) bentlerine göre yapılacak değerlendirme sonucunun uygun olması durumunda Üst Kurul tarafından yayın izni verilir.

    b) Kablolu yayın izninin başlangıç tarihi, Üst Kurulun bu husustaki kararı ve kablolu yayın izni ücretinin ödenmesinden sonra, yayın izni belgesinin düzenlendiği tarihtir.

    c) Kablolu yayınlar ancak gerekli lisans ve izinler alındıktan sonra yapılabilir.

    d) Yayın izni lisans dönemi içinde geçerlidir.

    KABLOLU YAYIN LİSANSININ İPTALİ

    Madde 25 - Aşağıda belirtilen durumlarda,

    a) Kablolu Yayın Lisansını aldığı tarihten itibaren bir yıl içinde yayın izni şartlarını yerine getirmeyen veya yayın izni almayan,

    b) Kablolu Yayın İznini aldığı tarihten itibaren, yayınlarını 3 ay içinde başlatmayan,

    c) Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen yükümlüklere uymadıkları sonradan tespit edilen ve/veya uygunluklarını sonradan kaybeden ve Üst Kurulca verilen süre içerisinde durumlarını uygun hale getirmeyen,

    kuruluşlara verilen Kablolu Yayın Lisansı iptal edilir.

    KABLOLU YAYIN İZNİNİN İPTALİ

    Madde 26 - Kablolu Yayın İzninin iptaline dair esaslar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Kablolu Yayın Lisansı Üst Kurulca iptal edilen kuruluşların, Kablolu Yayın İzinleri de iptal edilmiş sayılır.

    b) Üst Kurul tarafından yapılan denetlemeler neticesi, Kablolu Yayın İzni verildikten sonra bu Yönetmelikte aranan teknik şartların kaybedildiğinin tespit edilmesini müteakip, Üst Kurulca verilecek süre içerisinde gerekli düzeltmeyi yapmayan kuruluşların yayın izinleri iptal edilir.

    c) Yıllık Yayın İzni ücretini Ocak ayının sonuna kadar Üst Kurula ödemeyen kuruluşların yayınları durdurulur ve yayın izni ücretlerini Mart ayı sonuna kadar ödemeyen kuruluşların yayın izinleri iptal edilir.

    d) Kablolu Yayın İzni iptal edilen kuruluşlar, Üst Kurul tarafından takdir edilecek süre içerisinde, yeniden Yayın İzni almak için Yayın İzninin iptal edilmesine sebep olan gerekçeleri ortadan kaldırdıktan sonra, Üst Kurula müracaat edebilirler.

    ÜCRETLERİN İADESİ

    Madde 27 - Ücretlerin iadesine dair esaslar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin (a) bendinde belirtilen nedenle kablolu yayın lisansı iptal edilen kuruluşların Üst Kurula ödediği lisans ücretleri kendilerine aynen iade edilir. Bu halin dışında, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinde sayılan diğer sebeplerle kablolu yayın lisansı iptal edilen kuruluşlardan alınmış olan kablolu yayın lisans ücreti ile kablolu yayın izni ücreti kendilerine iade olunmaz, Üst Kurula irad kaydedilir.

    b) Mücbir sebeplerle kablodan yayın hizmetini yerine getiremeyen ve bu nedenle kablolu yayın izni iptal edilen kuruluşların, Üst Kurula ödedikleri ücretler yazılı talepleri üzerine, lisans ve izin süresinden kalan süre hesaplanarak kendilerine kıst olarak iade edilir.

    KABLOLU YAYIN İZNİ ÜCRETLERİ

    Madde 28 - Kablo ortamından yayın hizmeti veren yayıncı kuruluşların her yıl ödeyecekleri yayın izni ücretleri;

    Yayıncı kuruluşun;

    Radyo program yayınları için : AbS x KİK,

    Televizyon program yayınları için : AbS x KİK x 10,

    TL.'dir.

    AbS: Abone sayısı,

    KİK: Üst Kurul tarafından her yıl belirlenen kablolu yayın izni kat sayısıdır.

    Kablodan yayın hizmeti veren kuruluşlar, verdiği her hizmet türü için ayrı ayrı olmak üzere yukarıdaki formüle göre hesaplanan meblağı TL. cinsinden yıllık yayın izni ücreti olarak Üst Kurula öderler.

    Kuruluşlar, kablodan yıllık yayın izni ücretini, izin aldıkları tarihten o yılın sonuna kadar olan miktarını (kıst olarak) peşin olarak, sonraki yıllara ait ücretleri ise o yılın Ocak ayının sonuna kadar peşin olarak öderler.

    KABLODAN YAYIN HİZMETİ VEREN KURULUŞLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER

    Madde 29 - Üst Kurul, kablo ortamından yayın hizmeti veren yayıncı kuruluş ile bu yayınları ileten kablo platform işletmecisi arasındaki akdi ilişkilerden doğan hukuki sorunlardan sorumlu tutulamaz.

    RESMİ GAZETE İLE DUYURU

    Madde 30 - Yönetmelik uygulamasında Üst Kurul tarafından belirlenen, kablolu yayın lisansı ve yayın izni ücretleri ile kablo platform işletmecilerinden alınacak ücret ve uygulama esasları Resmi Gazetede yayımlanır.

    YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

    Madde 31 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun ile Üst Kurulca yürürlüğe konulan diğer yönetmelikler ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümler uygulanır.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK

    Madde 32 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, 05/09/1996 tarihli ve 22748 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Lisans ve İzin Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    BAŞVURU ZORUNLULUĞU

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kablo ortamından yayın yapacak yayıncı kuruluşların, Üst Kurulun yapacağı "Genel Duyuru"da belirteceği tarihten itibaren, kablolu yayın lisans ve izin koşullarına uygun olarak başvuruda bulunmaları zorunludur.

    Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kablo platform işletmeciliği yapacak kuruluşların, Üst Kurulun yapacağı "Genel Duyuru"da belirteceği tarihten itibaren, Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeleri zorunludur.

    MEVCUT YAYINCI KURULUŞLARDAN ALINACAK YILLIK YAYIN İZNİ ÜCRETİ

    Geçici Madde 2 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Üst Kuruldan kablolu yayın lisans ve izni almış olan yayıncı kuruluşların, lisans belgelerinde belirtilen süre sonuna kadar lisansları geçerlidir. Bu yayıncı kuruluşlardan, 2001 yılında alınan yıllık yayın izni ücretlerinin 2002 yılına tekabül eden kısmı, 2002 yılı yıllık yayın izni ücretinden mahsup edilerek, kalan kısmı bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde ödenir; takip eden yıllara ait yıllık yayın izni ücreti, bu Yönetmeliğin 28 inci maddesi hükümlerine göre hesaplanarak alınır.

    2006 YILI İÇİN GEÇERLİ OLAN ASGARİ ÖDENMİŞ SERMAYE KATSAYISI VE MİKTARI

    Geçici Madde 3 - (Değişik madde : 28/01/2004-25360 S.R.G. Yön./1.mad ; Değişik madde: 06/01/2005 - 25692 S.R.G. Yön/1.mad;Değişik madde: 07/01/2005-26046 S.R.G. Yön/1.mad)

    Kablo ortamından yayın yapacak olan yayıncı kuruluşların asgari ödenmiş sermaye katsayısı ASK = 30.000 olarak belirlenmiştir.

    Bu katsayıya göre, 15 inci Maddedeki esaslar doğrultusunda yayıncı kuruluş ve 2006 yılı için asgari ödenmiş sermayesi;

    Radyo program yayınları için30.000 YTL

    Televizyon program yayınları için150.000 YTL

    olmalıdır.

    Yayıncı kuruluşların radyo ve televizyon yayın faaliyetlerini birlikte yapmaları durumunda, kuruluşun asgari ödenmiş sermayesinin, yayının türü ve ortamına göre bu Yönetmelikte belirtilen asgari sermaye miktarlarının toplamı kadar olması şartı aranır.

    2006 YILI İÇİN GEÇERLİ OLAN LİSANS VE YAYIN İZNİ ÜCRETİ VE KATSAYISI İLE KABLO PLATFORM İŞLETMECİSİ ÜCRETİ KATSAYISI

    Geçici Madde 4 - (Değişik madde : 28/01/2004-25360 S.R.G. Yön/2.mad;Değişik bend: 06/01/2005 - 25692 S.R.G. Yön/1.mad;Değişik madde: 07/01/2005-26046 S.R.G. Yön/1.mad)

    Kablo ortamından yayın yapan kuruluşların lisans ücretlerinin hesaplanmasına esas olan kablolu yayın lisans katsayısı, KLK=3.140 olarak belirlenmiştir.

    Bu katsayıya göre, 18 inci Maddedeki esaslar doğrultusunda, yayıncı kuruluşların ödeyecekleri lisans ücretleri;

    Tek ile yönelik yayın yapacak yayıncı kuruluşun;

    Radyo program yayınları için3.140-YTL

    Televizyon program yayınları için31.400-YTL

    Birden fazla ile yönelik yayın yapacak yayıncı kuruluşun;

    Radyo program yayınları için 15.700-YTL

    Televizyon program yayınları için157.000-YTL

    olacaktır.

    Kablo ortamından yayın yapacak olan yayıncı kuruluşların yayın izni ücretlerinin hesaplanmasına esas olan kablolu yayın izni katsayısı, KİK=11.300 olarak belirlenmiştir. Bu katsayıya göre, 28 inci Maddedeki esaslar doğrultusunda yayıncı kuruluşların ödeyecekleri yıllık yayın izni ücretleri hesaplanır.

    Kablo ortamında, platform hizmeti verecek olan kablo platform işletmecilerinin ödeyecekleri ücrete esas olan kablo platform hizmeti katsayısı KPK=189.000 olarak belirlenmiştir. Bu katsayıya göre, 19 uncu Maddedeki esaslar doğrultusunda, kablo platform işletmecilerinden alınacak yıllık ücret hesaplanır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 33 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 34 - Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar