ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK

    Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 19/03/1993

    Resmi Gazete Sayısı: 21529

    BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; tarımsal üretim yapılan ve ürünlerin saklandığı yerlerdeki hastalık, zararlı ve ürün kaysına sebep olabilecek her türlü etmene karşı serbest ziraat mühendislerince yapılacak zirai mücadele faaliyetlerine ait usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, kurum, kuruluş, hakiki ve hükmi şahıslara ait üretim ve depolama yerlerinde ücreti karşılığında yapılacak mücadele faaliyetlerini yürütenlerde aranacak özellikler, bu kişilerin uymak zorunda oldukları hususlar, bu kişilerin Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Taşra Teşkilatı ile ilişkileri, müracaatları, izinleri, görev ve sorumluluklarıyla ilgili hükümleri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 32 nci maddesi, Bakanlıkların Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 3046 sayılı Kanun'un 37 nci maddesi ile 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun'un 6 ncı maddesi gereğince yürürlüğe girmiş bulunan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğün 5 inci maddesi gereğince hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını

    İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü: Bakanlığı İl ve İlçelerde temsil eden Müdürlüğü,

    Zirai Mücadele:Her türlü bitki ile bunların ürünleri, tohum, fidan, fide, çelik, aşı kalemi, yumru, kök, soğan ve her türlü parçalarına zarar veren hastalık, zararlı, parazit, yabancı ot gibi her türlü zararlı etmen ile bunların bütün biyolojik devrelerine karşı yapılacak koruyucu veya tedavi edici her türlü faaliyeti,

    Devlet Yardım Mücadelesi: İlaç, alet ve bilgi yetersizliği nedeniyle çiftçinin kendi imkanlarıyla yapamadığı konularda Bakanlıkça desteklenerek yapılan mücadeleleri,

    Mücadele Makinası: (Değişik Tanım: 10/01/2007-26399 S.R.G. Yön./1. md.) Zirai Mücadele Alet ve Makineleri: Bitki koruma ürünlerinin uygulanmasında kullanılan her türlü alet, makine, ekipman ve bunların parçalarını,

    Mücadele İlacı: Zirai Mücadelede kullanılan her türlü ilaç, madde ve preparat ile bunların, imalinde kullanılan çeşitli maddeleri ve mücadelede kullanılan faydalı böcekleri,

    Serbest Ziraat Mühendisi: Üreticilerin mücadele işlerini veya İl Tarım Müdürlüklerince görevlendirilecek Devlet Yardım Mücadeleleri ile salgınlarda mücadeleleri ücret karşılığında yapan ziraat mühendislerini veya muadillerini,

    Mücadele Malzemesi: Mücadele ilaç ve aletlerinin hazırlanması, kullanılması, çalıştırılması, püskürtülmesine ve çalışan işçilerin sağlıklarının korunmasına yardımcı olan ve mücadele işini yapacak serbest ziraat mühendislerinin sahip olması gerekli olan her türlü malzemeyi,

    Fümigasyon: Depo ve üretim yerleri ile ürünlerde bulunan zararlıların fümigant kullanılarak imha edilmesini, İfade eder.

    İKİNCİ KISIM : Yetki, Müracaat , Gerekli Şartlar ve İzin

    Yetki ve Görev

    Madde 5 - Üzerinde bitki yetiştirilen her türlü arazi ile içerisinde bitki bulundurulan, işlenen ve saklanan yerlerde ücret karşılığında yapılacak, koruyucu veya tedavi edici her türlü zirai mücadele faaliyetleri ziraat mühendislerince veya bünyesinde en az bir sorumlu ziraat mühendisi çalıştırılan hükmi şahıslarca yürütülür.

    İhbarı mecburi hastalık ve zararlılarla mücadelede, Devlet Yardım Mücadelelerinde ve salgınlara karşı uygulanacak mücadelelerde Bakanlığın uygun gördüğü yer ve zamanlarda serbest ziraat mühendisleri görevlendirilebilir.

    Müracaat

    Madde 6 - Zirai mücadele işlerini ücret karşılığında yapacak ziraat mühendisleri veya ziraat mühendisi istihdam eden hükmi şahıslar İl veya İlçe Tarım Müdürlüklerine yazılı olarak müracaat ederek izin talebinde bulunurlar.

    Bu dilekçe ile birlikte aşağıdaki belge ve bilgiler verilir.

    a) Ziraat mühendisliği diploması, muadelet belgesi veya bunların bir örneği,

    b) Ticaret sicili kayıt örneği,

    c) (Değişik Bend: 10/01/2007-26399 S.R.G. Yön./2. md) Sahip olduğu zirai mücadele alet ve makineleri ile mücadele malzemeleri miktarı,

    d) Faaliyette bulunacağı muhtemel bölge ve konular.

    e) İşyerinin açık adresi,

    f) 2 adet fotoğraf

    İnceleme ve İzin

    Madde 7 - Dilekçe ekindeki belge ve bilgiler İl Tarım Müdürlüğünün zirai mücadele ile ilgili birimi tarafından incelenir ve en geç 1 ay içerisinde olumlu veya olumsuz olarak cevaplandırılır. İnceleme: yörenin özellikleri, ihtiyaçları, hastalık ve her türlü zararlının yayılış alanı ve şiddeti ve ilgilinin sahip olduğu imkanlarının bu mücadele işleri için yeterlilik durumu dikkate alınarak yapılır. Müracaatın uygun görülmesi halinde ilgili adına düzenlenecek örneği ekte verilen "Zirai Mücadele Serbest Ziraat Mühendisliği Belgesi" verilir. Bu belge, İl Tarım Müdürlüğü tarafından her yıl vize edilir veya gerekli hallerde iptal edilir.

    Uyulması Gerekli Hususlar

    Madde 8 - Üreticiler tarafından yaptırılacak mücadele işlerini ücret karşılığında yürütecek serbest ziraat mühendisleri aşağıdaki hususlara uymak zorundadırlar.

    a) Mücadelelerde, Bakanlıktan ruhsat almış ilaçlar kullanılacaktır.

    b) İlacın çeşidi, uygulama dozu ve zamanı ile hazırlanmasında Bakanlıkça hazırlanan

    Zirai Mücadele Teknik Talimatlarına uygulanacaktır.

    c) Mücadelelerde, Bakanlıktan ruhsat almış makinalar kullanılacaktır.

    d) Mücadelelerde çalıştırılacak işçilere, uygun cins ve miktarda koruyucu malzeme verilecektir.

    e) Mücadele işleri için ağaç, dönem, m

    veya kilogram başına ödenecek mücadele ücreti, Bakanlık ve Ziraat Mühendisleri Odasında belirlenecek Ücretten daha yüksek olmayacaktır.

    f) İlaçlama sırasında veya sonrasında alınacak tedbirlerle çevreye, insanlara ve diğer sıcak kanlılara zarar verilmesi önlenecektir.

    g) Serbest ziraat mühendisleri, İl ve İlçe Müdürlüklerince yapılacak denetlemelerde, ilaçlama ile ilgili bilgi ve belgeleri, yetkili elemanlara vermek zorundadırlar.

    h) Serbest ziraat mühendisleri, yeni bilgileri aktarmak amacıyla Tarım İl Müdürlüklerince üç yılda bir düzenlenecek kısa süreli kurslara katılmak ve belgelerini vize ettirmek zorundadırlar.

    i) Mücadeleden hasada kadar geçmesi zorunlu asgari süre, serbest ziraat mühendisi tarafından yazılı olarak imza karşılığında üreticiye bildirilecektir.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : Salgın ve Devlet Yardım Mücadelesi, Sorumluluk

    Salgınlarla Mücadele

    Madde 9 - Ülke tarımı dolayısıyla ülke ekonomisi üzerinde önemli derecede olumsuz etkiler yapabilecek salgın şeklindeki hastalık ve her türlü zararlılarla yapılacak mücadelelerde, ücreti ilgili tarafından ödenmek üzere, Bakanlıkça belirlenen konularda, İl Tarım Müdürlüğü tarafından o yörede çalışan serbest ziraat mühendisleri görevlendirilebilir.

    Devlet Yardım Mücadelesi

    Madde 10 - Çiftçinin kendi imkanlarıyla yapamadığı konularda, Bakanlıkça desteklenmek üzere yapılmasına karar verilen Devlet Yardım Mücadelelerinde, o yörede faaliyette bulunan serbest ziraat mühendisleri, kontrol veya uygulama için İl Tarım Müdürlükleri tarafından, ücreti ilgili tarafından ödenmek üzere görevlendirilebilir.

    Ücret ve Ödeme Şekli

    Madde 11 - Salgın ve Devlet Yardım Mücadelelerinde; mücadelenin uygulanması ve kontrol hizmeti için görevlendirilen serbest ziraat mühendislerine ödenecek ücret, mücadele konusu ve yörenin özellikleri dikkate alınarak Bakanlık ve Ziraat Mühendisleri Odası tarafından belirlenir. Ödeme, görevli ziraat mühendisi ile üretici veya kanuni temsilcisi arasında genel hükümlere uyularak belirlenecek esaslara göre yapılır.

    Sorumluluk ve İnceleme

    Madde 12 - Salgın ve Devlet Yardım Mücadelelerinde görevlendirilen serbest ziraat mühendisleri, mücadelenin zamanında bitirilmesine yetecek ilaç, makine, malzeme ve işçiyi iş yerinde bulundurmak zorunda olup, mücadelede yapılan uygulama hataları bakımından üreticiye ve Bakanlığa karşı sorumludurlar.

    Programı İl Tarım Müdürlüklerince belirlenen mücadelelerle ilgili olarak ilaçlama tarihi, yeri ve alanı, kullanılan ilacın adı, dozu ve ilaçlama hacmi, kullanılan aletin cinsi ve uygulama tekniği. İlaçlama anındaki hava durumu, ilaçlama öncesinde, sırasında ve sonrasında, insanlar ve çevre için alınan tedbirler ile benzeri bilgi ve belgeler, ilaçlamanın bitiş tarihinden en geç üç gün sonra İl veya İlçe Tarım Müdürlüğüne yazılı olarak verilir. Bu belge ve bilgiler İl Tarım Müdürlüğünün zirai mücadele ile ilgili birimi tarafından incelenir. Zirai mücadele teknik talimatlarına aykırı bir durum var ise serbest ziraat mühendisi yazılı olarak uyarılır., yok ise arşivlenir.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : Denetleme, İhtilaf ve Son Hükümler

    Denetleme

    Madde 13 - Gerek üretici tarafından yaptırılan mücadelelerde gerekse salgın ve Devlet Yardım Mücadelelerinde görev alan serbest ziraat mühendisleri, tarlada veya işyerinde İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinin denetim ve gözetimi altındadırlar. Görevli personele her türlü belge ve bilgiyi vermek zorundadırlar.

    Yapılan denetleme ve incelemelerde karşılaşılan aksaklıklar konusunda serbest ziraat mühendisi yazılı olarak uyarılır, aynı durumunun tekrarında ise verilen Belge İl Tarım Müdürlüğünce iptal edilir.

    İhtilaf

    Madde 14 - Yapılan mücadelenin sonucu üzerinde üretici ile serbest ziraat mühendisi arasında meydana gelebilecek ihtilaf İl Tarım Müdürlüğünce, İl Tarım Müdürlüğü ile serbest ziraat mühendisi arasındaki ihtilaf ise Bakanlıkça çözümlenir. Bu suretle çözülemeyen ihtilaflar için taraflar, genel hükümlere göre yetkili yargı organlarına başvurabilirler.

    Kaldırılan Hükümler ve Kazanılmış Haklar

    Madde 15 - Zirai Mücadele İşlerini Ücret Mukabilinde Sanat - ı Mutade Halinde Yapmak İsteyenler Hakkında Talimatname yürürlükten kaldırılmış olup bu Talimatname hükümlerine uygun olarak Bakanlıktan bu işleri yapmak üzere izin almış olanların hakları saklıdır.

    Yürürlük

    Madde 16 - Bu Yönetmelik, Resmi Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 17 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar