TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

   

    Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

    R.G. Tarihi: --/--/---

    R.G. Sayısı: ----

    Tarih: 26/06/1989

    Sayı: Bakanlık Olur'u ile.

    BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görevleri arasında bulunan gıda ve yem maddeleri ile bunların üretiminde kullanılan her türlü ham ve yardımcı maddelerinin, yarı mamul gıda maddeleri ile yan ürünlerinin ve gıda ile temas eden ambalaj materyallerinin denetim, ithalat, ihracat, özel istek ve üretim izni numunelerinin kalite ve güvenirlik analizleri ve kontrolü ile tohumluk, su. su ürünleri ve su kirliliğinin kontrolü ve hayvan hastalıklarının teşhisi amacıyla kurulan İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerinin kuruluş, görev ve yetkilerine dair esas ve usulleri düzenlemektedir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerinin kuruluş ve çalışma esasları ile görevlerine ait esas ve usulleri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik; 441 sayılı 'Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile 3046 sayılı "Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun"a dayanılarak, 560 sayılı "Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname, 1734 sayılı "Yem Kanunu". 1380 sayılı "Su Ürünleri Kanunu", 3285 sayılı "Hayvan Sağlığı" ve Zabıtası Kanunu". 308 sayılı "Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanununca ve 27/4/1956 tarihli ve 9295 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Bira Nizamnamesine" dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a)Bakanlık : Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

    b)Genel Müdürlük : Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

    c)Laboratuvar : Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerini,

    d)Referans Laboratuvar:Analiz yöntemlerinin geliştirilmesi ve standardizasyonunun sağlanması için yurtiçi ve yurtdışı bilimsel kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışma yapan, eğitim veren, şahit numuneler ve anlaşmazlık durumlarında ihtisaslaştığı konularda ve Bakanlıkça yetkilendirildiği durumlarda verilecek karara esas olmak üzere analiz yapan ve görüş veren, uluslararası standart ve uygulamalar ile ilgili yeterli bilgiye sahip laboratuvarı,

    e)Yönetmelik : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Yönetmeliği ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM Görevler ve Laboratuvar Kuruluş Esasları

    Müdür

    Madde 5 - Laboratuvar müdürü, laboratuvarın amiridir ve ikinci derece ita amiri yetkisine sahiptir. Müdür, çalışan her personeli eğitimi ve deneyimine göre kendi sorumluluk alanı ve sınırlarını bileceği şekilde organize eder ve laboratuvar çalışmalarının planlanması, yürütülmesi, izlenmesi, kayıt edilmesi, raporlanması ve arşivlenmesi ile ilgili esasları belirler. Müdür, bu yönetmelikte belirtilen hizmetleri, mevzuata ve Bakanlık talimatlarına göre yürütmekle görevlidir.

    Müdür Yardımcıları

    Madde 6 - Laboratuvar Müdür Yardımcıları ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

    Teknik Müdür Yardımcısı: Laboratuvarın Ana Hizmet Birimleri ile Kalite Yönetim Biriminin yönetim ve koordinasyonunda laboratuvar müdürüne yardımcı olmak ve müdürün yokluğunda ona vekalet etmekle görevlidir. Müdürün izinli olduğu durumlarda analiz raporlarını imzalar, laboratuvar hizmetlerinin yürütülmesinde müdüre karşı sorumludur. Laboratuvar işlemlerinde gerekli kaliteyi sağlamak için ihtiyaç duyulan kaynakların temininden ve teknik işlemlerden sorumludur. Diğer görev ve sorumluluklarından bağımsız olarak, kalite yönetimi ile ilgili olarak konulan kuralların uygulanmasını ve takip edilmesini sağlamak için Kalite Yönetim Birimi ile organize bir şekilde çalışmalı ve laboratuvar politikası ve kaynaklar hakkında kararların alındığı en yüksek yönetim kademesine müdür adına ulaşabilmelidir.

    İdari Müdür Yardımcısı: İdari müdür yardımcısı müdürlüğün tahakkuk amiridir. Laboratuvar hizmetlerinin, yönetimi, yürütülmesi ve denetimi ile sivil savunma hizmetleri gibi konularda laboratuvar müdürüne yardımcı olmakla görevli olup müdür ve teknik müdür yardımcısının yokluğun da müdürlüğe vekalet eder ve analiz raporlarını imzalar. Laboratuvar müdürüne karşı sorumludur. Teknik müdür yardımcısının yokluğunda ona vekalet etmekle görevlidir. Teknik müdür yardımcısı ve idari müdür yardımcısının yokluğunda Fiziksel Analiz ve Değerlendirme Laboratuvar şefi, müdür yardımcılığına vekalet etmekle görevlidir.

    Bakanlığa doğrudan bağlı laboratuvar müdürlüklerinde, Bakanlık Makam'ınca uygun görüldüğü takdirde teknik ve idari olmak üzere iki müdür yardımcılığı kadrosu oluşturulur. Diğer laboratuvar müdürlüklerinde ise tek müdür yardımcısı, teknik ve idari olarak her iki görevi yürütür.

    Kalite Yönetim Birimi

    Madde 7 - Kalite yönetim birimi iyi laboratuvar uygu lamaları (GLP) için akreditasyon, eğitim, araştırma, geliştirme, metot, sonuç değerlendirme, cihazların bakım-onarımını takip etmek ve kalibrasyonu ile gerekli bütün politika, sistem, program, prosedür ve talimatları doküman haline getirmelidir. Laboratuvarın kalite sistem politikalarını ve hedeflerini içeren laboratuvar organizasyonu, görev ve sorumluluklar ile yerleşim planı, tesis ve donanım, personele ait bilgiler ve çalışma konularını belirtir bir laboratuvar kalite el kitabı hazırlamalıdır. Kullanılan tüm dokümantasyon ilgili personele iletilmeli ve bu personel tarafından anlaşılır, ulaşılabilir ve uygulanabilir olmalıdır. Deney metodları ve prosedürleri ile deneyin amacını ve deney sonuçlarının değerlendirilmesini bilen kişileri gözetim yapılması için görevlendirmelidir. Laboratuvarm organizasyonunun ve sorumlulukların dağılımını gösteren bir doküman bulunmalı ve bu doküman güncelleştirilmelidir. Personelin teknik eğitim ve bilgisini artırmak amacıyla yapılan çalışmalara katılımı sağlamak için Müdüre teklif eder. Kalite yönetim birimince standart çalışma prosedürleri hazırlanır.

    Bakanlığa doğrudan bağlı laboratuvar müdürlüklerinde. Bakanlık Makam'ınca iki müdür yardımcılığının oluşturul ması uygun görüldüğü takdirde, kalite yönetim birimi, teknik müdür yardımcısının başkanlığında en az üç kişiden oluşur. Bu kişilerin laboratuvarda en az beş yıl çalışmış olmaları gerekir. Kalite Yönetim Birimini oluşturan kişilerin konularında yetişmiş ve kalite yönetimi eğitimi almış laboratuvar sellerinden olmaları gerekir. Tek müdür yardımcılığı bulunan laboratuvar müdürlüklerinde Kalite Yönetim Birimi idarenin uygun gördüğü ve yukarıda belirtilen özellikleri taşıyan en az üç kişiden oluşur ve Müdüre karşı sorumludur.

    Laboratuvar Şefi

    Madde 8 - Şefler, görev alanları ile ilgili gerekli düzenlemeleri ve koordinasyonu yapmak, biriminde görevli teknik-sağlık ve yardımcı personeli sevk ve idare etmek, laboratuvarında yapılan analizlere iştirak etmek ayrıca laboratuvarında meydana gelen eksiklik ve aksaklıkları tespit etmek, bir üst amirine bildirmek ve Müdürün vereceği benzeri görevleri yapmakla sorumludur. Laboratuvar şefi olacak kişiler ilgili laboratuvarda en az iki yıl çalışmış olmalı ve konu ile ilgili yeterli eğitim almış olmalıdırlar.

    Laboratuvar Teknik-Sağlık Personeli: Ziraat mühendisi. gıda mühendisi, kimya mühendisi, veteriner hekim, kimyager, biyolog, tekniker, laborant, ziraat teknisyeni, ev ekonomisi teknisyeni, ve veteriner sağlık teknisyeni gibi meslek gruplarına ait personel olup laboratuvar şefi tarafın dan verilen görevlen yerine getirmekle sorumludur.

    Laboratuvarda görevli teknik ve sağlık sınıfında yer alan personel sırasıyla birimindeki, laboratuvar şefine ve İdareye karşı sorumludur.

    Yardımcı Personel: Laboratuvar şefi ile teknik ve sağlık personeli dışında görev yapan personel olup laboratuvardaki diğer çalışanlara karşı sorumludur.

    Kuruluş

    Madde 9 - Laboratuvar sekiz ana hizmet birimi ile iki yardımcı hizmet biriminden meydana gelir.

    Ana Hizmet Birimleri

    Madde 10 - Laboratuvar Müdürlüklerinin Ana Hizmet Birimleri şunlardır:

    a) Fiziksel Analiz ve Değerlendirme Laboratuvar Şefliği

    b) Kimyasal Analiz Laboratuvar Şefliği

    c) Katkı ve Kalıntı Maddeleri Laboratuvar Şefliği d (Mikrobiyolojik ve Mikotoksin Laboratuvar Şefliği

    e) Ambalaj Laboratuvar Şefliği

    f) Yem Analiz Laboratuvar Şefliği

    g) Tohumluk Kontrol Laboratuvar Şefliği

    h) Hayvan Hastalıkları Teşhis Laboratuvar Şefliği

    Ambalaj Laboratuvar Şefliği Ankara ve İzmir İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerinde; Tohumluk Kontrol Laboratuvar Şefliği Antalya. Diyarbakır. İçel. Samsun İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerinde: Hayvan Hastalıkları Teşhis Laboratuvar Şefliği ise Afyon, Antalya, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Giresun, Hatay, Kayseri ve Trabzon İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerinde kurulmuş tur. Ayrıca, bölgenin ekonomik durumu ve ürün potansiyeli dikkate alınarak; Itri Bitkiler Laboratuvar Şefliği Isparta İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünde kurulmuştur.

    İl Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne bağlı olup, ayrıca Makam onayı ile araştırma yapmakla görevlendirilen İl Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri araştırma yönünden Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne karşı da sorumludur.

    Laboratuvarlar. Genel Müdürlüğün uygun görüşünü alarak, görev konularıyla ilgili yeni laboratuvar şeflikleri oluşturabilir.

    Fiziksel Analiz ve Değerlendirme Laboratuvar Şefliğinin Görevleri:

    Madde 11 - Fiziksel Analiz ve Değerlendirme Laboratuvar Şefliğinin görevleri şunlardır;

    a) Laboratuvara gelen gıda maddeleri, yemler ile bunların hammaddeleri ve su ve su ürünleri numunelerin kabulü ile fiziksel analizleri yapmak ve diğer laboratuvar şefliklerinden gerekli analizlerin yapılmasını müdür adına talep etmek.

    b) Analiz sonuçlarını laboratuvar kayıt defterine kaydetmek, rapor tanzim etmek ve faaliyet raporlarını çıkarmak.

    c) Laboratuvar müdürünün vereceği benzeri görevleri yapmak.

    İlgili Şeflik bünyesinde bağımsız bir alanda Numune Kabul Ünitesi oluşturulur ve aşağıdaki görevleri yürütür;

    a) Lahoratuvara gelen gıda. yem ve su ürünleri numunelerinin kabulünü yapar,

    b) Uygun gelmeyen numuneler ile ilgili tutanakları tutarak numuneyi iade eder,

    c) Numunelerin laboratuvara geliş sırasına göre kayıtlarını tutar.

    Kimyasal Analiz, Katkı ve Kalıntı, Mikrobiyoloji ve Mikotoksin, Ambalaj ve Yem Analiz Laboratuvarlarının Görevleri :

    Madde 12 - Kimyasal Analiz, Katkı ve Kalıntı Maddeleri, Mikrobiyoloji ve Mikotoksin, Ambalaj ve Yem Analiz Laboratuvarlar Şefliklerinin görevleri şunlardır;

    a) Fiziksel Analiz ve Değerlendirme Laboratuvar Şefliğinden Müdür adına intikal eden numunelerde gerekli analizleri yapmak.

    b) Analiz sonuçlarını bir rapor halinde Fiziksel Analiz ve Değerlendirme Şefliğine bildirmek.

    c) Laboratuvar müdürünün vereceği benzeri görevleri yapmak.

    Tohumluk Kontrol Laboratuvar Şefliğinin Görevleri :

    Madde 13 - Tohumluk Kontrol Laboratuvar Şefliğinin Görevleri Şunlardır:

    a) Müdürlüğe kamu ve özel sektör kuruluşlarından gelen tohumluk numunelerini kabul ederek numune kayıt defterine kayıtlarını yapmak, numunelerde gerekli analizleri ile tohumlukların tarla kontrollerini yapmak.

    b) Tohumluk kontrolüne tabi tutulan tohumluklar için " Tohumluk Raporu", tohumluk sertifikasyonuna tabi tutulan tohumluklar için " Tohumluk Sertifikası" düzenlemek.

    c) Analiz sonuçlarını tohumluk sertifika ve raporlarını ilgili kuruluşlara göndermek, ilgili Tarım İl Müdürlüklerine bilgi vermek ve rapor ve sertifikaların birer suretini müdürlük kanalıyla Bakanlığa göndermek.

    d) 308 sayılı Tohumlukların Tescil Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanuna göre çıkartılan " Tohumluğu Alı nacak Bitkilerin Tarla Kontrolünde Uygulanacak Yöntem ile Tarla ve Laboratuvar Standartları Uygulama Esasları"nda belirtilen sertifika ve analiz raporlarını düzenlemek,

    e) Yıllık tohumluk kontrol faaliyet raporlarını düzenlemek ve müdürlük kanalıyla Bakanlığa bildirmek,

    f) Laboratuvar müdürünün vereceği benzeri görevleri yapmak.

    Hayvan Hastalıkları Teşhis Laboratuvar Şefliğinin Görevleri :

    Madde 14 - Hayvan Hastalıkları Teşhis Laboratuvar Şefliğinin Görevleri Şunlardır:

    a) Laboratuvara gelen canlı hayvan veya marazi maddelerin kabulünü yapmak, teşhis kayıt defterine işlemek, diğer laboratuvar bölümlerinden muayenelerin yapılmasını müdür adına talep etmek ve laboratuvar bölümlerinden gelen sonuçları değerlendirmek.

    b) Hayvanlardaki salgın ve bulaşıcı hastalıkları teşhis etmek,

    c) Hayvanların otopsi, patolojik ve histolojik teşhislerini yapmak,

    d) Hayvanlarda bulunan iç ve dış parazitlerin yaptıkları hastalıkları teşhis etmek,

    e) Hayvanlarda beslenmeyle ilgili hastalıkları ve zehirlenmeleri teşhis etmek.

    f) Teşhis sonuçlarını bir rapor halinde düzenlemek,

    g) Laboratuvar bölümleri arasında koordinasyonu sağlamak.

    h) Laboratuvar bölümlerinden gelen raporlar doğrultusunda hastalıklara teşhis koymak ve ihbarı mecburi hastalıkları Müdürlük kanalıyla Bakanlığa bildirmek,

    i) Laboratuvarda yapılan çalışma ve raporları aylık dönemler halinde Bakanlığa ve İlin bağlı olduğu Enstitüye bildirmek,

    j) Laboratuvar bölümlerinde muayene sonucu tür ve tip tayinin yapılması gerekli görüldüğü durumlarda ilgili Enstitülere gerekli materyali göndermek,

    k) Hayvan hastalıkları konusunda pratik bilgiler hazırlayarak yetiştiricilerin bilgilendirilmesini sağlamak,

    1) Laboratuvar müdürünün vereceği benzeri görevleri yapmak.

    Hayvan Hastalıkları Teşhis Laboratuvar Şefliği aşağıda belirtilen laboratuvar bölümlerinden oluşur ve her bir laboratuvarda bir bölüm sorumlusu bulunur.

    1) Marazi madde ve canlı hayvan kabul bölümü,

    2) Patoloji Laboratuvarı bölümü.

    3) Mikrobiyoloji Laboratuvarı bölümü.

    4) Parazitoloji Laboratuvarı bölümü.

    5) Toksikoloji ve Metabolizma Hastalıkları Laboratuvarı bölümü

    6) Tavuk Hastalıkları Laboratuvarı bölümü.

    1) Marazi madde ve canlı hayvan kabul Bölümünün görevleri :

    a) Bölüme marazı madde veya canlı hayvan getiren yetiştiricilerden anamnez almak.

    b) Şüpheli görülen durumlarda laboratuvarda görevli ilgili Uzman Veteriner Hekimin yetiştirici ile diyalogunu sağlamak.

    2) Patoloji Laboratuvarı Bölümünün Görevleri:

    a) Hastalık teşhisi için getirilen hayvanların otopsilerini yapmak, makroskopik muayene sonucu ve anamnezlere göre uygun görülen organları alarak histopatolojik teşhislerini yapmak,

    b) Kuduz hastalığı şüphesi ile gönderilen marazi maddelerin gerekli teşhisini yapmak,

    c) Muayene sonuçlarını bölüm şefliğine bildirmek.

    3) Mikrobiyoloji Laboratuvarı Bölümünün Görevleri :

    a) Laboratuvara gelen hastalık şüphesi taşıyan hayvanların ve marazi maddelerin muayene ve otopsilerinde bulunmak, mikrobiyolojik muayene için gereken numuneleri almak,

    b) Marazi maddelerde gerekli teşhis yöntemlerini kullanarak hastalık etkenini tanımlamak,

    c) Muayene sonuçlarını bölüm şefliğine bildirmek.

    4) Parazitoloji Laboratuvarı Bölümünün Görevleri:

    a) Helmint. protozoon ve artrapotların teşhis ve identifikasyonlarını yapmak.

    b) Kan parazitleri şüphesi taşıyan ve bölüme canlı olarak gelen hayvanlardan kan alarak frotilerinin yapılması ve gerekli teşhislerini yapmak.

    c) Muayene sonuçlarını bölüm şefliğine bildirmek.

    5) Toksikoloji ve Metabolizma Hastalıkları Laboratuvarı Bölümünün Görevleri:

    a) Laboratuvara gelen hastalıklı hayvan ve marazi maddelerde toksikasyona bağlı olarak hastalık geçirdiği anlaşılan hayvanlara ait materyallerde toksikolojik muayeneleri yapmak,

    b) Yemlerden kaynaklanan toksikasyonlarda yem numuneleri alınarak gerekli incelemeleri yapmak.

    c) Hayvanlarda iz element ve makro elementlerden kaynaklanan metabolizma hastalıklarının teşhisini yapmak,

    d) Vitamin yetmezliği ve hormonlarla ilgili muayeneleri yapmak,

    e)Muayene sonuçlarını bölüm şefliğine bildirmek.

    6) Tavuk Hastalıkları Laboratuvarı Bölümünün Görevlen:

    a) Hastalık şüphesi taşıyan kanatlı hayvanları laboratuvara getiren hayvan sahiplerinden anamnez alarak klinik muayenelerini veya otopsilerini yapmak,

    b) Laboratuvara gelen hasta ve / veya ölü kanatlı hayvan materyalinde mikrobiyolojik, virolojik, patolojik ve parazitolojik muayenelerini ilgili bölümlerle birlikte yapmak,

    c) Kuluçkahane ve damızlık tavuk işletmelerinde altı ayda bir gerekli kontrol ve sanitasyon işlemlerini Bakanlığımızca bildirilen yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda yapmak.

    d) Muayene sonuçlarını bölüm şefliğine bildirmek.

    Yardımcı Birimler

    Madde 15 - Laboratuvar Müdürlüklerinin Yardımcı Birimleri Şunlardır:

    a) İdari ve Mali İşler Şefliği

    b) Döner Sermaye Saymanlığı

    a) İdari ve Mali İşler Şefliğinin Görevleri

    Madde 16 - İdari ve Mali İşler Şefliğinin Görevleri Şunlardır:

    a) Laboratuvarlarda görevli personelin özlük işlerini yapmak,

    b) Ana hizmet ve yardımcı birimlerin bakım, onarım ve temizlik işleri ile hizmet araçlarının sevk ve idaresini yapmak,

    c) Dosyalama, arşiv işleri ve yazışmaları yürütmek,

    d) Ana hizmet ve yardımcı birimlerin ihtiyacı olan her türlü malzeme, alet ve cihazların alımı, devri ve tasfiyesi ile ilgili işleri yapmak.

    e) Laboratuvar alet ve cihazları ile taşıt araçlarının bakım ve onarım işlerini yapmak.

    f) Her türlü mutemetlik işlerini yürütmek.

    g) Laboratuvar Müdürlüğünün ambarına teslim edilen her türlü malzemenin giriş ve çıkış kayıtlarını tutmak.

    h) Demirbaş malzemenin kayıtlarını tutmak ve ihraçlarını yapmak.

    i) Laboratuvar Müdürünün vereceği benzeri görevleri yapmak.

    b) Döner Sermaye Saymanlığının Görevleri

    Madde 17 - Döner Sermaye Saymanlığının Görevleri Şunlardır:

    a) 867. 170 ve 969 sayılı kanunlar ile bunların ek ve değişiklikleriyle verilen hizmetleri yapmak ve bütçe hazırlamak,

    b) Bakanlıkça belirlenen analiz ve kontrol ücretlerini tahsil etmek. İşletmenin kesin hesabını çıkarmak ve aylık mizanları düzenlemek.

    c) Laboratuvarların ihtiyacı olan her türlü malzemeyi mevzuat çerçevesinde temin etmek,

    d) Müdür tarafından verilecek benzen görevleri yapmak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Teknik Özellikler, Çalışma Esasları ve İstihdam

    Teknik Özellikler

    Madde 18 - Laboratuvarların teknik özellikleriyle ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Laboratuvar birimlerinin yerleşimi güvenlik, hassasiyet ve bulaşma riskleri güz önüne alınarak ayarlanmalıdır.

    b) Laboratuvarlar analiz kalitesini etkilemeyen tüketim maddesi kullanır ve bunlar belirlenen spesifikasyonlarına göre satın alındıktan sonra kullanım için kabul edilir. Uygun yerlerde muhafaza edilir, alım yapılan firmalar ve ürünlerin kayıtları tutulur.

    c) Laboratuvar kayıtları okunaklı ve düzgün bir şekilde tasnif edilerek dosyalanmalı ve etkilenmeyecek şekilde arşivlenmeli ve 10 yıl süreyle muhafaza edilmelidir.

    d) Tüm dokümanlar onaylı olmalıdır.

    e) Dokümanların kriterlere uygunluğunun sürekliliğini sağlamak amacıyla gözden geçirilmesi ve gerektiğinde revize edilmesi sağlanmalıdır.

    f) Geçersiz ve güncelliğini yitirmiş dokümanların amaç dışı kullanılmasının önlenmesi sağlanmalıdır.

    g) Çalışan personelin iş güvenliği için uygun giysi ve donanım kullanması sağlanmalıdır.

    h) Laboratuvarm her bölümünde temizlik, sanitasyon ve dezenfeksiyon işlemleri periyodik olarak yazılı talimatlara göre yapılmalı ve kayıtlan tutulmalıdır.

    i) Aydınlatma, ısıtma ve havalandırma sistemleri, yapılacak analizlere uygun olmalı ve doğrudan veya dolaylı olarak analizleri etkilememelidir.

    j) Laboratuvarın girişi ve çıkışı denetlenmeli ve laboratuvarın analiz yapılan bölümlerine çalışan personel haricindeki kişilerin girişleri önlenmelidir.

    k) Kimyasal maddeler risk grublarına ve saklama koşullarına göre ayrı dolap veya depolarda kilitli olarak bulundurulmalıdır.

    l) Laboratuvarda ilk yardım için gerekli ilaç ve malzemelerin bulunduğu ilk yardım dolabı ve talimatı yer almalıdır.

    m) Binanın boya. badana ve diğer bakımları periyodik olarak yapılmalıdır.

    n) Şahit numunelerin analizleri sırasında ilgili firmanın talebi olması durumunda diğer firmalara karşı gizliliği sağlanacak şekilde analiz performansı izlenebilir.

    o) Düzeltici faaliyet; Laboratuvarın kalite sistemi ve teknik çalışmaları ile ilgili problemin giderilmesi ve tekrarının önlenmesinde yönetimin inceleme yapması ve gözlemlerine başvurulabilir.

    p) Atıkların uzaklaştırılması laboratuvar çalışmasını bozmayacak şekilde yapılmalıdır.

    r) Laboratuvarda kullanılan kimyasallar, reaktifler solüsyonlar ve çözeltiler, konsantrasyon, hazırlama ve son kullanma tarihi ile muhafaza koşullarını içerecek şekilde etiketlenmelidir.

    s) Laboratuvar hizmetleri sonucu üretilen verilerin güvenilirliğini ve data kalitesini sağlamak için standart çalışma prosedürleri (SOP) hazırlanmalı: bunun laboratuvarda uygulanması, takip edilmesi ve yenilenmesi sağlanmalı ve kayıtları tutulmalıdır.

    Tutulması Gereken Kayıtlar

    Madde 19 - Laboratuvarın işleyişiyle ilgili olarak aşağıdaki defterler tutulur:

    a) Numune Kayıt Defteri EK-1,

    b) Analiz Kayıt Defteri EK-2,

    c) Analiz ile ilgili çalışma detaylarını gösteren Analiz Deften EK-3,

    d) Muayene ve Analiz Defteri EK-4,

    e) Özel istek Muayene ve Analiz Raporu EK-5,

    f) Denetim Muayene ve Analiz Raporu Ek-6,

    g) İhracat Muayene ve Analiz Raporu EK-7,

    h) İthalat Muayene ve Analiz Raporu EK-8,

    i) Hayvan Hastalıkları Teşhis Raporu EK-9,

    j) Cihaz çalışma defteri EK-10,

    k) Laboratuvara ait alet. ekipman ve cihazları gösteren Alet ve Ekipman Listesi EK-11,

    l) Her bir cihaz için kalibrasyon çizelgesi EK-12,

    m) Cihaz kullanım ve teknik bakım-servis bilgileri EK-13,

    n) Eğitim defteri EK-14,

    o) Kimyasal madde kayıt defteri.EK-15,

    p) Kimyasal madde kullanım kayıt defteri.EK-16,

    r) Malzeme Talep Formu EK-17,

    s) Yem Analiz Raporu Ek-18.

    Bulundurulması Gereken Dokümanlar

    Madde 20 - Laboratuvarları işleyişiyle ilgili olarak aşağıdaki dokümanlar bulundurulur:

    a) Kalite El Kitabı.

    b) Prosedürler,

    c) Talimatlar,

    d) Kalibrasyon Çizelgesi,

    e) Gıda Kodeksleri.

    f) Yönetmelikler,

    g) Resmi Gazete,

    h) Analiz Metod Kitabı.

    i) Kaynak Kitaplar,

    j) Süreli Yayınlar.

    k) Kataloglar,

    l) Cihaz Kullanım Kılavuzları.

    Analiz Metodları

    Madde 21 - Laboratuvarlar; gıda ve gıda ile temas eden ambalaj materyalleri ile ilgili analizlerde. Bakanlık tarafından izin verilecek güvenilir ve uluslararası kabul edilebilir bir analiz metodunu: yem ile ilgili analizlerde 1734 sayılı Yem Kanunuyla izin verilen analiz metodu ve kriterleri, su, su kirliliği ve su ürünleri ilgili analizlerde ise 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunuyla izin verilen metot ve kriterleri, hayvan hastalıklarının teşhisi ile ilgili muayenelerde 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunuyla izin verilen metot ve kriterleri uygular. Tohumlukların tescil ve sertifikasyonu ile ilgili muayene ve analizler ise 308 sayılı Tohumların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Kanununa göre yapılır.

    Özel istek ve ihracat numunelerinde numune sahibinin talebine veya istenen metoda göre analiz yapılabilir ve analiz raporunda "Yukarıda belirtilen analizler numune sahibinin talep ettiği analiz metoduna göre yapılmıştır" ifadesi yer almalıdır.

    Analiz Raporları

    Madde 22 - Laboratuvarlarda düzenlenen; "Yurtiçi Denetim Muayene ve Analiz Raporu", "İthalat Muayene ve Analiz Raporu", "İhracat Muayene ve Analiz Raporu", "Üretim İzni Analiz raporu" ve "Özel İstek Muayene ve Analiz Raporu"nda "Analiz Sonuçları Yukarıda Belirtilen Numune İçin Geçerlidir" ifadesi yer almalıdır.

    Analiz raporu, herhangi bir öneri veya tavsiye ihtiva etmez. Özel istek numunelerinde istenildiği taktirde ilgili mevzuata göre değerlendirme yapılabilir.

    Aynı numunede fiziksel, kimyasal, katkı-kalıntı. ambalaj ve mikrobiyolojik analizlerin birlikte yapıldığı durumlarda tüm muayane ve analiz sonuçlan aynı raporda belirtilir. Uygulanan metot raporda belirtilmelidir.

    Genel Müdürlüğün yetki verdiği hususlarda ilgili mevzuata göre analiz raporlarında değerlendirmeler yapılabilir.

    Yıllık gıda denetimine göre gelen numuneler için düzenlenen analiz raporlarının sağ üst köşesine "Bu rapor yıllık gıda denetimi programına göre yapılan kontrol sonucunda düzenlenmiştir", ithalat amacıyla alınan numuneler için düzenlenen analiz raporlarının sağ üst köşesine "İTHAL" ve ihracat amacıyla alınan numuneler için düzenlenen analiz raporlarının sağ üst köşesine de "İHRAÇ" kaşesi (kırmızı renkli) basılır. Laboratuvar yurtiçi denetim, ithalat ve ihracat numunelerinde analiz sonuçlarıyla ilgili analiz raporları düzenleyerek değerlendirme yapmadan İl Müdürlüğüne bildirir.

    Analiz Ücretleri

    Madde 23 - Laboratuvarlarda uygulanacak analiz ücretleri Bakanlığın tespit edeceği alt ve üst değerler arasında kalmak üzere her laboratuvar tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından belirlenir ve analiz bazında uygulanır.

    Alet-Ekipman ve Cihaz

    Madde 24 - Laboratuvar müdürlüklerinde kullanılan alet-ekipman ve cihazların kullanma talimatı ile deney prosedürleri cihazın yakınında kolaylıkla ulaşılabilir olmalı ve uygun bir yerde bulundurulmalıdır. Arızalı olan ve doğru sonuçlar vermeyen alet-ekipman ve cihazlar üç işgünü içinde Bakanlığa bildirilir ve en kısa zamanda kalibre edilerek çalışır duruma getirilir. Laboratuvar müdürlüklerinde alet-ekipman ve cihazlar özenle kullanılır ve alet-ekipmanın gerekli bakım, onarım ve temizliği titizlikle uygulanır. Kullanıcı eğitimden geçtikten, yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olduktan sonra aleti kullanmalıdır.

    İstihdam

    Madde 25 - İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerinde Gıda. süt. su ürünleri, zootekni, toprak bölümü mezunu ziraat mühendisi, gıda mühendisi, kimya mühendisi, kimyager, veteriner hekim, biyolog, tekniker, laborant, ziraat teknisyeni, ev ekonomisi teknisyeni, ve veteriner sağlık teknisyeni teknik ve sağlık hizmetler sınıfı personeli olarak istihdam edilir.

    Bu disiplinler yanında, pestisit kalıntı ve hormon analizlerini yapan laboratuvarlarda bitki koruma bölümü mezunu ziraat mühendisi, tohumluk kontrolü yapan laboratuvarlarda tarla bitkileri ve bahçe bitkileri bölümü mezunu ziraat mühendisi, özel beslenme amaçlı gıdalar ve gıda takviyelerinin analizlerini yapan laboratuvarlarda beslenme-diyetetik bölümü mezunları. Hayvan Hastalıkları Teşhis Laboratuvar Şefliği oluşturulan laboratuvarlarda uzman veya doktor veteriner hekimler ile veteriner hekim istihdam edilir. Ancak hizmeti 5 yıldan fazla olanlar daha önce laboratuvarda çalışmamış ise Laboratuvar ile ilgili bir göreve atanamazlar.

    Laboratuvar şefi ve personelinin görevlendirilmesi yapılırken meslek durumları dikkate alınır. Kurumlar arası naklen ve açıktan atamalarda da laboratuvarlarda en az beş yıl çalışma şartı aranır. Laboratuvar Müdürlüklerinde çalışan personelin atamaları öncelikle laboratuvar müdürlükleri arasında yapılır. Laboratuvar Müdürlüklerine müdür, müdür yardımcıları ve laboratuvar şefleri atamalarında laboratuvarlarda en az beş yıl çalışma şartı aranır.

    Ayrıca İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerinde genel idare hizmetleri personeli, yardımcı hizmetler sınıfı personeli ve işçi istihdam edilir.

    11 Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerine yapılacak teknik ve sağlık hizmetleri sınıfına mensup personel ile genel idare hizmetleri sınıfına ait müdür ve müdür yardımcılarının atamaları Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alındıktan sonra yapılır.

    Bu yönetmeliğin yayımı tarihine kadar Bakanlık laboratuvarlarında kazanılmış haklar saklıdır.

    Referans Laboratuvarlar

    Madde 26 - Gıda ve yem maddeleri ile yem ile plastik ve cam esaslı ambalaj materyallerinin analizi konusunda Ankara İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, bitkisel ve hayvansal yağlar, su ürünleri, su kirliliği ve kağıt esaslı gıda ambalajı konusunda İzmir İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, meyve ve sebze ürünleri ve metal esaslı gıda ambalajları konusunda Bursa Gıda Kontrol ve Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, tohumluk kontrolü ve sertifikasyonu konusunda Ankara Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü, hayvan hastalıkları teşhisi konusunda Etlik. Pendik ve Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüleri, gıdalarda pestisit kalıntı analizleri konusunda Ankara ve İzmir İl Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri referans kuruluşlar olarak belirlenmiştir. Laboratuvarların referans laboratuvarı olarak çalışmasının usul ve esasları Bakanlık talimatlarına göre yürütülecektir.

    Referans laboratuvarının görevleri:

    a) Araştırma ve geliştirme hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla AR-GE Birimini kurmak,

    b) Analiz yöntemlerinin geliştirilmesi ve standardizasyonunu sağlanmak.

    c) Yurtiçi ve yurtdışı bilimsel kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışma yapmak.

    d) Diğer Laboratuvar Müdürlüklerinde çalışan personelin eğitimi için başlangıç ve ileri yetiştirme kurslarını düzenlemek,

    e) Analizlere itiraz durumunda ihtisaslaştığı konularda ve Bakanlıkça yetkilendirildiği konularda verilecek karara esas olmak üzere analiz yapmak ve görüş vermek,

    f) Laboratuvarlar arası kontrol numunesi test organizasyonunu koordine etmek,

    g) Analizlerde uygulanan teknikler konusunda yeterli, eğitim görmüş elemana sahip olmak,

    h) Muayene ve analiz yöntemleri için ihtiyaç duyulan madde,alet ve ekipmanlara sahip olmak,

    i) Çalışanların, analiz sonuçlarının, haberleşmelerin ve bazı özel konuların gizliliğine önem vermesini sağlamak,

    j) Referans laboratuvarı. kimyasalların ve bu kimyasalları üreten ve tedarik eden firmaların güncelleştirilmiş listesine sahip olmak,

    k) Uluslararası standart ve uygulamalar ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak.

    DÖRDÜNCÜ BOLUM Son Hükümler

    Yürürlükten kaldırılan mevzuat

    Madde 27 - Bu Yönetmelikle 26.06.1989 tarih ve MKD.B.1.01 sayılı Makam Olur'u ile yürürlüğe konulan İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 28 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 29 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köy işleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar