MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI DEMİRBAŞ EŞYA KAYIT SİLME YÖNETMELİĞİ

   

    Resmi Gazete Tarihi: 05/04/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24717

    Milli Savunma Bakanlığından:

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı teşkilatında kullanılan miatlı ve miatsız her türlü demirbaş eşya ve malzemeden; ekonomik

    ömrünü doldurması nedeniyle kullanılma neticesinde veya herhangi bir sebeple kullanılmaz hale gelerek elden çıkan yahut kaybolan malzemelerin, kayıt silme işlemine tabi tutulmak suretiyle kayıtlardan

    çıkarılmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik; Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı ile söz konusu Başkanlıkta kullanılan miatlı ve miatsız her türlü demirbaş eşya ve malzemeyi ve bu

    demirbaş eşya ve malzemeyi kullanan personeli kapsar.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

    a) ANT. Başkanlığı: Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığını,

    b) Fire: Malzemenin özelliği icabı zamanla eksilmesini,

    c) HEK : Hurda, eski, köhneyi,

    ifade eder.

    Hukuki Dayanak

    Madde 4 - Bu Yönetmelik, 5 Nisan 2001 tarihli ve 4636 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü ve 12 inci

    maddeleri uyarınca hazırlanmıştır.

    Kayıt Silme İşlemine Tabi Tutulacak Malzemeler

    Madde 5 - Başkanlık teşkilatında kullanılan miatlı ve miatsız her türlü demirbaş eşya ve malzemeden; ekonomik ömrünü doldurması nedeniyle kullanılma neticesinde veya herhangi bir sebeple kullanılmaz hale

    gelerek elden çıkan ve çıkış fişi karşılığında ambardan alınarak kullanılan veya piyasadan temin edilerek doğrudan kullanıma verilen sarf malzemeleri hariç olmak üzere kaybolanlar, kayıt silme işlemine tabi

    tutulmak suretiyle kayıtlardan çıkarılır.

    Kayıt silme işlemi, aşağıda belirtilen durumlarda yapılır:

    a) Ambarda muhafaza edilen eşya ve malzemenin zamanla kullanılma özelliğini kaybetmesi.

    b) Her çeşit eşya ve malzemenin normal kullanılma sonucu tamir kabul etmeyecek şekilde kullanılmaz hale gelmesi (Miatlı eşyalardan miatlarını doldurdukları halde bir süre daha kullanılabilecek durumda olanların

    kayıtları silinmez).

    c) Bir yerden başka bir yere gönderilen demirbaş eşya ve malzemenin sevkıyat sırasında eksilmesi, kırılması veya tamir kabul etmeyecek şekilde hasara uğraması.

    ç) Herhangi bir demirbaş eşya ve malzemenin yangın, deprem, sel, kaza ve benzeri mücbir sebepler yüzünden elden çıkması.

    d) Malzemenin fire veya herhangi bir sebeple kaybolması.

    Herhangi bir ihmal veya kasıt olmadan elden çıkan veya kaybolan eşya ve malzeme için görgü tanıkları arasında tutanak düzenlenerek kayıt silme işlemi yapılır.

    Kast, ihmal veya kanunen suç sayılan diğer sebeplere dayanarak elden çıkan eşya ve malzemelerin elden çıkışına sebebiyet verenler hakkında, yasal işlem yapılır. Bu gibi durumlarda tahkikat sonucu

    beklenmeksizin kayıt silme işlemi tamamlanır. Ancak, kayıt silme belgelerine gerekli açıklamalar yazılır.

    Kayıt Silme Belgesinin Hazırlanması ve Onaylanması

    Madde 6 - Kullanılmaz hale gelen malzemelerden demirbaş kayıtlarında yer alanlar ANT. Başkanlığı merkezinde, İşletme ve Teknik İşler Dairesi Başkanlığı Malzeme İkmal Şube Müdürlüğüne; bölge müdürlüklerinde

    ise, HEK malzeme sorumlusuna teslim edilir. Belirli bir süre kullanılma sonucunda kullanılmaz hale gelerek elden çıkan diğer malzemeler, derhal ünitenin HEK malzeme ambar sorumlusuna teslim edilir.

    Mal saymanlığı demirbaş şefliği veya demirbaş memurluğunca HEK malzeme ambarına kayıtları silinmek üzere teslim edilen eşya ve malzemeler kayıtları silininceye kadar mevcut durumlarını koruyacak şekilde

    muhafaza edilir.

    Kaydı silinecek eşya ve malzemeler için, örneğin EK-1'de yer verilen "Kayıt Silme Belgesi" tanzim edilir.

    Kayıt silme belgesi, üç bölümden meydana gelir. Demirbaş eşya ve mefruşat için demirbaş şefliği veya demirbaş memurluğu, diğer malzemeler için ise HEK malzeme ambar sorumlusu tarafından (Kullanıma

    verilmek üzere ambarda muhafaza edildiği sırada kullanılma özelliğini kaybeden malzemeler için ambar sorumlusu tarafından) tanzim edilecek kayıt silme belgesinin birinci bölümünde, kaydı silinecek eşya veya

    malzemenin ismi, markası, modeli, tipi, seri numarası, parça numarası (demirbaş eşya ise demirbaş numarası) miktarı, bedeli, kullanılmaya başlandığı tarih, kullanımdan çıkarılma sebebi ve tarihi belirtilir.

    İkinci bölüme kayıt silmeye yetkili mercii tarafından görevlendirilen muayene heyetinin, kaydının silinmesi istenilen eşya ve malzemeyi muayene ederek vardığı sonuç yazılır ve muayene heyeti üyeleri tarafından

    imzalanır. Kaybolan eşya ve malzemeler için, bu bölüm tanzim edilmez.

    Üçüncü bölüm ise, kayıt silme belgesini onaylayan yetkili amirin adını, soyadını, görev unvanını ve imzasını ihtiva eder.

    Kayıt silme belgesinin birinci bölümü tanzim edilip ilgililer tarafından imzalandıktan sonra ANT. Başkanlığı merkezinde Malzeme İkmal Şubesi Müdürlüğü, diğer ünitelerde kayıt silmeye yetkili mercii tarafından

    muayene heyetine havale edilir.

    Muayene heyeti kendisine havale edilen belgeyi tetkik eder ve kaydının silinmesi istenilen eşya veya malzemeyi muayene ederek, vardığı sonucu kayıt silme belgesine kaydeder ve belge, heyet üyeleri

    tarafından imzalanır. Heyet, oy birliği veya oy çokluğu ile karar verir. Heyet üyeleri arasında farklı görüşte olanların görüşleri belgeye yazılır ve görüş sahibi üye tarafından imzalanır.

    Muayene heyeti tarafından kaydının silinmesi uygun görülmeyen eşya veya malzeme, gerektiğinde bakım ve onarıma tabi tutularak yeniden kullanıma verilir.

    Muayene heyeti tarafından kaydının silinmesi uygun görülen eşya veya malzemeye ait kayıt silme belgesi, kayıt silmeye yetkili merciinin onayına sunulur. ANT. Başkanlığı bölge müdürlerinin yetkisini aşan kayıt

    silme belgeleri, onaylanmak üzere ANT. Başkanlığına gönderilir.

    Kayıt silmeye yetkili mercii, belgeyi tasdik etmeden önce gerekli gördüğü hususlarda inceleme yapmakta ve söz konusu eşya veya malzemeyi görevlendireceği ayrı bir muayene heyetine muayene ettirmekte

    serbesttir. Kayıt silme işlemi tamamlanan demirbaş eşya ve mefruşat, HEK malzeme ambar sorumlusuna teslim edilir.

    Tehlike arz eden veya kısa sürede hurda olarak dahi değerlendirilmesi mümkün olmayacak hale gelebilecek eşya ve malzemelerin kayıt silme işlemleri öncelikle yapılır.

    (Değişik fıkra: 03/12/2002 - 24955 S. R.G. Yön./1. md.) Trafiğe çıkan motorlu araçlar ile silahların kayıtlarının silinmesi işlemi, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuata göre yapılır.

    Kayıt silme belgeleri, beş nüsha olarak tanzim edilir ve yetkili mercii tarafından onaylandıktan sonra bir nüshası belgeyi tanzim eden birimde muhafaza edilir. Diğer nüshalar, başta ünitenin muhasebe birimi olmak

    üzere ilgili diğer birimlere gönderilir.

    Kayıt Silmeye Yetkili Makamlar ve Kayıt Silme Limitleri

    Madde 7 - Amortismana tabi olmayan demirbaşlara ait kayıt silme belgeleri, ANT. Başkanlığı merkez teşkilatı ve bölge müdürlükleri dışındaki taşra ünitelerinde satın almaya yetkili merciler tarafından onaylanır.

    Kayıt silmeye yetkili merciler aşağıda gösterilmiştir:

    a) ANT. Başkanlığı Bölge Müdürleri.

    b) İşletme ve Teknik İşler Dairesi Başkanı.

    c) ANT Başkan Yardımcısı

    ç) ANT Başkanı

    d) Milli Savunma Bakanlığı ANT. Başkanlığı Yönetim Kurulu.

    Yukarıdaki mercilerin kayıt silme yetki limitleri EK-2'de belirlenmiş olup, bu limitler her yılın Ocak ayında Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayımlanan bir önceki yıla ait "Oniki Aylık Ortalamalara Göre Tüketici

    Fiyatları Endeksi"nin artış oranı nispetinde güncelleştirilerek, hesaplanan limitler Başkanlık tarafından Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

    Kaydı Silinen Eşya ve Malzemeler İçin Yapılacak İşlem

    Madde 8 - Kullanılmayacak duruma gelmeleri sebebiyle kayıt silme belgesi düzenlenmek suretiyle kayıtlardan çıkarılan eşya ve malzemeler, "HEK Malzeme" olarak tanımlanır.

    Kayıtları silinen malzemeler, ANT. Başkanlığı merkezinde; malzeme ikmal şubesi müdürlüğü malzeme şefliğine, ANT Sincan Depo Müdürlüğü hurdalığına gönderilmek üzere teslim edilir.

    Diğer ANT. ünitelerinde ise; ünite amiri tarafından görevlendirilecek bir heyet tarafından hammadde cinslerine göre demir, bakır, ahşap, çelik, lastik ve benzeri şeklinde tasnif edilir.

    HEK'e ayrılan komple malzemeler, bu heyet tarafından parçalara ayrılarak sağlam ve ANT. teşkilatında yedek parça olarak tekrar kullanılabilir durumda olan kısımları giriş fişi düzenlemek suretiyle stok kayıtlarına

    alınır. Kullanılması mümkün olmayan kısımları, yine hammadde cinslerine göre tasnif edilir. Parçalara ayrılmadığı takdirde çok iyi şartlarla piyasaya satılması mümkün olan malzemeler mevcut durumları ile bırakılır.

    HEK'e ayrılan malzemeleri tasnif etmek üzere görevlendirilen heyetin yaptığı çalışmalar bir tutanağa bağlanır. Bu tutanakta HEK malzemelerin; nereden çıkarıldığı, hangi komple malzemenin parçalara

    ayrılmasından elde edildiği, hammadde cinslerine göre miktarı veya ağırlığı ile diğer özellikleri belirtilir.

    Kayıt silme işlemi tamamlanan eşya ve malzemelere ait kayıtların üzeri okunacak şekilde kırmızı kalemle çizilir ve hizalarına bu husustaki emrin tarih ve numarası yazılarak kayıttan düşürülmüş olur. Ambarda

    bulunan malzemeler, kayıt silme belgesine istinaden tanzim edilecek çıkış fişi ile stok kayıtlarından çıkarılır.

    Bu tutanağın bir nüshası, HEK malzeme ambar sorumlusunun bağlı olduğu amire verilir.

    HEK malzeme ambarında bulunan ve yukarıda belirtildiği şekilde hammadde cinslerine göre tasnif edilen malzemeler, ANT. Başkanlığından izin alınmak suretiyle Başbakanlığın 19 Mart 2001 tarihli ve 2001/15 sayılı

    Genelgesi uyarınca HURDASAN Anonim Şirketine satılarak değerlendirilir.

    Hiç bir şekilde değerlendirilmesi mümkün olmayan ve mevcut şekliyle muhafazası tehlike arz eden HEK malzemeler, bir heyet nezaretinde usulüne uygun olarak imha edilir ve bu konuda yapılan işlem hakkında

    tutanak düzenlenir.

    Yürürlük

    Madde 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanı yürütür.

    Ek 1 - MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ

    İŞLETME BAŞKANLIĞI KAYIT SİLME BELGESİ

    (EK 1)

    ______________________________________________________________________________________________________________

    KAYDI SİLİNECEK MALZEMENİN

    _____________________________________________________________________________________________________________

    Kodu veya

    İSMİ

    Ölçü

    Mik.

    BİRİM

    Birikmiş

    Kullanılmaya

    Kullanılmanın

    Kayıt

    Demirbaş No.

    tar

    FİYATI

    TUTARI

    Amortisman

    Başlandığı

    Sona Erdiği

    Silme

    _________

    ____________

    Değeri

    Tarih

    Tarih

    Sebebi

    LİRA

    LİRA

    ____________

    _____

    _____

    _____

    _________

    ____________

    _____________

    _______________

    __________________

    ______

    ____________

    _____

    _____

    _____

    _________

    ____________

    _____________

    _______________

    __________________

    ______

    ____________

    _____

    _____

    _____

    _________

    ____________

    _____________

    _______________

    __________________

    ______

    ____________

    _____

    _____

    _____

    _________

    ____________

    _____________

    _______________

    __________________

    ______

    ____________

    _____

    _____

    _____

    _________

    ____________

    _____________

    _______________

    __________________

    ______

    ____________

    _____

    _____

    _____

    _________

    ____________

    _____________

    _______________

    __________________

    ______

    ____________

    _____

    _____

    _____

    _________

    ____________

    _____________

    _______________

    __________________

    ______

    ____________

    _____

    _____

    _____

    _________

    ____________

    _____________

    _______________

    __________________

    ______

    ____________

    _____

    _____

    _____

    _________

    ____________

    _____________

    _______________

    __________________

    ______

    ____________

    _____

    _____

    _____

    _________

    ____________

    _____________

    _______________

    __________________

    ______

    ____________

    _____

    _____

    _____

    _________

    ____________

    _____________

    _______________

    __________________

    ______

    ____________

    _____

    _____

    _____

    _________

    ____________

    _____________

    _______________

    __________________

    ______

    ____________

    _____

    _____

    _____

    _________

    ____________

    _____________

    _______________

    __________________

    ______

    ____________

    _____

    _____

    _____

    _________

    ____________

    _____________

    _______________

    __________________

    ______

    ____________

    _____

    _____

    _____

    _________

    ____________

    _____________

    _______________

    __________________

    ______

    ____________

    _____

    _____

    _____

    _________

    ____________

    _____________

    _______________

    __________________

    ______

    ____________

    _____

    _____

    _____

    _________

    ____________

    _____________

    _______________

    __________________

    ______

    Yukarıda yazılı ..... kalem malzemenin kayıtları silinmek üzere muayene ettirilmesini arz ederiz.

    ...../...../2002 SORUMLU BİRİM AMİRİ

    _____________________________________________________________________________________________________________

    MUAYENE HEYETİNE

    MUAYENE SONUÇLARI:

    Yukarıda yazılı malzemelerin kayıt

    ____________________________________

    silme işlemine esas olmak üzere

    ONAY

    muayenesi rica olunur.

    BAŞKAN ÜYE ÜYE ÜYE

    ...../...../2002

    ...../...../2002

    Adı Soyadı:

    ÜNİTE AMİRİ

    Unvanı :

    Adı Soyadı:

    İmza :

    Unvanı :

    İmza :

    ___________________________________

    _____________________________________

    ___________________________________

    Ek 2 -

    KAYIT SİLME YETKİ LİMİTLERİ

    1) 500,000,000.- TL.sına kadar (500,000,000.- TL. dahil) kıymetlere ait kayıt silme belgeleri: Bölgelerde, ANT. Bölge Müdürü; merkez teşkilatta, İşletme ve Teknik İşler Dairesi Başkanı tarafından onaylanır.

    2) 2,500,000,000.- TL.sına kadar (2,500,000,000.- TL. dahil) kıymetlere ait kayıt silme belgeleri: ANT. Başkan Yardımcısı tarafından onaylanır.

    3) 5,000,000,000.- TL.sına kadar (5,000,000,000.- TL. dahil) kıymetlere ait kayıt silme belgeleri: ANT. Başkanı tarafından onaylanır.

    4) 5,000,000,000.- TL.sının üstünde olan kıymetlere ait kayıt silme belgeleri: ANT. Başkanlığı Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

    Mevzuat Kanunlar