TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ (TETAŞ) TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) Teftiş Kurulu Yönetmeliği

    Resmi Gazete Tarihi: 07/04/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24719

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

    BİRİNCİ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Bu Yönetmelik Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ) Teftiş Kurulunun, teşkilat ve görevleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettişler, Müfettiş Yardımcıları ve Teftiş Kurulu Büro Şefliğinin görev, yetki ve sorumluluklarını, teftiş edilenlerin sorumluluklarını, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının atanmalarını, özlük haklarını ve Teftiş Kurulu ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının çalışma esas ve usullerini kapsar.

    Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 08/06/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve değişiklikleri ile 22/01/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye dayanılarak çıkarılan 05/02/2001 tarihli ve 2001/2026 sayılı Kararname'nin eki Bakanlar Kurulu Kararı ve 29/06/2001 tarihli ve 24447 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) Anastatüsü hükümleri uyarınca hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

    TETAŞ : Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'ni,

    Genel Müdür : TETAŞ Genel Müdürünü,

    Yönetim Kurulu : TETAŞ Yönetim Kurulunu,

    Teftiş Kurulu (Kurul) : TETAŞ Teftiş Kurulunu,

    Kurul Başkanı : TETAŞ Teftiş Kurulu Başkanını,

    Refakat Müfettişi : TETAŞ Teftiş Kurulu Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen TETAŞ Müfettişlerini,

    Müfettiş : TETAŞ Teftiş Kurulu Başkanını, Başmüfettiş ve Müfettişlerini,

    Müfettiş Yardımcısı : Yetkili veya yetkisiz TETAŞ Müfettiş Yardımcılarını,

    Büro : TETAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığı Bürosunu,

    Büro Müdürlüğü veya Şefliği : TETAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığı Büro Müdürlüğü veya Şefliğini,

    Büro Personeli: TETAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığı Büro Müdürlüğünde görevli personeli,

    TEK : Mülga Türkiye Elektrik Kurumu'nu,

    TEAŞ : Mülga Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş.'ni,

    ŞİRKET : Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'ni, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Teşkilat, Bağlılık ve Görev Merkezi

    Teşkilat ve Bağlılık

    Madde 4 - Teftiş Kurulu, bir Başkanla yeteri kadar Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarından oluşur. Kurul doğrudan Genel Müdüre bağlıdır.

    Kurulun yazı, hesap, arşiv, kütüphane ve benzeri işleri, Başkanlığa bağlı Büro Müdürlüğü veya Şefliğince yürütülür.

    Görev Merkezi

    Madde 5 - TETAŞ Teftiş Kurulunun görev merkezi Ankara'dadır. Bu merkez, Müfettişlerin de görev merkezidir.

    İKİNCİ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM : Teftiş Kurulu

    Teftiş Kurulu Başkanlığının Görev ve Yetkileri

    Madde 6 - Teftiş Kurulu Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

    a) TETAŞ'a bağlı her türlü merkez ve kurulması halinde taşra kuruluşunda teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemlerini geliştirmek,

    b) TETAŞ'a bağlı her türlü merkez ve kurulması halinde taşra kuruluşunda Genel Müdür adına inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş yapmak,

    c) TETAŞ'ın Yönetim Kurulu Kararı ile atananlar da dahil olmak üzere (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeleri hariç), her türlü memur, işçi ve sözleşmeli personeli hakkında inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak, sonucu hakkında rapor tanzim etmek,

    d) Genel Müdür tarafından verilen teftiş hizmetleri ile ilgili diğer işleri yapmak.

    İKİNCİ BÖLÜM : Teftiş Kurulu Başkanının Atanması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Teftiş Kurulu Başkanının Atanması

    Madde 7 - Teftiş Kurulu Başkanı, 3 yıllık Müfettiş Yardımcılığı süresi sonunda yapılan yeterlik sınavında müfettiş sıfatını kazanmış ve Kuruldaki görev süresi en az 10 yıl olan (TEK, TEAŞ dahil) Şirket başmüfettişleri arasından Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile veya Yönetim Kurulunun vereceği yetkiye istinaden Genel Müdürce atanır.

    Teftiş Kurulu Başkanının Görev ve Yetkileri

    Madde 8 - Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettiş sıfat, hak ve yetkisine sahip olup, Genel Müdürün emri veya onayı üzerine doğrudan Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar:

    a) Teftiş Kurulu Başkanlığının 6 ncı maddede belirtilen görevlerini yürütmek,

    b) Teftiş Kurulunu yönetmek, Müfettişlerin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

    c) Gerektiğinde bizzat, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,

    d) Teftiş programlarını hazırlayıp Genel Müdürün onayına sunmak ve programların uygulanmasını sağlamak, gerektiğinde değiştirme teklifinde bulunmak,

    e) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, noksan, hatalı veya açık olmayan tenkit ve görüşlerin bulunması halinde ilgili Müfettişe bildirmek, tamamlattırmak, raporu Genel Müdürün onayına sunmak, onaylanan raporların neticesini ilgili birimlere iletmek, birimlerce alınacak tedbirlerin ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını izlemek ve alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerde bulunmak,

    f) Müfettiş Yardımcılarının işe alınması ve 3 yıllık staj döneminde yetişmelerini sağlayıcı tedbirleri almak,

    g) Bilimsel ve mesleki gelişmelere göre müfettişleri eğitmek ve bilgilerini arttırmak için; görevi aksatmayacak şekilde, uygun görülen süre, yer ve zamanda kurs, seminer ve konferanslar düzenlemek veya başka birim ve kuruluşlar tarafından düzenlenen bu etkinliklere müfettişlerin katılma olanaklarını araştırmak ve sağlamak,

    h) Kurulun çalışmalarına ait faaliyet raporlarını hazırlamak ve Genel Müdüre arz etmek,

    ı) Mevzuatın, Müfettişler arasında değişik yorumlandığı hallerde görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak,

    i) Müfettişlerin Genel Müdürlükle ve resen yazışmaya yetkili bulunmadıkları makam ve şahıslara yapacakları yazışmaları yapmak,

    j) Teftiş Kurulu Başkanlığının uygulamaları hakkında yönergeler ve duyurular çıkarmak,

    k) Kendisine intikal eden zimmet, ihtilas, vazifeyi suiistimal gibi Ceza Kanunu kapsamına giren yolsuzluk ihbarlarını ciddi bulması halinde ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, daha sonra Genel Müdürün onayına sunmak üzere soruşturma başlatmak,

    l) Üyesi olduğu kurul toplantılarına iştirak etmek,

    m) Müfettiş Yardımcılarının göreve alınmalarını, yükselmelerini ve bu konuya ilişkin sınavların düzenlenmesini ve yapılmasını sağlamak,

    n) Yürürlükteki mevzuata göre Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları ile büro personelinin izinlerini düzenlemek, aylık çalışma ve hakediş cetvellerini inceleyip veya incelettirip, onaylamak,

    o) Genel Müdürce, teftiş hizmetleriyle ilgili olarak verilecek diğer görevleri yapmak.

    Teftiş Kurulu Başkanının Sorumluluğu

    Madde 9 - Kurul Başkanı;Teftiş Kurulunun ve Büro yönetiminden, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının görev ve yetkileri çerçevesinde çalıştırılmasından, Genel Müdür tarafından Teftiş Kuruluna verilen diğer görevlerin yerine getirilmesinden ve bu hususlarda aldığı karar ve uygulamalarından Genel Müdüre karşı sorumludur.

    Teftiş Kurulu Başkanına Yardım

    Madde 10 - Teftiş Kurulu Başkanı, kendisine yardımcı olmak üzere yeterli sayıda Müfettişi mevcut Müfettişler arasından "Refakat Müfettişi" olarak görevlendirebilir. Refakat Müfettişlerinin görev alanları Başkanca belirlenir ve duyurulur. Refakat Müfettişliği en az 1 yıl olup, süresi dolanlar yeniden görevlendirilebilir.

    Teftiş Kurulu Başkanına Vekalet

    Madde 11 - Kurul Başkanı, geçici sebeplerle görevden ayrıldığında Başkanlığa atanma şartlarını taşıyan başkana yardımla görevli Refakat Müfettişlerinden birine vekalet görevi verir. Vekalet verme işleminin Genel Müdürlükçe başka bir şekle bağlanması halinde buna uyulur. Herhangi bir sebeple Teftiş Kurulu Başkanlığının boşalması halinde vekalet görevi Genel Müdür onayı ile belirlenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Müfettişler

    Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 12 - TETAŞ Müfettişleri Genel Müdüre bağlı olup, Genel Müdür adına;

    a) Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümleri dairesinde, TETAŞ'a bağlı her türlü merkez ve kurulması halinde taşra kuruluşları işlem ve hesapları ile işletme faaliyetlerinin; kanun, kararname, tüzük, yönetmelik, Yönetim Kurulu kararları, genelgeler, talimatlar, yürürlükteki toplu iş sözleşmeleri, sair mevzuat ve iş icaplarına uygunluğu yönünden inceleme, araştırma, soruşturma ve teftişini yapmak, sonucu hakkında rapor düzenlemek,

    b) TETAŞ'ın Yönetim Kurulu kararı ile atananlar da dahil olmak üzere (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeleri hariç), her türlü memur, işçi ve sözleşmeli personeli hakkında inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak, sonucu hakkında rapor tanzim etmek,

    c) Teftiş ve inceleme sırasında öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan yolsuzluklar için, sorumlular hakkında, tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak, gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere durumu hemen Teftiş Kurulu Başkanına bildirmek, gecikmesinde zarar umulan ve delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplamak,

    d) 15 inci madde hükümlerine göre Şirket personelini görevden uzaklaştırmak,

    e) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak ve işlerin istenen seviyede yürümesini sağlamak için ele alınması gereken tedbirleri ve düşünceleri raporla Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirmek,

    f) Görev alanlarıyla ilgili konularda yurtiçinde ve dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak, sonuçlarını bir rapor ile Başkanlığa bildirmek,

    g) Teftiş ettikleri birimlerin para, para hükmündeki evrak ve malzemelerini saymak ve bunlara ait her türlü belgeyi incelemek ve sayım sonuçlarını kayıtlarla karşılaştırarak fazla ve eksiklikleri saptamak,

    h) Teftiş ve soruşturma sırasında işleri başından ayrılmaları sakıncalı görülen personelin izinlerinin, teftiş ve soruşturmanın sonuna bırakılmasını ve izne ayrılanların görevleri başına dönmelerini istemek,

    ı) Teftiş, inceleme ve soruşturma işlerinin aksamamasına, geciktirilmemesine ve düzenli olarak yürütülmesine özen göstermek, verilen sürede bitirilemeyeceği anlaşılan işler hakkında nedenlerini belirtmek suretiyle Başkanlığa bilgi vermek,

    i) Refakatlerine verilecek Müfettiş Yardımcılarının meslekte yetişmelerini sağlamak,

    j) Başladıkları işlerin sonuçlanması, başka yerlerde de inceleme ve soruşturma yapılmasına bağlı olduğu takdirde, durumu Başkanlığa bildirerek alacakları emir uyarınca hareket etmek,

    k) Para ve para hükmündeki evrak, kıymetli evrak,ayniyat, malzeme, hammadde ve ürün stoklarının muhafaza, nakil, sevk ve sarfında kullanılan işletme tesisatının ve işyerleri ile çalışanlarının her bakımdan emniyetinin sağlanmasında, alım satım işlerinde, Yüklenicilere yapılan işlemlerde usul , mevzuat ve Şirket menfaatlerine aykırı hareket edilmesi sonucu Şirket zararına yol açabilecek her türlü durumun tespiti halinde, "Acil Cevaplı Notlarla" ilgili birimin dikkatini çekerek, mevzuat hükümlerinin derhal yerine getirilmesini istemek ve durumu hemen yazılı olarak Başkanlığa bildirmek,

    l) Gidecekleri yerleri ve görevleri ile ilgili olarak edindikleri bilgi ve görüşlerini yetkililerden başkasına söylememek,

    m) Teftiş, inceleme ve soruşturmaları Genel Müdür adına yaptıklarını bilerek, gerek özel yaşantılarında ve gerekse mesleki tutum ve davranışlarında ölçülü hareket etmek,

    n) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile ilgili suçların soruşturulmasında bu Kanun hükümleri ile ilgili usul ve esaslar uyarınca hareket etmek,

    o) Teftiş edilen birimleri ve bu birimlerce yapılan işleri; organizasyon ve metot, karlılık ve verimlilik ile hukuksal yönlerden inceleyip, hizmetin niteliğini artırıcı ve verimi yükseltici önerilerde bulunmak,

    ö) Önceki teftiş dolayısıyla gönderilmiş olan talimatların yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek,

    p) İşlemlerini denetlediği personelin, verim, bilgi ve yetenekleri hakkında bilgi edinmek ve haklarında gerektiğinde "Denetleme Raporu" düzenlemek,

    r) Teftiş Kurulu Başkanınca verilecek diğer görevleri yapmak, ile görevli ve yetkilidirler.

    Müfettişler, ilgili kanunlarda öngörülen yetkilerini, tam olarak kullanmaktan, görevlerini eksiksiz yerine getirmekten yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.

    Müfettiş Yardımcılarının bu yetkilerini kullanabilmeleri ya da bağımsız olarak görev yapabilmeleri, belirli bir yetişme süresinin sonunda, Başkanlıkça kendilerine "Yetki" verilmesiyle mümkündür.

    Görevlendirme

    Madde 13 - TETAŞ Müfettişleri, Genel Müdürün emir ve onayı üzerine Teftiş Kurulu Başkanlığından aldıkları talimatla görev yaparlar.

    Aldıkları görevlerin neticelerini Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.

    Müfettişlerin Uyacakları Hususlar

    Madde 14 - Müfettişler ile Müfettiş Yardımcıları bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar. Münasebetlerinde nezaket kaidelerine riayet etmek ve her ne suretle olursa olsun münakaşalara girmekten kaçınmak zorundadır.

    Müfettişler ile Müfettiş Yardımcıları;

    a) İcraya müdahale edemezler,

    b) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh, ilave ve düzeltme yapamazlar,

    c) Teftişe tabi kimselerle özel ilişkiler kuramazlar, beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar, bu yasakların dışındadır,

    d) Teftişe gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar,

    e) Raporlarına eklemeye lüzum gördükleri belgelerin asıllarını, tasdikli bir suretini vermeden alamazlar,

    f) İşlerini, teftiş yerine tekrar dönmeye meydan vermeyecek şekilde sonuçlandırmadan ve Başkanlık iznini almadan görev yerlerinden uzaklaşamaz ve işlerine ara veremezler. Teftişin mahallinde yapılması ve raporun burada düzenlenmesi esastır. Zaruret olmadıkça defter ve belgelerini teftiş yeri haricine çıkaramazlar,

    g) Kurul Başkanından izin almadıkça görev yerinden ayrılamazlar,

    h) Görevden ayrılmaları halinde, iş cetvelinde kayıtlı işleri, Teftiş Kurulu Başkanından alacağı emre göre bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükmü gereğince devrederler. Ayrıca zimmetinde bulunan kimlik belgesi, mühür, kredi cüzdanı, yazı makinesi, bilgisayar, evrak çantası ve bunlar gibi demirbaş malzemeyi Teftiş Kurulu Başkanlığına teslim ederler.

    Görevden Uzaklaştırma

    Madde 15 - Müfettişler görevlendirildikleri hususlarla ilgili olarak aşağıdaki şartların gerçekleşmesi halinde ilgilileri usulüne göre görevden uzaklaştırabilirler.

    a) Kamu hizmetlerinin gerekleri yönünden görevi başında kalması sakıncalı olmak,

    b) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve ayniyatı, bunların hesap, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak, denetim, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek ve engelleyecek davranışlarda bulunmak, işyerinde kişilere ve mallara karşı ağır zararda bulunacağı hakkında kuvvetli işaret bulunmak,

    c) 19/04/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak,

    d) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmak.

    Görevden uzaklaştırma tedbiri, teftiş ve soruşturmanın her aşamasında alınabilir. Ancak; görevden uzaklaştırılan kişinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık bir şekilde ortaya konması, (b) bendinde yazılı hususun ise, bir tutanakla tespit edilmesi gerekir. Zanlıların ilgili yasalardaki susma hakkı saklıdır.

    Herhangi bir personelin görevden uzaklaştırılması sebebiyle işlerin aksamaması için gereken tedbirler o işyerinin amirince alınır. Görevden uzaklaştırılan personelin görevini Müfettiş üstlenemez.

    Görevden uzaklaştırma keyfiyeti, Müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte görevden uzaklaştırılanın amirine, Teftiş Kurulu Başkanlığına ve diğer ilgililere yazıyla hemen bildirilir. Teftiş Kurulu Başkanınca durum Genel Müdüre arz edilir.

    Teftiş ve soruşturma neticesinde suçun işlendiğinin anlaşılmadığı veya yeterli delil bulunmadığı hallerde; görevden uzaklaştırılmış olan memur ve diğer personel Müfettişin derhal vereceği rapor üzerine, tayine yetkili amirlerince bekletilmeksizin görevine iade edilir.

    Görevden uzaklaştırılması gereken memurlar hakkında, işledikleri suçların türü ve mahiyetine göre kanuni esaslar dahilinde takibat yapılır.

    Görevden uzaklaştırılana ait rapor üzerinde yapılacak işlerin diğer işlerden öncelikle tamamlanması ve sonuçlandırılması zorunludur.

    Görevden uzaklaştırma bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde, en çok üç ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde, personel görevine başlatılır.

    Keyfi tasarrufla herhangi bir şekilde personelin maddi ve manevi mağduriyetine sebebiyet veren Müfettişler hukuki ve mali sorumluluğa sahiptirler.

    İşçilerin görevden uzaklaştırılması konusunda gerek esas, gerekse şekil yönünden, İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine, sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılması konusunda ise, sözleşmeli personele ilişkin mevzuat hükümleri ile Tip Hizmet Sözleşmesi hükümlerine göre hareket edilir.

    Görevden uzaklaştırmanın gereği olan konularda savsaklayıcı tutumu görülen amirler hakkında da ayrıca soruşturma başlatılmak üzere durumu Teftiş Kurulu Başkanına bildirilir.

    Müşterek Çalışmalar

    Madde 16 - Yıllık teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma programlarının gruplar halinde uygulanmasında her gruba dahil Müfettişlerden müfettişlik hizmeti yönünden en kıdemlisi grup başkanı sıfatıyla çalışmaları düzenler. Ayrıca, işe başlarken ve çalışmaların devamı sırasında teftiş ve tetkiklere verilecek en uygun yönü belirleme, işlerin seyrini takip ve sonuç alınmasını sağlayabilecek fikir ve tedbirlerin uygulanmasını temin eder, çalışmaların seyri hakkında zaman zaman veya talep halinde Başkanlığa özet bilgi veya ara rapor verir ve grup faaliyetlerinin sona ermesini takip eden bir ay içinde çalışmaların neticelerini, düzenleyecekleri raporlarda belirtir.

    Başkana yardımla görevlendirilen "Refakat Müfettişleri"nin müşterek çalışmalarda görev alması halinde grup başkanı, Refakat Müfettişidir.

    Grup çalışmaları ile ilgili raporlar hariç, her türlü yazışmalar grup başkanının imzasıyla yapılır. İşin sonunda düzenlenen rapor, kıdem sırasına göre gruba dahil bütün Müfettişlerce imzalanır ve rapora grup başkanının numarası verilir.

    Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları grup halindeki çalışmalarda, mevzuatın gerektirdiği esaslara uyulmaması halinde, Teftiş Kurulu Başkanına karşı ortak sorumluluk taşırlar.

    Diğer Personelle Birlikte Yapılacak Çalışmalar

    Madde 17 - Teftiş, inceleme ve soruşturma görevlerinin diğer personelle birlikte yürütülmesi halinde; Müfettişler çalışmayı yönetmekle yükümlüdür.

    Müfettişler görevli bulundukları yerlerde, ünitesince inceleme ve soruşturma ile görevlendirilen personel, Müfettişçe sakınca görülmemesi halinde, çalışmaları hakkında Müfettişe bilgi vermek suretiyle görevini sürdürür. Müfettiş, bu personelin çalışmasında sakınca gördüğü takdirde, durumu Teftiş Kurulu Başkanına bildirir ve alacağı emre göre hareket eder.

    İşlerin Süresinde Bitirilememesi ve İşin Devri

    Madde 18 - a) Müfettişler, kendilerine verilen işleri, Teftiş Kurulu Başkanlığınca belirtilen süreler içinde bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığına zamanında bilgi verip alacakları talimata göre hareket ederler.

    b) Müfettişlere verilen işin devredilmemesi asıldır. Müfettişler ellerindeki işleri, Teftiş Kurulu Başkanının yazılı emri veya müsaadesi ile başka bir Müfettişe devredebilirler.

    c) Devredilecek işler için devri yapacak olan Müfettiş bir "devir notu" hazırlar. En az üç nüsha olarak hazırlanacak devir notuna;

    1) Devredilen işin ne olduğu,

    2) Devir gününe kadar;

    - İşin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği,

    - İş hakkında ne gibi bir görüş ve kanaate varıldığı,

    - Beliren görüş, kanaat ve işin özelliğine göre bundan sonraki en uygun inceleme ve soruşturma şeklinin ne olması gerekeceği, hakkındaki düşüncelerini yazar.

    Bundan başka devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren dizi pusulasının bir nüshasını, işe ait defter ve belgelerle birlikte, işi devralan Müfettişe imza karşılığı verir.

    Devir notunun ve dizi pusulasının ikinci nüshası bir yazı ile devreden Müfettiş tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir. Üçüncü nüsha devreden Müfettişte kalır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Teftiş Kurulu Büro Müdürlüğü

    Teftiş Kurulu Büro Müdürlüğü veya Şefliği ile Diğer Görevlilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 19 - Büro Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanının emri altında bir Büro Müdürü veya bir Büro Şefi ve yeterli sayıda personelden teşekkül eder.

    Teftiş Kurulu Büro Müdürlüğü veya Büro Şefliğinin görevleri şunlardır:

    a) Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve cevaplarını sevk etmek,

    b) Müfettişlerden gelen rapor ve yazıları kayıt etmek ve ilgili oldukları yerlere vererek takip etmek,

    c) İşleri biten raporları düzenli bir şekilde muhafaza etmek,

    d) Müfettişlerin çalışma ve hakediş cetvellerini izleyerek zamanında ilgililere intikal ettirmek,

    e) Teftiş Kurulunun çalışmaları ile ilgili kayıt ve dosyaları tutmak,

    f) Teftiş Kurulu Başkanlığına mal edilen kitap, dergi, her türlü demirbaş, mefruşat ve büro levazımının kayıt ve muhafazasını temin etmek, kırtasiye ve matbuanın ihtiyaca göre temin ve tevziini sağlamak,

    g) Her türlü mevzuatı takip ve tasnif ederek saklamak ve bunları Müfettişlere dağıtmak,

    h) Kurula gelen gizli zarfları almak ve açmadan Teftiş Kurulu Başkanına sunmak,

    ı) Büro personelinin başarı değerleme ve sicil raporlarını, mevzuat doğrultusunda düzenlemek,

    i) Müfettişlerin hareket, varış ve dönüş tarihlerini izlemek,

    j) Gereği yerine getirmek üzere ilgili birimlere gönderilen rapor ve yazıların sonuçlarını takip etmek,

    k) Kırtasiye ve basılı kağıtları, gereksinime göre sağlamak, saklamak ve dağıtmak,

    l) Müfettişlerce ve Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenen müzekkere ve yazıları yazmak,

    m) Teftiş Kurulu Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    Müdürlüğün idaresinden Başkan ve Başkana yardımla görevlendirilen Refakat Müfettişlerine karşı birinci derecede Büro Müdürü veya Şefi sorumludur.

    Büro işlerinde gizlilik esastır. Büro Müdürü veya Şefi ve personeli rapor, yazışma ve dosyaları Başkanlığın izni olmadan kimseye gösteremez, veremez ve görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar.

    ÜÇÜNCÜ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM : Teftiş Kuruluna Giriş, Yetişme, Yeterlik Sınavı ve Müfettişliğe Tayin

    Müfettiş Yardımcılığına Giriş

    Madde 20 - TETAŞ Teftiş Kuruluna Müfettiş Yardımcısı olarak girilir.

    Müfettiş Yardımcılığına atanabilmek için; 17/01/2001 tarihli ve 2001/2031 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak Eleme Sınavına katıldıktan sonra, KMS kılavuzunda ve/veya ilanlarda Şirketin belirttiği şartlara uygun olmak ve bu şartlara uygun olanlar arasında Şirketçe yapılacak giriş sınavını kazanmak şarttır.

    Sınavın açılmasına, Teftiş Kurulu Başkanının önerisi üzerine, Genel Müdür onayı ile karar verilir.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı; Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı (KMS), yazılı ve sözlü olmak üzere üç aşamalı olarak yapılır.

    Yazılı sınav, bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde belirtilen konu gruplarından seçilmek suretiyle test usulü ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) de yaptırılabilir.

    Yazılı sınavın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılması halinde, tarafların yükümlülükleri ve sorumlulukları bir protokolle tespit edilir ve sınavın ilanı, başvuruların kabul edilmesi, sınav sorularının hazırlanması, sınavın yürütülmesi, değerlendirilerek sonuçlandırılması ve sonuçların adaylara duyurulması ile sınav kağıtlarının saklanması gibi hususlarla, protokolde belirtilen usul ve esaslar uygulanır.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav Kurulu

    Madde 21 - Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını yapacak Kurul, Genel Müdürün onayı ile Teftiş Kurulu Başkanının Başkanlığında dört Müfettişten oluşur. Ayrıca, iki de yedek üye tespit edilir.

    Kurul, sınav sorularını hazırlamak, yazılı sınav kağıtlarını değerlendirmek ve sözlü sınavı yapmakla görevli olup, üniversite öğretim üye ve görevlilerinden yararlanmak suretiyle sınavları yürütür.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Şartları

    Madde 22 - TETAŞ Müfettiş Yardımcılığı sınavına katılabilmek için;

    a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri taşımak,

    b) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak (Askerliğini yapmış olanlar için bu süreye iki yıl eklenir),

    c) Müfettiş Yardımcılığı için, eğitim süresi en az 4 yıl olan Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli veya yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak,

    d) Kurul Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına bir defadan fazla katılmamış olmak,

    e) 17/01/2001 tarihli ve 2001/2031 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmeliğe göre yapılacak eleme sınavı sonunda Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı (KMS) Kılavuzunda ve/veya ilanlarda Teftiş Kurulunca belirtilen şartlara haiz olmak,

    f) Sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarına dayanıklı olmak (Bu durum, işe başlamadan önce alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelenir),

    g) Şirket dışında herhangi bir kuruma karşı hizmet taahhüdünde bulunmamak,

    h) Müfettişlik karakter ve vasıflarına haiz olmak (Bu hususla ilgili inceleme, sözlü sınavdan önce Kurul Başkanlığınca yapılır), gerekir.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavının İlanı

    Madde 23 - Giriş sınavlarının yapılış tarihleri, yapılacağı yerler ve giriş şartları Resmi Gazetede ve Türkiye genelinde yayımlanan en az iki gazetede duyurulur.

    Son ilan, sınav tarihinden en az bir ay önce yapılır.

    Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavların başlama tarihinden en çok 15 gün öncesine kadar devam edecek şekilde tespit olunur.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İşlemleri

    Madde 24 - (Değişik fıkra: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\1.mad) Sınava girmek isteyenler Teftiş Kurulu Başkanlığına iki fotoğraf, aday formu, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Sonuç Belgesinin aslı ya da bilgisayar çıktısı ve yüksek öğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya kurum onaylı sureti ile müracaat ederler.

    Aday formunda; adayın adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olduğu yüksek öğretim kurumu ve gerekli diğer bilgiler bulunur.

    Yazılı ve sözlü sınavı kazanan adaylardan, aşağıdaki belgeler istenir;

    a) (Değişik bend: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\1.mad) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

    b) (Değişik bend: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\1.mad) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı,

    c) (Değişik bend: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\1.mad) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

    d) (Değişik bend: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\1.mad) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,

    e) Kendi el yazısı ile özgeçmişi.

    Bu özgeçmişinde; baba ve ana adları ile meslek veya işleri, ilk, orta ve yüksek tahsillerini yaptığı okulları ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları ve adresleri, yüksek tahsilden sonra ne gibi işler yaptığı belirtilir.

    Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına Şirket içinden katılacak adaylardan, yalnızca (b) bendindeki sağlık kurulu raporu istenir.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yerleri

    Madde 25 - Yazılı ve sözlü sınav Ankara'da yapılır. Gerek görülmesi halinde İstanbul ve İzmir'de de yazılı sınav yapılabilir.

    Yazılı sınavda başarılı olamayanlar, sözlü sınava alınmazlar.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Adaylık Belgesi

    Madde 26 - Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılacaklara Teftiş Kurulu Başkanlığınca fotoğraflı "Adaylık Belgesi" verilir.

    Sınavlara, ancak bu belgenin gösterilmesi suretiyle girilebilir.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Konuları

    Madde 27 - Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı aşağıdaki konulardan seçilmek suretiyle ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır.

    A) HUKUK

    a) Anayasa Hukuku: (Genel Esaslar)

    b) Ceza Hukuku: Ceza Kanununun Esaslar başlıklı 1 inci kitabı ile Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler (zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, memuriyet mevkii ve nüfuzunu kötüye kullanma, evrakta sahtekarlık, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma cürümleri).

    c) Medeni Hukuk: (Genel esaslar ve ayni haklar)

    d) Borçlar Hukuku: Borçlar Kanununun Umumi Hükümler kısmı ile İcar, Hizmet, İstisna, Kefalet Akitleri.

    e) Ticaret Hukuku: Ticaret Kanununun başlangıç kısmı ile Ticari İşletme başlıklı 1 inci ve Kıymetli Evrak başlıklı 3 üncü kitapları.

    f) İş Hukuku.

    g) İcra İflas Hukuku.

    h) Ceza Muhakemeleri Usul Hukuku: (Genel Esaslar).

    B) İKTİSAT

    İktisat teorisi politikası, para, banka kredi, konjonktür, milli gelir, uluslararası ekonomik ilişkiler ve kurumlar, işletme denetimi ve finansal yönetim, güncel ekonomik sorunlar.

    C) MALİYE

    Maliye teorisi ve maliye politikası, Türk vergi sistemi ve kanunlarının esasları, kamu giderleri ve gider konularının esasları, bütçe ve bütçe çeşitleri, kamu borçları.

    D) MUHASEBE

    a) Genel Muhasebe,

    b) Bilanço Analizi ve Teknikleri.

    E) MATEMATİK

    a) Ticari Hesap,

    b) İstatistik.

    F) YABANCI DİL

    a) İngilizce,

    b) Fransızca,

    c) Almanca,

    dillerinden birisi.

    Sınavların yönetim sorumluluğu Sınav Kuruluna ait olmak üzere, yukarıda kayıtlı konulara ait yazılı sınav soruları gerektiğinde ÖSYM'e hazırlattırılabilir veya uygulattırılabilir.

    Yazılı Sınav Sorularının Hazırlanması

    Madde 28 - Yazılı sınav sorularının hazırlanması, sınavların sevk ve idare sorumluluğu Sınav Kuruluna aittir. Yazılı sınav soruları ve cevap anahtarları ile her soruya verilen puanlar ve sınav süreleri Sınav Kurulu tarafından sınav konularına göre tespit edilir. Her soruya verilecek notlar da Sınav Kurulunca saptanır. Soru kağıtlarının altı Sınav Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Her sınav konusuna ait sorular ayrı ayrı zarflara konur, zarflar kapatılır, üzerlerine hangi konuya ait sınav soruları oldukları yazılır, arkaları mühürlenip Sınav Kurulu Başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve ayrı bir zarfa konulacak cevap anahtarları ile birlikte Sınav Kurulu Başkanına teslim edilir.

    Yazılı Sınavların Yapılış Şekli ve Değerlendirilmesi

    Madde 29 - Yazılı sınavlar, duyurulan yer ve saatte sınav kurulu ve gerektiğinde Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca görevlendirilen Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının gözetiminde başlar ve önceden tespit edilen saatte bitirilir. Sınav başladıktan sonra gelen adaylar sınava alınmazlar.

    Sınava giren adayların kimlikleri bir tutanakla tespit edilir. Adaylar, yanlarında sınav giriş belgeleri ile birlikte resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesini bulundurmak zorundadır.

    Sınava, içinde sınav soruları bulunan mühürlü zarfın sınava katılanların huzurunda açılması, soruların adaylara dağıtılması veya yazdırılması suretiyle başlanır. Zarfların açılmasına ilişkin bir tutanak düzenlenir ve bu tutanak sınav gözcüleri ile sınava giren iki aday tarafından imzalanır.

    Sınava katılan adaylar, soruların cevaplarını, mühürlü cevap kağıtlarına yazarlar. Cevap kağıtlarına, kapatılacak kısım dışında adayların kimliğini belirtecek herhangi bir yazı yazılmaz ve işaret konmaz. Cevap kağıdına bu şekilde yazı yazan veya işaret koyan adaylarla, sınavda kopya çektiği tespit edilen adaylar hakkında bir tutanak düzenlenerek, sınavları geçersiz sayılır.

    Sınav sonunda, toplanan cevap kağıtları ile tutanaklar bir zarf içerisine konulur ve zarf kapatılıp mühürlendikten sonra, bu husus ayrı bir tutanakla tespit edilip, zarf ve tutanak Sınav Kurulu Başkanına teslim edilir.

    Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için yabancı dil dışındaki yazılı sınav gruplarından alınan notların her birinin 100 tam puan üzerinden 60'dan ve ortalamasının da 65'ten aşağı olmaması gerekir.

    Yazılı sınav sonuçları bir tutanakla tespit edilir ve sınavı kazananlara Teftiş Kurulu Başkanlığınca yazılı olarak tebliğ edilir.

    Sözlü Sınav ve Değerlendirilmesi

    Madde 30 - Yazılı sınavı kazananlar bir yazı ile sözlü sınava davet edilir. Sözlü sınav, yazılı sınav gruplarına giren konulardan yapılır. Bu sınavda ayrıca, adayların zeka, ifade ve temsil kabiliyeti ile tutum ve davranışları gibi kişisel nitelikleri de göz önünde bulundurulur.

    Sözlü sınavda adaylara sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından 100 tam puan üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların ortalaması sözlü sınav puanını oluşturur. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sözlü sınav puanının 65'ten aşağı olmaması gerekir.

    Sınav Kurulu, sözlü sınav sonuçlarını da tutanakla tespit eder.

    Giriş Sınavı Notu ve Sonucunun Duyurulması

    Madde 31 - Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 65'ten az olmaması gerekir.

    Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa, giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde; yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

    Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından tutanakla tespit edilir. Sınavı başaranlara Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılır.

    Aynı giriş sınavında başarı gösterenlerin Müfettiş Yardımcılığına tayinleri sınavdaki derece sırasına göre yapılır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

    Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

    Madde 32 - Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesinde şu esaslara uyulur:

    a) Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,

    b) Yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile teftiş ve soruşturma konularında tecrübe ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamak,

    c) Bilimsel çalışma, araştırma ve bilgisayar gibi çağdaş araç ve gereçlerden yararlanma alışkanlığını kazandırmak,

    d) Yabancı dil bilgilerinin gelişmesi hususunda imkan sağlamak,

    e) Sosyal, kültürel ve beceri temelli etkinliklere aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla yol gösterici ve teşvik edici olmak.

    Müfettiş Yardımcılarını Yetiştirme Programı

    Madde 33 - Müfettiş Yardımcıları, 3 yıllık yardımcılık döneminde aşağıdaki programa göre yetiştirilirler.

    a) Birinci Dönem Çalışmaları:

    Bu dönem çalışmaları; Teftiş Kurulu Başkanlığınca Kurul yetki alanına giren teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili yürürlükteki mevzuatın yardımcılara öğretilmesi, gerektiğinde yabancı dil bilgisinin geliştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir.

    b) İkinci Dönem Çalışmaları:

    Bu dönem çalışmaları, Müfettiş refakatinde yapılan teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturmaları kapsar. Müfettişler programlarını, mevzuat ve tatbikatının yeter derecede öğrenilmesini sağlayacak şekilde düzenleyip uygularlar. Bu dönem çalışmaları sırasında Müfettiş Yardımcıları, tek başına inceleme, teftiş ve soruşturma yapamazlar, rapor düzenleyemezler.

    c) Üçüncü Dönem Çalışmaları:

    Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile bitiren Müfettiş Yardımcılarına, yanında çalıştıkları Müfettişlerin mütalaaları da alınarak, Teftiş Kurulu Başkanlığınca resen teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verilebilir.

    Resen teftiş, inceleme ve soruşturmayla yetkili kılınan Müfettiş Yardımcıları, resen veya lüzumu halinde diğer Yardımcılarla veya Müfettişlerle birlikte vazife görürler.

    Müfettiş Yardımcılarının üçüncü dönem çalışmaları, yetişmelerinin tamamlanması hususu da göz önünde tutularak Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenir.

    Yeterlik Sınavından Önce Kuruldan Çıkarılma

    Madde 34 - Müfettiş Yardımcılığı döneminde TETAŞ Müfettişliği karakter ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar, "Yeterlik Sınavı" beklenmeksizin Teftiş Kurulu dışında başka bir göreve nakledilirler.

    Müfettiş Yardımcılığı Dönemi ve Yeterlik Sınavı

    Madde 35 - TETAŞ Müfettiş Yardımcıları üç yıllık bir staj döneminden sonra yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

    Yazılı ve sözlü olarak iki bölümde yapılacak yeterlik sınavının, tarihi, saati ve yeri sınav tarihinden en az bir ay önce ilgililere duyurulur.

    Bu sınavda başarı gösterenler Müfettişliğe tayin edilirler.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Müfettişliğe Tayin

    Müfettişlik Yeterlik Sınavı Kurulu

    Madde 36- - TETAŞ Müfettişliği yeterlik sınavını bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen sınav kurulu yapar.

    Sınavlar yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır.

    Yeterlik Sınav Programı

    Madde 37 - Müfettiş Yardımcılarının 3 yıllık dönemde kazandıkları mesleki bilgi ve tecrübe derecesinin anlaşılması için yapılacak yeterlik sınavı, yürürlükteki mevzuat ve uygulama, mesleki konular, teftiş, inceleme ve soruşturma yöntemlerinden sorular seçilmek suretiyle yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Sınav grupları ve bu gruplara giren konular sınavdan en az iki ay önce birer yazıyla Müfettiş Yardımcılarına bildirilir.

    Yetişme Notu

    Madde 38 - Yetişme notu aşağıda belirtilen konulardan her biri için verilen notlar ortalaması alınarak tespit edilir:

    a) Kurs ve seminer notu (Kurs ve seminerler sonunda aldıkları notlar ortalaması, bu not, kurs ve seminerden sorumlu kılınan Müfettişlerce verilir.)

    b) Etüt, inceleme ve araştırma notu (Müfettiş Yardımcılarına verilen etüt, inceleme ve araştırma sonunda düzenledikleri raporlara verilen not),

    c) Teftiş ve denetim notu (Yetkili Müfettiş Yardımcılarının yaptıkları teftiş ve denetim sonunda düzenledikleri raporlara verilen not),

    d) Soruşturma notu (Yetkili Müfettiş Yardımcılarının yaptıkları soruşturma sonunda düzenledikleri raporlara verilen not),

    e) Özel not (Müfettiş Yardımcılarının nitelikleri, tutum ve davranışları, meslek bilgileri, çalışkanlıkları ve mesleki liyakatleri hakkında yanında çalıştıkları Müfettişler ile Kurul Başkanı tarafından verilen notlar).

    Etüt, inceleme, araştırma, teftiş ve soruşturma notları, raporları inceleyen refakat müfettişlerinin görüş ve önerileri de dikkate alınmak suretiyle Teftiş Kurulu Başkanı tarafından verilir.

    Her bölümde verilen notun 60'dan, yetişme notu ortalamasının ise 65'den aşağı olmaması gerekir.

    Yeterlik Sınav Notlarının Değerlendirilmesi

    Madde 39 - Yeterlik notu, yetişme notu, yazılı sınav ve sözlü sınav notu ortalamasından oluşur.

    Yazılı sınav kağıtları, Sınav Kurulu üyeleri tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için, üyelerin verdiği notların ortalamasının en az 65 olması gerekir.

    Yazılı sınavda başarılı olan Müfettiş Yardımcıları sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda Müfettiş Yardımcılarına, Sınav Kurulu Üyelerinin her biri 100 tam puan üzerinden puan verir. Verilen puanların ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için bu puanın en az 65 olması şarttır.

    En yüksek yeterlik notundan başlayarak bir başarı listesi düzenlenir. Yeterlik sınavında başarılı olanların Müfettişliğe atanmaları, başarı sırasına göre yapılır. Notların eşitliği halinde, yetişme notu esas alınır.

    Yeterlik Sınavını Kazanamayanlar ve Sınava Girmeyenler

    Madde 40 - Yeterlik sınavını kazanamayanlar ya da mazeretsiz olarak sınava girmeyenler, Teftiş Kurulu dışında durumlarına ve derecelerine uygun görülecek bir göreve nakledilirler.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yükselme, Kıdem, Müfettişlik Güvencesi ve Çalışma Esasları

    Yükselme

    Madde 41 - Yeterlik sınavını başarı ile verip, Müfettişliğe tayin edilen TETAŞ Müfettişlerinin, maaş dereceleri itibariyle terfileri, genel hükümlere göre yapılır.

    Başmüfettişliğe Yükselme

    Madde 42 - TETAŞ Genel Müdürlüğü Başmüfettişliğine yükselmede esas; mesleki yetenek, kıdem, gayret ve başarı ile Teftiş Kurulu Başkanlığı nezdinde bırakılacak genel izlenim ve kanaatin olumlu olmasıdır.

    Başmüfettişliğe aday olabilmek için, Müfettişin 1 inci derece kadroyla tayin edebilecek şartlara sahip olması gerekir.

    Müfettişlerin Kıdemi

    Madde 43 - Müfettişlik kıdemine esas süre, Müfettiş Yardımcılığında, Müfettişlikte, Başmüfettişlikte, Müfettişlik sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde, ücretli ve ücretsiz tüm kanuni izinlerde geçirilen süredir.

    Müfettişlik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası, Müfettiş Yardımcıları açısından giriş sınavındaki, Müfettişler için yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir.

    Başmüfettişlerin kıdem sırası, her halükarda Müfettişlerden önce gelir.

    Teftiş Kurulundan Nakil ve İstifa Suretiyle Ayrılan Müfettişlerin Tekrar Kabulü

    Madde 44 - TETAŞ Teftiş Kurulundan istifa suretiyle veya naklen ayrılan Müfettişlerin Teftiş Kuruluna tekrar kabulleri, Yönetim Kurulunun onayına bağlıdır.

    Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra Müfettişliğe dönenler dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla Müfettiş varsa, bunların kıdem sırasının tespitinde Müfettişlik kıdemleri esas alınır.

    Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan Müfettişliğe dönenlerin kıdem sırası yukarıdaki madde hükümlerine göre tespit edilir.

    Müfettişlik Güvencesi

    Madde 45 - Teftiş hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden TETAŞ Müfettişleri kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz, diğer görevlere atanamazlar.

    Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin, yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu gibi belgelerle tevsiki esastır.

    TETAŞ Müfettişlerinin Çalışma Anlayışı ve Amacı

    Madde 46 - Teftişten amaç, işlerin mevzuata uygun yürütülmesini ve denetlenen birimin gelecekte daha verimli sonuçlar elde etmesini sağlamak, varsa yolsuzluk ve usulsüzlüklerin tespit edilerek ortadan kaldırılmasına yönelik her türlü çözüm ve önerileri getirmektir.

    TETAŞ Müfettişleri bu esastan hareketle;

    a) Yapılan işlem ve çalışmalar ile amaca yönelmede kullanılan yöntemlerin uygunluğunu, harcamaların yerinde olup olmadığını denetlemek,

    b) Mevzuattan ve standartlardan sapmalar varsa, bunları belirlemek ve ekonomik, sosyal, teknik ve hukuki nedenleri tahlil ederek, sapmaların düzeltilmesi; iş ve hizmet verimi ile kalitenin yükseltilmesi ve verimli bir düzeye çıkartılması için öneriler getirmek, amacını göz önünde tutarlar.

    Müfettişlerin çalışma anlayışı; etkin, verimli, ekonomik ve caydırıcı bir denetim sistemini öngörür; hata arayan ve sadece tenkit eden bir teftiş anlayışı değildir.

    Teftiş Programları ve Hazırlanması

    Madde 47 - Teftiş Kurulu Başkanlığınca, bütün merkez ve kurulması halinde taşra kuruluşlarının senelik normal teftiş ve denetim programları, önceki teftişlerden elde edilen sonuç ve tecrübeler ile teftiş edilecek yerlerin durumları da göz önünde bulundurulmak suretiyle her sene Mart ayı içinde hazırlanarak aynı ayın sonuna kadar Genel Müdürün onayına sunulur ve onaydan sonra uygulamaya konulur.

    Teftiş programlarında teftiş yerleri, teftiş devre ve süreleri, her teftiş yeri için ayrılan müfettiş ve yardımcıları, teftiş konuları, gerektiğinde genel konular dışında ayrıca incelenecek veya soruşturulacak konular için ayrı ayrı sütunlar açılır.

    Teftişin düzenli olarak yürütülmesini sağlayacak her türlü açıklama, tereddüde yer vermeyecek şekilde etraflı olarak programlarda gösterilir.

    Teftiş programları Genel Müdürce onaylandıktan sonra Teftiş Kurulu Başkanlığınca Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarına yazı ile tebliğ olunur.

    Merkez ve taşra teşkilatı içindeki herhangi bir birim; yönetmelik, genelge ve benzeri düzenlemelerle yetki alanı dışına çıkartılamaz. Herhangi bir birim makul ve kabul edilebilir gerekçe olmaksızın teftiş dışı bırakılamaz.

    Teftiş Programlarının Uygulanması

    Madde 48 - Müfettişler, Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanıp, Genel Müdürün onayından geçen yıllık Teftiş Programını aksatmadan yürütürler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığına zamanında bilgi verip, alacakları talimata göre hareket ederler.

    Müfettişler; önceki teftiş raporlarını inceleyerek evvelce tenkit olunan hususların ne dereceye kadar düzeltilmiş olunduğunu, önceki teftişler dolayısıyla Genel Müdürlükçe verilmiş bulunan talimatların yerine getirilip getirilmediğini sondaj yoluyla incelerler ve gerekirse bu konuda düzenleyecekleri ayrı bir raporla veya yazı ile durumu Teftiş Kurulu Başkanına bildirirler.

    Teftiş Çeşitleri

    Madde 49 - Teftişler, normal ve olağanüstü olmak üzere iki kısma ayrılır.

    a) Normal teftişler; bu Yönetmeliğin 47 nci maddesinde belirtilen esaslara göre, her yıl Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenen ve Genel Müdür tarafından onaylanan programlara göre yapılır.

    b) Olağanüstü teftişler; Genel Müdür tarafından verilen emir ve normal teftiş sırasında Müfettişlerce görülecek lüzum üzerine, program haricinde ve Genel Müdür izni ile Teftiş Kurulu Başkanının talimatına göre yapılabilecek teftişlerdir. Bunlar bütün işlemleri kapsayabileceği gibi, belirli servisler veya konularla sınırlı olabilir.

    Teftiş Usulleri

    Madde 50 - Teftiş, tarama veya sondaj (yoklama) usulleriyle yapılır. Tarama usulü; teftiş dönemine dahil işlem faaliyetlerin tek tek gözden geçirilip incelenmesidir. Sondaj usulü ise, teftiş dönemine ait işlem ve faaliyetlerin örnekleme metodu ile seçim yapılmak suretiyle yeterli kanaate sahip olununcaya kadar incelenmesini ifade eder.

    Sondaj usulüyle yapılan teftişte; fazla hatalı ve usulsüz işlemlere rastlanması halinde, sondaj oranı artırılabilir. Tarama usulüne geçilmesine lüzum görülmesi halinde, durum Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilir ve alınacak talimata göre hareket edilir.

    Teftiş Programına Ara Verilmesi veya Programın İptal Edilmesi

    Madde 51 - Teftiş Programının ara verilmeden tamamlanması asıl olmakla birlikte, işlerin yoğun olması veya aciliyeti gerektiren başka işlerin ortaya çıkması durumunda Teftiş Programına zorunlu olarak ara verilebilir veya Programın tamamlanması için başka Müfettişler görevlendirilebilir.

    Yurt Dışına Gönderilme

    Madde 52 - Bilgi ve görgülerini artırmak, inceleme ve araştırma yapmak için Müfettişler, Kurul Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onaylaması şartıyla bir yılı geçmemek üzere yurt dışına gönderilebilirler.

    Yurt dışına gönderilmede Müfettişlik kıdemi dikkate alınır.

    Müfettişlerin Şirketin İdari Kademelerinde Görevlendirilmeleri

    Madde 53 - TETAŞ Müfettişleri, Müfettişlik hakları saklı kalmak ve yazılı rızaları alınmak şartıyla Genel Müdürün oluru ile üst kademelerde geçici olarak görevlendirilebilirler.

    DÖRDÜNCÜ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM : Raporlar ve Raporlar Üzerine Yapılacak İşlemler

    Rapor Çeşitleri

    Madde 54 - TETAŞ Müfettişleri çalışmalarının sonuçlarını işin özelliklerine göre;

    a) Cevaplı Teftiş Raporu,

    b) İnceleme Raporu,

    c) Genel Durum Raporu,

    d) Personel Denetleme Raporu,

    e) Soruşturma Raporu, ile tespit ederler.

    Cevaplı Teftiş Raporu

    Madde 55 - Cevaplı teftiş raporlarına ait esaslar aşağıda gösterilmiştir:

    a) Yapılan teftişler sonunda, noksan veya hatalı, usule ya da Şirket yararlarına aykırı olup düzeltilmemiş veya telafi edilmemiş hususlar ve işlemler hakkında Şirket yararlarına aykırı oldukları gösterilmek ve yapılması gereken işlem veya alınması gereken tedbirleri belirtmek için cevaplı teftiş raporu düzenlenir.

    b) Cevaplı teftiş raporları, Müfettişler tarafından üç nüsha olarak hazırlanır. Düzenlenen teftiş raporunun ikinci nüshası, cevaplandırılmak üzere bir yazıyla imza karşılığında teftiş edilen birimin amirine teslim edilir veya gönderilir, birinci nüshası birimden gelecek cevaba yazılacak son mütalaa ile birlikte Teftiş Kurulu Başkanlığına verilmek üzere Müfettişlikçe alıkonulur, üçüncü nüshası ise Müfettişte kalır.

    c) Cevaplı teftiş raporlarında;

    1) İşlemleri teftiş edilen memurların adları, soyadları ve memuriyet unvanları, teftiş edilen servislere hangi tarihten, hangi tarihe kadar bakıldığı,

    2) Hatalı ve noksan görülen hususların hangi kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, talimat ve genel tebliğlerin hangi maddeleriyle ilgili olduğu ve madde hükmünün ne olduğu,

    3) Raporların ilgililerce cevaplandırılma süresi,

    4) Mevzuata göre yapılması gereken işlemler,

    5) Bir önceki teftiş sonucunda verilen talimatın yerine getirilip getirilmediği,

    6) Varsa usule uygun övülmeye değer çalışma ve işlemlerin neler olduğu, belirtilir.

    d) İlgililer mali yönden sorumlu görüldüğü hallerde, düzenlenecek cevaplı teftiş raporlarında sorumluluğu gerektiren işlem, eylem ve hareketler delilleriyle birlikte açıkça gösterilir.

    e) Teftiş sırasında görülen, gerek Türk Ceza Kanunu, gerekse ceza öngören diğer yasalara göre kanuni kovuşturmayı veya disiplin işlemlerini gerektiren hususlar, cevaplı teftiş raporlarına yazılmaz. Ancak durum bir yazı ile Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilerek soruşturma yetkisi istenir ve alınacak talimata göre hareket edilir.

    f) Teftişin yapıcı ve öğretici olması gerektiği göz önünde tutularak, tenkitlerin dayanakları açıkça belirtilir.

    g) Kendilerine cevaplı rapor verilen veya gönderilen yetkililer, tenkit olunan işlemleri usul ve mevzuat dahilinde düzeltmek ve bunu cevaplarında göstermek zorundadır.

    Örtülü, anlaşılmaz, kaçamaklı cevap verilemez ve konunun dışına çıkılmaz.

    İlgililer, tenkit maddelerinden bir kısmı veya tamamı hakkında Müfettişten ayrı bir düşüncede bulundukları takdirde, dayandıkları haklı ve yasal sebepleri cevaplarında açık ve kısa bir şekilde belirtirler.

    h) Merkez birimlerince üç nüsha hazırlanan cevabın bir nüshası teftiş raporunun ikinci nüshası ile birlikte teftiş dosyasında saklanır ve iki nüshası da bir yazı ekinde ilgili Müfettişe verilir veya gönderilir.

    ı) Müfettişler; kendilerine gelen cevapları inceledikten ve gerektiğinde tamamlayıcı incelemeler yaptıktan sonra, en geç 30 gün içerisinde son mütalaalarını yazarak, bir yazı ilişiğinde bu son mütalaalarını, teftiş raporunun birinci nüshası ve bir nüsha rapor cevabı ile birlikte Teftiş Kurulu Başkanlığına teslim ederler veya gönderirler. Kalan bir nüsha rapor cevabını ise kendilerinde olan cevaplı teftiş raporunun dördüncü nüshasının içerisine koyarak koruma altına alırlar.

    j) Cevaplı raporlara ilgililerce verilen cevapların Müfettiş tarafından uygun görülmemesi halinde, son mütalaanın açık ve gerekçeli hazırlanmasına önem verilir.

    Hastalık, askerlik gibi zaruri sebeplerle Müfettişçe rapora son mütalaa yazılamaması durumunda, Başkanın görevlendireceği bir Müfettiş tarafından rapora son mütalaa yazılabilir.

    k) Cevaplı raporların ilgililerce zamanında cevaplandırılması hususunu Müfettişler bizzat takip ederler. Haklı sebeplere dayanmadan süresinde cevaplandırılmayan raporlar hakkında gereği yapılmak üzere Müfettişlerce Teftiş Kurulu Başkanlığına bilgi verilir.

    l) Teftiş Kurulu Başkanlığı son mütalaaları yazılmış olarak gelen cevaplı raporlarını en kısa zamanda ilgili birimlere gönderir ve sonuçlarını yakından izler.

    m) Cevaplı rapor düzenlenmesine lüzum görülmeyen hallerde, durum bir yazı ile teftiş edilen birime bildirilir ve bu yazının bir nüshası Teftiş Kurulu Başkanlığına tevdi edilir.

    İnceleme Raporu

    Madde 56 - İnceleme raporu:

    a) Usul ve yürürlükteki mevzuat uygulamalarında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkında görüş ve tekliflerin,

    b) Teftişlerde cevaplı raporlara bağlanması gerekli görülmeyen hususların,

    c) Genel Müdürce tetkik ettirilen çeşitli konular hakkındaki düşüncelerin veya doğrudan Müfettişlerce belirlenen sorun ya da konuların,

    d) Şikayet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda cezai takibatı gerektirir hal görülmediği takdirde yapılacak işleme esas görüşlerin,

    bildirilmesi maksadıyla düzenlenir.

    İnceleme raporu; konu ve müfettişliğe intikali, yapılan inceleme, sonuç ve kanaat olmak üzere üç bölümü kapsar.

    Bu rapor üç nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası Müfettişte kalır, diğer iki nüshası Teftiş Kurulu Başkanlığına verilir. Teftiş Kurulu Başkanlığınca incelendikten sonra Genel Müdür onayı ile gereği yapılmak üzere ilgili birimlere gönderilir.

    Genel Durum Raporu

    Madde 57 - Genel durum raporu, teftişlerin sonuçları hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığına özet bilgi vermek maksadıyla düzenlenir.

    Bu raporlara aşağıdaki hususlar yazılır :

    a) Teftiş yeri, teftişi yapılan servisler ve yazılan raporlar,

    b) İhbar ve şikayet konuları, bunlar üzerine yapılan inceleme ve soruşturma sonuçları,

    c) Başkanlıkça programla beraber veya sonradan gönderilen inceleme konuları, yapılan incelemenin sonuçları,

    d) Görevden uzaklaştırılan personel varsa sayıları ve sebepleri,

    e) Mevzuat uygulamasında görülen hata ve noksanlıklar,

    f) İşyerleri ve çalışma araçları ile diğer ihtiyaçları,

    g) Teftiş olunan yerin verimlilik ve karlılık durumu,

    h) Teftiş yılına ve gerekirse daha önceki yıllara ait programların teftiş yerine ait kısımlarının gerçekleştirilme safhaları hakkında bilgiler ve bu husustaki görüşlere uygun ve zaruri görülen diğer hususlar.

    Genel durum raporları üç nüsha halinde düzenlenir. Rapor aslı ile bir nüshası Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir ve diğer nüshası ise Müfettişte kalır.

    Ayrıca birden fazla rapor düzenlenmesini gerektiren kapsamlı, inceleme soruşturma ve denetimler nedeniyle Müfettiş tarafından ihtiyaç duyulması ve Başkanlığın talebi halinde alınması istenen önlemlerin Müfettişlik önerilerinin ve gerekli görülen diğer hususların özetlenmesi amacıyla da genel durum raporu düzenlenebilir.

    Diğer taraftan; Teftiş Kurulu Başkanlığınca da Genel Müdüre özet bilgi vermek amacıyla Genel Müdürlükçe uygulanan politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel durumu, idarede gözlenen yetersizlikler, mevzuat yetersizliği ve bunların giderilmesi için alınacak yasal ve idari önlemlere dair görüş ve önerileri kapsayan genel durum raporu hazırlanabilir.

    Personel Denetleme Raporu

    Madde 58 - Personel Denetleme Raporu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 110 uncu maddesinde öngörülen, denetlenen birimin amir ve memurları hakkında TETAŞ Müfettişlerinin görüş ve kanaatini belirten formlardır.

    Bu formlarda; teftiş edilen veya denetlenen birimlerin amir ve diğer personelinin;

    a) Mesleki bilgileri, mevzuata uyma dereceleri,

    b) Çalışmaları, düzen ve enerjileri, yaş ve bünyeleri,

    c) Yaratıcı zeka ve kavrayış yetenekleri,

    d) Amir ve memurlarına, iş sahibi vatandaşlara karşı davranışları,

    e) Çevre ile ilişkileri ve yaşayış şekilleri,

    f) İtimada şayan olup olmadıkları,

    g) Görevlerinde başarı dereceleri, hangi görevlerde başarılı olabilecekleri ve daha fazla sorumluluk taşıyan görev yüklenip yüklenemeyecekleri,

    h) Dirayetli olup olmadıkları, hususlarında Müfettişin objektif bilgi ve gözlemlere dayanan kanaatleri belirtilir. Kifayetsiz ve kanıtlanmamış hususlarda görüş belirtilmemesi esastır.

    Personel denetleme raporları Müfettiş tarafından kendi el yazısı ile tek nüsha olarak düzenlenir. Her biri üzerinde ilgili personelin adı, soyadı, unvanı ve sicil numarası yazılı kapalı zarf içerisinde, hakkında personel denetleme raporu düzenlenen personeli gösterir iki nüsha liste hazırlanarak bir yazı ekinde Müfettiş tarafından personel birimine iletilmek üzere Teftiş Kurulu Başkanlığına tevdi edilir.

    Müfettişlerce düzenlenen personel denetleme raporları, personelle ilgili tayin, terfi ve sicil raporu tanzimi gibi işlemler sırasında mutlaka dikkate alınır.

    Soruşturma Raporu

    Madde 59 - Soruşturma raporları, teftiş ve soruşturmaya tabi personelin ceza mevzuatına göre suç ya da disiplin mevzuatına göre disiplin suçu oluşturan eylem ve işlemlerine ilişkin olarak yapılan soruşturmalar neticesinde düzenlenen raporlardır.

    Soruşturma konusu olan olay ve işlemlerde Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlara göre suç görüldüğü veya TETAŞ Personel Yönetmeliği ile Toplu İş Sözleşmeleri ve Şirketin diğer mevzuatına göre disiplin cezasını gerektiren bir duruma rastlandığı takdirde, soruşturma raporu düzenlenmesi yoluna gidilir.

    Müfettişler ve Müfettiş Yardımcıları:

    a) Teftiş Kurulu Başkanı tarafından kendilerine verilen talimata istinaden,

    b) Kimliği belli kimseler tarafından imzalı olarak kendilerine verilen ihbar ve şikayet mektuplarında belirtilen ve soruşturmayı gerektiren,

    c) Teftiş sırasında ortaya çıkarttıkları ve soruşturmayı gerektiren,

    hususlar hakkında soruşturma yapmak ve soruşturma neticesinde rapor düzenlemekle yükümlüdürler.

    (b) ve (c) bentleri uyarınca soruşturmaya başlanabilmesi için durumun Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilerek izin alınması gerekir. Şu kadar ki; soruşturmaya başlanmaması durumunda ceza ve/veya disiplin hukuku yönünden suç sayılan durumların veya usulsüzlüklerin tekrarlanacağına veya kanıtların yok olacağına yahut bu yolda Şirketin maddi veya manevi zarara uğratıldığına kanaat getirilirse soruşturmaya hemen başlanır ve durum en kısa sürede Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilir.

    Soruşturma raporları; konu ve Müfettişliğe intikali, yapılan inceleme ve soruşturma, delillerin tahlili ve değerlendirilmesi ve sonuç ve kanaat olmak üzere dört bölümden oluşur.

    a) Konu ve Müfettişliğe İntikali bölümünde; soruşturma konusu olay, eylem, ihbar ve şikayetin özeti ve nasıl ve ne şekilde geldiği,

    b) İnceleme ve Soruşturma bölümünde; incelenen belge ve kayıtların konuya ilişkin özetleri, alınan ifadelerin olaya ilişkin kısımları,

    c) Delillerin Tahlili ve Değerlendirilmesi bölümünde; belge, bulgu ve kanıtların çözümlenmesi ve olayın tartışılarak değerlendirilmesi suretiyle varılan sonuçların gerekçeleri,

    d) Sonuç ve Kanaat bölümünde;

    1) Konunun hiçbir duraksamaya yer verilmeyecek şekilde tüm yönleri ile özeti,

    2) İlgililer hakkında yasal kovuşturmaya gerek olup olmadığı,

    3) Eylemin hangi kanunun hangi maddesine uyduğu, eylem ve kusurun disiplin cezalarından hangisini ilgilendirdiği, Şirket personel mevzuatının disiplin cezalarına ilişkin maddeleri,

    4) Yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda eylem kanıtlanamadığı takdirde, ilgili hakkında kovuşturmaya yer olmadığı,

    5) Olayın niteliğine göre, kusurlu veya suçlu personel hakkında yönetimsel önlem veya karar alınması gerekiyorsa, bunların neler olduğu, belirtilir.

    Gerektiğinde, yukarıda belirtilen bölüm başlıkları birleştirilmek suretiyle de rapor tanzim edilebilir.

    Soruşturma raporları üç nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası Müfettişte kalır, iki nüshası Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir veya verilir. Adli makamlara suç duyurusu yapılması ve alacak davası açılması gereken hallerde, soruşturma raporu dört nüsha olarak düzenlenir.

    Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerekli incelemeler yapıldıktan ve görüş oluşturulduktan sonra rapor sonuçları, konuya ilişkin görüş ve yapılacak işlemler hazırlanan bir müzekkere ile Genel Müdüre sunulur. Genel Müdürün onayını takiben, bu onay ve rapor, gereği yerine getirilmek üzere ilgili merkez birimlerine gönderilir.

    Raporlar üzerine ilgili merkez birimlerince yapılması gereken işlemlerin izlenmesi Teftiş Kurulu Başkanına aittir.

    Raporlar Üzerine Teftiş Kurulu Başkanlığınca Yapılan İşlemler

    Madde 60 - Raporlar, Başkan veya görevlendireceği bir Refakat Müfettişi tarafından incelenir. Düzeltilmesi veya tamamlattırılması gereken hususlar varsa, bunların giderilmesi, raporu düzenleyen müfettişten istenir.

    Raporlar Üzerinde Teftiş Gören Birimlerce Yapılacak İşlemler

    Madde 61 - a) Cevaplı Teftiş Raporları: Teftiş gören merkez birimlerince, Genel Müdürce onaylanıp havale edilen müzekkerede belirtilen hususlar hemen yerine getirilerek sonucu bir ay içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına yazılı olarak bildirilir.

    Taşra birimlerine ait cevaplı raporlar, ilgili merkez birimlerince en geç bir ay içinde incelenerek, raporda belirtilen hususlar talimat haline getirilip, teftiş edilen birime gönderilir. Teftiş gören birimler, merkez birimlerinin talimatı üzerine, talimatta belirtilen hususları en kısa sürede yerine getirerek sonucunu bağlı olduğu merkez birime bildirirler. İlgili merkez birimleri de, taşra birimlerinin teftişlerine ait cevaplı raporlar üzerine yapılan işlemleri kendilerine intikalinden itibaren bir ay içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.

    b) İnceleme ve Soruşturma Raporları: İnceleme ve soruşturma raporları üzerine yapılan işlemlerin sonuçları, ilgili merkez birimlerince en kısa sürede Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilir

    Rapor Sonuçlarının Müfettişlere Bildirilmesi

    Madde 62 - Müfettişlerce düzenlenen raporların sonucunda yapılan işlemlerin ilgili merkez birimlerince Teftiş Kurulu Başkanlığına iletilmesi üzerine bu işlemler Başkanlıkça raporu yazan Müfettişlere gönderilir veya duyurulur.

    Müfettişler yapılan bu işlemleri, uygun ve yeterli bulmadıkları takdirde, konu ile ilgili görüşlerini gerekçeleri ile birlikte en geç 30 gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.

    Müfettişlerin bu yeni görüşleri karşısında ilgili birimlerin kendi tutum ve işlemlerini değiştirmemesi halinde, Teftiş Kurulu Başkanı konuyu gerekirse yeniden inceletir veya gereğini bizzat yapar.

    BEŞİNCİ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM : Teftişe Tabi Olanların Ödev ve Sorumlulukları

    Teftişe Tabi Olanların Sorumlulukları

    Madde 63 - a) Teftişe veya soruşturmaya tabi her türlü Şirket personeli; para ve para hükmündeki kağıtlar ile ambar ve depolarında bulunan ayniyatı ve bunlarla ilgili belge ve defterleri, gizli de olsa bütün vesikaları ilk talepte Müfettişe göstermek, saymasına ve tetkik etmesine yardımda bulunmak zorundadır.

    b) Teftişe veya soruşturmaya tabi her türlü Şirket personeli, Müfettişin gerekli gördüğü evrak, kayıt ve belgelerin suretlerini veya asıllarını vermek zorundadır.

    Asılları alınan evrak ve belgelerin, Müfettişin mühür ve imzası ile tasdik edilmiş suretleri dosyasında saklamak üzere, evrak ve belgelerin alındığı birimlere verilir.

    c) Teftişe veya soruşturmaya tabi birim amirleri teftiş hizmetlerinin gereklerine uygun biçimde yürütülebilmesi için, Müfettişlere görevleri süresince uygun bir çalışma yeri ile göreve ilişkin gerekli araç ve gereci sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak zorundadırlar.

    d) Teftiş veya soruşturmaya tabi birim personeline verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve bunun gibi zorunlu sebepler dışında, Müfettişin isteği üzerine teftiş veya soruşturma sonuna kadar durdurulur.

    İznini kullanmaya başlamış olan görevli, Müfettişin isteği üzerine geri çağrılır.

    e) Teftişe tabi olanlar, Müfettişçe sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktirmeden cevaplandırmakla yükümlüdürler.

    f) 12 nci maddenin (k) fıkrasında belirtilen "Acil Cevaplı Not"lara en geç 3 gün içerisinde cevap vermek zorundadırlar.

    g) Müfettişlerin görev yaptığı birimlerde, başta yöneticiler olmak üzere tüm personel gerekli her türlü kolaylığı göstermek, yardımda bulunmak ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

    Görevliler bu yükümlülüklerini hiçbir bahaneyle geciktiremezler.

    İKİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Maaş, Yolluk ve Diğer Hakların Alınması

    Madde 64 - Müfettişler maaş, yolluk ve diğer haklarını merkezde ya da görevli olmaları halinde taşra birimlerinde kendilerine verilen kredi cüzdanları ile alırlar. Kredi cüzdanı tamamen kullanıldıktan sonra yenisi alınmak üzere Teftiş Kurulu Başkanlığına iade edilir. Kredi cüzdanının kaybedilmesi halinde durum derhal Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilir.

    Çekilen paranın hak edilen miktarı aşmaması asıldır. Ertesi aya borç devri ancak, ayın son günlerinde görevle ilgili olarak yolculuk yapılması halinde uygun görülebilir. Bu takdirde, fazla çekilen miktar, en geç izleyen ay içinde iade veya mahsup suretiyle kapatılır. Kesinlikle diğer yıla borç veya alacak devredilmez.

    Çalışma ve Hakediş Cetvelleri

    Madde 65 - a) Müfettişler; çalışmalarını, maaş, yolluk diğer haklarını aylık olarak düzenleyecekleri çalışma ve hakediş cetvellerinde gösterirler.

    b) Bu cetvellerin ait olduğu ayı takip eden ayın ilk haftası içinde hazırlanarak Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilmesi gerekir.

    c) Çalışma cetvelinde, çalışmalar günler itibariyle ve ana hatlarıyla belirtilir. Ay içinde yazılan raporlara yer verilir. Müfettişlerin yolculuk ve geceleme giderleri, aylık istihkakları ve bunlara karşılık alınan paraları gösteren tablolar doldurulur. Görevle ilgili olarak yaptıkları harcamaları gösterir gerekli belgeler hakediş cetveline eklenir.

    İzin Kullanılması

    Madde 66 - Müfettişler; yürürlükteki mevzuata göre aldıkları izinleri, bu izinlere hangi gün başladıklarını ve göreve dönüş tarihlerini Teftiş Kurulu Başkanlığına yazı ile bildirirler.

    Müfettişler, bağımsız çalışmalarında Kurul Başkanlığına, grup halinde çalışmalarında ekip Şefine haber vererek, ulusal bayram, genel ve hafta tatili günlerini diledikleri yerlerde geçirebilirler.

    Müfettişlik Kimlik Belgesi, Mühür ve Demirbaşlar

    Madde 67 - TETAŞ Müfettişlerine ve Müfettiş Yardımcılarına birer resmi mühür ve Genel Müdür ile Teftiş Kurulu Başkanı tarafından imzalanmış kimlik belgesi verilir.

    Kimlik belgesi, gerektiğinde veya istek üzerine gösterilir.

    Müfettişlere, yazı ve hesap makinesi, bilgisayar, kitap, çanta gibi demirbaşlar Teftiş Kurulu Başkanlığınca sağlanır. Zimmetle verilen kimlik belgesi, mühür, kredi cüzdanı ve demirbaş malzemeler görevden ayrılma halinde 15 gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına iade edilir.

    Haberleşme

    Madde 68 - a) Müfettişler; teftiş, inceleme ve soruşturma ile ilgili olarak, Şirket birimleri ile kişi ve kuruluşlarla doğrudan doğruya veya Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığıyla haberleşme yaparlar. Resmi kişi ve kuruluşlarla doğrudan haberleşme yapılması Teftiş Kurulu Başkanlığının izni ile mümkündür.

    b) Acele ve fakat gizli olmayan haberleşmelerde, duruma göre faks veya telefon kullanılabilir.

    c) Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilecek yazılardan diğer Şirket birimlerine ya da diğer kuruluşlara ulaştırılması gerekli görülenler yeter sayıda hazırlanır.

    d) Müfettişler görevli gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılışlarını aynı gün Teftiş Kurulu Başkanlığına faks veya telefonla bildirirler.

    Kayıt ve Dosya İşleri

    Madde 69 - a) Müfettişler, yazdıkları rapor ve yazıların birer nüshasını kendilerine gelen yazılarla resmi genelgeleri özel dosyalarında saklarlar.

    b) Raporlarını birer yazı ekinde gönderirler.

    c) Müfettişler, gönderdikleri rapor ve yazılar ile kendilerine gelen yazıları bir "Kayıt Defteri" ne işler ve buna özel sayılarını verirler. Birden fazla Müfettiş tarafından düzenlenen raporlara, kıdemli olan Müfettiş tarafından numara verilir.

    Yönerge ve Genelgeler

    Madde 70 - Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili diğer hususlar çıkartılacak yönerge veya genelge ile belirlenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

    Kaldırılan Hükümler

    Madde 71 - 04/08/1995 tarihli ve 22364 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TEAŞ Teftiş Kurulu Yönetmeliği bütün ek ve değişiklikleri ile birlikte TETAŞ yönünden yürürlükten kaldırılmıştır.

    Kazanılmış Haklar

    Madde 72 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte TETAŞ Teftiş Kurulunda Başkan ve Müfettiş olarak görev yapanların kazanılmış hakları saklıdır.

    Yürürlük

    Madde 73 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 74 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar