ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 16/04/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24728

    Çevre Bakanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Özel Çevre Koruma Bölgesindeki sahip olunan tabii, tarihi, turistik çevre değerlerinin korunması, geliştirilmesi, mevcut ve muhtemel çevre sorunlarını önleyici tedbirlerin alınması için 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı gelirlerinin toplanması ile Kurumun giderlerine dair esas ve usulleri belirlemektedir.

    Hukuki Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik 19/10/1989 tarihli ve 383 sayılı "Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname"nin 20/06/2001 tarihli ve 4684 sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 14 üncü maddesi ile değişik 22 nci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen :

    Kurum : Özel Çevre Koruma Kurumunu,

    Başkanlık : Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığını,

    Başkan : Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanını,

    Bölge : Özel Çevre Koruma Alanını, ifade eder.

    İta Amiri

    Madde 4 - Kurumun ita amiri Başkandır. Başkan sınırlarını yazılı olarak açıkça belirtmek şartıyla yetkilerinden bir kısmını Başkan Yardımcısına devredebilir.

    İta amiri birinci derecede imza atmaya yetkili olup, kanunlar ve yönetmeliklere göre Kurum kaynaklarının tahsili ile kullanılmasını ve Kurum menfaatlerinin korunmasını sağlar.

    Sayman

    Madde 5 - Başkanlıkça, aşağıdaki görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirmek üzere şube müdürlerinden birisi sayman olarak görevlendirilir.

    a) Sayman; gelirleri tahsil, giderleri hak sahiplerine tediye, nakit ve ayniyatı muhafaza ile bu işlere ait her türlü evrak, defter, mizan, gelir-gider cetveli ve bilançoyu usulüne göre düzenlemekle görevlidir.

    Sayman mizan, gelir ve gider cetveli, bilançoyu ve denetleme için gerekli bütün evrakı kanuni süresi içerisinde Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilmek üzere hazırlayarak Başkanlığına sunar.

    b) Sayman; ücretleri Kurumdan karşılanacak hizmetlerin emanete alınıp da ilgili Kurumlara ödenmesi gereken vergi, sosyal güvenlik kurumları primleri gibi ödemelerinin gecikmesinden, muhasebe hatalarından doğan iş ve işlemlerden, takip edilmemekten dolayı zaman aşımına uğrayan idare hak ve alacaklarından tek başına, mevzuata aykırı ödemelerle evrak noksanlığından, vergi, sosyal güvenlik kurumları primleri gibi kesintilerin tahakkuk ve emanete alınmasından tahakkuk memuru ile birlikte sorumludur.

    c) Sayman evrakın doğruluğundan, kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğundan sorumludur.

    Tahakkuk Memuru

    Madde 6 - 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesinin (h) bendi gereğince Tahakkuk memuru İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanıdır. Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Kurumun gelir ve giderlerinin tahakkuk işlemlerini yürütmekten sorumludur.

    Tahakkuk Memuru düzenlediği evrakın doğruluğundan, kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğundan sorumludur.

    Sorumluluğu Üstlenme

    Madde 7 -Saymanın kanuna uygun olmadığı gerekçesi ile ödeme yapmaktan kaçındığı durumlarda, ita amiri yazılı olarak sorumluluk üstlenebilir. Bu takdirde sayman ödeme yapmaya zorunlu olup, sorumluluk üstlenme yazısı gider belgeleri ekine bağlanır.

    Taşrada Tahsilat

    Madde 8 - Taşrada Kuruma yapılacak ödemeler için merkezden yeteri kadar eleman görevlendirilebilir.

    İKİNCİ BÖLÜM : Kurum Gelirleri

    Kurum Gelirleri

    Madde 9 -Kurum, giderlerini karşılamak üzere aşağıda belirtilen kaynaklardan gelir sağlar. Bu gelirler T.C. Ziraat Bankası ve ilgili diğer Kamu Bankaları hesabında toplanır.

    a) Çevre Bakanlığı bütçesinden Kuruma aktarılacak meblağlar,

    b) Her türlü yardım ve bağışlar ile Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü üzerine alınacak dış krediler,

    c) Kira ve İşletme gelirleri ile koruma altındaki bölgelerde günübirlik alan olarak işletilen alanlardan elde edilen gelirler,

    d) İmar planları yapımına ve harita yapımına iştirak bedelleri,

    e) Çevre Bakanlığı bütçesine özel ödenek olarak kaydedilen miktarlardan Çevre Bakanınca uygun görülecek miktarda yapılacak aktarmalar,

    f) Diğer gelirler.

    Çevre Bakanlığı Bütçesine Konulacak Ödenek

    Madde 10 - Kurumun personel, cari ve yatırım ihtiyaçları gözönüne alınarak her yıl Çevre Bakanlığı Bütçesine gerekli ödenek konulur.

    Her Türlü Yardım ve Bağışlar ile Hazine Müsteşarlığının Uygun Görüşü Üzerine Alınacak Dış Krediler

    Madde 11 - Kurum yurt içinde ve yurt dışında tüm gerçek ve tüzel kişilerden yardım ve bağış alabilir. Kurumun yetkileri çerçevesinde yapılan projelere, Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü üzerine yurt dışından kredi sağlanabilir.

    Kira ve İşletme Gelirleri

    Madde 12 - Kira ve İşletme gelirleri ile koruma altındaki bölgelerde günübirlik alan olarak işletilen alanlardan elde edilen gelirler.

    İmar Planları Yapımı ve Harita Yapımına İştirak Bedelleri

    Madde 13 - İmar planları ve harita yapımına iştirak bedelleri, Kurumun belirleyeceği esaslar dahilinde tespit edilerek talep sahibinden tahsil edilir.

    Çevre Bakanlığı Bütçesinden Aktarılacak Özel Ödenek

    Madde 14 -Çevre Bakanlığı Bütçesine özel ödenek olarak kaydedilen miktarlardan, Kurum Bütçesine Çevre Bakanınca uygun görülecek miktarda yapılacak aktarmalardır.

    Diğer Gelirler

    Madde 15 - Kurum, bölgeleri ve bölgelerdeki çalışmaları tanıtmak amacı ile ilgili her türlü basım ve yayım işi yapabilir. Kurumun bu faaliyetlerinden elde edilen reklam gelirleri ve diğer gelirler Kurum hesabında toplanır

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Kurum Giderleri

    Kurum Giderleri

    Madde 16 - Kurumun gelirleri aşağıdaki amaçlar için Özel Çevre Koruma Kurumunca alınan kararlar doğrultusunda kullanılabilir.

    a) Bölgelerin korunması ve iyileştirilmesi için araştırma faaliyetleri,

    b) Tesisler ve altyapı tesisleri inşaatının ve onarımının yapılması, yaptırılması ve bölgelerin temizlenmesi ve temizlettirilmesi,

    c) Personel yetiştirme ve eğitim faaliyetleri,

    d) Bölgelerdeki araştırma, tanıtım ve denetim giderleri,

    e) Teknoloji ve proje satın alınması, proje yarışmaları düzenlenmesi,

    f) Bölgelerin korunması ve iyileştirilmesi için her türlü araç, gereç, malzeme, tüketim malları ve hizmet alımı,

    g) Çevre tanzimi,

    h) Hayvan ve bitki nesillerinin korunması ve muhafazası için yapılacak çalışmalar,

    i) Personel giderleri,

    j) Kurumun cari giderleri,

    k) Özel Çevre Koruma Bölgelerinde koruma hizmetleri ile ilgili giderler.

    Bölgelerin Korunması ve İyileştirilmesi İçin Araştırma Faaliyetleri

    Madde 17 - Bölgelerin sahip olduğu tabii ve tarihi değerleri korumak, geliştirmek, bitki ve hayvan nesillerini korumak ve muhafaza etmek amacı ile yapılacak bilimsel ve teknik araştırmalar için gerekli finansman kaynakları Kurum gelirlerinden sağlanır.

    Bu çalışmalar Kurum elamanlarınca yapılabileceği gibi, Kurum dışındaki yerli ve yabancı kişi ve kurumlara da yaptırılabilir.

    Tesis ve Altyapı Tesislerinin Yapılması, Yaptırılması ve Onarımı

    Madde 18 - Başkanlık, bölgelerin korunması amacına hizmet edecek tesisler ile günübirlik alanların kullanımı için gerekli tesislerin inşaatını ve onarımını yapar veya yaptırır.

    Ayrıca, bölgelerin korunması için gerekli olan yol, su, kanalizasyon ve benzeri altyapıyı yapar, yaptırır veya onarılmasını sağlar.

    Bölgelerin Temizlenmesi

    Madde 19 - Başkanlık, bölgelerdeki mahalli idare kuruluşlarıyla işbirliği sağlayarak bölgenin temizlik ve çöp toplama işlerinin tanzim ve düzenlenmesi için imkanları nispetinde mali destek sağlayabilir ve bu hizmetleri organize edebilir ve ettirebilir.

    Personel Yetiştirme ve Eğitim Faaliyetleri Giderleri

    Madde 20 - Başkanlık, merkez ve taşra personeli ve bölge halkı için bölgenin tanınması, koruma ve kullanma esaslarının öğrenilerek uygulanması konularında kurs, seminer ve benzeri eğitim faaliyetlerini programlar.

    Bu faaliyetler ile ilgili giderler Kurum gelirlerinden karşılanır.

    Bölgelerdeki Araştırma, Tanıtım ve Denetim Giderleri

    Madde 21 - Başkanlıkça uygun görüldüğü takdirde, Kurumun merkez ve taşra personeli ile Kurumun görevlendirdiği personelin araştırma, tanıtım ve denetim amaçlı yurtiçi ve yurtdışı bölgelere dayalı faaliyetleri ile ilgili her türlü gider Kurum gelirlerinden karşılanır.

    Teknoloji, Proje Satınalınması ve Proje Yarışmaları Düzenlenmesi

    Madde 22 - Bölgelerdeki çevre değerlerini korumak ve geliştirmek amacıyla; kara, kıyı, akarsu, göl ve deniz kaynaklarının, tabiat ve kültür varlıklarının, tarihi eserlerin korunması ve onarımı ile imarı, tüketilmiş stokların yeniden kurulması, bölgelerdeki sosyal ve ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesi, uluslararası sözleşmelerle taahhüt edilen konular ile benzeri hizmetlerin görülmesinde gerekli olan teknoloji, proje ve yayınlar Başkanlıkça satın alınabilir.

    Başkanlık yukarıdaki amaçlara yönelik olarak proje yarışmaları düzenleyebilir. Proje yarışmasının esas ve usulleri Başkanlıkça belirlenir.

    Bu faaliyetler ile ilgili giderler Kurum gelirlerinden karşılanır.

    Çevre Tanzimi

    Madde 23 - Bölgelerin korunması ve iyileştirilmesi amacıyla yapılacak çevre tanzimi işlemi Başkanlıkça yapılabileceği gibi, bu hususta talepte bulunan gerçek ve tüzel kişilere de yaptırılabilir.

    Bitki ve Hayvan Nesillerinin Korunması ve Muhafazası ile İlgili Giderler

    Madde 24 - Bölgelerdeki ekolojik özelliklerin korunabilmesi, bitki ve hayvan nesillerinin korunması ve muhafazası için tüm tedbirlerin alınması, gerektiğinde bilimsel ve teknik araştırma yapılması hususunda karar verilmesi Başkanlığa aittir.

    Başkanlık bu işler için gereken finansmanı Kurum gelirlerinden sağlar.

    Personel Giderleri

    Madde 25 -Kurum personeline 657 sayılı Kanun, 1475 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat gereğince ödenecek maaş, yolluk ve özlük hakları ile ilgili her türlü giderlerdir.

    Kurumun Cari Giderleri

    Madde 26 - Kurumun faaliyetleri için gerekli giderlerdir.

    Koruma Hizmetleri ile İlgili Giderler

    Madde 27 - Özel Çevre Koruma Bölgelerini korumaya yönelik hizmet ve koruma tedbirlerinin alınmasına yarayacak ihtiyaçlarla ilgili giderlerdir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Kurum Bütçesi ve Denetim

    Kurum Bütçesi

    Madde 28 - Kurum Bütçesi her yıl Başkanlıkça hazırlanır ve Maliye Bakanlığının olumlu görüşü üzerine Çevre Bakanının onayı ile yürürlüğe girer.

    Kurum bilançosu ve kesin hesabı ile gelir ve gider belgeleri ertesi yılın Mart ayı sonuna kadar Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilmek üzere Başkanlığa sunulur.

    Kurumun Denetimi

    Madde 29 - Kurumun hesap ve bilançoları Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca kendi usullerine göre denetlenir.

    Denetime İlişkin Belgelerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna Gönderilmesi

    Madde 30 - Kuruma ait yıllık gider planı, bilanço ve netice hesapları ve ekleri ile faaliyet raporları düzenleme tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Kurum Alacaklarının Takibi

    Madde 31 - Kurum alacaklarının takibi genel hükümlere göre yürütülür.

    Uygulanmayacak Hükümler

    Madde 32 - Kurum ile ilgili işlemler, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 33 - 02/12/1990 tarihli ve 20713 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Çevre Koruma Fonu Yönetmeliği 01/01/2002 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 34 - Maliye Bakanlığı ve Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik 01/01/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 35 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar