POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

    Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

    Resmi Gazete Tarihi: 25/04/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24736

    İçişleri Bakanlığından :

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Enstitüde Anabilim Dalı Açma Esasları

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ile diğer eğitim faaliyetlerini düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü eğitim ve öğretim yapma, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisinin ihtiyaç duyduğu alanlarda öğretim elemanı yetiştirme ile öncelikle Emniyet Teşkilatı ve personelinin ihtiyacı dikkate alınarak kamu ve özel sektöre uzmanlık, kurs ve sertifika programı düzenlemenin esas ve usullerini kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 26 ncı maddesinin son fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte yer alan deyimlerden;

    Akademi: Polis Akademisini,

    Başkan: Polis Akademisi Başkanını,

    Enstitü: Güvenlik Bilimleri Enstitüsünü,

    Fakülte: Güvenlik Bilimleri Fakültesini,

    Müdür: Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürünü,

    Sekreter: Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Sekreterini,

    Kurul: Enstitü Kurulunu,

    Yönetim Kurulu: Enstitü Yönetim Kurulunu,

    Yüksek Kurul: Polis Akademisi Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunu, ifade eder.

    Enstitüde Anabilim Dalı Açma Esasları

    Madde 5 - Güvenlik bilimleri enstitüsünde açılacak anabilim dalları, kurulun önerisi, yüksek kurulun teklifi ve Yüksek Öğretim Kurulu kararı ile tespit edilir.

    Enstitü anabilim dalları, fakülte bölümleri ile aynı adları taşırlar. Bununla birlikte, Enstitüde, fakültede yer almayan bölümlerden farklı anabilim dalları kurulabilir.

    Fakülte bölüm başkanları, aynı zamanda Enstitü anabilim dalı başkanları olup, Enstitü anabilim dalı başkanının görevlerini yerine getirirler. Ancak, Fakültede bulunan bölümlerden farklı anabilim dallarının kurulması halinde, bu anabilim dallarının başkanları Enstitü Müdürü tarafından atanır.

    Lisansüstü programlar, Enstitü Lisansüstü Anabilim Dalları ile aynı adları taşırlar. Ancak polis akademisi başkanının önerisi ve Yüksek Öğretim Kurulu kararı ile bir enstitü anabilim dalında, enstitü anabilim dalından değişik bir ad taşıyan bir lisansüstü program da açılabilir.

    Bir programda, lisansüstü eğitim-öğretim yapılabilmesi için o programla ilgili anabilim dalında lisans eğitim-öğretimi yapılmakta olması şart değildir.

    İKİNCİ BÖLÜM : Öğrenci Kabulü

    Programlara Başvuruda Genel İlke

    Madde 6 - Enstitüdeki yüksek lisans ve doktora programına hangi lisans ve yüksek lisans programından mezun olanların başvurabileceği, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve müteakip maddelerde geçen esaslar göz önünde bulundurularak işlem yapılır.

    Yüksek Lisansa Kabul Şartları

    Madde 7 - (Değişik madde: 29/08/2009 - 27334 S.R.G Yön/1.mad.)

    Yüksek lisansa kabul edilecek öğrenciler için aşağıdaki şartlar aranır;

       a) Adaylar bir lisans diplomasına sahip olmalıdır,

       b) Adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) başvurdukları programın puan türünde en az ellibeş standart puan almış olmalıdır,

       c) Başvuruda adayların, Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavında (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) en az kırk puan almış olmaları gerekir.

       d) Yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ALES puanı, KPDS veya ÜDS puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede; ALES puanının %50'si, KPDS veya ÜDS puanının % 10'u, lisans not ortalamasının %15'i ve açılan yüksek lisans programı alanında yapılan mülakat sonucunun %25'i dikkate alınarak Anabilim Dalı önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla en az toplam elli beş puan alanlar arasında en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılır.

    Doktoraya Kabul Şartları

    Madde 8 - (Değişik madde: 29/08/2009 - 27334 S.R.G Yön/2.mad.)

    Doktoraya kabul edilecek öğrenciler için aşağıdaki şartlar aranır;

       a) Doktora programına başvurabilmek için adayların tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Bu adayların yüksek lisans not ortalaması yüz tam not üzerinden en az yetmiş olması gerekir.

       b) Adayların, KPDS veya ÜDS 100 tam puan üzerinden en az elli beş puan almış olduklarını gösterir belgenin aslı veya kurumca onaylı örneğini sunmaları gerekir.

       c) Adaylar, ALES'de başvurdukları programın puan türünde en az ellibeş standart puan almış olması gerekir.

       ç) ALES'den en az ellibeş puan alarak lisansüstü programına başlayan adaylardan lisansüstü eğitimini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek doktoraya başvurdukları takdirde, adaylarda ALES koşulu aranmaz.

       d) Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, KPDS veya ÜDS puanı, yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede; ALES puanının %50'si, KPDS veya ÜDS puanının %10'u, yüksek lisans not ortalamasının %15'i ve mülakat sonucunun %25'i dikkate alınarak, anabilim dalı önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla toplam en az altmış puan alanlar arasında en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılır.

    Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kabulü

    Madde 9 - Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabulü, Enstitünün teklifi üzerine, Yüksek Kurulun görüşü alınarak Polis Akademisi Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Bu öğrenciler, alınan karardaki esas ve usuller çerçevesinde Enstitüye kabul edilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Bilimsel Hazırlık Programı ile Lisansüstü Programlara Başvurma, Yatay Geçiş ve Muafiyetler

    Bilimsel Hazırlık Programı Açma Amacı

    Madde 10 - (Değişik madde: 29/08/2009 - 27334 S.R.G Yön/3.mad.)

    Yüksek lisans veya doktora programına kabul edilen öğrencilerden gerekli görülenler, daha önceki lisans ya da yüksek lisans derecesini aldığı alanlara bakılarak sınav komisyonunun önerisi ve yönetim kurulu kararıyla bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilirler. Öğrencinin bilimsel hazırlık programından sonra yüksek lisans ya da doktora programına devam edebilmesi için Yönetim Kurulunun belirleyeceği başarı kriterlerini bu program çerçevesinde sağlaması gerekir.

       Bilimsel hazırlık programına ilişkin usul ve esaslar Enstitü Kurulu tarafından belirlenir.

    Bilimsel Hazırlık Programına Başvuru

    Madde 11 - Bilimsel Hazırlık Programına başvuru ve uygulama aşağıdaki esaslara göre yürütülür:

    a) Bilimsel Hazırlık Programı'na bu Yönetmeliğin 7 ve 8 inci maddesindeki esaslara göre öğrenci kabul edilir.

    b) Bilimsel Hazırlık Programı'nda alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, Bilimsel Hazırlık Programı'ndaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

    c) Bilimsel Hazırlık Programı ile ilgili olarak devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlarda öğrencinin ders aldığı programın tabi olduğu kurallar uygulanır.

    d) Bilimsel Hazırlık Programı'nda geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

    Lisansüstü Programlara Başvuru

    Madde 12 - (Değişik fıkra: 29/08/2009 - 27334 S.R.G Yön/4.mad.) Adaylar, ilan edilen başvuru süresi içinde Enstitü Müdürlüğüne başvurarak girmek istedikleri programı belirtirler. Başvuruda, ALES sonuç belgesinin aslını veya kurumca onaylı örneğini, yabancı dil belgesinin aslını veya kurumca onaylı örneğini ve Enstitünün isteyebileceği diğer belgeleri verirler.

        (Değişik fıkra: 29/08/2009 - 27334 S.R.G Yön/4.mad.) Yüksek lisans programına başvuran adaylar, dilekçelerine lisans, doktora programına başvuran adaylar, yüksek lisans diploması ile bu diplomalara esas teşkil eden not çizelgesini eklerler. Ayrıca, yabancı ülkelerden alınmış olan diplomalar için Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi alınır.

    Lisansüstü programlara aday kaydı yaptıranlardan dilekçelerine ayrıca; akademik referans mektubu ile neden lisansüstü eğitim yapmak istediklerine dair kompozisyon biçiminde açıklayıcı belge eklemeleri istenir.

    Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü

    Madde 13 - (Değişik madde: 29/08/2009 - 27334 S.R.G Yön/5.mad.)

    Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programından Enstitüdeki lisansüstü programlarına yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilir. Ancak yüksek lisansta tez aşamasında, doktorada ise, yeterlik sınavından sonra yatay geçiş yapılamaz. Bu Yönetmelikte belirtilen başarı koşullarına aykırı olmayan yatay geçiş başvuruları, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının olumlu ve gerekçeli görüşü alınarak Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

    Ayrıca Yönetim Kurulu, öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu lisansüstü eğitim programında aldığı derslerin kabul edilmesi ve toplam krediden düşülmesi hususları hakkında da karar verebilir.

    Muafiyetler

    Madde 14 - Lisansüstü programlara başvuran adaylar, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ve yabancı dil açısından aşağıdaki esaslar çerçevesinde muafiyet kazanırlar.

    Uluslararası geçerliği olan "Graduate Record Examination" (GRE) sınavının sayısal (quantitative) ve sözel (analytical) bölümlerinde toplam puanı en az 1100 olan adaylar ile "Graduate Management Aptitude" (GMAT) sınavında en az 550 puan alan adayların puanları Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) yerine geçerli sayılabilir.

    Söz konusu puanların Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) karşılığı, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

    Lisans ve/veya yüksek lisans öğreniminin tamamını yabancı dille öğretim yapan bir kurumda yapmış bulunan TC. uyruklu öğrenciler ile orta, lisans veya yüksek lisans öğrenimini, Türkçe eğitim-öğretim yapan bir kurumda yapmış olan yabancı uyruklu öğrenciler dil sınavından muaf tutulurlar.

    Yönetim Kurulu ilgili anabilim dallarının özelliğini dikkate alarak hangi koşullarda adayların Yabancı Dil sınavından muaf tutulabileceğine ayrıca karar verebilir.

    Yabancı Dil sınavından muaf olmak isteyen adaylar ilgili belgelerin onaylı bir örneğini aday kaydı sırasında vermekle yükümlüdürler.

    Başvuruların Değerlendirilmesi

    Madde 15 - (Değişik fıkra: 29/08/2009 - 27334 S.R.G Yön/7.mad.) Yüksek Lisans ve doktora başvurularını değerlendirmek ve mülakat yapmak üzere, Yönetim Kurulu tarafından ilgili anabilim dalı başkanınca önerilen beş öğretim üyesi arasından üçer kişilik jüriler oluşturulur.

    Jüri, adayları, bu Yönetmeliğin ikinci bölümünde yer alan maddelerdeki kriterleri dikkate alarak adayları başarı düzeyine göre sıralar, kontenjana göre hangi adayların lisansüstü programa kabul edilebileceğini Enstitüye bildirir ve alınacak Yönetim Kurulu kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir. Kayıt hakkı kazanan adaylar Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Lisansüstü Programlara Kesin Kayıt ve Kayıt Yenileme

    Kesin Kayıtta Genel Kural

    Madde 16 - Lisansüstü öğrencilik hakkı kazanan Türk ve yabancı uyruklu adaylar, Enstitü tarafından duyurulan tarihlerde bu Yönetmeliğin 17 ve 18 inci maddelerinde belirtilen belgeleri teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Adayların, başvuru sırasında aslını veya onaylı örneğini teslim etmiş bulunduğu belgeler kesin kayıt için de geçerlidir.

    Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenen kişilerin, kayıt işlemleri iptal edilir. Bu kişiler, bir daha başvuruda bulunamazlar.

    Türk Uyruklu Öğrenciler İçin Kesin Kayıt

    Madde 17 - T.C. vatandaşı olan öğrenciler aşağıdaki esaslar ve belgelere göre kesin kayıt yaptırırlar:

    a) (Değişik bent: 29/08/2009 - 27334 S.R.G Yön/8.mad.) Yüksek lisans programına kabul edilen adaylardan lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği; doktora programına kabul edilen adaylardan yüksek lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği veya yabancı ülkelerden alınan diplomalar için Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi,

       b) (Değişik bent: 29/08/2009 - 27334 S.R.G Yön/8.mad.) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

    c) Mezuniyet not ortalaması gösterilmiş olan not çizelgesi (transkript),

    d) (Değişik bent: 29/08/2009 - 27334 S.R.G Yön/8.mad.) Yabancı dil belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

       e) (Değişik bent: 29/08/2009 - 27334 S.R.G Yön/8.mad.) T.C. Kimlik numarasının yazılı beyanı,

    f) Yeni tarihli ikamet belgesi,

    g) Yeni çekilmiş 4.5 x 6 cm boyutunda 12 adet fotoğraf (renkli gözlük takılmayacak, baş açık olacak, erkekler sakallı olmayacaktır),

    h) (Değişik bent: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./1. md.) Erkek adaylardan askerlik durum beyanı

    i) Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara göre öğrenci katkı payı veya ikinci öğretim ücretinin ödendiğini gösteren makbuz,

    j) Polis Akademisi veya diğer Üniversitelerde Araştırma Görevlisi olanlardan araştırma görevliliği belgesi.

    Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Kesin Kayıt

    Madde 18 - T.C. vatandaşı olmayan öğrenciler aşağıdaki esaslar ve belgelere göre kesin kayıt yaptırırlar:

    a) Lisans veya lisansüstü öğrenimini Türkiye'de yapmış olanlardan 17 nci maddenin (a) bendinde belirtilen diploma ve belgeler, yabancı ülkelerden alınan diplomaların noterden onaylı tercümesi ve Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesi,

    b) Mezuniyet not ortalaması gösterilmiş not çizelgesi (transkript) (yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercümesi),

    c) Yönetim Kurulunun belirleyeceği Türkçe dil bilgisini tespite yarayan geçerli bir belge,

    d) "Öğrenim Vizesi" bulunan pasaportun fotokopisi ve noterden onaylı tercümesi,

    e) İl Emniyet Müdürlüğünden alınan ikamet belgesinin onaylı fotokopisi,

    f) Yeni çekilmiş 4.5x6 cm boyutunda 12 adet fotoğraf (renkli gözlük takılmayacak, baş açık olacak, erkekler sakallı olmayacaktır),

    g) Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara göre öğrenci katkı payı veya öğretim ücreti makbuzu,

    h) Polis Akademisi Yönetim Kurulunun yabancı öğrenciler için arayacağı diğer belgeler.

    Yabancı uyruklu adaylara, belgelerini tamamlamak için gerekiyorsa Enstitü Müdürlüğünce uygun bir süre tanınır.

    Kayıt Yenileme

    Madde 19 - (Değişik madde: 29/08/2009 - 27334 S.R.G Yön/9.mad.)

    Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler, Bakanlar Kurulunun belirlemiş olduğu katkı paylarını veya öğretim ücretini güz, bahar yarıyılları ile yaz okulu başında öderler. Katkı payı veya öğretim ücretini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez.

       Enstitü Yönetim Kurulu tarafından haklı ve geçerli kabul edilen bir nedeni olmadan bir yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrenciler, o yarıyıl sorumlu oldukları derslerden başarısız sayılırlar. Tez aşamasında ise, danışman/tez izleme komitesi tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılırlar. Bu gibi hallerde geçen süreler, azami sürelerin hesaplanmasında dikkate alınır ve iki defa kaydını yenilemeyen öğrencilerin, enstitü ile ilişiği kesilir. Bu arada, herhangi bir nedenle kayıt yenileme işleminin yapılmaması halinde ödenmeyen katkı payı, sonraki kayıt yenileme sırasında birlikte ödenir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Ders Sınavları ve Değerlendirme

    Dersler ve Krediler

    Madde 20 - Bir lisansüstü dersin kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama saatinin yarısının toplamıdır.

    (Değişik fıkra: 29/08/2009 - 27334 S.R.G Yön/10.mad.) Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için teorik derslerin %70'i, uygulamalı derslerin ise %80'ine devam etmiş olmaları gerekir. Bir dersten devamsızlık nedeni haricinde başarısız olan öğrenci, aynı dersi tekrar aldığında devam şartı aranmaz.

    Derslerde Başarının Değerlendirilmesi

    Madde 21 - (Değişik paragraf: 29/08/2009 - 27334 S.R.G Yön/11.mad.) Lisansüstü derslerin ara ve dönem sonu sınavları, sınavı yapan öğretim elemanı veya elemanları tarafından yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yüksek lisans öğrencilerinin bir dersten başarılı sayılmaları için ara ve dönem sonu sınav notlarının toplamının aritmetik ortalaması yüz üzerinden en az yetmiş, doktora öğrencileri için ise en az yetmiş beş puan olması gerekir. Ayrıca, öğrencilerin bir dersten başarılı sayılmaları için, yüz puan üzerinden değerlendirilen dönem sonu sınavından yüksek lisans öğrencileri en az yetmiş, doktora öğrencileri ise en az yetmişbeş puan almaları gerekir. Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılmaz. Başarısız olunan bir dersi, öğrenci azami ders alma süresi içinde tekrar alabilir veya o dersin yerine aynı kredi değerinde başka bir dersi de alabilir. Öğrenciler Yönetim Kurulu kararı ile genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilir. Puanlar Enstitüye teslim edilip kesinleştikten sonra, aşağıdaki çizelgede gösterilen değerler dikkate alınarak harf notu haline çevrilir.

    Puan      Harf Notu   Katsayı

    ------------   --------   ------

    90-100      AA      4.0

    85-89      BA      3.5

    80-84      BB      3.0

    75-79      CB      2.5

    70-74      CC      2.0

    65-69      DC      1.5

    60-64      DD      1.0

    50-59      FD      0.5

    49 ve aşağısı   FF      0

    Derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere DZ (Devamsız) notu verilir. (DZ) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür.

    Tez çalışmalarını başarı ile sürdürmekte olan öğrencilere OL (Olumlu) notu, tez çalışmalarını başarı ile sürdüremeyen öğrencilere OZ (Olumsuz) notu verilir. (OZ) notu, ayrıca, kredisiz olarak alınan dersler, uzmanlık alan dersleri, alan çalışmaları ile seminerler için başarısız olma durumunda da kullanılır.

    Tez çalışmalarını başarı ile tamamlayan öğrencilere BŞ (Başarılı) notu verilir. (BŞ) notu ayrıca, kredisiz olarak alınan dersler ile uzmanlık alan dersleri, alan ve seminerler için başarılı olma durumunda da kullanılır.

    DZ, OL, OZ, BŞ notları genel not ortalamalarına katılmaz. Yabancı dilde hazırlanan not belgelerinde bu harf notları, sırası ile, (NA, P, U, S) olarak yazılır.

    Not Ortalamaları

    Madde 22 - Öğrencilerin yarıyıl sonundaki başarı durumu, her dönem sonunda ağırlıklı not ortalamaları Enstitü tarafından hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı not, o dersin kredi değeri ile öğrencinin aldığı dönem ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir ağırlıklı dönem notu ortalamasını bulmak için, o dönemde öğrencinin bütün derslerden aldığı ağırlıklı notların toplamı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Dönem notu ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren bu Yönetmelikte belirlenen en az ders yükünü tamamlamak amacıyla almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Dönem not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar, öğrencinin not belgesine geçirilir. Bütün yarıyılların ortalaması olan genel not ortalaması 3,75 in üstünde olan öğrenciler üstün başarılı sayılır.

    Program Dışında Alınan Derslerin Kabulü

    Madde 23 - Öğrencilerin daha önceki lisansüstü programlarda aldıkları derslerin kabul edilme ve öğrencinin alması gereken toplam krediden düşülmesi koşulları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

    Kayıt Silme

    Madde 24 - Kayıt silme, Türk ve yabancı uyruklu öğrenciler için olmak üzere aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

    a) İkinci ve daha sonraki herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 2.00'den az olan öğrencilerin,

    b) (Değişik bent: 29/08/2009 - 27334 S.R.G Yön/12.mad.) Bu Yönetmelikle belirlenen en az ders yükünü yüksek lisans programında dört ve doktora programında dört yarıyılda tamamlayamayan öğrencilerin,

    c) Doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan doktora öğrencilerinin,

    d) Tez önerisi ikinci kez reddedilen doktora öğrencilerinin,

    e) Yüksek lisans veya doktora tez çalışması ile ilgili dersten veya uzmanlık alan dersinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez (OZ) notu alan öğrencilerin,

    f) Jüri tarafından tezi reddedilen öğrencilerin,

    g) Düzeltilmiş tezi jüri tarafından kabul edilmeyen öğrencilerin,

    h) Programını süresi içinde tamamlayamayan öğrencilerin,

    ı) Tez izleme komitesinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez "Olumsuz" (OZ) notu alan öğrencilerin,

    i) (Değişik bent: 29/08/2009 - 27334 S.R.G Yön/12.mad.) Haklı ve geçerli bir nedeni olmadan aynı programda kayıt yenileme işlemini iki defa yerine getirmeyen öğrencilerin,

    j) (Ek bent: 29/08/2009 - 27334 S.R.G Yön/12.mad.) Ders yükünü süresinde (4 yarıyıl) tamamladığı halde, altıncı yarıyıl sonuna kadar yeterlik sınavına girmeyen doktora öğrencilerin, kayıtları silinerek Enstitü ile ilişiği kesilir.

    kayıtları silinerek Enstitü ile ilişiği kesilir.

    ALTINCI BÖLÜM : Yüksek Lisans Programı

    Yüksek Lisans Açmada Genel İlke

    Madde 25 - Yüksek Lisans programı sadece tezli olarak yürütülür. Bu programın hangi Enstitü anabilim dallarında açılacağı, anabilim dalının teklifi, Yönetim Kurulu kararı ve Yüksek Kurulun onayı ile belirlenir.

    Yüksek Lisans Öğretimi

    Madde 26 - Yüksek lisans öğretimi aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülür:

    a) Yüksek lisans öğretiminin amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır. Bu program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

    b) (Değişik bent: 29/08/2009 - 27334 S.R.G Yön/13.mad.) İlgili Anabilim Dalı Başkanının önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile, diğer yükseköğretim kurumlarından ders seçilebilir. Her yarıyılın ilk iki haftası içerisinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma yapılabilir.

    c) Yüksek lisans programı, yurtiçi ve yurtdışı entegre yüksek lisans programı şeklinde de düzenlenebilir. Bu programın uygulama usul ve esasları, Yüksek Kurulun teklifi üzerine Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) belirlenir.

    Süre

    Madde 27 - Yüksek lisans programı, esasları aşağıda belirtilen sürelere göre tamamlanır:

    a) Yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Tez çalışmalarına ikinci yarıyılda başlayan öğrenci, tezli yüksek lisans programını daha önce de tamamlayabilir. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin kaydı dört yarıyıldan önce de silinebilir.

    b) Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile bitiren, ancak tez çalışmasını dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye, Enstitünün ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

    Tez Danışmanı Atanması

    Madde 28 - Tez danışmanı atanması aşağıdaki ilke ve usullere göre yapılır;

    a) (Değişik bent: 29/08/2009 - 27334 S.R.G Yön/15.mad.) Yüksek lisans programında, Enstitü Anabilim Dalı Başkanı, her öğrenci için bir tez konusu ve/veya projesi ile tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı, öğretim üyeleri veya doktora derecesine sahip öğretim görevlileri arasından önerilir ve Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci tez danışmanı atanabilir. Danışman atanmasında, bir danışmana düşecek lisansüstü öğrenci sayısı, Enstitü anabilim dalının özelliği dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

    b) Danışman, tez projesinin Yönetim Kurulunca kabulünü izleyen yarıyıl başından itibaren her yarıyıl danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak "uzmanlık alanı dersi" adlı bir ders açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, Kurulca kararlaştırılır ve Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

    Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması

    Madde 29 - Tezin sonuçlanması aşağıdaki ilke ve usullere göre yapılır:

    a) Yüksek lisans programındaki her öğrenci, tezini Enstitü tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

    b) Yüksek lisans tez jürisi, Enstitünün ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yüksek öğretim kurumu içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş veya üç kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması halinde, ikinci danışman jüri üyesi olamaz.

    c) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. 45-90 dakika sürer ve dinleyicilere açık olarak yapılır.

    d) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar, Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir ve Enstitüden ilişiği kesilir.

    Yüksek Lisans Diploması

    Madde 30 - Yüksek lisans diploması verilmesinde aşağıdaki ilke ve usuller uygulanır:

    a) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

    b) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı ve varsa meslek unvanı yazılır.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Doktora Programı

    Doktora Programı Açmada Genel İlke

    Madde 31 - Doktora programı aşağıdaki amaç, ilke ve usuller çerçevesinde açılır ve yürütülür:

    a) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

    b) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

    Doktora Öğretimi

    Madde 32 - Doktora öğretimi aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülür:

    a) Doktora programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

    b) (Değişik bent: 29/08/2009 - 27334 S.R.G Yön/16.mad.) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış ve her dönem en fazla bir ders olması koşuluyla yüksek lisans derslerinden seçilebilir. Doktora dersleri, ilgili Anabilim Dalı Başkanının önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Her yarıyılın ilk iki haftası içerisinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma yapılabilir.

    c) Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

    d) Doktora programı, yurtiçi ve yurtdışı entegre doktora programı şeklinde de düzenlenebilir. Bu programın uygulama usul ve esasları, Yüksek Kurulun teklifi üzerine Yüksek-öğretim Kurulunca belirlenir.

    Süre

    Madde 33 - (Değişik bent: 29/08/2009 - 27334 S.R.G Yön/17.mad.)

    Doktora programı, esasları aşağıda belirtilen sürelere göre tamamlanır;

       a) Bir öğrencinin doktora programını tamamlama süresi sekiz yarıyıldır. Öğrenci, doktora programıyla ilgili şartları yerine getirdiği takdirde, bu süreden önce de mezun olabilir. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği süresinden önce de kesilebilir.

       b) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını sekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, tez danışmanının önerisi, Enstitünün ilgili anabilim dalı başkanının uygun görmesi ve Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

    Tez Danışmanı Atanması

    Madde 34 - Tez danışmanı atanması aşağıdaki ilke ve usullere göre yapılır:

    a) Enstitü ilgili anabilim dalı başkanı her öğrenci için tez danışmanını Enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi, Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı, en geç üçüncü yarıyıl başına kadar atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Danışman atanmasında, bir danışmana düşecek lisansüstü öğrenci sayısı Enstitü ilgili anabilim dalının özelliği dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

    b) Tez danışmanları öğretim üyeleri arasından seçilir. (Ek cümle: 29/08/2009 - 27334 S.R.G Yön/18.mad.) İkinci tez danışmanı atanması gerektiğinde, danışmanın doktora derecesine sahip olması gerekir.

    c) Danışman, tez konusu ve/veya projesinin Yönetim Kurulunca kabulünü izleyen yarıyıl başından itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak "uzmanlık alan dersi" adlı bir ders açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersine ilişkin ilkeler, Kurulca kararlaştırılır ve Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

    Yeterlik Sınavı

    Madde 35 - Doktora yeterlik sınavı aşağıdaki ilke ve usuller çerçevesinde yürütülür;

    a) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları, yılda iki kez Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihlerde yapılır.

    b) Kredilerini tamamlayan ve Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer koşulları yerine getiren öğrenciler, yeterlik sınavına girebilirler. Her öğrenci, en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

    c) (Değişik bent: 29/08/2009 - 27334 S.R.G Yön/19.mad.) Yeterlik sınavları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komitenin görev süresi bir yıldır. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

    d) (Mülga bent: 29/08/2009 - 27334 S.R.G Yön/19.mad.)

    e) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora Yeterlik Komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin "başarılı" veya "başarısız" olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü ilgili anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

    f) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin kaydı silinerek Enstitüyle ilişiği kesilir.

    Tez İzleme Komitesi

    Madde 36 - Tez izleme komitesi aşağıdaki ilke ve usuller çerçevesinde oluşturulur:

    a) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için Enstitü ilgili Anabilim Dalı Başkanının önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

    b) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka Enstitü ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Eğer varsa, ikinci tez danışmanı da komite toplantılarına katılabilir.

    c) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, Enstitü ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

    Tez Önerisi Savunması

    Madde 37 - Tez önerisi savunması aşağıdaki ilke ve usuller çerçevesinde yapılır:

    a) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

    b) Tez önerisi savunması, dinleyicilere açık olarak yapılır ve dinleyiciler de tez önerisine katkıda bulunabilir.

    c) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

    d) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu isteme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin kaydı silinir.

    e) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından "başarılı" veya"başarısız" olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin kaydı silinir.

    Doktora Tezinin Sonuçlandırılması

    Madde 38 - Doktora tezinin sonuçlandırılması aşağıdaki ilke ve usuller çerçevesinde yapılır:

    a) Doktora programındaki bir öğrenci tezini, Enstitü tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

    b) Doktora tez jürisi, Enstitünün ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

    c) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Süresi 60-120 dakikadır. Tez sınavı, dinleyicilere açık olarak yapılır.

    d) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar, Enstitü ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini mümkünse aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir.

    Doktora Diploması

    Madde 39 - Doktora diploması verilmesi aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülür:

    a) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve Yönetim Kurulunun istediği diğer hususları yerine getiren ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci Doktora Diploması almaya hak kazanır.

    b) Doktora Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü ilgili anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : İkinci Öğretim Yüksek Lisans Programı

    Programın Amacı

    Madde 40 - İkinci öğretim yüksek lisans programının amacı, birinci öğretim programına değişik nedenlerle katılamayan öğrencilere, ilgili alanda bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazandırarak varolan bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını öğretmektir.

    Programın Açılması

    Madde 41 - İkinci öğretim kapsamında yüksek lisans programı açılmasına, Kurulun önerisi üzerine Yüksek Kurul karar verir.

    Programın Süresi ve Ders Yükü

    Madde 42 - İkinci öğretim yüksek lisans programı toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile kredisiz dönem projesi dersinden oluşur. Bu programı tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır.

    Başvuru ve Kabul Koşulları

    Madde 43 - İkinci öğretim yüksek lisans programına kabul koşulları, birinci öğretim yüksek lisans programı koşullarıyla aynıdır. Bu programa yapılan başvurular Enstitü ilgili anabilim dalı başkanlığınca değerlendirilir.

    Başarı ve Mezuniyet

    Madde 44 - İkinci öğretim yüksek lisans programında başarı ve mezuniyet koşulları, birinci öğretim yüksek lisans programıyla aynıdır.

    Öğretim Ücretleri

    Madde 45 - İkinci öğretim yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin kredi başına ödeyecekleri öğretim ücreti, her dönem başında Polis Akademisi Yönetim Kurulunca belirlenir.

    Öğrenciler her yarıyılda alacakları derslerin toplam kredisi ile belirlenen yarıyıl öğretim ücretini Enstitünün duyurduğu banka hesabına belirtilen tarihlerde yatırırlar.

    Programlar Arası Geçiş

    Madde 46 - İkinci öğretim programında açılan dersleri ancak ikinci öğretim programına kayıtlı öğrenciler alabilirler. İkinci öğretim programına kayıtlı öğrenciler birinci öğretim programında açılan dersleri alamazlar.

    Birinci öğretim programından ikinci öğretim programına geçiş yapılabilir. Başvurular, başvurulan programın bağlı olduğu Enstitü ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından değerlendirilir. İkinci öğretim programına kabul edilen öğrenciler son dört dönem içerisinde birinci öğretim programından aldıkları eşdeğer derslerden en fazla ikisini saydırabilirler. Öğrencinin aldığı diğer başarılı dersler BŞ statüsüyle tanımlanır. Sayılan her iki ders için öğrenci bir dönem harcamış sayılır.

    Bir ikinci öğretim programından başka bir ikinci öğretim programına yatay geçiş yapılabilir. Başvurular, başvurulan programın bağlı olduğu Enstitü ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından değerlendirilir ve kabul edilebilecek öğrencilerin programına sayılacak dersleri belirlenir. Sayılan her iki ders için öğrenci bir dönem harcamış sayılır.

    İkinci öğretim programından birinci öğretim programına geçiş yapılamaz.

    Diğer Hususlar

    Madde 47 - İkinci öğretimle ilgili diğer hususlarda birinci öğretimle ilgili usul ve esaslar uygulanır.

    DOKUZUNCU BÖLÜM : İzin

    İzinli Ayrılma

    Madde 48 - Öğrenciler, tekrar Enstitüye dönmek üzere Yönetim Kurulu kararı ile izinli sayılabilirler.

    İzin Süreleri

    Madde 49 - Öğrencilere toplam en fazla 4 (dört) dönem izin verilebilir. Zorunlu hallerde Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler aşılabilir. İzinli geçen süreler öğrenim süresine katılmaz.

    İzin Gerekçeleri

    Madde 50 - Öğrencilere aşağıdaki gerekçelerle ve belgelenmek koşulu ile dönem izni verilebilir:

    a) Hastalık İzni: Dönem izni verilmesini gerektirecek süreyi kapsayan Resmi bir Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenmek koşulu ile öğrencilere izin verilebilir. Bütün raporlar Polis Akademisi Başhekimliğinin görüşü alındıktan sonra işleme konulur.

    b) Askerlik İzni: Öğrencinin, tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılamaması sonucu askere alınması halinde askerlik izni verilebilir.

    c) Maddi ve Ailevi Nedenlerle İzin: Öğrenci için beklenmedik anlarda ortaya çıkan ve geçimini etkileyen ölüm, tabii afet veya benzer durumlarda izin verilebilir.

    d) Yurt dışında öğrenim görmek üzere veya öğrenimleri ile ilgili olarak görevlendirilmeleri halinde de öğrencilere izin verilebilir.

    e) Tutuklanan, mahkum olan veya aranmakta olduğu ilgili makamlarca bildirilen öğrencilere izin verilmez. Tutukluluğu sona ermiş olan öğrenciler geçen süre için izinli sayılabilirler.

    f) (Ek bent: 29/08/2009 - 27334 S.R.G Yön/22.mad.) Kurumlarınca onaylanmış mesleki nedenlerle görevine ara vermiş olanlar izinli sayılabilir.

    İzin Müracaat Şekli ve Süresi

    Madde 51 - (Değişik cümle: 29/08/2009 - 27334 S.R.G Yön/23.mad.) İzin istekleri, gerekçeli bir dilekçe ve belgelerle birlikte ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı vasıtasıyla Enstitü Müdürlüğüne bildirilir. Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşen sonuç Öğrenci İşleri Büro Amirliği tarafından öğrenciye duyurulur.

    İzin isteklerinin, dönem başında ve ders alma süreleri bitmeden yapılması esastır. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

    İzinden Dönüş

    Madde 52 - İzin kullanan öğrencilere Enstitüye dönüşlerinde aşağıdaki işlemler uygulanır:

    a) Yurt dışında belirli bir süre öğrenim görmek amacı ile izin alan öğrencilerin bu sürede gördükleri öğrenim ve aldıkları dersler Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

    b) (Değişik bent: 29/08/2009 - 27334 S.R.G Yön/24.mad.) Diğer nedenlerle izin almış öğrenciler izinlerinin bitiminde normal dönem kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam ederler.

    ONUNCU BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Öğretim Elemanı Yetiştirme

    Madde 53 - Enstitü, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisinin eğitim-öğretim ihtiyaçları için 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununda belirtilen esas ve usullere göre yurt içinde ve dışında öğretim elemanı yetiştirir.

    Enstitü, öğretim elemanı yetiştirilmesi görevini kendi bünyesinde yerine getirirken, bu Yönetmelikte yer alan yüksek lisans ve doktora programına ilişkin hükümleri uygular.

    Polis Akademisi kadrosuna atanan araştırma görevlilerinin, Enstitü'de yüksek lisans ve doktora yapabilmeleri bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans ve doktoraya kabul şartlarına sahip olmasına bağlıdır.

    Uzmanlık, Kurs ve Sertifika Programı

    Madde 54 - Enstitüde, öncelikle Emniyet Teşkilatı personeli için, talep halinde başka kamu kurumu ve özel sektör için uzmanlık, kurs ve sertifika programı açılabilir.

    Emniyet Teşkilatı ve personeline yönelik açılacak bu programın uygulamaya dönük olması esastır.

    Açılan uzmanlık, kurs ve sertifika programı içeriği ile uygulanacak esas ve usuller çıkarılacak bir yönerge ile belirlenir.

    Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Programı

    Madde 55 - Gerekli görülen hallerde Enstitü'deki herhangi bir anabilim dalının önerisi Kurulun kararı ve Yüksek Kurulun onayı ile yaz dönemi eğitim programı düzenlenebilir. Bu programın içeriği ile uygulanacak usul ve esaslar çıkarılacak olan bir yönerge ile düzenlenir.

    İngilizce Eğitim-Öğretim Programı

    Madde 56 - Gerekli görülen hallerde Kurulun önerisi ve Yüksek Kurulun onayı ile lisansüstü eğitim-öğretim öncesi öğrencileri lisansüstü eğitime hazırlamak amacı ile İngilizce eğitim öğretim programı düzenlenebilir. Bu programın içeriği ile uygulanacak esas ve usuller çıkarılacak olan bir yönerge ile düzenlenir.

    Ücretli izinli sayılma

       Madde 57 - (Değişik madde: 29/08/2009 - 27334 S.R.G Yön/25.mad.)

    Lisansüstü programlara devam edecek emniyet hizmetleri sınıfına mensup öğrenciler, talep etmeleri halinde, yüksek lisans programına kabul edilenler on sekiz ay, doktora programına kabul edilenler de otuz ay ücretli izinli sayılırlar.

       Ancak, yüksek lisans programı ile doktora programına kabul edilenlerden kredi yüklerini ilk iki yarıyılda tamamlayamayanlar ücretli izinli sayılma hakkından yararlanamazlar.

    Yüksek lisans süresince tez danışmanından ve doktora tez yazım süresince tez izleme komitesinden herhangi bir yarıyıl sonunda Olumsuz (OZ) notu alan öğrencinin de ücretli izinli sayılma hakkı sona erer.

       Zorunlu derslere devam süresi sonunda, ücretli izinli sayılan öğrenciler, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü emrinde, Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu alanlarda, araştırma ve tez yazma faaliyetine devam ederler.

    Madde 58 - Emniyet Teşkilatı adına yurtdışına yüksek lisans ve/veya doktora yapmak üzere gönderilecek Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli ile ilgili her türlü iş ve işlemler, Polis Akademisi Başkanlığınca yürütülür. Bunun için gereği halinde Personel Dairesi Başkanlığı ile koordine kurulur.

    Özel öğrenci kabulü

       Ek Madde 1 - (Ek madde: 15/02/2007-26435 S.R.G. Yön/1.mad)

    Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Bu kararda, öğrencilerin hangi dersleri ya da programları izlemelerine izin verildiği belirtilir. Özel öğrenci olarak ders almak isteyenler ilgili programların kredi başına belirlenmiş olan ders ücretini öderler. Yapılan özel öğrencilik başvuruları sadece bir dönem için geçerli olup daha sonraki dönemlerde özel öğrenci olmak için yeniden başvuru yapmak zorundadır.

       Özel öğrencilerin kabulünde not şartı aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel öğrencilik başvurularıyla ilgili istenecek belgeler Yönetim Kurulunca belirlenir. Özel öğrenciler de devam ettikleri derslerde kayıtlı asıl öğrencilerin uyması gereken usul ve esaslara uymak zorundadır. Emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki öğrencilerin güvenlik tahkikatları yaptırılır. Yapılan tahkikat sonucu tahkikatı olumsuz sonuçlananların, eğitime başlamış olsalar dahi, ilişikleri kesilir.

       Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve askerlik işlemlerini tecil ettiremezler. Özel öğrencilere diploma veya ünvan verilmez. Ancak takip ettikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir. Bu belgede özel öğrencilik statüsü belirtilir. Özel öğrencilere, Özel Öğrenci Kimlik Belgesi verilir.

       Özel öğrenci olarak kabul edilen öğrencilerin kredi başına ödeyecekleri öğretim ücreti, her dönem başında Yönetim Kurulunca belirlenir.

       Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, lisansüstü programlara başvuru şartlarını tamamladıklarında açılan lisansüstü eğitim programına asıl öğrenci olarak kabul edilmek üzere başvurabilirler. Programlara kabul edildikleri takdirde, özel öğrenci olarak almış oldukları ve başarı notu en az 85 (BA) olan dersler üzerinden 4 yarıyıl geçmemiş olmak şartıyla Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile izleyecekleri programlarda geçerli sayılabilir.

    Araştırma merkezlerinde görevlendirilme

       Ek Madde 2 - (Ek madde: 29/08/2009 - 27334 S.R.G Yön/26.mad.)

    Polis Akademisi Başkanlığı Araştırma Merkezleri tarafından yürütülen projeler çerçevesinde Enstitü bünyesinde yüksek lisans veya doktora çalışması yapan lisansüstü öğrencileri, Araştırma Merkezleri Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bu merkezlerde görevlendirilebilirler.

       Madde 27 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

       Lisansüstü ihtisas sertifikası

       Ek Madde 3 - (Ek madde: 29/08/2009 - 27334 S.R.G Yön/27.mad.)

    Lisansüstü ihtisas sertifika programları, 27 nci maddesi uyarınca bir yılda alınması gereken asgari ders sayısının dört ders olabileceği esasına göre düzenlenebilir. Bir yılda alınması gereken asgari ders saat sayısı olan 168 saat sayısı programın niteliğine göre daha kısa bir sürede verilebilir. Bu programa ilişkin usul ve esaslar Enstitü tarafından belirlenir.

    Madde 59 - Bu Yönetmelikte yer almayan diğer hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 60 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 61 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar