TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 22/04/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24734

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personelin sicil amirlerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

    Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 112 nci maddesi ile 08/09/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 3 - Bu Yönetmelik hükümleri Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4668 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre çalıştırılan personel hakkında uygulanır.

    Sicil Amirleri

    Madde 4 - Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığında çalışan kadrolu memurların birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirlerinin kimler olduğu, bu yönetmeliğe ekli cetvelde gösterilmiştir. Koordinasyon ofislerine Başkanlık tarafından görevlendirilen personelin birinci sicil amiri Personel İdari ve Mali İşler Daire Başkanı, ikinci sicil amiri başkan yardımcısıdır. 4668 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Başkanlıkta görevlendirilen personelden; hakim, savcı, Sayıştay meslek mensupları, üniversitelerde Doçent ve Profesör unvanlı öğretim görevlileri ve mesleğe kararname ile atanan personelin birinci sicil amiri Başkan Yardımcısı ikinci sicil amiri Başkan; 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde sayılan kariyer meslek mensuplarının birinci sicil amiri kendisine bağlı olarak çalıştıkları daire başkanı, ikinci sicil amiri başkan yardımcısı; bunlar dışındaki geçici görevli personelin birinci sicil amiri şube müdürü, ikinci sicil amiri daire başkanıdır.

    Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Hususlar

    Madde 5 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

    Madde 6 - 26/02/1997 tarihli ve 22917 sayılı Dışişleri Bakanlığı Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği ve ekleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

    Ekini görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar