KONUT MÜSTEŞARLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

   

    Resmi Gazete Tarihi: 28/04/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24739

    Devlet Bakanlığından :

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Konut Müsteşarlığı Merkez Teşkilatında çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlarının mesleki ehliyetlerini, şahsi kusur ve meziyetlerini tespit etme yetkisi tanınacak sicil amirlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Konut Müsteşarlığı Merkez teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan memurlar hakkında uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 112 nci maddesi ve 18/10/1986 tarihli ve 19255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 08/09/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakan : Konut Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanı,

    Müsteşar : Konut Müsteşarını,

    Yönetmelik : Bu Yönetmeliği, ifade eder.

    Sicil Amirleri

    Madde 5 - Konut Müsteşarlığı memurlarının sicil amirleri ekli cetvelde gösterilmiştir. Sicil raporlarının doldurulmasında sicil amirlerinin uyacağı hususlar ile bu raporların şekli, taşıyacağı sorular, uygulanacak not usulü, düzenlenme zamanı, itiraz, muhafaza gibi diğer hususlar, 08/09/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğindeki usul ve esaslara göre yürütülür.

    Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 6 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Konut Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

    Ek -

    KONUT MÜSTEŞARLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI SİCİL AMİRLERİ CETVELİ

    MÜSTEŞARLIK

    ____________________________________________________________________________________________________________________

    UNVANI

    1. SİCİL AMİRİ

    2. SİCİL AMİRİ

    3. SİCİL AMİRİ (Gerektiğinde

    Sicil vermek Üzere)

    ________________________________________________

    ______________________

    _______________

    ____________________________

    Müsteşar

    Bakan

    ________________________________________________

    ______________________

    _______________

    ____________________________

    Müsteşar Yardımcısı

    Müsteşar

    Bakan

    ________________________________________________

    ______________________

    _______________

    ____________________________

    Teftiş Kurulu Başkanı

    Müsteşar

    ________________________________________________

    ______________________

    _______________

    ____________________________

    I. Hukuk Müşaviri

    Müsteşar

    ________________________________________________

    ______________________

    _______________

    ____________________________

    Daire Başkanı

    Müsteşar Yrd.

    Müsteşar

    ________________________________________________

    ______________________

    _______________

    ____________________________

    Müfettiş

    Teftiş Kurulu Başkanı

    Müsteşar

    ________________________________________________

    ______________________

    _______________

    ____________________________

    Hukuk Müşaviri

    1. Hukuk Müşaviri

    Müsteşar

    ________________________________________________

    ______________________

    _______________

    ____________________________

    Uzman

    Daire Başkanı

    Müsteşar Yrd

    Müsteşar

    ________________________________________________

    ______________________

    _______________

    ____________________________

    Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, İstatistikçi

    Daire Başkanı

    Müsteşar Yrd

    Müsteşar

    ________________________________________________

    ______________________

    _______________

    ____________________________

    Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

    Daire Başkanı

    Müsteşar Yrd

    Müsteşar

    ________________________________________________

    ______________________

    _______________

    ____________________________

    Mevzuat Kanunlar