SERBEST VETERİNER HEKİMLİK YÖNETMELİĞİ

   

    Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 29/08/1995

    Resmi Gazete Sayısı: 22389

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç:

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Serbest Veteriner Hekimlik Mesleğinin icrasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam:

    Madde 2 - Bu Yönetmelik; Serbest Veteriner Hekimler ile Serbest Veteriner Hekimlik Mesleğinin icrasında uyulacak usul ve esasları kapsar.

    Dayanak:

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 6343 Sayılı Veteriner Hekimlik Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimler Birliği ve Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun, 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, 09/08/1991 tarih ve 20955 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 441 sayılı Kanun Hükmünde kararname ile 904 sayılı Islahı Hayvanat Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar:

    Madde 4 - Bu yönetmelikte geçen;

    Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

    Veteriner Hekim: Hayvan hastalıklarını önleyen, tedavi eden ve hayvan ıslahı ile gelişmesine katkıda bulunan ayrıca hayvansal gıdaların kaliteli üretimi ve kontrolü için çalışan, zoonozlarla mücadele ederek halk sağlığını koruyan sorumlu kişiyi,

    Hükümet Veteriner Hekimi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan Veteriner Hekimi,

    Serbest Veteriner Hekim: 6343 sayılı Kanuna göre mesleğini serbest olarak icra etme yetkisine haiz Veteriner Hekimi,

    Oda: 6343 sayılı Kanunda belirtilen mesleki kuruluşu,

    Hasta: Veteriner Hekimin müdahalede bulunduğu hayvanları,

    Hasta Sahibi - Müşteri: Veteriner Hekime müracaat eden gerçek - tüzel nitelikli hayvan - hayvanların sahiplerine yada Veteriner Hekimin yasal yetkileri çerçevesindeki işlere ilişkin talepte bulunacak olanları,

    Reçete: Yetkili Veteriner Hekimin eczacıya veya ilaç satmakta yetkili diğer bir Hekime hitaben yazdığı ve ilaçların yetkililer tarafından verilmesine veya hazırlanmasına ve bu ilaçların hasta sahipleri veya tarafından kullanılmasına ilişkin bilgileri içeren imzalı teknik bir belgeyi,

    İlaç: hayvanları hastalıklardan korumak veya tedavi etmek için kimyasal ve biyolojik kökenli maddelerden hazırlanmış, Bakanlıkça ruhsatlandırılış preparatları,

    1.Sınıf İlaçlar: farmasötik şekil ve hammadde bazında insan ve hayvan sağlığı ve yararı için direkt veya dolaylı tehlikeli olan veya kullanımı özel uzmanlık gerektiren ilaçları,

    Aşı: İçerdikleri antijenik maddelerle verildikleri hayvanlarda immun sistemi uyararak bağışıklık meydana getiren preparatları,

    Serum: Hayvanlarda koruyucu ve tedavi edici olarak kullanılan ve içersinde spesifik bağışıklık maddeleri taşıyan preparatları,

    Biyolojik Madde: Hayvanlarda immunolojik sistemle ilgili olarak teşhis, tedavi ve koruma amacıyla kullanılan organik kökenli maddeleri,

    Kozmetik: hayvanlarda kozmetik amacıyla kullanılan preparatları,

    İşyeri: muayenehane ve hastahane gibi hayvanların yatarak ve ayakta muayene, tedavi ve bunlarla ilgili uygulamaların yapıldığı yada mesleğini hastanın bulunduğu mahalde icra etmek için Veteriner Hekimin bulunduğu 6343 sayılı Kanuna göre ihdas edilmiş yeri,Karma Yem: hayvanın yaşama ve verim payı ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile belli sınır ve şartlarda yedirilen hayvan sağlığına zararlı olmayan bitkisel ve hayvansal kökenli yemler ile yemlik, preparat ve mineral yemlerin belli oranlarda karıştırılması ile elde edilen yem eri,

    Yemlik Preparat ve Mineral Yemler: Hayvan beslenmesinde kullanılmak üzere üretilmiş çeşitli organik, inorganik maddeler ile kimyasal yolla elde edilmiş ve yemin değerini, organizmada değerlendirilmesini artırmaya yardım edebilecek nitelikteki maddelerin belli oran ve şartlarda karıştırılması ile elde edilmiş yemi, İfade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Zorunluluk:

    Madde 5 - Mesleğini Serbest Veteriner Hekim olarak icra etmek isteyen Veteriner Hekimler bu yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır.

    Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevle çalışan Veteriner Hekimler ile Serbest Veteriner Hekimler 6343 sayılı Kanun'un 8. Maddesi hükümlerini yerine getirmeden muayenehane açamazlar.

    Muayenehane Açma ve bildirim Hakkı:

    Madde 6 - İkametgah hariç bir Veteriner Hekim birden fazla yerde muayenehane açamaz.

    Her Veteriner Hekim reklam ve propaganda mahiyetinde olmamak kaydıyla çalışma yerini ve ilgili Kanun hükümleri çerçevesinde kazandığı ihtisaslarını bildirir ilanlar tertip edebilir.

    Muayenehane Açma Şartları:

    Madde 7 - Muayenehane açabilmek İçin;

    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya 25/09/1981 tarih ve 2527 sayılı Kanun hükümlerinin sağladığı haklara sahip olmak,

    b) Türkiye sınırları içindeki Veteriner fakültelerinin birinden mezun olmak veya yabancı ülke fakültelerinden mezun olunmuş ise denkliği Yüksek Öğrenim Kurumunca onaylanmış diplomaya sahip olmak,

    c) 6343 sayılı Kanunun 6. Maddesi ile bu yönetmeliğin 8.maddesinde belirtilen Veteriner Hekimlik Mesleğinin icrasına engel bir hali bulunmamak, gerekir.

    Mesleğin İcrasına Engel Haller:

    Madde 8 - Aşağıda yazılı haller Veteriner Hekimlerin mesleklerini icra etmelerine geçici veya daimi olarak engel teşkil eder.

    a) Medeni haklarını kullanma ehliyetinden mahrum olmak,

    b) Kamu hizmetlerini yürütme hakkından mahrum bulunmak veya meslek ve sanatını icra etmekten tatil cezasına mahkum olmak,

    c) 6343 sayılı Kanun ile teşekkül eden Haysiyet veya Yüksek Haysiyet Divanı kararları ile Mesleğini icradan men olunmak,

    d) Yüksek Haysiyet Divanınca haklarında diplomalarının istirdadı kararı ittihaz edilmek.

    e) Mesleki şeref ve haysiyeti ihlal edici bir suç yüzünden en az 3 ay hapis cezasına mahkum olmak.

    f) Ağır hapis veya bu derece cezayı gerekli kılan bir fiille mahkum olmak.

    Ancak bu maddeni,n (a,b,c) bendlerinde yazılı cezalar geçici olarak verilmiş ise mesleğin icrasının engellenmesi tespit edilen cezai süreyle sınırlı kalır.

    Deontoloji:

    Madde 9 - Serbest Veteriner Hekimlik yapanlar 09/07/1994 tarih ve 21985 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Veteriner Hekimliği Deontoloji Yönetmeliğine uygun olarak faaliyette bulunmak zorundadırlar.

    Serbest Veteriner Hekim Muayenehanesi:

    Madde 10 - Serbest Veteriner Hekimler teşhis, tedavi ve muayeneyle ilgili olarak mesleklerini icra etmek ve hayvanlarda kullanılan ilaç, aşı, serum ve biyolojik madde gibi her türlü müstahzarı bulundurmak, taşımak ve satmak için Bakanlığın iznini almak şartıyla bu Yönetmelikte tanımlanan bir işyerine sahip olmak zorundadırlar.

    Şirket ve İşyerleri:

    Madde 11 - Hayvan hastalıklarının teşhis, tedavi ve hayvanların muayene edilmesi ile bu amaçla Veteriner Hekimlikte kullanılan her türlü mamulün bulundurulması ve satılabilmesi için tüzel kişiliğe sahip olan şirketler de kurulabilir.Bu tür şirketler yukarıda sözü edilen türde bir faaliyette bulunabilmek için Bakanlıkça çıkarılan 05/11/1985 tarih ve 18919 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Özel Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği hükümlerinin gereklerini yerine getirmek zorundadırlar.

    Ancak ortakların hepsi Veteriner Hekim olan şirketler muayenehane açabilirler.

    Şirketler;

    a) Ortak sayısından fazla şube açamazlar,

    b) Açılacak her şube için Bakanlığın izni gereklidir.

    c) Her şubede ortaklardan olan en az bir Veteriner Hekim görevli olarak bulunur.

    d) Şirket ve ortakları da ilgili mevzuatın gerektirdiği ölçüde şirket adına yapılan faaliyetten sorumludur.

    Ürün Bulundurma:

    Madde 12 - Bakanlıktan izin almış Serbest Veteriner Hekimler muayenehanelerinde, Özel hayvan hastanelerinde istihdam edilen Veteriner Hekimlerin sorumluluğunda olmak kaydıyla hayvan sağlığında kullanılan aşı, serum biyolojik madde ilaç, yemlik preparat ve mineral yem gibi müstahzarları bulundurma, kullanma, hastalar işyerinden ayrı bir mahalde ise bu mahale taşıma ve satma hakkına sahiptir.

    Ancak Bakanlık gerek gördüğünde tespit edeceği ürünleri satılmak ve kullanılmak üzere işyerinde bulundurulmasını zorunlu kılabilir.

    Bulundurulmayacak Ürünler:

    Madde 13 - Bu yönetmelik hükümlerine tabi olan işyerlerinde Bakanlığın Türkiye'de kullanımına herhangi bir şekilde izin vermediği ürünler bulundurulamaz ve satılamaz.

    Ayrıca Bakanlıkça kullanımına izin verildikten sonraki etkinlik, güvenlik ve kalite açısından uygun olmadığı veya müracaat dosyasındaki bilgilere uygun olmayan şekilde ambalajlandığı veya imal edildiği belirlenen ürünler, raf ömrü geçen, etiketleme, ambalajlama ve kalite bozukluğu görülen müstahzarlar da satılamaz.

    Ücret:

    Madde 14 - Kendilerine ait müesseslerde faaliyet gösteren Serbest Veteriner Hekimler ile Özel Hayvan Hastaneleri, bölgelerindeki odalar tarafından hazırlanan muayene, tetkik ve tedavi ücretleri ile sözleşmeleri için belirlenen asgari ücretlere uymak zorundadırlar.

    İstihdam:

    Madde 15 - Serbest Veteriner Hekimler hayvan hastalıkları ile mücadele, hastalıkların kontrolü ve eradikasyonu amacıyla konu ve süreleri Bakanlıkça tespit edilmek suretiyle Hükümet Veteriner Hekimlerinin kontrolünde çalıştırılabilirler.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yetki, Görev ve Sorumluluklar

    Yetki:

    Madde 16 - Serbest Veteriner Hekimler mesleklerinin doğası gereği aşağıdaki yetkilere sahiptirler.

    a) Hayvanları muayene, tedavi ve kontrol etmek,

    b) Hayvanların vasıfları, sağlık durumları hakkında rapor vermek.

    c) Hayvan sağlığında kullanılan aşı, serum, biyolojik madde, ilaç ve müstahzarları bulundurmak, taşımak, kullanmak ve satmak.

    d) Hayvan beslemede kullanılan her türlü yem, yemlik preparat ve mineral yemleri hazırlamak ve hazır etmek, kullanmak ve tahlil edip içeriği hakkında rapor vermek ve bunların üretimini yapan tesislerde teknik sorumlu olarak görev yapmak.

    e) Veteriner Hekimlikte kullanılan aşı, serum ve biyolojik maddeleri hazırlamak ve hazır etmek, muayene hükümlerine uygun olarak faaliyette bulunmak.

    f) Hayvanların ıslahı, hayvancılığın geliştirilmesi ve zootekni sahasında Bakanlıkça çıkarılan mevzuat hükümlerine uygun olarak faaliyette bulunmak.

    g) Gıda niteliğinde olan ve olmayan hayvansal kökenli işlenmiş , yarı işlenmiş ve her türlü maddeyi muayene, kontrol, tahlil etmek ve haklarında gerekebilecek her türlü raporu düzenlemek.

    h) Salgın ve paraziter hastalıklarla mücadele etmek.

    i) Gereğinde bilirkişi olarak görev almak, danışmanlık görevi yapmak.

    Sorumluluk:

    Madde 17 - Serbest Veteriner Hekimler meslekleriyle ilgili olarak aşağıdaki konulardan sorumludurlar.

    a) İhbarı zorunlu hastalıkları resmi makamlara bildirmek.

    b) Serbest Veteriner Hekimler koruyucu aşılama ve ilaçlama yapacakları yerleri her yılın Aralık ayı başında bir programa bağlayarak Bakanlık İl ve İlçe Müdürlüğüne bildirmek.

    c) Serbest Veteriner Hekimler yaptıkları aşılamaların cinsini, yerini, tarihini, hayvan nevi ve sayılarını her ayın ilk haftasında il ve ilçe müdürlüğüne bildirmek,

    d) Faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgi, belge ve sonuçları istenen sürede ve eksiksiz olarak Bakanlığa bildirmek,

    e) Yetkili denetim elemanlarına işyeri ile bütün bölümleri, defterleri ve bulundurdukları alet ve müstahzarları göstermek.

    f) Gerekli kayıtları tutmak ve bunlarla ilgili defterleri bulundurmak.

    g) Gerekli görüldüğünde Bakanlığın açtığı her türlü eğitim programına katılmak.

    h) Denetimle görevli elemanların isteyeceği çeşit ve miktardaki numuneleri vermek.

    i) Bulundurduğu preparatları niteliklerine uygun şartlar altında muhafaza etmek.

    j) Mesleğini icra etmek için bağlı bulunduğu bölge odasına kayıt olmak.

    k) Yapmış olduğu muayene ve tedaviyle ilgili olarak hasta sahibine bir belge vermek.

    Defterler:

    Madde 18 - Bu yönetmelik hükümlerine tabi Serbest Veteriner Hekimler ile hastaneler, iş yerlerinde aşağıdaki defterleri bulundurmak zorundadırlar.

    a) Bu yönetmeliğin 1 nolu ekindeki aşı, serum ve biyolojik maddeler kayıt defteri

    b) Bu yönetmeliğin 2 nolu ekindeki 1.sınıf ilaçlar kayıt defteri

    c) Bu yönetmeliğin 3 nolu ekindeki teftiş defteri

    d) Bu yönetmeliğin 4 nolu ekindeki Klinik protokol defteri

    e) Bu yönetmeliğin 5 nolu ekindeki Reçete kayıt defteri

    Ayrıca defterin her sayfası Bakanlık taşra teşkilatının hayvan sağlığı ile ilgili birimlerince mühürlenir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : İşyerleri, İşyeri Açma ve Hizmet

    İşyeri:

    Madde 19 - Bu yönetmelik hükümlerine tabii Serbest Veteriner Hekimler mesleklerini icra edebilmek için bir muayenehaneye sahip olmalıdırlar. Bu muayenehanede en azından;

    a) Büro olarak kullanılan bölüm yada oda,

    b) Muayene yeri olarak kullanılan mesleki işlemin uygulanmasına imkan verecek donanımdaki bölüm yada oda,

    c) Mesleğini icra ederken kullandığı alet ve malzemelerini muhafaza ettiği bölüm yada dolaplar bulunmalı, ayrıca hijyen ve temizliğin sağlanması için uygun nitelik ve yeterli donanımda olmalıdır.

    Özel hayvan hastaneleri ise ilgili yönetmelik hükümlerine tabidir.

    İlaçların Muhafazası:

    Madde 20 - İlaçlar, işyerinde yeterli genişliği, aydınlığı, havalandırmayı, hijyeni ve zararlı dış etkilerden korunmayı sağlayacak nitelik ve donanıma sahip olan bölümde aşağıdaki şartlar altında bulundurulur.

    a) Farmakolojik etkilerine göre gruplandırılır.

    b) 1.sınıf ilaçlar diğerlerinden ayrı ve kilitli dolaplarda bulundurulur.

    c) Haricen kullanılan dış parazit ilaçlarının diğer ilaçlardan ayrı bulundurulması sağlanır.

    d) İlaçlar muayene yapılan bölüm veya odada muhafaza edilemezler.

    e) İlaçlar, ilaç olmayan maddelerden ayrı olarak bulundurulur.

    Serum, Aşı ve Biyolojik Maddelerin Muhafazası:

    Madde 21 - Muhafazası özel donanımı gerektiren aşı, serum ve biyolojik maddeler uygun nitelik ve ebatlara sahip soğutucu içinde bulundurulacak ve yeterli muhafaza şartları altında hastaya intikali sağlanacaktır.

    Bu amaçla muayene yapılan bölümden ayrı yerde olmak kaydıyla daha farklı donanımı gerektirmedikçe aşı, serum ve biyolojik maddelerin muhafazası için işyerinde sadece bu işe tahsis edilmiş +2 ile +6 santigrat dereceler arasında ısı sağlayabilen soğutucular bulundurulacaktır.

    Diğer Maddeler

    Madde 22 - Teşhis amacıyla kullanılan kitler ve gereçler, kozmetikler gibi maddeler ilaç, serum ve biyolojik maddelerden ayrı olarak ve uygun muhafaza şartları altında raflarda bulundurulacaktır.

    İşyeri Açma İşlemleri:

    Madde 23 - Muayenehane açmak isteyen ve gerekli şartlara haiz olanlar bir dilekçe ile mahallin en büyük Mülki amirine müracaat eder. Bu dilekçeye;

    a) Diploma, mezuniyet belgesi veya bunların noter onaylı bir suretini,

    b) Varsa ihtisasını gösteren belge veya noter onaylı bir suretini,

    c) Nüfus cüzdanının bir suretini,

    d) 6 adet fotoğrafını,

    e) Muayenehanenin şeklini, bölümlerini ve müştemilatın konumunu gösteren basit planı,

    f) Bir ay içinde bölge Veteriner Hekim odasına kayıt olacağını gösteren taahhütnameyi veya oda kayıt belgesini,

    g) Şirket ise kuruluşunu, ortaklarını ve faaliyet sahasını gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir örneğini, ekler.

    Özel hayvan hastanesi açmak isteyenler ilgili Yönetmelik hükümlerine uyarlar.

    Hizmet:

    Madde 24 - Her Veteriner Hekim teşhis, muayene, kontrol ve tedavi ettiği hayvanın eşkalini, durumunu, sahibinin isim ve adresini, hayvana uygulanan işlemleri, verilen reçeteyi ve tarihini bu yönetmeliğin 4 nolu ekindeki Klinik Protokol Defterine kaydeder.

    Serbest Veteriner Hekim önerdiği preparatlarda olduğu gibi kendi kullandığı reçeteye tabi ilaçlar içinde gerekli reçeteyi düzenler ve müşteriye verir.

    Muayene ve tedavi ettiği hayvanlarla ilgili bilgileri bu yönetmeliğin ekindeki 4 nolu cetvel ile aylık olarak mahallindeki Bakanlık taşra teşkilatına bildirir.

    Kullandığı alet ve gereçler ile işyerinin temiz ve hijyenik olmasını sağlar.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Salgın Hastalıklarda İstihdam

    İlan

    Madde 25 - 3285 sayılı Kanunun 17.maddesi hükmüne göre hayvan hastalıkları ile mücadele, eradikasyon veya hastalıkların kontrolü amacıyla Veteriner Hekim ve Serbest Veteriner Hekimlerin çalıştırılması istendiğinde işin mahiyeti, süresi, ödeme şartları ve bildirilmesine gerek duyulan hususlar Bakanlıkça ilan edilir.

    Sorumluluk:

    Madde 26 - Hayvan hastalıkları ile mücadelede istihdam edilen Serbest Veteriner Hekimler;

    a) Yapacakları hizmet ve sorumlu bulundukları yer için gerekli programı görev alacakları ilin il müdürlüğünden alır.

    b) Görev verilen Serbest Veteriner Hekimler 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve Yönetmeliği ile Bakanlık genelgeleri esasları içinde Hükümet Veteriner Hekimi sorumluluğunu taşıyarak hizmet yapar.

    c) Serbest Veteriner Hekimler görev tarihi, uygulama yapılan yer, mücadelesi yapılan hastalık uygulanan aşı, serum, biyolojik madde veya ilacın adı, miktarı ve alınan idari kararları kapsayan bir beyannameyi her ay sonu itibarıyla İl Müdürlüğüne verir.

    Ücret:

    Madde 27 - Salgın hayvan hastalıkları ile yapılan mücadele ve kontrol hizmetlerinde görev verilen Veteriner Hekimlere yapılacak ödemenin esas ve usulü her yıl Bakanlıkça tespit ve ilan edilir.

    Denetim:

    Madde 28 - Serbest Veteriner Hekimlerin salgın hayvan hastalıkları ile mücadele ve kontrol faaliyetleri Bakanlık adına İl Müdürlükleri tarafından denetlenir. Bu denetimler sırasında tespit edilen hususlar özel bir deftere kaydedilir.

    İzin İptali:

    Madde 29 - Serbest Veteriner Hekimler bu yönetmelikte kayıtlı teknik ve idari sorumluluklarını yerine getirmedikleri tespit edildiğinde birinci defa yazılı olarak ikaz edilir. İhmal ve kusura dayanan eylemin tekerrürü halinde izinleri iptal edilir ve iptali gerektiren konuda genel hükümlere göre soruşturma açılır.

    Özel Hüküm Bulunması Hali:

    Madde 30 - Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.

    ALTINCI BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Unvan Kullanma:

    Madde 31 - Veteriner hekimler tabelalarda ilanlarda ve reçete kağıtlarında ilgili Kanunlar uyarınca kazandıkları ünvanları kullanabilirler.

    Değişiklik ve Kapatma:

    Madde 32 - Muayenehanesinin yerini değiştirmek veya kapatmak isteyenler durumu en az bir hafta önce mahallin en büyük mülki amirine bildirirler.

    Sürşarj Etiketi:

    Madde 33 - 4084 sayılı Kanunla satma hakkı kazanılan mamullerin fiyatlarının belirlenmesi amacıyla Bakanlığın uygun gördüğü normlarda olan ve Bakanlığın izin verdiği kuruluşlarca bastırılmış sürşarj etiketleri kullanılacaktır.

    Kontrol:

    Madde 34 - Bu yönetmelik hükümlerine tabii Serbest Veteriner Hekimler ile işyerleri Bakanlıkça görevlendirilen Veteriner Hekimler ve Bakanlığın taşra teşkilatındaki hayvan sağlığı ile ilgili birimlerdeki Veteriner Hekimlerce kontrol edilir.

    Yapılan kontroller ile bu kontrollerde tespit edilen noksanlıklar ve bu noksanlıkların giderildiği durumlar teftiş defterine kaydedilir.

    Geçici Hükümler:

    Madde 35 - Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte bu yönetmelikte bahsedilen sahada faal olan Serbest Veteriner Hekimler ile şirketler 6 ay içersinde durumlarını bu yönetmelik hükümlerine uydurmak zorundadırlar.

    Yürürlük:

    Madde 36 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme:

    Madde 37 - Bu yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar