TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

   

    Resmi Gazete Tarihi: 22/04/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24734

    Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığından:

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa bağlı olarak çalışan personelin disiplin amirlerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4668 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre çalıştırılan personel hakkında uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Disiplin Amirleri

    Madde 4 - Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanı, kapsama giren personelin en üst disiplin amiridir. Bu sıfatla yetkisini her sınıf ve derecedeki memur için doğrudan kullanabilir. Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığında görevli personelin disiplin amirleri ekli cetvelde gösterilmiştir.

    Disiplin Kurulu

    Madde 5 - Disiplin Kurulu; Başkanın yetkili kıldığı bir daire başkanının başkanlığında, Ekonomik, Ticari ve Teknik İşbirliği Daire Başkanlığı ve Eğitim, Kültür ve Sosyal İşbirliği Daire Başkanlığından birer; Personel, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından da iki şube müdürünün katılımıyla oluşturulur.

    Yüksek Disiplin Kurulu

    Madde 6 - Yüksek Disiplin Kurulu, Başkanın Başkanlığında, Ekonomik,Ticari ve Teknik İşbirliği Daire Başkanı, Eğitim, Kültür ve Sosyal İşbirliği Daire Başkanı, Personel, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı ve 1. Hukuk Müşavirinden oluşur.

    Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Hususlar

    Madde 7 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

    Madde 8 - 26/02/1997 tarihli ve 22917 sayılı Dışişleri Bakanlığı Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği değişiklikleri ve bütün ekleri ile yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

    EK - DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

    Memuriyet Unvanları           Disiplin Amiri           Üst Disiplin Amiri

    _____________________________       ____________________       ____________________

    Başkan              Bakan        -      

    Başkan Yardımcısı              Başkan        Bakan

    Hukuk Müşavirliği

    1. Hukuk Müşaviri              Başkan       Bakan

    Avukat              1. Hukuk Müşaviri       Başkan

    Daire Başkanlıkları

    Daire Başkanı              İlgili Başkan Yrd.        Başkan

    Şube Müdürü              İlgili Daire Başkanı       İlgili Başkan Yrd.

    Teknik Yardım Uzmanı          İlgili Daire Başkanı       İlgili Başkan Yrd.

    Teknik Yardım Uzman Yrd.          İlgili Daire Başkanı       İlgili Başkan Yrd.

    Uzman             İlgili Şube Müdürü       İlgili Daire Başkanı

    Programcı              İlgili Şube Müdürü       İlgili Daire Başkanı

    Bilgisayar İşletmeni             İlgili Şube Müdürü       İlgili Daire Başkanı

    Mütercim             İlgili Şube Müdürü       İlgili Daire Başkanı

    Veri Haz. ve Kontrol İşletmeni          İlgili Şube Müdürü       İlgili Daire Başkanı

    Memur, Sekreter, Daktilograf          İlgili Şube Müdürü     İlgili Daire Başkanı

    Santral Memuru, Ambar Memuru           İlgili Şube Müdürü       İlgili Daire Başkanı

    Hizmetli, Şoför, Bekçi              İlgili Şube Müdürü       İlgili Daire Başkanı

    Teknisyen             İlgili Şube Müdürü        İlgili Daire Başkanı

    Mevzuat Kanunlar