TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

   

    Resmi Gazete Tarihi: 12/04/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24724

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketinde sözleşmeli statüde çalışan personelin sicil ve başarı değerlemesini yaparak birinci ve ikinci sicil amirlerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli statüde çalışan personel hakkında uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 41 inci maddesine göre Bakanlar Kurulunun 13/09/1990 tarihli ve 90/915 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Sicil Amirleri

    Madde 4 - Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketinde çalışan sözleşmeli personel ile bu personelin sicil ve başarı değerlemesi raporlarını doldurmakla görevlendirilen birinci ve ikinci sicil amirleri ekli listede (Ek-1) gösterilmiştir.

    Sicil Raporları

    Madde 5 - Sözleşmeli personelin sicil amirleri, sicil ve başarı değerleme dönemi, sicilde bulunacak bilgiler, ayrılış sicilinin verileceği haller, sicil ve başarı değerlemesi raporlarının şekli, değerlemeye esas alınacak sorular, düzenleme zamanı, uygulanacak not usulü, bunların değerlendirilmesi ve muhafaza ile görevli Makamlara dair esaslar, sicil ve başarı değerlemesi raporlarına itiraz ve bunu inceleyecek merciler sicil ve başarı değerlemesine ilişkin diğer hususlar 13/09/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelikteki usul ve esaslara göre yürütülür.

    Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

    Madde 6 - 17/03/1995 tarihli ve 22230 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği bu Yönetmelik bakımından yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

    Ek - 1

    ____________________________________________________________________________

    TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.

    GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SİCİL AMİRLERİ

    ____________________________________________________________________________

    SİCİL VERİLECEK MEMURUN ÜNVANI

    I. AMİR

    II. AMİR

    __

    __________________________________________

    ______________

    _______________

    1

    TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BÜRO ŞEFİ

    TEF.KUR.BŞK.

    GENEL MÜDÜR

    __

    __________________________________________

    ______________

    _______________

    2

    TEFTİŞ KURULU BÜRO PERSONELİ

    ŞEF

    TEF.KUR.BŞK.

    __

    __________________________________________

    ______________

    _______________

    3

    AVUKAT

    HUKUK MÜŞ.

    I. HUKUK MÜŞ.

    __

    __________________________________________

    ______________

    _______________

    4

    HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNDE ŞEF

    I. HUKUK MÜŞ.

    -

    __

    __________________________________________

    ______________

    _______________

    5

    HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNDE DİĞER PERSONEL

    ŞEF

    I. HUKUK MÜŞ.

    __

    __________________________________________

    ______________

    _______________

    6

    SAVUNMA SEKRETERLİĞİNDE MÜDÜR YARDIMCISI

    MÜDÜR

    SAV.SEKRETERİ

    __

    __________________________________________

    ______________

    _______________

    7

    SAVUNMA SEKRETERLİĞİNDE İDARİ İŞLER ŞEFİ

    SAV.SEKRETERİ

    -

    __

    __________________________________________

    ______________

    _______________

    8

    SAVUNMA SEKRETERLİĞİNDE DİĞER PERSONEL

    ŞEF

    MÜD.YRD.

    __

    __________________________________________

    ______________

    _______________

    9

    DAİRE BAŞKANLIKLARINDA MÜDÜR YARDIMCISI

    MÜDÜR

    DAİRE BAŞKANI

    __

    __________________________________________

    ______________

    _______________

    10

    MÜSTAKİL MÜDÜRLÜKLERDE MÜDÜR YARDIMCISI

    MÜDÜR

    GENEL MD.YARD.

    __

    __________________________________________

    ______________

    _______________

    11

    D.BAŞK.LARINDA BŞK.UZMANI-BŞ.NA BAĞLI ŞEF

    DAİRE BAŞKANI

    GENEL MD.YARD.

    __

    __________________________________________

    ______________

    _______________

    12

    DAİRE BAŞKANLIKLARINDA ŞEF

    MÜDÜR YRD.

    MÜDÜR

    __

    __________________________________________

    ______________

    _______________

    13

    DAİRE BAŞKANLIKLARINDA DİĞER PERSONEL

    ŞEF

    MÜD.YRD.

    __

    __________________________________________

    ______________

    _______________

    Mevzuat Kanunlar