KONUT MÜSTEŞARLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ VE DİSİPLİN KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 28/04/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24739

    Devlet Bakanlığından :

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Konut Müsteşarlığı Merkez Teşkilatında çalışan personelin disiplin amirleri ile disiplin kurullarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Konut Müsteşarlığı Merkez Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 124 üncü maddesi ile 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin değişik 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakan : Konut Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanı,

    Müsteşar : Konut Müsteşarını,

    Yönetmelik : Bu Yönetmeliği, ifade eder.

    Disiplin Amirleri

    Madde 5 - Konut Müsteşarlığı Merkez Teşkilatında görev yapan memurların disiplin amirleri ekli cetvelde gösterilmiştir. Bakan ve Müsteşar, Müsteşarlık Merkez Teşkilatı ile bağlı kurumların her derecedeki personelinin en üst disiplin amiridir.

    Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurulu

    Madde 6 - Müsteşarlık Yüksek Disiplin Kurulu Müsteşarın başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı ile bir daire başkanından oluşur.

    Müsteşarlık Disiplin Kurulu; ilgili Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanının yardımcısı olan müfettiş ile I. Hukuk Müşavirinin yardımcısı durumundaki hukuk müşaviri, İdari ve Mali İşler Daire Başkanının yardımcısı durumundaki uzman ile ana hizmet Daire Başkanlığından Daire Başkanı Yardımcısı durumundaki uzmandan oluşur.

    Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 7 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 8 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini Konut Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

    EK

    KONUT MÜSTEŞARLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

    MÜSTEŞARLIK

    ______________________________________________________________________________________

    UNVANI

    1. DİSİPLİN AMİRİ

    ÜST DİSİPLİN AMİRİ

    _____________________________________________

    _____________________

    __________________

    Müsteşar

    Bakan

    _____________________________________________

    _____________________

    __________________

    Müsteşar Yardımcısı

    Müsteşar

    Bakan

    _____________________________________________

    _____________________

    __________________

    Teftiş Kurulu Başkanı

    Müsteşar

    _____________________________________________

    _____________________

    __________________

    1. Hukuk Müşaviri

    Müsteşar

    _____________________________________________

    _____________________

    __________________

    Daire Başkanı

    Müsteşar Yrd

    Müsteşar

    _____________________________________________

    _____________________

    __________________

    Müfettiş

    Teftiş Kurulu Başkanı

    Müsteşar

    _____________________________________________

    _____________________

    __________________

    Hukuk Müşaviri

    1. Hukuk Müşaviri

    Müsteşar

    _____________________________________________

    _____________________

    __________________

    Uzman

    Daire Başkanı

    Müsteşar Yrd

    _____________________________________________

    _____________________

    __________________

    Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, İstatistikçi

    Daire Başkanı

    Müsteşar Yrd

    _____________________________________________

    _____________________

    __________________

    Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

    Daire Başkanı

    Müsteşar Yrd

    _____________________________________________

    _____________________

    __________________

    Mevzuat Kanunlar