SÖZLEŞMELİ SUBAY VE ASTSUBAY YÖNETMELİĞİ

    Sözleşmeli Subay Ve Astsubay Yönetmeliği

    Resmi Gazete Tarihi: 27/04/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24738

    Milli Savunma Bakanlığından:

    BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukuki Dayanak

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerinde ihtiyaç duyulan sınıflarda istihdam edilecek sözleşmeli subay ve astsubay adaylarında aranacak nitelikleri, sağlık koşullarını, alınacakları sınıf ve branşları, duyuru, müracaat şekli ve zamanını, müracaatların kabul edilmesi, sözleşmenin yapılması, sözleşme süreleri, sözleşmenin feshedilmesi, sözleşmenin yenilenmesi, görevde başarısız olma ve kendilerinden istifade edilememe hallerini ve bunlara yapılacak işlemleri, sözleşmenin uzatılmasında uygulanacak esaslar, sınav, öğretim ve eğitimin esas, şekil ve sürelerini, kıt'a, karargah, kurum ve idari işlerde görevlendirilmelerini, izin, ayırma, atama, yer değiştirme, astlık-üstlük münasebetlerini, sicil işlemlerine ilişkin usul ve esasları, muvazzaf subay veya astsubay statüsüne geçirilecekler için uygulanacak usul ve esasları, sözleşme yapmaya yetkili makamları, meslek içi eğitim ve ihtisas kurslarının süresi ve şeklini, giyim, kuşam ve istihkaklarının verilme usulünü, sağlık işlemlerini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilenlerin kendilerine yapılan eğitim ve öğretim masraflarının geri ödeme esaslarını düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Türk Silahlı Kuvvetlerinin subay ve astsubay kadrolarında istihdam edilecek sözleşmeli subay ve astsubaylarla, bunları istihdam edecek Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) birlik, karargah, kurum ve kuruluşları kapsar.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) (Değişik bent: 11/02/2010 - 27490 S.R.G Yön\1.mad) Ön sözleşme: Türk Silahlı Kuvvetleri birlik, karargâh, kurum ve kuruluşları ile sözleşmeli subay veya sözleşmeli astsubay adayları arasında; askerî eğitime alınmaları konusunda yapılan ve askerî eğitim dönemi başlangıcı ile subaylık veya astsubaylık nasıp kararnamesinin onay tarihine kadar geçecek süreyi kapsayan sözleşmeyi (EK-A, EK-B),

    b) Sözleşme: Türk Silahlı Kuvvetleri birlik, karargah, kurum ve kuruluşları ile sözleşmeli subay veya astsubay adaylarından askeri eğitimi başarı ile tamamlayanlar arasında yapılan ve üç yıldan az, dokuz yıldan fazla olmamak üzere hizmet yükümlülüğü getiren, örneğine göre hazırlanmış ve taraflarca imzalanmış olan yazılı bir belgeyi, (EK - A, EK - B)

    c) Sözleşmeli Subay/Astsubay Aday Adayı: Sözleşmeli subay veya astsubay adayı olmak için müracaat etmiş ancak henüz kendileriyle ön sözleşme yapılmamış olanları,

    ç) Sözleşmeli Subay Adayı: Sözleşmeli subay yetiştirilmek amacıyla ön sözleşme yapılarak askeri eğitime alınanları,

    d) Sözleşmeli Astsubay Adayı: Sözleşmeli astsubay yetiştirilmek amacıyla ön sözleşme yapılarak askeri eğitime alınanları,

    e) Sözleşmeli Subay: Bu Yönetmelikte öngörülen esaslara göre, kendileri ile sözleşme yapılarak subay nasbedilen teğmen, üsteğmen ve yüzbaşı rütbelerini haiz subayları,

    f) Sözleşmeli Astsubay: Bu Yönetmelikte öngörülen esaslara göre, kendileri ile sözleşme yapılarak astsubay nasbedilen astsubay çavuş, astsubay kıdemli çavuş, astsubay üstçavuş ve astsubay kıdemli üstçavuş rütbelerini haiz astsubayları,

    g) (Değişik bent: 11/02/2010 - 27490 S.R.G Yön\1.mad) Askerî eğitim: Sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubay adaylarına okul, kurum, sınıf okulu, kıtalar veya eğitim merkezlerinde yaptırılacak olan temel askerlik ile subaylık veya astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimini,

    ğ) (Ek bent: 11/02/2010 - 27490 S.R.G Yön\1.mad) Emsal: Sözleşmeli subaylar için subaylığa nasbedildikleri yıl harp okullarından mezun olan muvazzaf subayları; sözleşmeli astsubaylar için ise astsubaylığa nasbedildikleri yıl astsubay meslek yüksekokullarından mezun olan muvazzaf astsubayları,

    h) (Ek bent: 11/02/2010 - 27490 S.R.G Yön\1.mad) Sözleşme yılı: Sözleşmenin yürürlüğe girdiği ay ve günü başlangıç olarak kabul eden ve bu tarihten itibaren geçen her bir yıllık süreyi,

    ı) (Ek bent: 11/02/2010 - 27490 S.R.G Yön\1.mad) Mesleki sınav: Muvazzaflığa geçişte yapılacak askeri kültür sınavı, genel kültür sınavı, mülakat sınavı ile fiziki yeterlilik ve değerlendirme testini,

    Hukuki Dayanak

    Madde 4 - (Değişik madde: 17/05/2011 - 27937 S.R.G. Yön./1. md.)

    Bu Yönetmelik, 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunun 25 inci maddesine ve 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Kaynak

    Madde 5 - ( Değişik madde: 11/02/2010 - 27490 S.R.G Yön\2.mad)

    Sözleşmeli subay kaynaklarını; en az dört yıllık fakülte veya yüksekokulları bitirenlerden düzeltilmemiş nüfus kaydına göre yirmi yedi yaşından, lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlardan otuz iki yaşından büyük olmayanlar ve bu Yönetmelikte belirtilen şartları haiz bulunanlar teşkil eder.

    Sözleşmeli astsubay kaynaklarını; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilecek bölüm veya branşlarda fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını bitirenlerden düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

    a) Dört yıl veya daha fazla süreli yüksek öğrenimi bitirenler için yirmi yedi yaşından,

    b) Dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenimi bitirenler için yirmi beş yaşından,

    gün almamış olanlardan ve aynı şartları haiz uzman erbaşlardan, bu Yönetmelikte belirtilen diğer şartları haiz bulunanlar teşkil eder.

    Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişikleri kesilen personel, Türk Silahlı Kuvvetlerine sözleşmeli subay veya sözleşmeli astsubay olarak alınmaz. Ancak, askerliğini yedek subay veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanuna göre kısa dönem erbaş ve er ile 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa tâbi erbaş ve er olarak yapanlardan terhis edilenler veya askerlik hizmetini yapmakta olanlar sözleşmeli subay veya astsubay olabilirler.

    Askerî hâkim sınıfına, sözleşmeli subay statüsünde personel alınmaz."

    İKİNCİ KISIM : Sözleşmeli Subaylar

    BİRİNCİ BÖLÜM : Aranacak Nitelikler, Yetiştirme

    Aranacak Nitelikler

    Madde 6 - Sözleşmeli subay adaylarında aranacak nitelikler şunlardır;

    a) (Değişik bent: 11/02/2010 - 27490 S.R.G Yön\3.mad) Genel Nitelikler:

    1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

    2) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat tarihinde yirmi yedi yaşından, lisansüstü öğrenimlerini tamamlamış olanlar için otuz iki yaşından büyük olmamak.

    3) En az 4 yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunu olmak.

    4) 8/10/1986 tarihli ve 86/11092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirlenen alınacağı sınıfa uygun muvazzaf subay olmak için gerekli sağlık şartlarına sahip olmak.

    5) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

    6) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak.

    7) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak.

    8) Yapılacak olan sınavlarda başarılı olmak.

    b) Diğer Nitelikler:

    Türk Silahlı Kuvvetlerine alınacak sözleşmeli subay adaylarında aranacak diğer nitelikler, sınıfların kadro ihtiyaçları, kişilerin sağlık durumları, mesleki deneyimleri, ilgi alanları ve istekleri dikkate alınarak Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca çıkarılacak yönergelerde belirlenir.

    c) (Ek bent: 11/02/2010 - 27490 S.R.G Yön\3.mad) Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilenler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olması şarttır. Halen bu görevlerde bulunanlar ile askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenlerin ayrıca, sıralı üstlerinden sözleşmeli subay olmaya layık olduklarına dair bu Yönetmelikte belirtilen olumlu nitelik belgesi almaları zorunludur.

    Yetiştirme

    Madde 7 - Sözleşmeli subay adayları ile sözleşmeli subayların yetiştirilmesi ile ilgili esaslar aşağıda gösterilmiştir.

    a) (Değişik bent: 11/02/2010 - 27490 S.R.G Yön\4.mad) Sözleşmeli subay adayları, yapılacak ön sözleşmeyi müteakip en az üç ay süreli olmak kaydıyla kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda, okul, kurum, sınıf okulu, kıtalar veya eğitim merkezlerinde temel askerlik ve subaylık nosyonu kazandırma eğitimine tabi tutulurlar. Temel askerlik ve subaylık nosyonu kazandırma eğitimini sınıf okulu veya eğitim merkezleri haricindeki okul, kurum ve kıtalarda görenler hakkında da Türk Silahlı Kuvvetleri Sınıf Okulları/Eğitim Merkezi Komutanlıkları Yönetmeliğinde belirtilen hükümler uygulanır.

    b) Bu eğitimi başarı ile bitirerek kendileriyle sözleşme yapılan subaylardan;

    1) Harp Okulu kaynaklı sınıflara subay nasbedilen sözleşmeli subaylar, sınıfları ile ilgili subay temel eğitimine veya sınıf okulu olmayanlar, eğitim merkezlerinde mesleki oryantasyon eğitimine,

    2) Tabip, eczacı, diş tabibi, sağlık sınıflarına alınacak olanlar GATA Komutanlığında, veteriner sınıfına alınacak olanlar Askeri Veteriner Araştırma ve Eğitim Merkezi Komutanlığında staj eğitimine,

    3) Diğer sınıflara alınacak olanlar atandıkları görev yerlerinde eğitime, (kıt'a, staj, görev başı, özel askeri eğitim gibi) tabi tutulurlar.

    c) 1076 sayılı Kanun hükümlerine (Değişik ibare: 11/02/2010 - 27490 S.R.G Yön\4.mad) askerliğini yedek subay veya kısa dönem erbaş olarak yapanlar ile yapmakta olanların temel askerlik eğitimine katılıp katılmayacakları, katılacaklar ise eğitim süresinin ne kadar olacağı, ihtiyaçlar göz önüne alınarak Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca çıkarılacak yönergelerde belirlenir.

    d) Uygulanacak olan eğitimlerin şekli ve 3 aydan az olmamak üzere süresi, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca çıkarılacak yönergelerde belirlenir.

    İKİNCİ BÖLÜM : Muvazzaf Subaylığa Geçiş

    Muvazzaf Subaylığa Geçme

    Madde 8 - Muvazzaf subaylığa geçişle ilgili şartlar şunlardır:

    a) Muvazzaf subaylığa geçme şartları;

    1) Yedinci fiili hizmet yılına başlamış veya on ikinci fiili hizmet yılını bitirmemiş olmak,

    2) Muvazzaf subaylığa geçmek istediğini belirten dilekçe ile ilk amirine müracaat etmek,

    3) Başvurduğu yıla kadar almış olduğu sicil notlarının ortalaması, sicil tam notunun %90 veya daha fazlası olmak,

    4) Muvazzaf subaylığa geçmesinin uygun olduğu sıralı sicil amirlerince düzenlenecek nitelik belgesi (EK-C) ile belirlenmiş olmak,

    5) Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının yönergelerinde belirtilecek esaslar dahilinde yapılacak mesleki sınavlarda başarılı olmak,

    6) Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı insan gücü temin ve yetiştirme planlarında sınıf ve branşları için gösterilen kontenjan dahilinde olmak.

    b) Muvazzaf subaylığa geçirilmeye engel haller;

    1) Sözleşmeli subaylığa nasıp tarihinden itibaren disiplin mahkemeleri tarafından toplam olarak 21 gün veya daha fazla oda hapsi veya göz hapsi cezası ile cezalandırılanlar,

    2) Sözleşmeli subaylığa nasıp tarihinden itibaren disiplin amirlerince toplam olarak 21 günden fazla oda hapsi veya göz hapsi cezası ile cezalandırılanlar,

    3) Sıralı üç sicil amirinden en az ikisi tarafından tutum ve davranışlarından dolayı, muvazzaf subaylığa geçirilmeye layık görülmeyerek haklarında olumlu nitelik belgesi verilmeyen sözleşmeli subaylar, muvazzaf subaylığa geçirilemezler.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : Sözleşmeli Astsubaylar

    BİRİNCİ BÖLÜM : Aranacak Nitelikler, Yetiştirme

    Aranacak Nitelikler

    Madde 9 - Sözleşmeli astsubay adaylarında aranacak nitelikler şunlardır:

    a) (Değişik bent: 11/02/2010 - 27490 S.R.G Yön\5.mad) Genel Şartlar:

    1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

    2) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat tarihinde; Dört yıl veya daha fazla süreli yüksek öğrenimi bitirenler için yirmi yedi yaşından; Dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenimi bitirenler için yirmi beş yaşından gün almamış olmak.

    3) Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilecek bölüm veya branşlarda fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullardan mezun olmak.

    4) Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirlenen, alınacağı sınıfa uygun muvazzaf astsubay olmak için gerekli sağlık şartlarına sahip olmak.

    5) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

    6) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak.

    7) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak.

    8) Yapılacak olan sınavlarda başarılı olmak.

    b) Diğer Nitelikler:

    Türk Silahlı Kuvvetlerine alınacak sözleşmeli astsubay adaylarında aranacak diğer nitelikler; sınıfların kadro ihtiyacı, kişilerin mesleki deneyimleri, ilgi alanları ve istekleri dikkate alınarak Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca çıkarılacak yönergelerde belirlenir.

    c) (Ek bent: 11/02/2010 - 27490 S.R.G Yön\5.mad) Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilenler ile uzman erbaşların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olması şarttır. Halen bu görevlerde bulunanlar ile askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenlerin ayrıca, sıralı üstlerinden sözleşmeli astsubay olmaya layık olduklarına dair yönetmelikte belirtilen olumlu nitelik belgesi almaları zorunludur.

    (Ek fıkra: 17/05/2011 - 27937 S.R.G. Yön./2. md.) Sözleşmeli erbaş veya sözleşmeli er olarak görev yapanlar ile söz konusu personelden kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen, kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyen veya ayrılanlar; seçim ve sınav aşamalarında başarılı olmaları halinde, yapılacak sıralama sonucunda aynı puanı alan diğer adaylar arasından öncelikli olarak tercih edilir.

    Yetiştirme

    Madde 10 - Sözleşmeli astsubay adayları ile sözleşmeli astsubayların yetiştirilmesiyle ilgili esaslar aşağıda gösterilmiştir.

    a) (Değişik bent: 11/02/2010 - 27490 S.R.G Yön\6.mad) Sözleşmeli astsubay adayları, yapılacak ön sözleşmeyi müteakip en az üç ay süreli olmak kaydıyla kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda okul, kurum, sınıf okulu kıtalar veya eğitim merkezlerinde temel askerlik eğitimine ve astsubaylık nosyonu kazandırma eğitimine tabi tutulurlar. Temel askerlik ve astsubaylık nosyonu kazandırma eğitimini sınıf okulu veya eğitim merkezleri haricindeki okul, kurum ve kıtalarda görenler hakkında da Türk Silahlı Kuvvetleri Sınıf Okulları/Eğitim Merkezi Komutanlıkları Yönetmeliğinde belirtilen hükümler uygulanır.

    b) Bu eğitimi başarı ile bitirerek kendileriyle sözleşme yapılan astsubaylar, sınıfları ile ilgili astsubay temel eğitimine veya sınıf okulu olmayanlar mesleki oryantasyon ve staj eğitimlerine tabi tutulurlar.

    c) (Değişik ibare: 11/02/2010 - 27490 S.R.G Yön\6.mad) 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa göre askerliğini kısa dönem erbaş veya er ya da 1111 sayılı Kanuna tabi erbaş ve er olarak yapanlar ile yapmakta olanların temel askerlik eğitimine katılıp katılmayacakları veya katılacaklar ise eğitim süresinin ne kadar olacağı ihtiyaçlar göz önüne alınarak Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca çıkarılacak yönergelerde belirlenir.

    d) Uygulanacak olan eğitimlerin şekli ve üç aydan az olmamak üzere süresi Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca çıkarılacak yönergelerde belirlenir.

    İKİNCİ BÖLÜM : Muvazzaf Astsubaylığa Geçiş

    Muvazzaf Astsubaylığa Geçme

    Madde 11 - Muvazzaf astsubaylığa geçiş ile ilgili şartlar şunlardır:

    a) Muvazzaf astsubaylığa geçme şartları;

    1) Dördüncü fiili hizmet yılına başlamış veya on ikinci fiili hizmet yılını bitirmemiş olmak,

    2) Muvazzaf astsubaylığa geçmek istediğini belirten dilekçe ile ilk amirine müracaat etmek,

    3) Başvurduğu yıla kadar almış olduğu sicil notlarının ortalaması, sicil tam notunun %90 veya daha fazlası olmak,

    4) Muvazzaf astsubaylığa geçmesinin uygun olduğu sıralı sicil amirlerince düzenlenecek nitelik belgesi (EK-C) ile belirlenmiş olmak,

    5) Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yönergelerinde belirtilecek esaslar dahilinde yapılacak mesleki sınavlarda başarılı olmak,

    6) Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı insan gücü temin ve yetiştirme planlarında sınıf ve branşları için gösterilen kontenjan dahilinde olmak.

    b) Muvazzaf astsubaylığa geçirilmeye engel haller;

    1) Sözleşmeli astsubaylığa nasıp tarihinden itibaren disiplin mahkemeleri tarafından toplam olarak 21 gün veya daha fazla oda hapsi veya göz hapsi cezası ile cezalandırılanlar,

    2) Sözleşmeli astsubaylığa nasıp tarihinden itibaren disiplin amirlerince toplam olarak 21 günden fazla oda hapsi veya göz hapsi cezası ile cezalandırılanlar,

    3) Sıralı üç sicil amirinden en az ikisi tarafından tutum ve davranışlarından dolayı, muvazzaf astsubaylığa geçirilmeye layık görülmeyerek haklarında olumlu nitelik belgesi verilmeyen sözleşmeli astsubaylar, muvazzaf astsubaylığa geçirilemezler.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : Sözleşme Süreleri, Rütbe Bekleme Süreleri, Sözleşmenin Yenilenmesi ve Feshi

    Sözleşme Süreleri

    Madde 12 - Sözleşme süreleri en az üç yıl olarak düzenlenir. Sözleşme sürelerinin azami sınırı dokuz yıldır. Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşme sürelerini azami ve asgari sözleşme sınırlarını aşmamak kaydıyla her sınıf ve branşa göre çıkaracakları yönergelerde ayrıca belirleyebilirler.

    Rütbe Bekleme Süreleri

    Madde 13 - Sözleşmeli subayların ve astsubayların rütbe bekleme süreleri hakkında, 27/07/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda muvazzaf subaylar ve astsubaylar için belirlenen süreler uygulanır. Sözleşmeli subaylardan üst rütbede kadro açığı bulunmadığı için terfi edemeyenler, terfi şartlarını haiz olmak kaydıyla sözleşme süresinin sonuna kadar derece ilerlemesi yaparlar.

    (Değişik fıkra: 11/02/2010 - 27490 S.R.G Yön\7.mad) Sözleşmeli subaylar için emsallerinin harp okulu öğrenim süresinden, sözleşmeli astsubaylar için ise emsallerinin astsubay meslek yüksekokulu öğrenim süresinden yıl olarak daha fazla okudukları süreler ve muvazzaf askerlik hizmet süreleri rütbe bekleme sürelerinden düşülmez.

    (Değişik fıkra: 11/02/2010 - 27490 S.R.G Yön\7.mad) Ancak bunlardan; hazırlık sınıfı ile normal öğrenim süresinden fazla okunan süreler hariç olmak üzere, muvazzaf subaylığa geçirilenlerin harp okulu, muvazzaf astsubaylığa geçirilenlerin ise astsubay meslek yüksek okulu öğrenim sürelerinden yıl olarak fazla okudukları süreler, rütbe bekleme sürelerinden düşülür. Aynı seviyede birden fazla yapılan eğitimler için rütbe bekleme süresinden düşme yapılmaz. Bunlardan hangi rütbelerde ne kadar eksik bekletilecekleri, aşağıdaki esaslara göre yapılır. Fazla öğrenim süreleri;

    a) Bir yıl olanların, muvazzaf subay ve astsubaylığa geçirildiği rütbede bir yıl,

    b) İki yıl olanların, en az birer yıllık müspet sicil almaları şartıyla muvazzaf subay ve astsubaylığa geçirildiği rütbede 2 yıl veya muvazzaf subay ve astsubaylığa geçirildiği rütbede 1 yıl, bir sonraki rütbede ise 1 yıldır.

    (Ek fıkra: 11/02/2010 - 27490 S.R.G Yön\7.mad) Sözleşme süresi sona ermeden sözleşmesi fesih edilenler hariç olmak üzere, sözleşmeli tabip subaylar devlet hizmet yükümlülüğüne tabi olmazlar. Bunlardan tıpta uzmanlık sınavını kazananlar; kıt'a, kurum ve karargâhlarda üç yıllık hizmetini tamamladıktan sonra uzmanlık eğitimine başlayabilirler.

    Sözleşmenin Yenilenmesi ve Uzatılması

    Madde 14 - Sözleşmenin yenilenmesi ve uzatılması aşağıda belirtilen esas ve usullere göre yapılır.

    a) Sözleşmeli subay ve astsubaylardan, sözleşmesini yenilemek isteyenler sözleşme süresinin sona erme tarihinden 6 ay önceden başlamak suretiyle dilekçe ile ilk amirine müracaat eder. Bu dilekçeler, EK-C'de belirtilen nitelik belgesi ile beraber silsileler yolu ile Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir. Sözleşmenin yenilenip yenilenmemesi konusundaki nihai karar Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından verilir. Uygun görülenlerin sözleşmesinin yenileneceği, sözleşmenin bitiminden önce bildirilir. Sözleşme, ilgili sözleşmeli subay veya astsubayın talebinin İdarece kabul edildiğinin bildirilmesi ile yenilenir.

    b) Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı da sözleşmeyi yenilemek istediği taktirde bunu ilgili sözleşmeli subay veya astsubaya bildirirler. Sözleşme, ilgili sözleşmeli subay veya astsubayın İdarenin bu talebini kabul ettiğini bildirmesi ile yenilenir.

    c) Sözleşmeli subay ve astsubay nasbedildikten sonra; yabancı memleketlere 6 ay veya daha uzun süreli öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak maksadıyla gidenlerin sözleşme süreleri, gidiş ve dönüş tarihleri arasında geçen sürenin iki katı kadar; Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına yurtiçindeki fakülte ve yüksekokullarda öğrenim yapanlarla meslekleri ile ilgili ihtisas yapanların sözleşme süreleri ise buralarda geçen süreler kadar uzatılır.

    d) Her sözleşme süresinin sona erme tarihinden en az 3 ay önce taraflar sözleşmeyi yenileyeceklerine dair yazılı bildirimde bulunmadıkları taktirde sözleşme kendiliğinden sona erer.

    e) Yurtdışına sürekli göreve atanan sözleşmeli subay ve astsubayların sözleşme süreleri görevi devraldıkları ve devrettikleri tarihler arasındaki süre kadar uzatılır.

    f) Sözleşmeli subay ve astsubayların, yurtiçi veya yurtdışı öğrenimler ile yurtdışı sürekli görevler nedeniyle uzatılan sözleşme süreleri 08/06/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunda rütbeleri itibariyle belirtilen yaş haddini geçemez.

    Sözleşmenin Feshi

    Madde 15 - (Değişik madde: 11/02/2010 - 27490 S.R.G Yön\8.mad)

    Sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubaylar, sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedemezler.

    Sözleşmeli subay veya sözleşmeli astsubay adaylarının ön sözleşmeleri, aşağıdaki nedenlerle süresinin bitiminden önce feshedilebilir:

    a) Askerî eğitim esnasında yetkili kurullarca başarısız veya disiplinsiz olduğuna karar verilmek.

    b) Yetkili sağlık kurullarınca askerî eğitime ve/veya göreve devam edemez kararı verilmiş olmak.

    c) Sözleşmeli subay veya sözleşmeli astsubay adayı olma şartlarından herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılmak veya sözleşme süresi içinde bu şartlardan herhangi birini kaybetmek.

    ç) Askerî eğitimin üçte birine çeşitli nedenlerle katılmamak.

    Bunlardan; görevlerini icra ederken veya görevleri dolayısıyla bir saldırıya veya kazaya uğrayan ya da bir meslek hastalığına yakalanma neticesinde askerî eğitimin üçte birine devam etmeyerek başarısız kabul edilenler, bir kez olmak üzere sonraki dönemde açılacak askerî eğitime planlanırlar. Sonraki dönemde istekli olmaları, aranan sağlık ve diğer niteliklerini korumaları halinde yeniden ön sözleşme yapılarak eğitime alınırlar.

    Sözleşmeli subay veya sözleşmeli astsubayların sözleşmeleri, aşağıdaki nedenlerle sözleşme süresinin bitiminden önce feshedilebilir:

    a) Türk Silahlı Kuvvetleri Sınıf Okulları/Eğitim Merkezi Komutanlıkları Yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereğince, sınıf okullarındaki eğitim ve öğretimde başarısız olmak.

    b) Disiplinsizlik ve ahlaki durum nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapamayacağı, sıralı sicil üstlerinin düzenleyeceği sicil ve kanaat raporu ile anlaşılmak.

    c) Yetersizlik nedeniyle kendisinden istifade edilemeyeceği, sıralı sicil üstlerinin düzenleyeceği sicil belgesi ile anlaşılmak.

    ç) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

    1) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,

    2) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

    3) 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden,

    mahkum olmak.

    d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere adli veya askerî mahkemeler tarafından bir ay ve daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmak.

    e) Disiplin mahkemelerince verilen bir mahkumiyet hükmü üzerine, son olarak verilen oda veya göz hapsi cezası da dahil olmak üzere, kararın kesinleştiği tarihten itibaren geriye doğru son bir yıl içinde toplam otuz gün ve daha fazla oda veya göz hapsi cezasına mahkum olmak.

    f) Yasadışı siyasi, yıkıcı, bölücü, irticai faaliyetlerde bulunmak, tutum ve davranışlarıyla bu görüşleri benimsediği tespit edilmek.

    g) Sözleşmeli subay veya sözleşmeli astsubay olmak için gerekli nitelik ve şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılmak veya sözleşme süresi içinde bu niteliklerinden herhangi birini kaybetmek.

    ğ) Yabancı uyruklu kişilerle yapılan evliliklerde, evlilikleri ilgili mevzuatta belirtilen esaslar dâhilinde Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülmemek ve çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybetmek veya Türk vatandaşlığından çıkarılmak.

    h) Yetkili sağlık kurullarınca verilen kararlara göre sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubay olarak göreve devamı mümkün olmamak.

    ı) İstihdam edildikleri sınıflarda görev yapamayacaklarına dair yetkili sağlık kurullarınca karar verilenlerden, idarece başka bir sınıfta istihdamına gerek duyulmamak.

    i) Sözleşmenin yapılmasını müteakip; barışta ve savaşta, görevini icra ederken veya görevi dolayısıyla bir saldırıya, kazaya uğrayan ya da bir meslek hastalığına yakalananlar hariç olmak üzere, bir sözleşme yılı içinde, tedavi kurumlarında yatarak tedavi olma süreleri ile aylıklı doğum izni hariç olmak kaydıyla, alınan hava değişimi, istirahat ve benzeri sıhhi izin süresi toplamı doksan günü geçmek.

    BEŞİNCİ KISIM : Çeşitli Hükümler

    Ön Sözleşme Aylığı

    Madde 16 - Sözleşmeli subay ve astsubay yetiştirilmek üzere ön sözleşme yapılanlardan;

    a) (Değişik bent: 11/02/2010 - 27490 S.R.G Yön\9.mad) Sözleşmeli subay olarak yetiştirilecekler, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun ekinde yer alan EK-VI sayılı cetvelde asteğmenler için öngörülen dokuzuncu derecenin birinci kademe aylığı ile bu rütbenin karşılığı tazminat, yan ödeme ve sosyal amaçlı diğer yardım ve ödeneklerden, tayın bedeli hariç, aynen yararlandırılırlar. Sözleşmeli subay adaylarının ön sözleşme dönemindeki, askerî eğitim süresince iaşe ve ibateleri Devlet tarafından karşılanır. 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu hükümleri saklıdır.

    b) (Değişik bent: 11/02/2010 - 27490 S.R.G Yön\9.mad) Sözleşmeli astsubay olarak yetiştirilecekler, 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa bağlı (EK-1) sayılı cetvelde yer alan uzman onbaşılar gibi, on birinci derecenin birinci kademe aylığı ile bu rütbenin karşılığı tazminat, yan ödeme ve sosyal amaçlı diğer yardım ve ödeneklerden, tayın bedeli hariç aynen yararlandırılırlar. Sözleşmeli astsubay adaylarının ön sözleşme dönemindeki, askerî eğitim süresince iaşe ve ibateleri Devlet tarafından karşılanır. 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu hükümleri saklıdır.

    Aylıklar

    Madde 17 - (Değişik madde: 11/02/2010 - 27490 S.R.G Yön\10.mad)

    Sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubaylar, emsali rütbe ve derecedeki muvazzaf subay ve astsubaylar hakkında uygulanan aylık, tazminat, yan ödeme ve diğer mali ve sosyal haklardan aynen istifade ederler.

    Sözleşmeli subaylardan on beşinci, sözleşmeli astsubaylardan on sekizinci fiili hizmet yılını tamamlayanlardan, aşağıdaki koşulları yerine getirenler rütbe verilmeksizin bir üst dereceye yükseltilirler:

    a) Son üç yıla ait sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60 ve daha üstünde olmak.

    b) Bulunduğu derecede en az üç yılını ve bu derecenin üçüncü kademesinde bir yılını tamamlamış olmak.

    Bunlara, müteakip yıllarda da rütbe verilmeksizin olumlu sicil aldıkları her hizmet yılı için kademe ilerlemesi, yukarıdaki şartları taşımaları halinde ise her üç yılda bir derece ilerlemesi yaptırılır.

    Emekli Sandığı ve Ordu Yardımlaşma Kurumu ile İlgilendirme

    Madde 18 - Sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile sözleşmeli subay ve astsubaylar; ön sözleşme yapılması ile birlikte 08/06/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanun ile ilgilendirilirler ve bu Kanunun muvazzaf subaylara ve astsubaylara tanıdığı bütün haklardan aynen faydalandırılırlar. Ancak, sözleşmeli subay ve astsubay adaylarının fakülte veya yüksek okullarda geçen süreleri adaylık süresince borçlandırılmaz. Sözleşmeli subaylar ve astsubaylar aynı zamanda Ordu Yardımlaşma Kurumunun daimi üyesidirler.

    Tazminat, İkramiye, Öğrenim ve Yetiştirme Masrafları

    Madde 19 - (Değişik fıkra: 11/02/2010 - 27490 S.R.G Yön\11.mad) Sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubaylardan kendi kusurları olmaksızın hizmet sürelerinin uzatılmaması sebebiyle veya sözleşme süresini bitirip ayrılanlar ile durumları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (h), (ı) ve (i) bentleri kapsamına girenlere aşağıda yazılı esaslara göre tazminat verilir.

    a) Herhangi bir sözleşme dönemi sonunda veya içerisinde sözleşmesi sona erenlere veya feshedilenlere son olarak aldıkları net maaşın 2 katının hizmet yılıyla çarpımı tutarında tazminat verilir. Ancak, hizmet yılı olarak en fazla dokuz yıl esas alınır.

    b) Bu tazminatın hesabında 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişliklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerinde Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen ek tazminatlar ve 14/7/1964 tarihli ve 500 sayılı Kıbrıs'a Gönderilecek Türk Askerî Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkında Kanuna göre ödenen tazminat hariç olmak üzere bütün ödemeler dikkate alınır.

    Sözleşmeli subay ve astsubaylardan emeklilik hakkını kazananlar ile muvazzaf subay veya astsubaylığa geçirilenlere tazminat ödenmez. Bunlar hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Emeklilik hakkını kazanmadan Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanların başka sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak geçen hizmetleri 24/05/1983 tarihli ve 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre birleştirilir.

    Emekli maaşı bağlanması için gerekli hizmet sürelerini tamamlayanlara 5434 sayılı Kanun esaslarına göre ikramiye verilir ve aylık bağlanır. Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince ödenen tazminata ilişkin süreler emekli ikramiyesinin hesaplanmasında esas alınan süreden düşülür. Hizmet sürelerinin hesabında 5434 sayılı Kanunun 32 nci ve 36 ncı madde hükümleri de dikkate alınır.

    Sözleşmeli subay ve astsubayların ilk sözleşme süresi içinde;

    a) (Değişik bent: 11/02/2010 - 27490 S.R.G Yön\12.mad) Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden, bu evlilikleri yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülmeyenler ile çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenler veya Türk vatandaşlığından çıkarılanlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarmayı gerektiren bir suçtan mahkûm olanlar ile disiplinsizlik ve ahlaki durumları sebebiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilenler, sözleşme sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine yapılmış olan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarını tazminat olarak öderler. Söz konusu masrafların hesaplanmasında, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda belirtilen esaslar uygulanır.

    b) Yabancı memleketlere öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak amacıyla gitmiş olanlardan, durumları bu fıkranın (a) ve (b) bendi hükümlerine uyanlar hakkında ilgili bent hükmü uygulanmakla birlikte; orada bulundukları süre içerisinde aldıkları aylık ve Devletçe yapılan masrafların dört katı ayrıca tazminat olarak alınır.

    Askeri eğitim esnasında sağlık sebebi veya sınıf ve ihtisaslarının gerektirdiği özel nitelikleri taşımama veya kaybetme halleri hariç olmak üzere ilişikleri kesilenlere Devletçe yapılan masraf 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanuna göre tahakkuk ettirilerek faiziyle birlikte ödettirilir. Askerlik yükümlülüğü bulunanların Devlete olan borçları askerlikleri süresince ertelenir.

    Sevk tehiri, askerlik yükümlülüğünün yerine getirilmiş sayılması (Değişik başlık: 11/02/2010 - 27490 S.R.G Yön\13.mad)

    Madde 20 - (Değişik madde: 11/02/2010 - 27490 S.R.G Yön\13.mad)

    Askerlik hizmetine başlamadan sözleşmeli subay veya sözleşmeli astsubaylığa kabul edilenlerin sevkleri; ilgili Kuvvet Komutanlığının, Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifine istinaden, sözleşmeli subay veya sözleşmeli astsubay naspedilinceye kadar, Millî Savunma Bakanlığı tarafından tehir edilir.

    Sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubaylar ile sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubay adaylarından, askerlik yükümlülüğünü daha önce yerine getirmemiş olanların, askerlik yükümlülüklerine ilişkin olarak uygulanacak hükümler şunlardır:

    a) Subaylıktan çıkarılmayı gerektirmeyen herhangi bir nedenle sözleşmesi sona eren sözleşmeli subaylardan, ön sözleşme ve sözleşme sürelerinin toplamı yedek subaylık hizmet süresini karşılayanlar, askerlik hizmetini yapmış sayılır. Hizmet süresi toplamı yedek subay hizmet sürelerinden az olanların kalan askerlik hizmetleri, ilişikleri kesilmeden ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenecek birliklerde ve bulundukları rütbede tamamlattırılır.

    b) Astsubaylıktan çıkarılmayı gerektirmeyen herhangi bir nedenle sözleşmesi sona eren sözleşmeli astsubaylardan, ön sözleşme ve sözleşme sürelerinin toplamı;

    1) Sözleşmesinin sona erme tarihinde 1076 sayılı Kanuna tabi olanlardan, 1111 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlenen süreyi karşılayanlar,

    2) Sözleşmesinin sona erme tarihinde 1111 sayılı Kanuna tabi olanlardan, söz konusu Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına göre belirlenen süreyi karşılayanlar

    askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılır, bu süreyi karşılamayanların kalan süreleri tamamlattırılır.

    c) Sözleşmeli subay adayları veya sözleşmeli astsubay adaylarından ön sözleşme süresi içerisinde ilişiği kesilenlerin, temel askerî eğitimi ve subay veya astsubay naspedilinceye kadar geçen sürelerinin tamamı, askerlik hizmetinden sayılır. Bunların kalan hizmetleri 1111 sayılı Kanun ve 1076 sayılı Kanun hükümlerine göre tamamlattırılır.

    Sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubaylar ile sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubay adaylarından, ön sözleşme ve sözleşme süreleri içerisinde subaylıktan çıkarılmayı gerektiren herhangi bir nedenle ilişiği kesilenlerden; ön sözleşme ve sözleşme sürelerinin toplamı 1111 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına göre belirlenen süreyi karşılayanlar, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılır, bu süreyi karşılamayanların kalan süreleri tamamlattırılır.

    Özel Hükümler

    Madde 21 - Sözleşmeli subay ve astsubayların görev ve sorumlulukları ile atama, nasıp, kıdem, terfi, kademe ilerlemesi, sicil ve izin işlemleri, taltifleri, madalya verilmesi, ödüllendirilmeleri, savaş takdirnamesi verilmesi, esir düşmeleri, harp gaibi olmaları, enterne edilmeleri konularında 27/07/1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun muvazzaf subay ve astsubaylar hakkındaki hükümleri uygulanır. Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde muvazzaf subay veya astsubayların tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

    (Değişik fıkra: 11/02/2010 - 27490 S.R.G Yön\14.mad) Sözleşmeli subaylar, 926 sayılı Kanunun 31 inci maddesi, 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin ikinci paragrafı ile (e) bendi ve 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 38 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi hükümlerinden; sözleşmeli astsubaylar ise aynı Kanunun 79 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve 82 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 85 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve 137 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi hükümlerinden yararlanamazlar. Ancak, bu personelden muvazzaf subaylığa ve muvazzaf astsubaylığa geçirilenler, söz konusu hükümlerden yararlanabilirler.

    Sağlık İşlemleri

    Madde 22 - (Değişik madde: 11/02/2010 - 27490 S.R.G Yön\15.mad)

    Sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubaylar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kimselerin, sözleşme süresince, sosyal hakları ve sağlık işlemlerinde 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun muvazzaf subay ve astsubaylara ilişkin hükümleri uygulanır.

    Sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubaylıktan emekli olanlar ve harp malullüğü, vazife malullüğü veya adi malullük aylığı bağlanarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri ile harp ve vazife malullüğünü gerektiren nedenlerden dolayı vefat edenlerin maaşa müstahak dul ve yetimleri, 211 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin (a) ve (b) bentleri ile 67 nci ve 70 inci maddeleri hükümlerinden aynen istifade ederler. Aile fertleri, 211 sayılı Kanunun 69 uncu maddesinde belirtilen aile fertlerini kapsar.

    Sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubaylardan;

    a) Kendi kusurları olmaksızın idare tarafından sözleşmeleri yenilenmeyenler ile sözleşme süresi içinde vefat, bir yıl içerisinde Kanunda belirtilen süreden daha fazla hava değişimi/istirahat/benzeri sıhhi izin süresini geçirme, bulunduğu kadronun kaldırılması, istihdam edildiği kadronun sağlık niteliğini kaybetme nedeniyle sözleşmeleri sona erenler ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinde sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubay olarak hizmet edilen süre kadar ve en çok on yılı,

    b) Sözleşme süresi sonunda kendi istekleriyle sözleşmeleri yenilenmeyenler ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin ise Türk Silahlı Kuvvetlerinde sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubay olarak hizmet edilen sürenin yarısı kadar ve en çok beş yılı

    geçmemek üzere muayene ve tedavi hizmetleri askerî hastanelerde, asker hastanelerinin bulunmadığı garnizonlarda ise garnizon komutanlıklarından sevk alınmak şartıyla kamu sağlık kuruluşlarında, ücretsiz olarak verilmeye devam edilir.

    Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarının ve sosyal güvenlik kurumlarının sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı doğanlar, bu hakları mevcut olduğu sürece bu maddeye göre sağlanan sağlık hizmetlerinden ve asker hastanelerinden yararlanamazlar.

    Sözleşmeleri sağlık nedeniyle sona erenlerden; sözleşmelerinin sona ermesine neden olan sıhhi arızalarının tedavisine devam edilenlere, sözleşme sona erme tarihinden başlamak şartıyla on iki ayı geçmemek üzere tedavi süresince, görevdeki emsallerinin almış oldukları net maaşların (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinde belirtilen ek tazminatlar ile 500 sayılı Kanuna göre ödenen tazminat ve yabancı dil tazminatı hariç) 2/3'ü oranında, her ay sağlık yardımı olarak, kurumlarınca ödeme yapılır. Bu ödemeden hiçbir kesinti yapılmaz. Ancak, sözleşme sona erme tarihinden itibaren on iki ay içerisinde sözleşmenin sona ermesine neden olan sıhhi arızasından dolayı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 26 ncı maddesine göre malul sayılarak malul aylığı bağlananlar ile aynı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamına girenlerden 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa göre malullük aylığına hak kazananlara, malullük aylığına hak kazandıkları tarihten itibaren söz konusu yardım kesilir.

    Giyim, Kuşam, İstihkaklar ve Verilme Usulleri

    Madde 23 - (Değişik madde: 11/02/2010 - 27490 S.R.G Yön\16.mad)

    Giyim, kuşam ve istihkakların verilme usulleri;

    a) Sözleşmeli subay adaylar için yedek subay adaylarında,

    b) Sözleşmeli astsubay adayları için astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adaylarda,

    c) Sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubaylar için ise muvazzaf subay ve astsubaylarda olduğu gibidir.

    Tabanca Tahsisi

    Madde 24 - Sözleşmeli subaylara askeri eğitimi müteakip 10/07/1944 tarihli ve 4608 sayılı Kanuna göre, sözleşmeli astsubaylara da askeri eğitimi müteakip 12/08/1976 tarihli ve 1468 sayılı Kanuna göre bir defaya mahsus olmak üzere zati tabanca verilir. Bu hükümler gereğince kendilerine tabanca verilenler, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilmedikçe tabancalarını her ne suretle olursa olsun başkalarına veremez veya devredemezler.

    (Değişik fıkra: 11/02/2010 - 27490 S.R.G Yön\17.mad) Bunlardan; 15 inci maddenin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan nedenlerden herhangi biriyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilenler ile dokuzuncu fiili hizmet yılından önce ayrılanların, zati tabancaları geri alınır.

    15 inci maddede belirtilen nedenlerden birisi ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilenlerin veya dokuzuncu fiili hizmet yılından önce ayrılanların bu tabancaları geri alınır.

    Konuttan Faydalanma

    Madde 25 - Sözleşmeli subay ve astsubaylar, mensubu bulundukları Kuvvet Komutanlığına göre Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığına (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı) ait konutlardan, kiralama sisteminden ve lojman tazminatından emsali muvazzaf subay ve astsubaylar gibi istifade ederler.

    Disiplin ve Soruşturma Usulleri

    Madde 26 - (Değişik fıkra: 11/02/2010 - 27490 S.R.G Yön\18.mad) Sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubaylar hakkında muvazzaf subay ve astsubaylara uygulanan disiplin ve ceza hükümleri, sözleşmeli subay adayları hakkında yedek subay adaylarına uygulanan disiplin ve ceza hükümleri; sözleşmeli astsubay adayları hakkında ise astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adaylara uygulanan disiplin ve ceza hükümleri tatbik edilir. Jandarma Genel Komutanlığına mensup sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubayların mülki hizmete ilişkin suçlarında 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

    Sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile sözleşmeli subay ve astsubaylardan yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden, evlilikleri ilgili mevzuatta belirtilen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülmeyenler ile çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenler veya Türk vatandaşlığından çıkarılanlar, 926 sayılı Kanunun muvazzaf subay ve astsubaylar hakkındaki hükümlerine tabidir.

    İzin İşlemleri

    Madde 27 - Sözleşmeli subay ve astsubay adayları ön sözleşme süresince Türk Silahlı Kuvvetleri Sınıf Okulları Yönetmeliği hükümlerine tabidirler. Sözleşmeli subay ve astsubayların izin işlemleri; 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği ile Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

    İstihdam Edilecekleri Sınıf ve Branşlar

    Madde 28 - Sözleşmeli subay ve astsubaylar öncelikle muharip sınıflarda istihdam edilirler. Sözleşmeli subay ve astsubayların hangi sınıf ve branşlarda istihdam edileceği Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kendi ihtiyaçlarına göre belirlenir.

    Duyuru, Müracaat Şekli ve Zamanı

    Madde 29 - Duyuru, müracaat şekli ve zamanı aşağıda düzenlenmiştir.

    a) Duyurular her yıl basın yayın organları vasıtasıyla kamuoyuna ve resmi yazıyla askeri personele duyurulur. Duyuruların içeriği Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının kendi yönergelerinde gösterilir.

    b) Sözleşmeli subay ve astsubay alımına ilişkin faaliyet takvimini, subay ve astsubaylığa nasıp işlemleri 30 AĞUSTOS'ta sonuçlanacak şekilde Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, çıkaracakları yönergelerde kendi ihtiyaçlarına göre belirlerler.

    Müracaatların Kabulü, Seçim ve Sınav Esasları İle Ön Sözleşmenin Yapılması

    Madde 30 - Sözleşmeli subay ve astsubay aday adayları Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının belirleyeceği makamlara, çıkarılacak yönergede belirtilen usullere uygun olarak müracaat ederler. Müracaatları kabul edilenler fiziki yetenek, değerlendirme testi, genel kültür ve meslek bilgisi ile mülakata tabi tutulurlar. Bu sınavlarda göz önünde tutulan değerlendirme kriter ve esasları, Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından çıkarılacak yönergelerde belirlenir.

    Yapılacak değerlendirmeler sonucunda başarılı olanlardan tam teşekküllü askeri hastanelerden sınıfında "Sözleşmeli Subay veya Astsubay Olur" kararlı sağlık raporu alanlardan ihtiyaç kadarı ile ön sözleşme yapılır, bunlar sözleşmeli subay veya astsubay adayı olurlar.

    Ön Sözleşme ve Sözleşme Yapmaya Yetkili Makamlar

    Madde 31 - ( Değişik madde: 16/02/2008 - 26789 S.R.G Yön\1.mad) Sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile sözleşmeli subay ve astsubaylarla sözleşme yapmaya yetkili makamlar, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanı veya eşidi birim amiridir.

    Sözleşmenin Yapılması

    Madde 32 - Askeri eğitimi başarıyla tamamlayan sözleşmeli subay ve astsubay adayları kendilerinin istemesi ve İdarenin uygun görmesi üzerine EK-A ve EK-B de örneği gösterilen belgeyi imzalayarak subaylığa veya astsubaylığa nasıp kararnameleri çıktıktan sonra 30 AĞUSTOS tarihinden geçerli olarak sözleşmeli subay veya astsubay olurlar. Sözleşme ile ilgili ihtiyaç duyulacak diğer belgeler Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının çıkaracakları yönergelerde gösterilir.

    Görevde Başarısız Olma ve Kendilerinden İstifade Edilememe Halleri ve Bunlara Yapılacak İşlemler

    Madde 33 - Görevde başarısız olanlar ile kendilerinden istifade edilemeyeceği sıralı sicil üstlerinin düzenleyeceği sicil belgesi ile anlaşılan sözleşmeli subay ve astsubayların barışta sözleşme sürelerine bakılmaksızın Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişkileri kesilir.

    Sicil İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar

    Madde 34 - Sözleşmeli subay ve astsubaylar sicil işlemlerine ilişkin usul ve esaslar bakımından 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Subay ve Astsubay Sicil Yönetmeliğine tabidirler.

    Güvenlik Tahkikatı

    Madde 35 - Sözleşmeli subay ve astsubay adaylarının güvenlik tahkikatları, Silahlı Kuvvetler İstihbarata Karşı Koyma, Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesinin Üçüncü Bölüm 9 uncu maddesi esaslarına göre yapılır.

    Astlık ve Üstlük Münasebetlerinin Tesisi

    Madde 36 - Sözleşmeli subay ve astsubaylar, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan diğer asker kişiler gibi 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.

    Kıt'a, Karargah, Kurum ve İdari İşlerde Görevlendirilmeleri

    Madde 37 - Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kendi görev ihtiyaçlarına göre bünyesindeki sözleşmeli subay veya astsubaylar, öncelikle kıt'a olmak üzere karargah ve kurumlarda görevlendirirler.

    Atama ve Yer Değiştirme

    Madde 38 - Kıt'a, karargah ve kurumlara atanan sözleşmeli subay ve astsubaylar istihdam esasına uygun olarak Türk Silahlı Kuvvetleri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.

    Sosyal Haklar

    Madde 39 - Sözleşmeli subay ve astsubaylardan sözleşmeleri 4678 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen şekilde sona erenler, günübirlik olarak ordu evi, özel eğitim merkezi ile diğer tesislerden hizmet ettikleri sözleşme süresi kadar istifade edebilirler.

    Yürürlük

    Madde 40 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 41 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar