YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK BAŞBAKANLIK PERSONELİ HAKKINDA YÖNETMELİK

    Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Başbakanlık Personeli Hakkında Yönetmelik

    Başbakanlıktan

    Resmi Gazete Tarihi: 02/05/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24743

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, eğitim ve araştırma kuruluşlarında, hizmetle ilgili yabancı kurum veya kuruluşlarda ve uluslararası resmi veya özel kuruluşlarda staj veya ihtisas yapmak, bilgi ve görgü artırmak veya lisansüstü öğrenim (master/doktora) yapmak suretiyle yetiştirilmek üzere Başbakanlıkça yurt dışına gönderilecek personelin seçilmesine ve bu personelin söz konusu programlar süresince tabi olacakları hak ve yükümlülüklerin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilecek olan Başbakanlık Merkez Teşkilatı kadrolarında fiilen çalışan personeli kapsar.

    Hukuki dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin (g) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Başbakanlık : Başbakanlık Merkez Teşkilatını,

    b) Müsteşar : Başbakanlık Müsteşarını,

    c) Başkanlık : Başbakanlık Dış İlişkiler Başkanlığını,

    d) Kurul : Yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilecek personeli belirlemek amacıyla kurulan Personel Seçim Kurulunu,

    e) Personel : Yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen Başbakanlık personelini,

    f) Yurt dışı eğitimi: Yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilen personelin takip ettiği lisansüstü öğrenimi (master/doktora), staj veya ihtisası, ifade eder.

    Yurt dışı eğitiminin esasları

    Madde 5 - Yurt dışı eğitimi aşağıdaki esaslara göre düzenlenir:

    a) Yurt dışı eğitimi, Başbakanlığın görev ve fonksiyonlarının gerektirdiği önceliklere ve ihtiyaçlara uygun olarak belirlenir.

    b) Yurt dışında devlet imkanları, dış burs veya teknik işbirliği programları çerçevesinde master ve/veya doktorasını tamamlamış olanlar değişik konuda dahi olsa aynı düzeyde yurt dışı eğitim programlarına katılamazlar.

    c) Lisansüstü öğrenimi (master/doktora) için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tespit edilen üniversitelerin dışındaki üniversite veya yüksek okullara personel gönderilmez (dış burs veya teknik işbirliği programlarında eğitim kurumunun belirlenmiş olması hariç).

    d) Bu yönetmeliğin 27 nci maddesi çerçevesinde daha önce geri çağrılmış olanlar tekrar yurt dışına gönderilemezler.

    e) Yabancı dil eğitimi için yurt dışına personel gönderilmez.

    İKİNCİ BÖLÜM : Personel Seçim Kurulu ve Kurulun Görevleri

    Personel Seçim Kurulu

    Madde 6 - Personel Seçim Kurulu, Müsteşar veya görevlendireceği bir müsteşar yardımcısının başkanlığında toplam 5 asil ve 4 yedek üyeden oluşur. Personel ve Prensipler Genel Müdürü veya eğitimden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Kurulun tabii üyesidirler. Kurulun diğer iki asil üyesi ile yedek üyeleri ise daha önce bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen yurt dışı eğitim, ihtisas veya staj programlarını tamamlamış olan birim amirleri, Başbakanlık müfettişleri veya Başbakanlık uzmanları arasından Müsteşarca belirlenir.

    Kurul, gerektiğinde görüşlerini almak üzere, ilgili birim amirlerini toplantıya çağırabilir.

    Kurul, kararlarını katılanların salt çoğunluğuyla alır. Kurul kararları Müsteşar onayı ile yürürlüğe girer.

    Kurulun sekreterya hizmetleri Başkanlıkça yerine getirilir.

    Kurulun görevleri

    Madde 7 - Kurulun görevleri şunlardır:

    a) Gelecek mali yıl içerisinde bütçe olanaklarıyla yetiştirilmek amacıyla, yurt dışına gönderilecek Başbakanlık personelinin sayısını, sınıfını, yaptırılacak öğrenimin veya staj veya ihtisasın konusunu, süresini, gönderilecek ülkeleri ve uluslararası kuruluşları belirlemek,

    b) (Değişik bend: 16/06/2005-25847 S.R.G. Yön/1.mad) Bakanlar Kurulu kararı ile Başbakanlığa tahsis edilen kontenjan ve 12 nci maddede belirtilen kriterler çerçevesinde, yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilecek personeli seçme veya yarışma sınavı yapmak suretiyle tespit etmek,

    c) Lisansüstü eğitimi için yurt dışına gönderilen personelin öğrenim konusunun değiştirilmesine ilişkin talepleri karara bağlamak,

    d) Önemli bir hastalık, kaza veya zorunlu nedenlerle eğitim programına ara vermek durumunda kalıp bu hususu belgelendiren personelin öğrenim sürelerinin uzatılmasına veya yurda geri dönmelerine karar vermek,

    e) 27 nci maddede belirtilen durumlarda personelin geri çağrılmasına karar vermek,

    f) (Değişik bend: 16/06/2005-25847 S.R.G. Yön/1.mad) Başbakanlığa tanınan kontenjan çerçevesinde master öğrenimine gönderilen personelin eğitim süresinin en çok altı aya kadar, doktora düzeyindekilerin bir yıla kadar uzatılmasına karar vermek.

    g) Başbakanlığa tahsis edilen dış kaynaklı burs ve teknik işbirliği programlarına katılacak personeli belirlemek,

    h) Yurt dışı eğitimle ilgili diğer konularda karar vermek.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Personelde Aranacak Şartlar, Kontenjan Tespiti, Kontenjan Tahsisi, Duyuru, Başvuru ve Adayların Belirlenmesi

    Yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilecek personelde aranacak şartlar

    Madde 8- (Değişik madde: 16/06/2005-25847 S.R.G. Yön/2.mad)

    Yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilecek olanlardan;

    a) Lisansüstü eğitim amacıyla yurt dışına gönderilecek personelde;

    1. Üniversitelerin en az 4 yıllık fakülte veya yüksekokullarından mezun olmak,

    2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler başlığı altında bulunan A bendinin (11) numaralı alt bendinde belirtilenler arasında sayılan Başbakanlık kadrolarına özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılan sınavlarda başarı göstererek veya mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutularak atanmış ve bu kadrolarda görev yapmış olmak,yapılan sınavlarda başarı göstererek veya mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutularak atanmış ve bu kadrolarda görev yapmış olmak,sayılan Başbakanlık kadrolarına özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre

    3. Başbakanlık kadrolarında, adaylık dahil en az 3 yıl çalışmış olmak ve fiilen çalışıyor olmak,

    4. Son üç yıllık sicil döneminde olumlu sicil almış olmak,

    5. Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak,

    6. Askerlikle ilgisi bulunmamak,

    7. 40 Yaşını tamamlamamış olmak,

    8- (Değişik alt bend: 15/11/2005-25994 S.R.G. Yön/1.mad) *1* Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak,

    9. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen ve Başbakanlık tarafından da uygun bulunan yurt dışı yüksek öğretim kurumlarından kabul belgesinin (akseptans) alınmış olması,

    10. Kurumlarınca kendilerine bildirilen son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış olması kaydıyla, İngilizce için en az 213 puanlık geçerli TOEFL veya en az 7,5 puanlık IELTS belgesine, Fransızca ve Almanca için ise ilgili ülke kurumlarının yaptığı sınavlarda alınan eşdeğer belgeye sahip olmaları,

    11. Hastalık sebebiyle eğitim veya öğrenimini gerçekleştiremeyeceği genel hükümler çerçevesinde hastalık raporuyla tespit edilenler hariç, ilgili mevzuat çerçevesinde geri çağrılmamış olmak,

    şarttır.

    b) Bilgi, görgü artırmak, staj veya ihtisas yaptırmak amacıyla yurt dışına gönderilecek personelde;

    1.Üniversitelerin en az 4 yıllık fakülte veya yüksekokullarından mezun olmak,

    2. 8 inci maddenin (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen personel için adaylık dahil en az 3 yıl çalışmış olmak, diğer personel için adaylık dahil en az 6 yıldır fiilen Başbakanlık kadrolarında çalışıyor olmak (kurumlararası naklen atanmak suretiyle Başbakanlık kadrolarına atananlar için en az 6 yıldır fiilen Başbakanlıkta çalışıyor olmak).

    3. Son üç yıllık sicil döneminde olumlu sicil almış olmak,

    4. Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak,

    5. Askerlikle ilgisi bulunmamak,

    6. Daha önce aynı seviyede eğitim ve öğrenim görmemiş olmak,

    7. 50 yaşını tamamlamamış olmak,

    8. Kurumlarınca kendilerine bildirilen son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış olması kaydıyla, (a) bendinin (10) numaralı alt bendinde belirtilen yabancı dil puanını veya Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit sınavından (KPDS) en az 70 (C) veya en az 190 puanlık geçerli TOEFL ya da en az 6,5 puanlık IELTS belgesine sahip bulunmak,

    şartları aranır.

    Dış burslarla gönderilecekler için yukarıdaki şartlarla birlikte bursu veren ülke veya kuruluşun aradığı şartlara da sahip olmak gereklidir.

    Belirtilen şartları taşıyan personelden askerlik görevini yapmakta olup da yurt dışına gidiş tarihinde askerlik görevini bitirecek olanlar da başvuruda bulunabilirler.

    Kontenjan tespiti

    Madde 9- (Değişik madde: 16/06/2005-25847 S.R.G. Yön/3.mad)

    Her yıl Şubat ayı sonuna kadar, takip eden mali yılda yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilecek personelin sayısı, yaptırılacak öğrenimin veya stajın konusu, gönderilecek ülkeler ve uluslararası kuruluşlar Başbakanlığın bütçe olanakları ve birim amirlerinin görüşleri de dikkate alınmak suretiyle Kurulca belirlenir ve en geç Mart ayı sonuna kadar Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

    Duyuru

    Madde 10 - Bakanlar Kurulu kararı ile Başbakanlığa tahsis edilen kontenjan ve gerekli diğer bilgiler, personele duyurulmak üzere Başkanlıkça tüm birimlere bildirilir.

    Başvuru

    Madde 11 - Tahsis edilen kontenjandan yararlanmak isteyenler, yapılan duyuru üzerine, bağlı oldukları birimlere on beş gün içerisinde yazılı başvuruda bulunurlar. Bu başvurular, birim amirlerinin görüşleri de eklenmek suretiyle on beş gün içerisinde Başkanlığa intikal ettirilir.

    Adayların belirlenmesi

    Madde 12- (Değişik madde: 16/06/2005-25847 S.R.G. Yön/4.mad)

    Mayıs ayının sonuna kadar toplanan Kurul, adaylar arasından yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilecekleri;

    a) Staj, ihtisas, master veya doktora konuları,

    b) Kabul belgeleri,

    c) Sicil durumları,

    d) Hizmet süreleri,

    e) Birim amirlerinin görüşlerini,

    Dikkate alarak, yabancı dil düzeylerine göre seçme veya yarışma sınavı yapmak suretiyle tespit eder. Tahsis edilen kontenjanlar dolmadığı takdirde, kalan kontenjanlar için yeni bir duyuru yapılır. 11 inci maddeye göre yapılacak başvuruları değerlendirmek için Kurul en geç Temmuz ayında yeniden toplanır.

    Kurul, Mart, Mayıs ve Temmuz aylarındaki olağan toplantısı dışında, Başkanın çağrısı üzerine olağan üstü olarak da toplanabilir.

    Eğitim kurumlarının belirlenmesi

    Madde 13 - Staj veya ihtisas yaptırılacak hizmetle ilgili yabancı kurum veya kuruluşlarla uluslararası resmi ve özel kuruluşlar, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Kurul tarafından belirlenir.

    (Ek fıkra: 19/10/2004 - 25618 S.R.G. Yön/2.mad) Ancak, Türkiye'nin üyesi olduğu ve bünyesinde dış temsilciliği bulunan uluslar arası kuruluşlar için Dışişleri Bakanlığının görüşü aranmaz.

    Master veya doktora programlarına katılacak personel, ancak Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen üniversitelere gönderilebilir.

    Kayıt

    Madde 14 - Üniversite veya yüksek öğretim kurumlarına kesin kayıtlarının yapılması hususunda tüm işlemler ve gereken tüm belgeler ilgili personel tarafından; kayıt ücretlerinin ödenmesi ve öğrenim giderlerinin karşılanmasıyla ilgili taahhütlerde bulunulması da Başbakanlık tarafından sağlanır.

    Yurt dışına gönderilme

    Madde 15 - Kesin kayıtların yapılmasından veya kesin kayıt safhasına kadar tüm işlemlerin yerine getirilmesinden sonra; taahhütname ve kefalet senedi, vize, pasaport, uçak bileti ve harcırah işlemlerini tamamlayan personel yurt dışına gönderilir.

    Yurt dışı eğitiminin izlenmesi

    Madde 16 - Yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilen personel, eğitim çalışmaları ile ilgili olarak hazırlayacağı raporları eğitim dönemleri itibariyle Başkanlığa bildirir. Başkanlığa intikal eden bu raporlar, eğitim kuruluşu tarafından ilgili personel hakkında gönderilen raporlar ile birlikte Kurul tarafından değerlendirilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Hak ve Yükümlülükler

    Aylıklar

    Madde 17- (Değişik madde: 16/06/2005-25847 S.R.G. Yön/5.mad)

    Bu Yönetmelik hükümlerine göre yurtdışına gönderilen Devlet memurlarından;

    a) Başbakanlıkça yapılacak seçme veya yarışma sınavında başarılı olan ve Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan kapsamında bütçe olanaklarıyla gönderilenlere, gittikleri ülkede sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığının 2/3'ü ile her türlü ödemeler dahil yurtiçi aylığının kanuni kesintilerden sonra kalan net tutarının %60'ı,

    b) Başbakanlıkça dış burslara dayanılarak,

    1) Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan kapsamında gönderilmiş olanlara, burs miktarının gittikleri ülkede sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığının 2/3'ünden az olması kaydıyla, aradaki bu fark ile her türlü ödemeler dahil yurtiçi aylığının kanuni kesintilerden sonra kalan net tutarının %60'ı,

    2) Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan haricinde gönderilmiş olanlara, her türlü ödemeler dahil yurt içi aylığının kanuni kesintilerden sonra kalan net tutarının %60'ı,

    ödenir.

    c) Şahsen özel burs sağlayanlara sadece aylıksız izin verilir.

    Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan kapsamında Dışişleri Bakanlığının bildirimi üzerine uluslararası kurum ve kuruluşlara bütçe olanaklarıyla gönderilenlere uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan her türlü ödeme, birinci fıkranın (a) bendine göre kendilerine kurumlarınca yapılan ödemeden mahsup edilir.

    Zorunlu giderler

    Madde 18 - Personelin gittiği üniversite veya yüksek öğretim kurumuna ödenen öğrenim ücreti yanında, personele;

    a) Gidiş ve dönüş yol giderleri,

    b) Taahhütname ve kefalet senedi giderleri

    c) Pasaport harcı ile yurt dışına çıkışlarda alınan diğer harçlar,

    d) Yolculuk süresince seyahat gündeliği ile diğer zorunlu giderler,

    e) Eğitim sırasında ihtiyaç duyulan kitap, defter, kalem ve kırtasiye masraflarını karşılamak için 1416 sayılı Kanuna tabi öğrencilere ödenen miktarda ve zamanlarda ek ödenek, ödenir.

    Dış burslardan faydalanılmak suretiyle gönderilenlere birinci fıkrada belirtilen zorunlu giderlerden bursu veren ülke veya kuruluşça karşılanmayanlar Başbakanlıkça ödenir.

    Yıllık izin

    Madde 19 - Öğrenim, staj veya ihtisas eğitiminde bulunan personel, görevlerine döndüklerinde, geçmiş yıllara ait yıllık izin talebinde bulunamazlar.

    Kademe ilerlemesi

    Madde 20 - Şahsen burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine maaşsız izin verilenler hariç, yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilen personelin kademe ilerlemesi, emeklilik ve diğer bütün hak ve yükümlülükleri devam eder.

    Sağlık sigortası ve tedavi giderleri

    Madde 21 - Yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen personel, ilgili ülkedeki sağlık sigortası imkanlarından yararlandırılır. Bu sigortayla ilgili tüm giderler Başbakanlık tarafından karşılanır. Sağlık sigortası imkanlarının sağlanamaması halinde tedavi giderleri ve personelin ölümü halinde cenaze giderleri 27/07/1973 tarihli ve 7/6913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği" hükümlerine göre ödenir.

    Taahhütname ve kefalet senedi

    Madde 22 - Yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilecek personelden Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış örneklerine uygun mecburi hizmet yükümlülük taahhütnamesi ve muteber imzalı müteselsil kefalet senedi alınır.

    Bu belgeleri tamamlayarak Başbakanlığa vermeyenlerin yurt dışına çıkışlarına izin verilmez.

    Mecburi hizmet yükümlülüğü

    Madde 23 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre üç aydan uzun süreyle yurt dışına gönderilenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 224 üncü maddesinde öngörülen süre kadar Başbakanlığa mecburi hizmet görmekle yükümlüdür.

    Askerlikte geçen süreler mecburi hizmetten sayılmaz.

    Mecburi hizmetini tamamlamadan görevlerinden ayrılanlar ile memuriyetten çıkarılanların hizmetlerinin eksik kalan kısmına ait yükümlülüklerinin tazmini konusunda 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

    Adres bildirme

    Madde 24 - (Değişik madde: 16/06/2005-25847 S.R.G. Yön/6.mad)

    Yurt dışına bir aydan uzun süre ile eğitime giden personel; ikametgah adresi, telefon numarası, maaş ödemelerinin yapılacağı banka hesap numarası ve adresi ile eğitim veya öğrenim görülecek kurum adresi, telefon ve faks numaralarını eğitim mahalline varışından itibaren, adres değişikliklerini ise değişiklik tarihinden itibaren on beş gün içerisinde Başkanlığa bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca, yabancı ülkelere intikal ettikleri tarih itibariyle bir ay içinde, kimlik ve memurlukla ilgili bilgiler ile eğitim veya öğrenim görecekleri yer, konu ve çalışmalarıyla ilgili bilgileri en yakın dış temsilcilik amirliğine bildirirler.

    Rapor ve tez verme

    Madde 25 - (Değişik madde: 16/06/2005-25847 S.R.G. Yön/7.mad)

    Yurt dışında eğitime gönderilen personel, bu sürenin sonunda göreve başlama tarihinden itibaren 2 ay içerisinde lisansüstü öğrenimine ait tezini veya raporunu, staj veya ihtisasa ilişkin raporunu ve bunlara ait diploma, sertifika ve diğer belgeleri Başkanlığa ve en yakın dış temsilcilik amirliğine vermek zorundadır. Ayrıca, yurt dışına gönderilen memurun hazırlamış olduğu eğitimle ilgili raporların bir örneği, göreve başladığı tarihi takip eden 3 ay içerisinde Başkanlık tarafından Devlet Personel Başkanlığına gönderilir.

    Göreve başlama

    Madde 26 - Yetiştirilmek amacıyla bütçe imkanlarıyla veya dış burslara dayanılarak yurt dışına gönderilen personel, eğitim süresinin bitiminden itibaren yol süresi hariç on beş gün içerisinde Başbakanlıktaki görevine başlamak zorundadır.

    Eğitim gören personelin göreve başlamadaki mehil müddetinin hesabında yurt dışı eğitim kurumundan alınan programın bitiş tarihini gösteren yazıdaki tarih esas alınır.

    (Değişik fıkra: 16/06/2005-25847 S.R.G. Yön/8.mad) Bu sürenin bitiminde, özürsüz olarak görevlerine başlamayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Geri Çağrılma ve Zorunlu Nedenlerle Yurda Geri Dönme

    Personelin geri çağrılması

    Madde 27 - Yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilen personelden;

    a) Türk vatandaşlığının ve görevin, şeref ve haysiyetini ihlal edecek davranışlarda bulunduğu resmi makamlarca belgelendirilenler,

    b) Yasal ve zorunlu sebepler dışında çalışma programını gerçekleştirmeyen, geciktiren, eğitim planındaki yer, kurum, kuruluş veya çalışma konusunu izinsiz değiştirenler,

    c) (Değişik bend: 16/06/2005-25847 S.R.G. Yön/9.mad) Eğitim veya öğrenim gördüğü kurum veya kuruluşa düzenli ve sürekli devam etmeyenler,

    d) Devam ettiği eğitim kurumlarından kendi kusurları sebebiyle ilişiği kesilenler,

    e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesi kapsamında ticari ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunanlar,

    f) Haklı bir sebep göstermeksizin ödeme gücünün üstünde borçlananlar ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedeleyenler,

    g) Eğitimleri ile ilgili konularda yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunduğu tespit edilenler,

    Kurul kararı ile geri çağrılırlar. Geri çağrılanlara yapılmış olan bütün harcamalar kanuni faizi ile birlikte ilgiliden tahsil edilir.

    Söz konusu eylemleri gerçekleştirenler için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen disiplin cezaları uygulanır.

    Zorunlu nedenlerle yurda geri dönme

    Madde 28 - 27 nci maddede belirtilen haller dışında; hastalık, kaza veya zorunlu nedenlerle eğitim programını gerçekleştiremeyeceğini belgelendirmiş olan personel, Kurul kararı ile yurda döner. Bunlar hakkında 657 sayılı Kanunun mecburi hizmete ilişkin hükümleri uygulanır.

    ALTINCI BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Yönetmelikte yer almayan hususlar

    Madde 29 - Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ve 21/01/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Geçici Madde 1 - (Ek madde: 06/08/2005-25898 S.R.G. Yön/1.mad)

    Bu Yönetmeliğin 8'inci maddesinin yabancı dil seviyesine ilişkin hükümleri, 21/3/2005 tarihli ve 2005/8834 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen kontenjanlar hakkında uygulanmaz. Bu kontenjanlar hakkında; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar işlemleri sonuçlandırılarak yurt dışına gönderilenler ile Kurul tarafından anılan maddeye göre yurt dışına gönderilmesine karar verilmiş olanların hakları saklı kalmak üzere, 8'inci maddenin 16/6/2005 tarihli ve 25847 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Başbakanlık Personeli Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan değişiklikten önceki hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 30 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 31 - Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar